Matthew 24

Yesus bilam, Tempel teq meqniydaq ham

(Mak 13.1-2; Luk 21.5-6)

Ari Yesus Tempel hulosim lehsa in ago disaipel Tempel abitan aseseqta nagan Yesus isihunnan haqad agerab tuboliy. Bolim isihunsa teq Yesus in gigo gamuk amenin emim gibilan, Ne bit ko bunmo ahol waqay ye? ham. Gig ko bunmo teq wolzizilayeq gihunegid tuwoq bug daqay ham. Ya helmo bilaqaiq ham. Gig an amalib usayta ko teq muruwoqeq tiqmo bug daqayta ham.

Yesus bilam, Afaqan kabemmo teq gwahtiqdaq ham

(Mak 13.3-13; Luk 21.7-19)

Ari Yesus garah anan Oliv haqaytab ossa ago disaipel gimomo in ago hib bolim bilaqiy, Ni i gibilen haqiy. Kam gineh teq nagah ni anan bilamta na tugwahtiqdaq? haqiy. Naga daqin diq ameb gwahtiqsa i ahol waqad ginad emam, Ni muleqeq tubolnan haqam? haqiy. Ad i ginad emam, Og ka hiqiydaqta akaman tugwahtiqaq haqam haqiy.

Haqan Yesus amenin emim bilam, Ne gihol waziy ham. Luweq mat araq ne kat negdaq ham. Mataw kabemmo teq boleq ya inan biyad bilaq daqay, Yaqmo Krais haq daqay ham. Haqad in on mataw kabemmo kat neg daqay ham. Sa mataw bab emsa ne gihulan huritad teq ta mataw pesanta bab emsa ne gibin hurit daqaymo ham. Huritad ne ginad haresmo emad hi rabiy ham. Daq nagan nazaq tugwahtiqdaqta ham. Ta teq kam abebtanta na teqmo ham. Mataw en araq eraqeq mataw saw araqabta nenaq an wol daqayta ham. Sa king araq ago dauh nenaq eraqeq king ta araq ago dauhta nenaq an wol daqaymo ham. Uliq saw amo amo zarow ayahta gwahtiqsa og ahol woldaqta ham. Daq nagan bunmo bilaqne aw agemab amun tubaysa loyinaq nazaq nog iydaq ham.

Kam nab teq mataw ne giwazeq santitiy neggo haqad bab gibenab giqem daqay ham. Ad in ne ginol emid moq daqay ham. Ya ihol abin ne giholib usaqta na ago on mataw en bunmo gigem meqinta neg daqay ham. 10 Kam nab teq on mataw kabemmo in gigo ginad helmota na hulos daqay ham. Hulosad in an anan gigem meqniy daqay ham. Ad in gimaqbaban giwaqeq bab gibenab giqem daqay ham.

11 Sa nantut katiyta kabemmo eraqeq on mataw kabemmo gikat neg daqay ham. 12 Mataw kabemmo gunun dimdimunta itiyonad daq meqintabmo os daqay ham. Daq meqinta kuluwmo gwahtiqad ban waq bugsa mataw kabemmo an anan ginad bilaqaqta na adan hulos daqay ham. 13 Ari mat aw nog in zaway diq iyeq ossa le in gigo kam abebtanta gwahtiqdaqta nab God in gilumsiheq ta giwaqdaq ham. 14 Mataw God ago maror agamukan dimunta ka og saw bunmo a leheq on mataw gibilen daqay ham. Gibilenad in bilaq daqay, God ne gimen gamuk kazaq bilamta haq daqay ham. Haqad in on mataw og saw bunmo God ago gamuk gibilen bugid nab teq kam abebtanta na tugwahtiqdaq ham.

