aAisaya 62.11
dAisaya 56.7
eBuk Song 8.2
fBuk Song 118.22-23

Matthew 21

Yesus king nog iyim le uliq Jerusalem-ub tugwahtim

(Mak 11.1-11; Luk 19.28-40; Jon 12.12-19)

Ari Yesus ago dauh nenaq le Jerusalem sinsin tuqugad in le uliq Betfage-ib tugwahtiqiy, garah Oliv asenab. Gwahtiqim nab Yesus in disaipel giger giqeman danmeb lehsa in gibilan, Ne le uliq ginobun ban usaqta kob gwahtiqeqmo donki araq amidon inaq am giwazan turayta na ne tigibiy daqay ham. Na ne giqamun haseq giwaqeq giqad yaqgo hib a boliy ham. Sa mat araq nan bilaqid teq ne kazaq buloniy ham. Iyahta karuw giger ka gigo hib ago kabiy inaq haqad ne buloniy ham. Bulonid teq in hid naqmo giqemid tubol daqay ham.

Yesus nazaq bilaqim in kwaziqmo God ago nantut gamuk bilamta na tuwol net bug. Gamuk na bilam,

Ne on mataw uliq Sayon-ibta kazaq gibileniy ham. Ahol waqiy haqiy ham. Ne gigo king nawa donki amalib osim tubolaq haqiy ham. In ahol wazan woqsa donki amidon amalib osim bolaq haqad ne nazaq gibileniy ham. a 
An disaipel giger na lehim Yesus gibilanta nazaqmo in tiqemiy. In donki anen amidon inaq giwaqim giqad tuboliy. Bolim in gigo tubusan asor donki gimalib eman Yesus tubusan na amalib tuqos. Ossa on mataw kabemmo in gigo tubusan danib gihureniy. Gihurensa asor in ay aben qwayim danib rireniymo. Samo on mataw Yesus anobun ban danmeb lehad asor agilehun ban muzim inaq bolad in lileyim bilaq yaqay,

  • Devit atatin
    21.9Matyu 9.27 nab teq ni gamuk ‘Devit atatin’ ka alulin ahol waqdaq.
    ka abin sorid ulilib gwalan haq yaqay.
  • Mat ka Iyahta abinib bolan i ginad bilaq gigayinaq haq yaqay.
  • I God abin sorid ulilibmo diq gwalan haq yaqay.
10 Ari Yesus le uliq Jerusalem-ub tugwahtim. Gwahtiqsamo on mataw uliq nabta na bunmo gihol turuh nemsa bilaq yaqay, Ko nog diq? haq yaqay. 11 Haqsamo on mataw biyahta Yesus muzim inaq boliyta na bilaq yaqay, Ka God ago nantut Yesus uliq Nasaret saw Galiliy-ibta naqmo amatin haq yaqay.

Mataw Tempel-ib mani akabiyan emsa Yesus gimuzan asan ban gwahtiqiy

(Mak 11.15-19; Luk 19.45-48; Jon 2.13-22)

12 Ari Yesus Tempel agelin aduganib le gwahtiqim in mataw nagah gizayad osiyta na gimuzan asanib tukim tilehiy. Lehsa Yesus in mataw mani amo amo waqad amenin bit na ago mani negayta na gigo ban otbuliyan tuwom. Ad teq in mataw ah
21.12Ah na amalib in God ayon tamaz em yaqayta.’ gizayad osiyta na gigo ban giqot buliyan woqiymo.
13 Ad in mataw na gibilan, God ago marib in gamuk araq kazaq bilam ham.

Mataw yaqgo bit anan bilaq daqay, God inaq gamuk emgo abitan haq daqay haqad in bilam ham. d 
Ta teq ne bit ka eman in mataw rin tonayta gigo bit nog tiqiyaq ham.

14 Teq Yesus Tempel-ib luwsa mataw asor gime haiqta teq gisen meqinta in ago hib bolsa in giwastitayan tidimniyiy. 15 Sa mataw tamaz emayta gigo aseseqta na teq mataw Moses ago gunun hurit kemiyta na in Yesus daq azawayin inaq na emsa ahol tuwaqiy. Ahol waqsa teq ta onmin in Tempel agelin aduganib turad in lileyim bilaq yaqay, I Devit atatin ka abin wazid ulilibmo gwalan haq yaqay. Haqsa mataw aseseqta gamuk na huritad in gigem meqin diq iy yaqay. 16 Gigem meqniysa in Yesus buloniy, Onmin ko ni nibin iluwsa ni a hi huritaq e? haqiy. Haqan Yesus gibilan, Ya huritaiq ham. Ta ne God ago marib gamuk araq mar tonan usaqta na ne ahol a hi waqiy daqagya ham. Gamuk na bilam,

Ni onmin amikmikta teq onmin susibta giqez eman in ni nibin soran ulilibmo gwalaq haqad in bilam ham. e 
17 Haqadmo in mataw na gihulosad uliq Betaniy-ib tilah. Lehim tarom nab in uliq nab tuqus.

