aKisim Bek 3.6, 15, 16
cWok Pris 19.18
eBuk Song 110.1

Matthew 22

Maror araq atatin aw waqnan tonsa ayon didaq ayahta oyta ago gamuk awowun

(Luk 14.16-24)

Ari Yesus gamuk awowun ta araq gibilan. God ago maror in bilaqne king araq ago amun matta aw waqnan tonsa in ayon didaq ayahta oyta nazaq nog ham. Danmeb in mataw humab nab boleq an waq adidaqan neq daqayta na gimen nan eman tilah ham. Lehan abeb didaq neqgo akaman na tugwahtiqan in ago kabibiy mataw giqeman in mataw tanabmo gimen nan amta na gibilennan a ta lehiy ham. Lehan mataw na bunmo humab nab bolnan gituw tihiqiyiy ham.

An king na in ago kabibiy mataw ta asor giqeman ta lehiy ham. Lehsa in gibilan, Ne le ya iqez tuteq mataw ya gimen nan emta na kazaq gibileniy ham. Ne huritiy haqiy ham. Ya didaq nagah bunmo tigiwastitay haqiy ham. Yaqgo bulmakau matmatta teq yaqgo bulmakau gimidgotniz ginon aseseqta na ya ginol emim tigiqoy haqiy ham. Ya nagah bunmo tigiwastitayan usaq haqiy ham. Ne an waqgo adidaqnib boliy haqad ne gibileniy ham. Haqan kabibiy mataw gamuk na huritim in lehim mataw na nazaqmo tigibileniy ham. Gibilenan mataw na in king ago gamuk na a hi huritiymo ham. Ad in haresmo lehad araq ago kabiyab tilah ham. Sa araq ago mani akabiyan emnan tilah ham. Sa mataw na asor in king ago kabibiy mataw na giwazim gimeqin diq tonim ginol eman tumoqiy ham.

Moqan king na agem meqniyan in ago bab mataw giqeman lehim in mataw in ago kabibiy mataw ginol emiyta na ginol eman tumoq bugiy ham. Ginol emad in gigo uliqab bit nagah bunmo mideran tuqoy bug ham. Sa king na in ago kabibiy mataw gibilan, Ya an waqgo adidaqan tuwastitayan usaq ham. Ta teq ya mataw gibilenta na in yaqgo humabub bolgo dimun a haiq ham. Nazaq iyan ne lehad dante buntab mataw gibiyad ne mataw na bunmo gibilenid in yaqgo an waq adidaqnib kab boliy haqad in bilam ham.

10 Haqan kabibiy mataw na tilehiy ham. Lehad in dante buntab mataw gibiyad gihumab woliy, mataw meqmeqinta teq mataw dimdimunta inaqmo ham. Gihumab wolan bit humab em daqayta nab ban tihiqiy bug ham.

11 Ari mataw bo humabub tuqossa teq king na in gibiynan tugwahtim ham. Gwahtiqim gibiyim gibiyim lehadmo mat araq ago tubusan anumlan inaqta emim an waq ahumabnib nab ossa in ahol tuwam ham. 12 Ahol waqad in mat na bulonim bilam, Kadoy ham. Ezaqgo ni tubusan araq dimunta emim teq ni bo a hi gwahtim? haqad in bilam ham. Haqan mat na amenin araq emdaqta haiq ham. 13 Nazaq iyan king in ago kabibiy mataw gibilan, Ne mat ka abensen am wazeq hunegid le asanib gwahtiqeq in romriqab osan ham. Osad in anad meqniysa gaqad ate guruwad tuqosdaq haqad in bilam ham. 14 Haqad Yesus bilam, God in mataw kabemmo gililewunaqta ham. Gililewunad in mataw na gilikmanib amulik-mulikmo gilumim giwaqaqta ham.