Yesus bilam, Jerusalem teq meqniydaq ham

(Mak 13.14-23; Luk 21.20-24)

15 Teq nagah meqin diqta uliq saw meqin tonaqta na in Tempel aduganib tursa ne ahol tuwaq daqay ham, kwaziqmo God ago nantut Daniel anan bilamta nazaq ham. (Mat gamuk ka ahol waqad bilaqaqta na in anad em hasad bilaq sireqan.) 16 Kam nab on mataw saw Judiya-ib os daqayta na in tukeq garah ban gwalehiy ham. 17 Ad mat bit ahuqunib ban osnantab osdaqta na in ogib hitiqeq tukeq lehanmo ham. Lehad in ago es nagah bit aduganib usaqta na anadin emad hi giwaqan ham. 18 Teq mat kabiyab luwdaqta na in ago aholsihen waqnan uliqab muleqeq ta hi lehanmo ham. 19 Kam nab on gigem iyayta na teq on amun muturta sus ugayta na in timeqniy daqay ham. 20 Nazaq iyan ne God susumun ugid ne tuk daqayta akaman na in urom akamnib teq ne gigo lotu akamnib hi gwahtiqan ham.

21 Kam nab mataw afaqan ayah diqta tisor daqay ham. Kwaziqmo God og saw bunmo giqemim bo muranmo afaqan araq nazaqta a hi gwahtimta ham. Teq abeb afaqan araq nazaqta a ta hi gwahtiqdaqmo ham. 22 Ari God kam meqinta na siqim diq a hi emid on mataw bunmo tihiqiy bug nagiy ham. Teq God in ago on mataw in gilumim aholyon giwamta na ginadin emad in kam na emid siqim tiqiydaqta ham.

23 Kam nab mat araq ne gibileneq bilaqdaq, “Ahol waqiy, Krais kawa osaq” o “Krais kowa osaq” haqsa ne in aqez na hikidik huritiy ham. 24 Na ezaqgo krais katiyta teq nantut katiyta kabemmo tugwahtiq daqay ham. Gwahtiqeq in daq azawayin inaq aseseqta giqemad in kabiy lul araq diqta amo amo giqem daqay ham. In nazaq emad teq in God ago on mataw in gilumim aholyon giwamta na gihureqnan diq ton daqay ham. 25 Ne ginad em hasiy ham. Daq nagan a hi gwahtiqsa kawa ya ne tigibilenaiq ham.

26 Nazaq iyan abeb in ne gibileneq bilaq daqay, Ahol waqiy, Krais saw amatawun haiqta nab osaq haqsa ne nazaq ban hi lehiy ham. Ad in gibileneq bilaq daqay, Ahol waqiy, Krais bit ka aduganib osaq haqsa ne giqez hi huritiymo ham. 27 Kaitab mewlig hikliyanim anuwan zeq gwalaqta ban oyim le zeq wolehaqta banmo iyaqta ham. Teq Mat Atatin muleqeq ta boldaqta nab in nazaqmo diq tiqiydaqta ham. 28 In boldaqta nab in mataw gime titoneq a hi boldaq ham. Ne gamuk araq mataw bilaqad luwayta ka anadin emiy ham. In bilaqay, Karuw tumomta asan lilihim usaqta nabmo tirgaw bolim humab wolay haqayta ham.

Mat Atatin teq ta boldaq

(Mak 13.24-27; Luk 21.25-28)

29 Ari kam nab afaqan ayahta na tihiqiyidmo,

  • Zeq ame romriq iysa kalam a ta hi oydaq ham.
  • Sa kaitab ulig milheseq ogib tuwoq daqay ham.
  • Woqsa nagah aseseqta zawayta ulilib usayta nagan in gihol tuwol daqaymo ham.
30 Kam nab teq Mat Atatin ta boldaqta atowun kaitab tugwahtiqdaq ham. Gwahtiqid teq on mataw en bunmo ahol waqad in gaq wazad bilaq daqay, Mat na i giyon hazizir emnan bolaq haq daqay ham. Haqad in gaq wazad osad Mat Atatin kaitab onqas amalib oseq ago zaway teq ahol anuwan ayahta inaq bolsa in ahol tuwaq daqay ham. 31 Ahol waqsa taur atoranmo gayonsa Mat Atatin in ago angelo giqemid in og saw bunmo lehad inmo ago on mataw in gilumim aholyon giwaqan osayta na giwaqeq giwaqeq a lehad teq in tigiwaq bug daqay ham.