Yesus bilaqan ay fik araq may

(Mak 11.12-14, 20-24)

18 Usim tarommo diq Yesus eraqim uliq Jerusalem-ub muleqim ta lah. Lehad danib in agem tumoqyaq. 19 Agem moqsa in ame le ay fik araq dan adek ban tursa ahol waqad agerab tilom. Loqim in anon araq ahol a hi wam. Haiqgam. Aben samanmo ananmo us. An in ay fik na bulonim bilam, Ni ninon a ta hi emdaq ham. Haiq diqmo ham. Haqan hid naqmo ay fik na tumay.

20 Mayan disaipel ahol waqad gihol riten lamsa bilaqiy, Ay fik ko ezaq tonim hid naqmo may? haqiy. 21 Haqan Yesus gibilan, Ya helmo ne gibilenaiq ham. Ne helmo diq haqad ginad giger a hi emeq ya ay fik bulonan mayta kazaqmo ne tiqem daqaymo ham. Ad ne garah ko bulonid in ne giqez muzeq sor tukeq le kamismeb tuwoqdaq ham. 22 Ne ginad em hasiy ham. Ne helmo haqad God inaq gamuk emeq teq nagah ne anan susumunayta na ne tuwaq daqay ham.

Mataw aseseqta in nog Yesus ahol abin ugta na anan susumun ugiy

(Mak 11.27-33; Luk 20.1-8)

23 Ari Yesus Tempel agelin aduganib lo gwahtiqim in on mataw suleq tinegyaq. Suleq negsa mataw tamaz emayta gigo aseseqta na teq Juda gigo mataw marorta na in ago hib bolim atoranmo susumun ugiy, Ni nibin ezaqta iyim ni daq kagan emaq? haqiy. Teq nog diq nibin na nig? haqiy.

24 Haqan Yesus gibilan, Ta ya nazaqmo nagah araq ago ne tisusumun negnan ham. Ne yaqgo susumun ka amenin emid teq nog ibin yagan ya daq kagan emaiqta na ago ya tigibilendaiqmo ham. 25 Ari Jon mataw gihuz negyaqta ago kabiy na edob bol? ham. Kabiy na Heven-ib bolta o haiq in matawmo gigo hib kabiy na wamta? ham.

Haqan mataw aseseqta na in gimo an mugad bilaqiy, I bilaqam, Kabiy na God ago hib bolta haqid in tibilaqdaq, Ta nagaqgo ne Jon ago gamuk huritim anan helmo a hi haqiy? haqdaq haqiy.
26 Ari i bilaqam, Kabiy na matawmo gigo hib bolta haqeq i on mataw biyahta ka girabunam haqiy. Na ezaqgo in bunmo Jon anan bilaqay, God ago nantut araqmo diq haqayta haqiy. 27 Nazaq iyan in Yesus ago susumun na amenin emim buloniy, I a hi hurit haqiy. Haqan Yesus gibilan, Ya nazaqmo ham. Nog ibin yagan ya daq kagan emaiqta na ago ya a hi gibilendaiqmo ham.

Onmin giger gigo gamuk awowun

28 Haqad Yesus in mataw aseseqta na gibilan, Ne ginad ezaq emay? ham. Mat araq ago onmin gigermo nenaq os yaqay ham. Osad teq gimam in atatin aqenta na bulon, Amun ham muran ni leheq yaqgo am wain akabiyan em ham. 29 Haqan atatin bilam, Ya ituw hiqiyaq ham. Ta teq abeb in anad buliyim in kabiy na emnan tilah ham. 30 Sa gimam in atatin ta araq na ago hib tilah ham. Lehim in teko bilamta nazaqmo in ta na tubulonmo ham. Bulonan amun na bilam, Eqe mam ya le kabiy na tiqemdaiq ham. Haqim teq in a hi lah ham. 31 Ari onmin giger na gilikmanib amun nog in amam anad muzta? ham. Haqan mataw na bilaqiy, Amun amebta naqmo haqiy. Haqan Yesus gibilenim bilam, Ya helmo ne gibilenaiq ham. Mataw takis waqayta na teq on danatabta na in ne giquriyamim ameb diq God ago maror aduganib tugwahtiqay ham.

