Matthew 25

On barasta gigo gamuk awowun

Kam abebtanta nab God ago maror in bilaqne mat araq aw waqnan tonsa on barasta 10 nazaq adanin lehiyta nazaq nog iydaq ham. Mat aw waqdaqta na in ago bitab tubolad luw ham. Bolad luwsa in awe na ayogniz on barasta na gigo lam miderim adanin lehiy ham. In le danib ahol waqad teq inaq ta bolnan haqad ham. On na gilikmanib abaynagin in ginad haiqta ham. Teq abaynagin in ginad inaqta ham. On ginad haiqta na in gigo lam waqim a bolad teq in wel lam-ub teneq mider daqayta na a hi waqiy ham. Ari on ginad inaqta na wel botol-ib tenim teq in lam inaq waqim a boliy ham.

Teq mat aw waqdaqta na hidmo a hi bol ham. Nazaq iyan on na bunmo gime rursa tuqusiy ham. Ussa tarom alihanib mat araq lileyim bilam, Mat aw waqdaqta na kowa tubolaq haqad in bilam ham. Ne eraqeq leheq ahol waqad waqeq inaq boliy haqad in bilam ham. Haqan on barasta na bunmo eraqim in gigo lam waqim timideriy ham. Sa on ginad haiqta na in on ginad inaqta na gibileniy, Ne wel asor igiy haqiy ham. I gigo lam wel hiqiyim miynan tonaq haqiy ham. Haqan on ginad inaqta na bilaqiy, Wel ka ayah diq a haiq haqiy ham. Luweq i wel ka asor negid i gigo lam timiydaqmo haqiy ham. Nazaq iyan negmo leheq mataw gigo wel inaq na gigo hib asor ne giholyon zayiy haqiy ham.

10 Haqan on ginad haiqta na wel zaynan tilehsamo mat aw waqdaqta na tubol ham. Bolan on ginad inaqta na in mat na waqim inaq bit aduganib gwahti tilehiy ham. Lehim in gihol adanin otim mat aw waqaqta na inaq didaq neqad tuqosiy ham. 11 Ossa on ginad haiqta na wel zayim muleqim ta bolim in dan ezab turad teq in dan ez wol hamad bilaq yaqay, Iyahta, Iyahta haq yaqay ham. Ni i giyon dan hasid i gwahtiquq haq yaqay ham. 12 Haqsa mat na in gigo gamuk amenin emim bilam, Ya helmo ne gibilenaiq haqad in bilam ham. Ya ne gigo a hi hurit haqad in bilam ham. 13 Haqad Yesus bilam, Nazaq iyan ne gihol asawan woltayad osiy ham. Kam gineh teq zeq adulan ganimtab ya ta boldaiqta na ne a hi huritiy ham.

Kabibiy mataw mani waqiyta gigo gamuk awowun

(Luk 19.11-27)

14 Ari Yesus gamuk awowun ta araq gibilenim bilam, Kam abebtanta nab God ago maror in bilaqne mat ayahta araq saw pesantab lehnan haqad ago kabibiy mataw gibenab kabiy amta nazaq nog iydaq ham. Mat na in ago kabibiy mataw gibilenan bolan in ago nagah bunmo gibenab am ham. 15 Emad in ago kabibiy mataw gilum kemim kabiy negad in kabibiy mat araq ago zaway teq anad ayah diqta na 5,000 kina nazaq ug ham. Teq araq ago zaway teq anad ayah nogta na in 2,000 kina nazaq ug ham. Ugad araq ago zaway teq anad amik nogta na in 1,000 kina nazaq ug ham. In mani na negim gihulosadmo tilah ham. 16 Lehsa mat 5,000 kina wamta na hidmo mani na amalib kabiy emim in 5,000 kina araqmo a ta wam ham. 17 Sa mat 2,000 kina wamta na nazaqmo mani na amalib kabiy emim in 2,000 kina araqmo a ta wam ham. 18 Ta teq mat 1,000 kina wamta na lehim ogib yay tayim in ago ayahta mani ugta na tuqulilam ham.

