Matthew 23

Yesus in mataw Moses ago gunun hurit kemiyta na giyogniz Farisi nenaq gigo daq ginan bilam

(Mak 12.38-39; Luk 11.43, 46; 20.45-46)

Ari abeb Yesus in on mataw biyahta na teq inmo ago disaipel nenaq gamuk gibilenim bilam, Mataw Moses ago gunun hurit kemiyta na giyogniz Farisi nenaq in Moses ago ban waqim Moses mataw suleq negyaqta nazaq in ne suleq negayta ham. Nazaq iyan in gamuk bunmo amalib suleq negayta na ne huritad muzmo muziniy ham. Ari in gigo daqmo teq ne hikidik muziniy ham. Na ezaqgo in suleq negayta na in gimo a hikidik muzinayta ham. In gunun kabemmo diq mataw negayta ham. Bilaqne in nagah afaqanta tuq tonim am wazim mataw gibetarib emayta nazaq nog ham. Eman mataw nagah afaqanta na sorad in giholtuw bulad luwayta ham. Luwsa ta mataw aseseqta na in gilumsihgo giben amotin asit lo a hikidik wazayta ham.

Mataw aseseqta na in gigo daq bunmo emsa mataw gibiyad gibin iluw daqay haqad in emayta ham. In God inaq gamuk emgo arin aseseqta gibenab teq gimaqbelab emayta ham. Teq in God inaq gamuk emgo abalawun in gigo tubusan adekib emayta na in aburgan sisaqmo wole giqusaqta ham. In humab adidaqan inaqtab ogib garuruhab osnan hulosmo diq hulosayta ham. Ad bit humab wolaytab nazaqmo in ban ulilibta nabmo osnan ginad bilaqaqta ham. In maket-ib luwsa mataw in ginan ‘mat ayah’ haqsa in ginad dimniyaqta ham. Teq mataw in gibin iluwad ginan ‘tisa’ haqgo in ginad diq bilaqaqta ham.

Ta teq negmo mataw giwasihsa in ne ginan ‘tisa’ hi bilaqiy ham. Haiqgam ham. Mat amulikmoqmo in ne gigo Tisa-ta ham. Sa ne bunmo maqbabmo osay ham. Ad ogib kab ne mat araq anan ‘kamam’ nazaq ne hi bilaqiymo ham. Ne Gimam amulikmoqmo osaqta ham, Mat Heven-ib osaqta naqmo ham. 10 Ad ne mataw giwasihsa in ne ginan ‘maror’ hi bilaqiymo ham. Ne gigo Maror amulikmo osaqta ham, mat anan Krais haqayta naqmo ham.

11 Ne gilikmanib mat ayah diqta na in ne gigo kabibiy matmo iyeq osan ham. 12 Mat aw nog in gimo gihol abin wazan eraqaqta na in gibin tuwoqdaq ham. Ad mat aw nog in gihol abin wazan woqaqta na in gibin tiqeraqdaq ham.

Yesus in mataw Moses ago gunun hurit kemiyta na giyogniz Farisi nenaq ginad

(Mak 12.40; Luk 11.39-52; 20.47)

13 Haqad Yesus bilam, Ne mataw Moses ago gunun hurit kemiyta na giyogniz Farisi nenaq ham ne timeqniyim osayta ham. Ne ginad emay ye? ham. Ne mataw gimileq meqinta ham. On mataw God ago maror aduganib gwahtiqnan tonsa ne gidanin qwayayta ham. Negmo a hi gwahtiqayta ham. Ad on mataw God ago maror aduganib lo gwahtiqsamo ne giwasihayta ham.

[
14 Ne mataw Moses ago gunun hurit kemiyta na giyogniz Farisi nenaq ham ne timeqniyim osayta ham. Ne ginad emay ye? ham. Ne mataw gimileq meqinta ham. Ne on waburta kat negad gigo bit samanmo waqayta ham. Ad ne mataw gimeb God inaq gamuk sisaqmo bilaqim a lehayta ham, mataw gibiyad ginan dimun diqta haq daqay haqad ham. God hazizir ayahta emdaqta nab ne on mataw bunmo giquriyameq faq ayah diqmo tuwaq daqayta ham.]