Mataw Sisa takis ugayta na ago in Yesus ulum waqiy

(Mak 12.13-17; Luk 20.20-26)

15 Ari Farisi asor lehim humab wolim osad teq in ezaq toneq Yesus kat ugid in gavman gigo gunun araq itiyonad nan hi bilaqnanta bilaqid i tuwazam haqad in an bulonad osiy. 16 Osim in ginad tiqemim in gigo matawta asor teq Herot ago matawta asor nenaq giqeman tilehiy. Lehim in Yesus ago hib gwahtiqim tubuloniy, Tisa haqiy, i ningo tuhurit haqiy. Ni a hi katiyaqta haqiy. Ad ni on mataw God ago dan titnonta giqisihunad ni hel diqmo gibilenaqta haqiy. Ni gamuk helta bilaqnan a hi rabaqta haqiy. Na ezaqgo haqiy ni mataw gibin inaqta a hi girabunad gigomo a hi lehaqta haqiy. 17 Nazaq iyan ni i gibilen haqiy. Ni ninad ezaq emaq? haqiy. I gibabun Rom gigo king Sisa in i gituw bulsa i takis ugauqta na in daq dimun o daq meqin? haqiy. I Juda gigo maror ezaq bilamta? haqiy.

18 Haqan Yesus in mataw ginad meqinta na tuhurit. Ad in bilam, Ne mataw gimileq meqin diqta ham. Nagaqgo ne ya ilum waqay? ham. 19 Mani takis zayayta na araq iqisihunid ya ahol waqiq ham. Haqan in mani araq a bolim tuqugiy. 20 Ugan Yesus ahol waqad in mataw na tisusumun nag, Ka nog diq adulan teq ahol anan usaq? ham. 21 Haqan mataw na bilaqiy, Na Sisa-mo agota haqiy. Haqan Yesus gibilan, Nazaq iyan Sisa ago nagah na ne Sisa-mo ugiy ham. Ad God ago nagah na ne God-mo ugiy ham. 22 Haqan mataw na ginadnad emad Yesus hulosim tilehiy.

Sadyusi in mataw hodhodab eraq daqayta na ago Yesus ulum waqiy

(Mak 12.18-27; Luk 20.27-40)

23 Ari mataw aseseqta na tilehsa kam nabmo Sadyusi asor Yesus ago hib tuboliy. Mataw na ginad kazaq emayta. Mataw tumoqiyta hodhodab a hi eraq daqay haqayta. Na in bolim Yesus buloniy, Tisa haqiy, Moses i gimen gamuk araq mar tonim in kazaq bilam haqiy. Mat araq aw waqeq amun a hi emsamo moqid in amikqan araq abab aqoburan na waqeq alulib abab ayon onmin tigiqemdaq haqad in bilam haqiy.

25 Ari gamuk araq kazaq lahta haqiy. Mat araq amikqaniz nenaq 7 nazaq diq iyim i gilikmanib osiy haqiy. Osim in gibab na aw araq tuwam haqiy. Waqim inaq osad in ago amun haiqmo osimmo tumom haqiy. Moqan ama araq in abab aqoburan na tuwam haqiy. 26 Waqim in nazaqmo amun haiqmo osim tumommo haqiy. Moqan ama ta araq in aw naqmo waqim in nazaqmo ton haqiy. Mat ezeqmanta na amun haiqmo moqan amagniz bunmo nazaqmo toniy haqiy. In nazaqmo emim emim le gima 7-ta na in nazaqmo tonmo haqiy. In bunmo aw amulik naqmo waqim amun araq a hi emimmo tumoq bugiy haqiy. 27 Mataw na tumoq bugan abeb aw na tumommo haqiy. 28 Nazaq iyan abeb mataw bunmo hodhod huloseq eraq daqayta nab teq maqbab 7 na gilikmanib aw na in nog awe tiqiydaq? haqiy. Mataw na bunmo in aw amulik naqmo waqiyta haqiy.

