aSekaraya 13.7

Matthew 26

Mataw marorta Yesus wol emid moqgo an adugan waziy

(Mak 14.1-2; Luk 22.1-2; Jon 11.45-53)

Yesus gamuk na bilaq bugan tihiqiyan in ago disaipel gibilan, Kam giger le tihiqiyid teq i gigo lotu akaman ayahta anan Pasova haqay na tugwahtiqdaq ham. Na ne tuhuritiy ham. Kam na gwahtiqid teq in Mat Atatin bab gibenab emid in ayib dom tuwol daqay ham.

Ari kam nab mataw tamaz emayta gigo aseseqta na giyogniz Juda gigo mataw marorta na nenaq in tamaz mat danmebta anan Kayafas haqayta na ago bitab humab tuwoliy. Humab wolim in on mataw gime titoneq Yesus wazeq wol emid moqdaqta na agamukan tibilaq yaqay. Admo in bilaqiy, I Pasova akamnib Yesus ulalabmo a hi wazam haqiy. Luweq on mataw biyahta na gigem meqniysa bab araq ayahta wazid eraqdaq haqiy.

Aw araq Yesus afaqnib masil ahuran dimunta wazbalan wom

(Mak 14.3-9; Jon 12.1-8)

Ari Yesus uliq Betaniy-ib mat araq kwaziqmo aholib moq lepra usim tihiqiyta anan Saimon haqayta na ago bitab os. Ossa aw araq Yesus ago hib tubol. In kagoh araq amikta gig anan alabasta haqay na sisoqim emiyta nab in masil ahuran dimunta anawun ayahmota tenim teq in wazim a bol. A bolim Yesus banab ossa in masil na Yesus afaqnib wazbalan tuwom. Anmo Yesus ago disaipel daq na ahol waqim in gigem meqniysa bilaqiy, Nagaqgo in masil dimunta ko abu ulumaq? haqiy. Masil ko i mat araq inaq zayeq mani ayahmo waq nagta haqiy. Waqeq i mataw ginaghan haiqmo osayta na neg nagta haqiy. 10 Haqan Yesus in gigo gamuk na huritim gibilan, Nagaqgo ne aw ka afaqan ugay? ham. In ya ilowan tonim daq dimunta tiqem yag ham. 11 Tutimmo mataw ginaghan haiqta na ne nenaq osayta ham. Ari ya nenaq tuteqmo a hi osdaiqta ham. 12 Aw ka iholib masil wazbalta ka in ya ihol wastitayeq hodhodab iqemgo haqad in amta ham. 13 Ya helmo ne gibilenaiq ham. Mataw edobya leheq ya iwagamun dimunta bilaqad in aw ka daq amta ka awagamun tibilaq daqaymo ham. Bilaqsa mataw huritad teq in aw ka anadin tiqem daqay ham.

Judas in Yesus waqeq Juda gigo mataw marorta gibenab emgo bilam

(Mak 14.10-11; Luk 22.3-6)

14 Ari kam nab disaipel 12 na gigo araq anan Judas uliq Kariyot-ib haqayta na in mataw tamaz emayta gigo aseseqta gigo hib tilah. 15 Lehim in gibilan, Ya Yesus ne gibenab emid teq ne naga diq yag daqay? ham. Haqan mataw na Yesus ayon banzaw emim in mani silva 30 nazaq Judas tuqugiy. 16 Ugan nab Judas in Yesus waqeq mataw na gibenab emdaqta adanteqin araq dimunta tinagunyaq.

Yesus ago disaipel nenaq Pasova abebtanta neqiy

(Mak 14.12-21; Luk 22.7-14, 21-23; Jon 13.21-30)

17 Ari bret yis haiqmo neqayta na akaman tugwahtim. Gwahtiqan disaipel Yesus ago hib bolim tisusumun ugiy, Ni ninad i bit edob leheq ninmen nagah wastitayid teq ni Pasova adidaqan neqdaq? haqiy. 18 Haqan in gibilan, Ne le uliq kob gwahtiqeq mat araq ahol waqad teq ne kazaq buloniy ham. Iyahta bilam, Yaqgo kam na bolim sinsin tiqiy haqiy ham. Yaqgo disaipel nenaq ningo bitab Pasova adidaqan neqnan haqad ne buloniy ham. 19 Haqan Yesus gibilanta nazaqmo in lehim Pasova adidaqan neqgo abanan tuwastitayiy.