19 An mat ayah na lehim sisaqmo osim teq in muleqim ta bol ham. Bolim in ago kabibiy mataw mani nagta na ago agamukan wastitaynan haqad in gimen nan eman in agerab tuboliy ham. 20 Bolim mat 5,000 kina wamta na in ago ayahta na bulonim bilam, Mat ayah ham ni 5,000 kina yagta na kawa ahol waq haqad in bilam ham. Ya amalib kabiy emim amenin 5,000 kina-mo a ta way haqad in bilam ham. 21 Haqan in ago ayahta bulon, Esey ham. Ni ya inad usta na em bugim ni kabibiy mat dimun diq haqad in bilam ham. Ni nagah asitmo anonon diqmo tuwamuzan ya nagah kabemmo nigid ni tuwamuzdaq haqad in bilam ham. Ni bolid ya ninaq ginad dimniysa osuq haqad in bilam ham.

22 An mat 2,000 kina wamta na in bolmo ham. Bolim in bilam, Mat ayah ham ni 2,000 kina yagta na kawa ahol waq haqad in bilam ham. Ya amalib kabiy emim 2,000 kina-mo a ta way haqad in bilam ham. 23 Haqan in ago ayahta bulon, Esey ham. Ni ya inad usta na em bugim ni kabibiy mat dimun diq haqad in bilam ham. Ni nagah asitmo na anonon diqmo tuwamuzan ya nagah kabemmo nigid ni tuwamuzdaq haqad in bilam ham. Ni bolid ya ninaq ginad dimniysa osuq haqad in bilam ham.

24 Ari mat 1,000 kina wamta na tubolmo ham. Bolim in bilam, Mat ayah ham ya ningo tuhurit haqad in bilam ham. Ni mat afanta kamolmol a hi emaqta haqad in bilam ham. Didaq ni a hi layta na anon ni niholyon waqaqta haqad in bilam ham. Ad mat araq ago kabiyab wit anagin hunagta nab ni niholyon wit na anon tuwal emaqta haqad in bilam ham. 25 Nazaq iyan ya rabad ningo 1,000 kina ka ulileman us haqad in bilam ham. Ningo mani na kawa haqad in bilam ham. 26 Haqan in ago ayahta amenin emim bulon, Ni kabibiy mat meqin haqad in bilam ham. Ya inad usta na ni a hi am haqad in bilam ham. Ni nabag yaqgo tuhurit haqad in bilam ham. Didaq ya a hi leyta na anon ya iholyon waqaiqta haqad in bilam ham. Ad mat araq ago kabiyab wit anagin hunagta na ago wit anon ya iholyon tuwal emaiqta haqad in bilam ham. 27 Nagaqgo ni mataw mani abitnib osayta na gibenab yaqgo mani eman in akabiyan a hi emiy haqad in bilam? ham. Emid teq ya muleqeq boleq yaqgo gimeq na amenin mani ayahmo inaqmo waqnagta haqad in bilam ham.

28 Haqad in bilam, Ne mat na abenab 1,000 kina in wazaqta na waqeq mat ago 10,000 kina inaqta na ugiy haqad in bilam ham. 29 Na ezaqgo ya on mataw gigo nagah inaqta na bunmo nagah asor a ta negdaiq haqad in bilam ham. Teq ya mataw ginaghan haiqta na gibenab nagah asitmo in wazayta na walem bugdaiq haqad in bilam ham. 30 Ad ne kabibiy mat meqinta na muzid in asanib saw aromriq inaqtab lehan haqad in bilam ham. Saw nab mataw ginad meqniysa gaqad gite guruwad os daqayta haqad in bilam ham.

Mat Atatin teq on mataw bunmo giluwiydaq

31 Ari Yesus bilam, Abeb teq Mat Atatin king ayahta iyeq ago balaw anuwan oysa in angelo bunmo nenaq tuboldaq ham. Boleq in ago ban tawontab tuqos woqdaq ham. 32 Os woqeq ossa teq on mataw en bunmo boleq in anognib humab tuwol daqay ham. Humab woleq tursa in gihuserid dauh giger tiqiy daqay ham. Bilaqne mat sipsip teq memeq gihuseran sipsip kazaq bolsa memeq kozaq lehayta nazaq nog iy daqay ham. 33 In ago sipsip aben aqabun ban giqemad teq memeq in aben anasaran ban giqemdaq ham.