Ay fik kam ulum kemaqta

(Mak 13.28-31; Luk 21.29-33)

32 Haqad Yesus bilam, Ay fik ago hib teq ne ginad tiqem has daqay ham. Ay na aben hur tonad atitoqin muturta gwahtiqsa ne ahol waqad ginad emay, Zeq akaman tiqiynan tonaq haqayta ham. 33 Nazaqmo teq abeb nagah ya anan bilayta ka bunmo tugwahtiqsa ne ahol waqad ginad kazaq emiy ham. Nagah Yesus anan bilamta na bolim sinsin tiqiy haqiy ham, bilaqne mat dan ezab turad bit aduganib gwahtiqnan tonaq nazaq haqiy ham. 34 Ya helmo ne gibilenaiq ham. On mataw muran kam kab osayta ka a hi moq bugsa daq nagan bunmo tugwahtiqdaq ham. 35 Kait og inaq teq tihiqiydaqta ham. Ari yaqgo gamuk ka a hi hiqiydaq ham.

Mat araq diq Yesus ta boldaqta na akaman a hi hurit

(Mak 13.32-37; Luk 17.26-30, 34-36)

36 Ari teq Mat Atatin kam gineh diq ta boldaqta na teq in zeq adulan ganimtab bo gwahtiqdaqta na mat araq a hi hurit ham. Angelo Heven-ib osayta na teq God Atatin inaqmo in kam na a hi huritiymo ham. God amomo kam na ago tuhuritta ham. 37 Nowa akamnib mataw daq em yaqayta nazaqmo Mat Atatin ta boldaqta na akamnib in em daqaytamo ham. 38 Uq ayahta na a hi gwahtiqsamo on mataw didaq neqad yuw uluwad an waqad ossa le Nowa muy aduganib tugwahtim ham. 39 In ginad a hi emad ossamo uq ayahta na hitiqim on mataw na bunmo gisorim giqad lehim tigineq bug ham. An Mat Atatin ta boldaqta na akaman in nazaqmo diq iydaq ham. 40 Kam nab mataw giger leheq kabiyab luw daqay ham. Luwsa in araq waqad araq in hulosid nab tiluwdaq ham. 41 Teq on giger mel emayta ago banib wit anagin wolworad os daqay ham. Ossa in araq waqad araq in hulosid nab tuqosdaq ham. 42 Nazaq iyan ne gihol asawan woltayad osiy ham. Ne gigo Iyahta kam gineh boldaqta na ago ne a hi huritayta ham.

43 Ne gamuk ka huriteq teq ginad em hasiy ham. Bit anamren in mat rin tonaqta naga kamnib boldaqta na ago huriteq teq in ago bit wamuzeq saw waqad ossa mat rin tonaqta na bo bit wolzilayeq a hi gwahtiqdaq ham. 44 Nazaq iyan ne gihol asawan woltayad osiy ham. Ne bilaq daqay, Mat Atatin a hi boldaq haq daqayta nabmo diq in bo tugwahtiqdaq ham.

Kabibiy mat dimunta teq kabibiy mat meqinta gigo gamuk awowun

(Luk 12.42-46)

45 Ari naga matin in kabibiy mat dimunta nog? ham. Kabibiy mat dimunta in anad em hasad ago ayahta aqez muzinaqta ham. Aqez muzinad in kabibiy mataw bunmo giwamuzad didaq neq akamnib in didaq negaqta ham. 46 Abeb ago ayahta na boleq in kwaziqmo bilamta nazaqmo ago kabibiy mat na emsa in ahol waqsa in ago kabibiy mat na tidimniyeq osdaq ham. 47 Ya helmo ne gibilenaiq ham. Mat ayahta na in ago kabibiy mat dimunta na emid in ago nagah bunmo tigiwamuzdaq ham.

48 Ari kabibiy mat meqinta na in ahol buloneq bilaqdaq, Yaqgo ayahta lehim sisaqmo tiluwaq haqdaq ham. 49 Haqad in ayogniz nenaq araqibmo kabiy emayta na haresmo tiginoldaq ham. Ad in mataw yuw atoranta uluwayta na nenaq didaq neqad yuw tuquluw daqay ham. 50 In nazaq emad ossamo ago ayahta bolsa in a hi huritdaq ham. Ad in ahol asawan a hi wastitaydaq ham. 51 Sa mat ayahta na boleq in kabibiy mat na wazeq woltitayeq teq in mataw gimileq meqinta na gigo sawab hunegid wo tilehdaq ham. Saw nab mataw ginad meqniysa gaqad gite guruwad osayta ham.

Copyright information for `MLP