20 Ari imisor diq tiqiyan Yesus in ago disaipel 12 na nenaq didaq neqnan banab tuqos woqiy. 21 Os woqim osad in didaq neqadmo Yesus gibilenim bilam, Ya helmo ne gibilenaiq ham. Ne gilikmanib teq mat araq ya iwaqeq bab gibenab iqemdaq ham. 22 Haqan disaipel gihol afaqan diq iysa in amulik-mulikmo Yesus susumun ugad bilaq yaqay, Iyahta yaqmo ye? haq yaqay. 23 Haqsa Yesus amenin emim gibilan, Mat ya inaq degib aben eman womta naqmo teq ya iwaqeq bab gibenab iqemdaqta ham. 24 God ago mar Mat Atatin anan bilamta nazaqmo diq in dan muzeq tilehdaqta ham. Teq mat in Mat Atatin bab gibenab emdaqta na timeqniy hasdaq ham. Mat na anen a hi em nagta in am ham. 25 Haqan Judas mat Yesus waqeq bab gibenab emdaqta na bilam, Iyahta yaqmo ye? ham. Haqan Yesus bulon, Ninmo nawa tibilam ham.

Yesus in ago disaipel bret teq wain ayun inaq nag

(Mak 14.22-26; Luk 22.15-20; 1 Korin 11.23-25)

26 Ari in didaq neqad osad Yesus bret asor waqim God esey ugim in orqayim ago disaipel negad gibilan, Ne bret ka waqeq neqiy ham. Ka ya inon ham. 27 Haqad in wain agogin inaq waqim God esey ugim teq in negad gibilan, Ne bunmo ka waqeq uluwiy ham. 28 Ka ya inedan God ago maror muturta na zaway ugdaqta ham. Ya ned ka on mataw kabemmo gigo daq meqinta giwalemgo wazbaldaiqta ham. 29 Ya ne gibilenaiq ham. Ya wain ayun ka a ta hi uluwdaiq ham. Abeb ya nenaq ya imam ago maror muturta aduganib osad teq ya wain ayun ka a ta uluwdaiq ham.

30 Admo in bunmo lotu ago bar araq wazim hulosadmo in uliq hulosim garah Oliv-ub tilehiy.

Yesus bilam, Pita teq gileh yagdaq ham

(Mak 14.27-31; Luk 22.31-34; Jon 13.36-38)

31 Ari Yesus in ago disaipel nenaq lehad gibilan, Tarom kab ya iholib afaqan araq meqin diq gwahtiqsa ne bunmo ya ibiyad ne ginad ya inan helmo haqayta na hulosad gileh tiyag daqay ham. Na ezaqgo God ago marib gamuk araq kazaq bilam ham.

Ya mat sipsip giwamuzaqta na wol emsa in ago sipsip haresmo tukeq tileh daqay haqad in bilam ham. a 
32 Ari ya hodhodab eraqeq teq ya ameb saw Galiliy-ib tilehdaiq ham.

33 Haqan Pita gamuk na amenin emim bilam, Mataw ka bunmo in ni afaqan waqsa nibiyad in ginad helta hulosad gileh nigsa ya haiq ham. Ya ni ninan helmo haqaiqta na hulosad gileh a hi nigdaiq ham. 34 Haqan Yesus bulon, Ya helmo nibilenaiq ham. Tarom kab kurek a hi gayonsamo ni nime ezeqmanmo gileh tiyagdaq ham. 35 Haqan Pita bilam, Haiq ham. Mataw ya ninaq ginol emnan bilaqsa ya gileh a hi nigdaiq ham. Hikidik ham. Haqan disaipel bunmo nazaqmo bilaqiy.

Yesus og Getsemaniy-ib God inaq gamuk am

(Mak 14.32-42; Luk 22.39-46)

36 Ari Yesus ago disaipel nenaq og araq awaqan dimunta anan Getsemaniy haqaytab tilehiy. Lehim in ago disaipel gibilan, Ne kab osiysa ya kob leheq God inaq gamuk emnan ham. 37 Haqadmo in Pita teq Sebediy atatniz giger na giwaqim nenaq tilah. Lehad in ahol afaqan iysa ahol meqin diq tiloyinyaq. 38 Ad in gibilan, Ya ihol afaqan diq iysa tumoqnan tonaiq ham. Ya nenaq kab saw waqad osuq ham. 39 Haqad in gihulosim asitmo ta leh nog iyim in anobun ban woqim usad God buloneq bilaqyaq, Ya imam haqyaq ya iholib afaqan ayahta ka aban emdaiqta adanteqin ussun teq ni ya iqisihun haqyaq. Ari ni ninad nazaq a hi usid teq ni ya inad ka hi muz haqyaq. Ninmo ninad muz haqyaq.