32 Haqad in bilam, Jon daq dimunta giqisihunyaqta ham. Giqisihunsa teq ne in ago gamuk anan helmo a hi haqiy ham. Ari mataw takis waqayta na teq on danatabta na in Jon ago gamuk anan helmo haqsa ne in gibiyiy ham. Gibiyad teq ne ginad buliyim Jon ago gamuk na anan helmo a hi haqiy ham.

Mataw meqinta am wain akabiyan emiyta gigo gamuk awowun

(Mak 12.1-12; Luk 20.9-19)

33 Haqad Yesus bilam, Gamuk awowun ta araq ka ne huritiy ham. Mat araq in ago og araqab am wain anagin kabemmo leyim tigel ton ham. Gel tonim in yay araq wain anagin em woqid bay ninaleq ayun waqgota na titay ham. Na tihiqiyan in mat kabiy wamuzdaqta ayon bit araq asen sisaqta emim in kabiy na mataw asor gibenab tiqam ham. In anad mataw na in gimo giholyon kabiy emad wain anagin asor waqad asor in ya yag daqay haqad ham. Kabiy anamren anad nazaq emad gibilenim hulosad in era uliq araq pesantab tilah ham. 34 Lehim ossa wain anagin waqgo akaman sinsin tiqiy ham. Sinsin iysa in ago kabibiy mataw giqeman in mataw na gibenab ago wain anagin asor waqnan tilehiy ham. 35 Lehan mataw wain akabiyan emayta na in mataw na giwazim araq wolad araq in wol emiy ham. Ad in araq gigib woliy ham. 36 An kabiy anamren in ago mataw kabemmo giqeman ta lehiy ham. Mebmebmo in mataw giqeman lehiyta na in kabem a haiq ham. Ari in abeb mataw giqeman lehiyta na in kabemmo diq ham. In mataw na giqeman lehsa mataw wain akabiyan emayta na in nazaqmo tigimeqin toniymo ham.

37 An abeb diq kabiy anamren in atatinmo eman tilah ham. In anad am, Ya itatin em lehid teq mataw na in aqez tuhurit daqay haqad ham. 38 Teq haiq ham. Mataw kabiy wamuzayta na in kabiy anamren atatin bolsa ahol waqad in gimo an bulonim bilaqiy, Abeb mat ko amam moqid in amam ago ahuran nagah bunmo tuwaqdaqta haqiy ham. Bolsa i le mat ko wol emid moqanmo haqiy ham. Moqsa amam ago kabiy ka i giholyon waquq haqiy ham. 39 Haqad in mat na waqim kabiy asanib a lehim wol eman tumom ham.

40 Nazaq iyan kabiy anamren boleq in mataw wain akabiyan wamuzayta na ezaq gitondaq? ham. 41 Haqan mataw na buloniy, Kabiy anamren in mataw meqinta na santitiy ayahmo negad ginol emid tumoq bug daqay haqiy. Sa in ago kabiy na waqeq kabibiy mataw ta asor bunta tinegdaq haqiy. Negid in kabiy na anononmo wamuzad wain anagin waqgo akamnib in wain anagin asor waqeq kabiy anamren tuqug daqay haqiy.

42 Haqan Yesus gibilan, Ne God ago mar ahol a hi waqayta ye? ham. Mar nab gamuk araq kazaq bilam ham.

Tituq mataw anan bilaqiy ‘meqin’ haqiyta naqmo in awaz meqin diq turad bit anon bunmo soraq haqad in bilam ham. Iyahtaqmo nagah na eman gwahtiqan i ahol waqsa in dimun diq iyaq haqad in bilam ham. f 
43 Nazaq iyan ya ne gibilenaiq ham. God in ago maror ne gibenab walemeq in on mataw lul ta araq in ago maror akabiyan anononmo em daqayta naqmo gibenab tiqemdaq ham. [ 44 Sa mat araq tituq na amalib woqeq in aditin bunmo tuwolbiyaydaq ham. Ari tituq na in mat araq amalib woqeq in mat na tuwol ninal bugdaq ham.]

45 Ari mataw tamaz emayta gigo aseseqta na giyogniz Farisi nenaq in Yesus gamuk awowun bilamta na huritim ginad tiqemiy, Yesus igmo ginan bilaqaq haqiy. 46 Haqad in Yesus wazeq irqurnan ginad emad teq in ta on mataw ginan rab yaqay. Na ezaqgo on mataw na ginad em yaqay, Yesus in God ago nantut araq haq yaqay.

Copyright information for `MLP