15 Ne mataw Moses ago gunun hurit kemiyta na giyogniz Farisi nenaq ham ne timeqniyim osayta ham. Ne ginad emay ye? ham. Ne mataw gimileq meqinta ham. Ne mat amulikmo emid ne gigo maror ahaqenib iyeq muzingo haqad ne giholtuw diq bulayta ham. Ne gihol anadin a hi emad ne kamis urotim lehim teq ne ogib dan pesanmo diq lehayta ham. Lehim ne mat na kat ugan in ne gigo maror ahaqenib iyim ne faqab leh daqayta nazaq nog in tiqiyaqmo ham. Teq ne mat na isihunan in ne giquriyamim daq meqinta kabemmo diq emaqta ham.

16 Ne timeqniyim osayta ham. Ne ginad emay ye? ham. Ne gime haiqta ham. Ezaq teq ne mataw dan giqisihun daqay? ham. Ne kazaq bilaqayta ham. Mat Tempel abinib an adugan wazaqta na in nagah hel diq a haiq haqayta ham. Ari mat Tempel-ib gol usaqta naqmo abinib an adugan wazaqta na in nagah hel diqta haqayta ham. Mat gol na abinib gamuk awaz meqin bilamta nazaqmo diq in tiqemdaq haqayta ham. 17 Ne mataw agadanta gime haiqta ham. Nagah edo diq in God ameb ayah diqta? ham. Ne ginad emiy ham. Gol na amomo in abin haiqta ham. Gol na Tempel-ibmo usad iyan in abin inaqta ham. Nazaq iyan Tempel-mo in nagah ayah diqta ham.

18 Ad ne kazaq bilaqaymo ham. Mat Tempel-ib tamaz emgo abanan usaqta na abinib an adugan wazaqta na in nagah hel diq a haiq haqayta ham. Ari mat in nagah tamaz emgo abanab usaqta naqmo abinib an adugan wazaqta na in nagah hel diqta haqayta ham. Mat tamaz na abinib gamuk awaz meqin bilamta nazaqmo diq in tiqemdaq haqayta ham. 19 Ne gime haiqta ham. Nagah edo diq in God ameb ayah diqta? ham. Ne ginad emiy ham. Nagah tamaz emgo abanab usaqta na in abin haiqta ham. Nagah na in God ago tamaz em abanab usad iyan in abin inaqta ham. Nazaq iyan God ago tamaz em abanan naqmo in nagah ayah diqta ham.

20 Nazaq iyan ne ginad em haseq teq gamuk bilaqiy ham. Mat tamaz em abanan na abinib hel diqtaqmo haqaqta na in ban na teq nagah ban amalib usaqta na inaqmo gibinib gamuk bilaqaqta ham. 21 Ad mat Tempel abinib an adugan wazim hel diqtaqmo haqaqta na in Tempel teq bit na anamren inaqmo gibinib gamuk bilaqaqta ham. 22 Ad mat Heven abinib hel diqtaqmo haqaqta na in God ago ban tawonta na teq ban na anamren inaqmo gibinib gamuk bilaqaqta ham.

23 Ne mataw Moses ago gunun hurit kemiyta na giyogniz Farisi nenaq ham ne timeqniyim osayta ham. Ne ginad emay ye? ham. Ne gimileq meqinta ham. Kabiyab kwasin amikmikta ginan mint teq dil teq kumin haqayta na ne giwaqim gihuseran humab 10 nazaq iyan ne humab amulikmo God ugayta ham. Ta teq God ago maror aduganib daq aseseqta na ne tuhulos bugiy ham. Daq titnonta amalib mataw gilum kemayta na teq mataw ginad negayta na teq God anan helmo haqayta na ago ne gidek zizalan ne a ta hi emayta ham. Ne daq aseseqta nawa na gidek a hi zizalsa ne tiqem nagiyta ham. Emad ne daq amikmikta nagan tiqem nagiymo ham. 24 Ne mataw gime haiqta ne on mataw dan tigiqisihun daqay ye? ham. Ne daq amikmik didiqta ago bilaqad teq ne God ago daq aseseqta emgo ginad a hi emayta ham. Ne didaq neqsa taqorib honam amik diqta woqan ne ahol waqad waqim hunegayta ham. Ta teq karuw ayahta anan kamel haqayta na ne gigo taqorib woqan ne ahol a hi waqad taqor inaqmo tilonan gimuganib wolehaqta ham.

25 Ne mataw Moses ago gunun hurit kemiyta na giyogniz Farisi nenaq ham ne timeqniyim osayta ham. Ne ginad emay ye? ham. Ne mataw gimileq meqinta ham. Ne gog teq deg asanmo suholayta ham. Teq aduganib nagah rin tongo adan teq negmo gihol anadin emgo adan ame gwalim usaqta ham. 26 Ne Farisi ham, ne gime haiqta ham. Itureqmo ne gog adugan suholiy ham. Adugan suholid teq gog asan anumlan hiqiydaqmo ham.