29 Haqan Yesus amenin emim gibilan, Ne God ago marib gamuk usaqta na ago ne ginad a hi em hasay ham. Teq ne God ago zaway a hi hurit kemaymo ham. Nazaq iyan ne gamuk menmen bilaqay ham. 30 On mataw hodhodab eraq daqayta nab in an a ta hi waq daqay ham. In bilaqne God ago hib angelo osayta nazaq nogmo in os daqay ham. 31 Teq mataw tumoqiyta hodhodab eraq daqayta agamukan God nagta na ne ahol a hi waqiyta daqagya? ham. 32 Gamuk nab God bilam,

Abraham ago God, teq Aisak ago God, teq Jekob ago God na yaqmo haqad in bilam ham. a 
Nazaq iyan God in mataw moqim kayeqmo osayta na gigo God iyim in gibiy muzaqta ham. Mataw moqim a hi hiqiyayta ham.
33 Haqan mataw biyahta nab turiyta na in Yesus ago gamuk huritim gihol turuh nemiy.

God ago gunun ameb diqta

(Mak 12.28-34; Luk 10.25-28)

34 Ari Yesus in Sadyusi gigo gamuk na amenin anononmo eman Sadyusi giqez tihiqiyim osiy. Ossa mataw ginan Farisi haqay na in nazaq huritad in bo Yesus agerab humab tuwoliy. 35 Mataw na gilikmanib mat araq Moses ago gunun hurit kamta in nab osmo. Osim in Yesus ulum waqad susumun ugim bilam, Tisa ham God ago maror Moses bilamta na aduganib gunun doqag diqta in gunun bunmo giquriyamim in ayah diqta? ham. 37 Haqan Yesus bulonim bilam, God ago gamuk bilam,

Ne gigem, giqutil, teq ginad bunmo amalib ne gigo Iyahta God anan ginad bilaqan haqad in bilam ham. b 
38 Gunun na in ayah diqta teq in ameb diqta ham. 39 Haqad in bilam, Teq gigerta na in gunun amebta na nogmo ham. Na in kazaq bilam ham,

Ni nihol anan ninad bilaqaqta nazaqmo ni niyow anan ninad bilaqan haqad in bilam ham. c 
40 Gunun giger na in God ago maror Moses mar tonta na teq God ago nantut gamuk mar toniyta na bunmo alulinmo diq ham.

Krais ahol alulin ezaqta na ago Yesus Farisi susumun nag

(Mak 12.35-37; Luk 20.41-44)

41 Ari Farisi Yesus agerab humab wolim os tutsa Yesus susumun negim bilam, Ne ginad ezaq emay? ham. Mat anan Krais haqayta na in nog atatin? ham. Haqan Farisi bilaqiy, In Devit atatin
22.41-42Matyu 9.27 nab teq ni gamuk ‘Devit atatin’ ka alulin ahol waqdaq.’ haqiy.
43 Haqan Yesus bilam, Nazaq na teq ezaq haqad God ago Bugaw Dimunta in Devit anad ugsa Devit in Krais anan bilam, Yaqgo Iyahta haqad in bilam? ham. 44 Devit gamuk araq mar tonim bilam,

Iyahta in yaqgo Iyahta kazaq bulonim bilam ham. Ni ya iben iqabun ban kab ya imen emad ossa ya ningo bab giqemid nisen ahaqenib tiqiy bug daqay haqad in bilam ham. e 
45 Ari Devit in Krais anan bilam, ‘Yaqgo Iyahta’ haqad in bilam ham. Nazaq iyan ezaq toneq Krais in Devit ago Iyahta iyeq teq in Devit atatin a ta iydaq? ham. 46 Haqan mat araq in Yesus ago gamuk na amenin emgo biyab haiq. In bunmo giqez tihiqiyiy. Nazaq iyan mataw bunmo rabad in Yesus ulum waqnan a ta hi susumun ug yaqay.

Copyright information for `MLP