40 Haqad in eraqim ago disaipel ezeqman na gigo hib muleqim ta lehim in ussa gibiy. Gibiyad in Pita bulon, Ezaq? ham. Ne asitmo ya nenaq saw waqad a hi osam e? ham. 41 Ne saw waqad God inaq gamuk emad osiy ham. Gamuk emad daq ne gilum waqdaqta na bo giholib gwahtiqsa ne hi woqgo haqad buloniy ham. Helmo ne ya inad muznan ginad bilaqaqta teq ne gihol awaz meqin haiq ham.

42 Haqad in ame gigerta lehim God inaq gamuk emim bilam, Ya imam ham. Afaqan ka ya iban a hi emid ari ni ninad usaq naqmo ya iholib gwahtiqan ham. 43 Haqad in muleqim ta lehim disaipel ezeqman na gime rursa ussa in gibiy.

44 Gibiyad gihulosim ta lehim ame ezeqmanta in God inaq gamuk a ta am. Teko in gamuk bilamta nazaqmo in a ta bilaq ton. 45 Bilaqim tihiqiyan in disaipel gigo hib ta lehim gibilan, Ne ginamur emad us tutay ye? ham. Ahol waqiy ham. Muran in Mat Atatin waqeq mataw meqinta gibenab emdaqta na akaman tiqiy ham. 46 Ne eraqiysa i lehuq ham. Ahol waqiy ham. Mat ya iwaqeq bab gibenab iqemdaqta na bo tugwahtim ham.

Judas Yesus waqim bab gibenab am

(Mak 14.43-50; Luk 22.47-53; Jon 18.3-12)

47 Ari Yesus nazaq gamuk bilaqad tursamo disaipel 12 na gigo araq anan Judas haqay na tubol. Bolsa mataw dauh biyahta baqir sebur wazim ad Judas inaq boliymo. Mataw tamaz emayta gigo aseseqta na teq Juda gigo mataw marorta na in bab mataw na giqeman boliyta. 48 Ari mat Yesus bab gibenab emdaqta na in naga daqin emid in Yesus ahol waqad waz daqayta na ago in teko tigibilanta. In bilam, Ya leheq mat nog ya wazeq ilawundaiqta naqmo ne waziy ham. 49 Nazaq iyan in hid naqmo Yesus ago hib loqimmo tibilam, Iyahta ham tarom dimun ham. Haqadmo in tiqilawun. 50 Ilawunan Yesus bulon, Kadoy ham ni nagah emnan bolta na ni hidmo em ham. Haqsamo mataw na eraqim Yesus tuwaziy.

51 Wazsamo mataw Yesus inaq turiyta na gigo araq ago baqir hureq hasim wam. Waqim in tamaz mat danmebta ago kabibiy mat araq wolim adeksanmo qwatayan ogib tuwom. 52 Anmo Yesus bulon, Ningo baqir asanib ta sihen ham. Mataw baqirib an wolayta na baqiribmo tumoq daqayta ham. 53 Ni a hi hurit daqagya ham. Ya imam susumun ugid in angelo kabemmo diq tiyagdaq ham. Angelo na ginulinqan in mataw bab emayta gidauhan 12 nazaq giquriyam daqayta ham. 54 Ta teq ya daq nazaq emeq ya God ago gamuk a hi wol net bugdaiq ham. Daq kagan bunmo ya iholib gwahtiqdaqta agamukan God ago marib mar tonan usaqta ham.

55 Haqadmo in mataw biyahta na gibilan, Ne baqir sebur wazim a boliyta ka ne mat rin tonaqta waznan boliy ye? ham. Kam kabemmo ya on mataw suleq negad Tempel-ib ossa ne ya a hi iwaziy ham. 56 Teq daq ka bunmo agamukan God ago nantut mar tonan usaqta nazaqmo in ya iholib tugwahtiq bugaq ham. In nazaq haqanmo disaipel bunmo Yesus hulosim titukiy.

Mataw aseseqta Yesus amalib nan kabemmo emiy

(Mak 14.53-65; Luk 22.54-55, 63-71; Jon 18.13-14, 19-24)

57 Ari mataw Yesus waziyta na in waqim ad tamaz mat danmebta Kayafas ago hib tilehiy. Bit nab mataw Moses ago gunun hurit kemiyta na teq Juda gigo mataw marorta na in tekomo bo humab tuwolim osiyta. 58 Teq mataw Yesus wazim a lehsa Pita in Yesus muzim lehad teq in pesan nog lehyaq. In lehim tamaz mat danmebta na ago bit agelin aduganib le gwahtiqim in mataw Tempel-ib hurmey gan turayta na nenaq tuqos, in nagah teq gwahtiqdaqta na ahol waqgo haqad.