27 Ne mataw Moses ago gunun hurit kemiyta na giyogniz Farisi nenaq ham ne timeqniyim osayta ham. Ne ginad emay ye? ham. Ne gimileq meqinta ham. Ne bilaqne hodhod asan balaw tonan hus diq iyaqta nazaq nog ham. Balaw tonan hodhod ahol awaqan dimun diqta teq aduganib mataw tumoqiyta giditin teq nagah lilihta kabemmo usaqta ham. 28 Ne nazaqmo diq osayta ham. Mataw ne gibiyad ginad emay, Mataw ko in God ago mataw dimdimunta haqay ham. Ta teq mataw kat neg ago adan teq God ago maror othas ago adan in ne giduganib ame gwalim usaqta ham.

29 Ne mataw Moses ago gunun hurit kemiyta na giyogniz Farisi nenaq ham ne timeqniyim osayta ham. Ne ginad emay ye? ham. Ne gimileq meqinta ham. Ne God ago nantut gimen hodhod abitan dimdimunta emayta ham. Ad ne mataw titnonta moqiyta gigo hodhod balaw tonayta ham. 30 Ne bilaqay, I gisesan gigo kamub osta iyeq i gisesan God ago nantut ginolsa i gilumsiheq a hi ginol em nagta haqayta ham. 31 Gamuk nabmo ne gihol ulal tonim bilaqayta ham. Helmo ne mataw God ago nantut ginol eman moqiyta na ginaynaynizta ham. 32 Nazaq iyan ne gisesan gisen muzineq ne nazaqmo God ago nantut bunmo ginol emiymo ham.

33 Ne nagah ahulinaqta meqinta ham. Ne ured amidgotniz ham. God teq ne ginan bilaqid ne faqab tileh daqayta ham. Ezaq teq ne tuk daqay? ham. 34 Nazaq iyan ne huritiy ham. Ya teq mataw God ago nantut bilaq daqayta asor teq mataw ginad awaz meqinta asor teq mataw suleq neg daqayta asor giqemid in ne gigo hib tileh daqay ham. Lehsa ne asor ginol emid moqsa asor ne ayib dom wolid moq daqay ham. Ad asor ne bit humab wolaytab gusib ginol titay daqay ham. Teq asor ne gimuzsa in le uliq araqab ossa nab ne gimuzeq lehid in oseq eraqeq uliq ta araqab leh daqay ham. 35 Nazaq iyid teq og kab ne gisesan mataw dimdimunta ginol eman ginedan womta na ago afaqan ne gigo hib tuqusdaq ham. Mebmebmo in mat titnonta anan Abel haqayta na wol eman moqan in anedan wom ham. An abeb diq in Tempel teq tamaz em abanan asan ban turaqta na gilikmanib in Barekiya atatin Sekaraya na wol eman moqan in anedan wommo ham. Ne gisesan Abel akamnib mataw dimdimunta ginol emim bo bo Sekaraya ago akamnib tiqiyiy ham. 36 An ya helmo ne gibilenaiq ham. God in mataw dimdimunta ginedan womta na amenin bunmo on mataw muran og kab osayta na gigo hib tiqemdaq ham.

Yesus uliq Jerusalem anan anad meqniy

(Luk 13.34-35; 19.41-44)

37 Haqad Yesus bilam, O Jerusalem, Jerusalem ham. Ningo mataw God ago nantut ginol emayta ham. Ad God in ago gamuk kabibiy mataw negim giqeman ningo hib lehayta na gimalib in gig hunegayta ham. Kam kabemmo ya ningo on mataw gituwal emnan inad bilamta ham. Bilaqne kurek anenqab in amidgotniz aben gayik ahaqenib gituwal emim giqisihaqta nazaq ham. Ta teq ne hulosiy ham. 38 Nazaq iyan ne huritiy ham. God ne gigo uliq hulosan in ne gibenab useq teq timeqniydaq ham. 39 Ya ne gibilenaiq ham. Ne ya a ta hi ibiy daqay ham. Ari ne ginad dimniysa bilaq daqay, Mat ka Iyahta abinib bolan i ginad bilaq gigayinaq haq daqayta kam nab teq ne a ta ibiy daqay ham.
23.39Buk Song 118.26


Copyright information for `MLP