34 Teq king na in on mataw aben aqabun ban turayta na gibileneq bilaqdaq, On mataw haqdaq ya imam anad dimun diqta tinegaq haqdaq ham. Ne boleq ya imam ago maror aduganib gwahtiqeq ban dimdimunta waqeq ago nagah giwamuzeq osiy haqdaq ham. Kwaziqmo ya imam og eman a hi gwahtiqsamo in ne gimen ban dimdimunta na tigiwastitayan usaqta haqdaq ham. Ya imam nazaq ne tigidimun tonnan haqdaq ham. 35 Na ezaqgo kwaziqmo ya igemnan moqad ossa ne ya didaq yagiy haqdaq ham. Ya yuwnan moqsa ne yuw yagan ya uluw haqdaq ham. Ya mat begbegta iyim bolan ne ya iwaqim ilowan toniy haqdaq ham. 36 Ya ibe aholmo luwsa ne tubusan yagiy haqdaq ham. Ya moqad ussa ne ya iwamuzad osiy haqdaq ham. Ya iqirquran ossa ne bolim ya ibiyiy haqdaq ham.

37 Haqid teq on mataw dimdimunta na in ago gamuk amenin emeq bilaq daqay, Iyahta haq daqay kam gineh ni nigemnan moqad ossa i nibiyad didaq nig? haq daqay ham. Teq kam gineh ni yuwnan moqsa i yuw nigan ni uluw? haq daqay ham. 38 Kam gineh ni mat begbegta iyim bolsa i ni niwaqim nilowan ton? haq daqay ham. Teq kam gineh ni nibe aholmo luwsa i tubusan nig? haq daqay ham. 39 Kam gineh ni moqad ussa teq ni niqirquran ossa i bolim ni nibiy? haq daqay ham.

40 Haqid teq king na amenin emeq bilaqdaq, Ya helmo ne gibilenaiq haqdaq ham. Nagah bunmo ne ya isenlul araq abin haiqta ago hib emad na ne yaqgo hib emiymo haqdaq ham.

41 Haqad in on mataw anasaran ban turayta na kazaq gibilendaq ham. On mataw haqdaq ya imam ne kusluw tinag haqdaq ham. Ne tukeq dan ko muzeq faq oyad a hi miyaqta kob lehiy haqdaq ham. Faq na kwaziqmo Satan ago angelo nenaq gimen tiqeman usaqta haqdaq ham. 42 Na ezaqgo kwaziqmo ya igemnan moqad ossa ne didaq a hi yagiy haqdaq ham. Ya yuwnan moqsa ne yuw a hi yagiy haqdaq ham. 43 Ya mat begbegta iyim bolan ne ya iwaqim ilowan a hi toniy haqdaq ham. Ya ibe aholmo luwsa ne tubusan a hi yagiy haqdaq ham. Ya moqad ussa teq ya iqirquran ossa ne bolim ya a hi ibiyiy haqdaq ham.

44 Haqid teq mataw na in ago gamuk amenin emeq bilaq daqay, Iyahta haq daqay kam gineh ni nigemnan moqsa teq ni yuwnan moqsa teq ni begbeg iyim bolsa teq ni nibe aholmo luwsa teq ni moqad ossa teq ni niqirquran ossa i ni a hi nilumsih? haq daqay ham.

45 Haqid teq in on mataw na gigo gamuk amenin emeq bilaqdaq, Ya helmo ne gibilenaiq haqdaq ham. Ne ya isenlul ka gigo araq abin haiqta ago hib nagah na a hi emim na ne yaqgo hib a hi emiymo haqdaq ham.

Nazaq iyid on mataw na leheq santitiy waqad tuqos daqay ham. Osad tuteqmo in gisan titiydaq ham. Sa on mataw dimdimunta na in God ago maror aduganib gwahtiqeq ginad dimniysa kuluwa-kuluwmo tuqos daqay ham.

46 

Yesus santitiy sorim moqim teq ta eram

Copyright information for `MLP