59 Ari mataw tamaz emayta gigo aseseqta na teq Juda gigo kaunsel ayahta na amatawun bunmo in mat araq Yesus ago hib nan katiyta bilaqid teq in wol emid moqgo na tinagun yaqay. 60 Sa mataw kabemmo gwahtiqim Yesus amalib nan katiyta em yaqay. Ta teq mataw aseseqta na in gamuk araq amalib Yesus wol em daqayta na a hi hurit yaqay. Sa abeb diq mataw giger tugwahtiqiy. 61 Gwahtiqim in bilaqiy, Mat ka bilam, Ya God ago Tempel wol inereq kam ezeqmanmo aduganib ya wazid a ta eraqdaq haqad in bilamta haqiy.

62 Haqan tamaz mat danmebta na eraqim turad in Yesus bulon, Mataw ni ninan gamuk bilaqayta ka in ezaq diq? ham. Ni gamuk na araq amenin a hi emdaq e? ham. 63 Haqan teq haiq. Yesus aqezmo hiqiyim tur. Sa tamaz mat danmebta na bulon, God kayeqmo osaqta na nibiysa ni hel diqtaqmo bilaq ham. Mat anan Krais haqayta na amatin ninmo ye? ham. Ni God atatin e? ham. 64 Haqan Yesus bulon, Ninmo nawa tibilam ham. Ta teq ya ne gibilenaiq ham. Muran teq abeb Mat Atatin in God Awaz Meqin Diqta aben aqabun ban ossa ne ahol tuwaq daqay ham. Ahol waqsa in kaitab onqas amalib oseq bolsa ne ahol tuwaq daqaymo ham.

65 Yesus nazaq bilaqanmo tamaz mat danmebta na era inmo aholib tubusan bulsireqim bilam, Mat ka God tibilawun ham. Mat araq in ayon nan araq ta hi bilaqan ham. In kawaqmo God bilawunim gamuk bilaqsa ne tuhuritiy ham. 66 Ne in ago daq na ulum kemim ginad ezaq emay? ham. Haqan mataw na bilaqiy, Mat daq nazaq amta na in moq nagta haqiy. 67 Haqad in Yesus anobun kusluw ugad tuwol yaqay. Wolad asor amanmanan wolad bulon yaqay, Ni ninan Krais haqayta ye? haq yaqay. Ni God ago nantut iyeq teq ni i gibilen haq yaqay. Nog diq kawa ninolaqta ka ni anan biysa i hurituq haq yaqay.

Pita Yesus gileh ug

(Mak 14.66-72; Luk 22.56-62; Jon 18.15-18, 25-27)

69 Ari Pita asanib bit aqezab os. Ossa kabibiy aw araq in agerab loqim bilam, Ni inaqmo Yesus saw Galiliy-ibta na inaq osta ham. 70 Haqan Pita mataw bunmo gimeb bilam, Haiqgam ham. Ya ni gamuk bilaqaqta na inad a hi emaiq ham.

71 Haqad in lehim bit na agelin ago dan ezab tur. Tursa aw ta araq Pita ahol waqadmo in on mataw nab osiyta na gibilan, Mat ka in Yesus uliq Nasaret-ibta na inaq osta ham. 72 Haqan Pita ahol ulilemim bilam, God Ulilibta ibiysa ya helmo bilaqaiq ham. Ya mat na ago a hi huritta ham.

73 Abeb mataw nab turiyta na Pita agerab loqim buloniy, Hel diqtaqmo haqiy. Ni mataw ko gigo araq haqiy. I ni niziyan alulin tuhurit kem haqiy. 74 Haqan Pita bilam, God Ulilibta ibiysa ya bilaqaiq ham. Ya mat na ago a hi huritta haqaiq ham. Ya helmo a hi haqid teq God ya inol eman ham. Haqanmo kurek tigayon. 75 Gayonanmo Pita in Yesus gamuk bilamta na anadin tiqam. Yesus bilam, Kurek a hi gayonsamo ni nime ezeqmanmo gileh tiyagdaq ham. Pita gamuk na anadin emad in asan ban lehim gaq naqmo diq hiqiy.

Copyright information for `MLP