aJeremaya 32.6-9

Matthew 27

Mataw Yesus wazim ad Pailat ago hib lehiy

(Mak 15.1; Luk 23.1-2; Jon 18.28-32)

Ari saw tihastitayan mataw tamaz emayta gigo aseseqta na teq Juda gigo mataw marorta na bunmo in Yesus ayon dan emid Rom mataw in wol emid moqdaqta na ago in bilaqim teq in an adugan tuwaziy. An adugan wazim teq in Yesus irqurim wazim ad lehim Rom gigo maror saw Judiya wamuzim osta anan Pailat haqay na tuqugiy.

Judas mom

(Aposel 1.18-19)

Ari Judas mat Yesus bab gibenab amta na in mataw Yesus ayon hazizir emim anan bilaqiy, In moqan haqsa in tigibiy. Gibiyim in anad ta buliyim mani silva 30 na waqim ad mataw tamaz emayta gigo aseseqta na giyogniz mataw marorta na nenaq gigo hib a ta lah. A lehim in gibilan, Ya daq meqinta tiqem ham. Ya mat dimunta bab gibenab eman in tumoqdaq ham. Haqan mataw aseseqta na buloniy, Na i gigo nagah a haiq haqiy. Na ninmo ningo nagah haqiy. Haqan Judas Tempel aqezab mani silva na hunegad in lehim amub yuk tonim inmo ahol anatguman hihiqim tumom.

Ari mataw tamaz emayta gigo aseseqta na in mani silva na waqim bilaqiy, Mani ka mat anedan anawunta haqiy. I Tempel-ib mani usaqta na inaq wastoneq na i gunun tiqitiyonam haqiy. Haqad in an bulonim teq in mani na amalib og araq zayiy. Og na kwaziqmo mataw reb emayta na leheq og soskaq waq yaqayta asawun. Mataw aseseqta og na zayid in mataw Jerusalem-ub bolim begbeg osim moqayta gimen hodhod iydaqta haqad in zayiyta. Nazaq iyan mataw og na anan Ned Aqogin bilaqad luwim bo muran in bilaq tutayta. Daq nazaq gwahtiqim kwaziqmo God in ago nantut Jeremaya aqezab gamuk bilamta na in tuwol net bug. Gamuk na bilam,

Isrel on mataw in mat na zaynan haqad in mani silva 30 nazaq anan bilaqiyta ham. Bilaqim in mat na zayim amenin nazaqmo tuwaqiy ham.
10 In mani na waqim a le mataw reb emayta na aqogin tizayiy ham. Iyahta ibilanta nazaqmo in emiy ham. a 

Pailat Yesus susumun ug

(Mak 15.2-5; Luk 23.3-5; Jon 18.33-38)

11 Ari mataw Yesus wazim a lehim Pailat ameb eman tursa Pailat tisusumun ug, Ni Juda on mataw gigo king e? ham. Haqan Yesus bilam, Ninmo nawa tibilam ham. 12 Haqan mataw tamaz emayta gigo aseseqta na teq Juda gigo mataw marorta na in Yesus amalib nan kabemmo em yaqay. Emsa teq Yesus gamuk araq amenin a hi emyaq. 13 Nazaq iyan Pailat bulon, Ni gamuk nimalib emayta ko a hi huritaq e? ham. 14 Haqan teq haiq. Yesus in Pailat ago gamuk amenin a hi emad in mataw nan kabemmo ug yaqayta na gigo gamuk araq diq amenin a hi bilammo. Nazaq iyan Pailat anadnad diq emyaq.

Pailat bilam, Yesus ayib dom woliy ham

(Mak 15.6-15; Luk 23.13-25; Jon 18.38-19.16)

15 Ari ulig bunmo Juda gigo lotu akaman ayahta nab Pailat bit giqirquran osayta nab mat araq hasid gwahtiqyaqta. Juda on mataw in mat araq anan bilaqid Pailat naqmo hasid in gigo hib lehyaqta. 16 Ari kam nab mat araq meqin diqta anan Barabas haqayta na irquran os. 17 Ossa on mataw bo humab tuwolim ossa Pailat gibilan, Ya nog diq hasid ne gigo hib lehgo ne ginad usaq? ham. Ya Barabas hasdaiq o haiq, ya Yesus, mataw anan Krais haqayta na has negdaiq? ham. 18 Na ezaqgo Pailat anad tiqam, Yesus in Juda gigo mataw aseseqta na gibayan woqiyta na ago in gigem meqniysa amalib nan emay ham.

19 Ari Pailat in ago ban in mataw gigo afaqan huritim gilum kemaqta nab osad gamuk bilaqsa awe inmen nantut araq kazaq eman bolan in hurit. Ni mat titnonta na ago hib daq araq hi em ham. Taromab ya in asenan qwayim ya ihol afaqan diq iyaq ham.

20 Ari mataw tamaz emayta gigo aseseqta na giyogniz mataw marorta na nenaq in gigo walmataw gamuk awaz meqinta gibilenad in ginad tubuliyiy. Ginad buliyan mataw biyahta na in Barabas hasad Yesus wol emid moqgo haqad Pailat tubulon yaqay. 21 Bulonsa Pailat a ta gibilan, Ya mataw giger ka gilikmanib nog diq hasid gwahtiqeq samanmo tiluwdaq? ham. Haqan in bilaqiy, Barabas haqiy. 22 Haqsa Pailat gibilan, Nazaq na teq ya Yesus mataw anan Krais haqayta ka ezaq ton ugdaiq? ham. Haqan mataw na bunmo bilaqiy, Ayib dom woliy haqiy. 23 Haqan Pailat bilam, Nagaqgo? ham. Mat ka naga daqin meqinta am? ham. Haqsa teq haiq. Mataw na dedibmo lileyim a ta bilaq toniy, Ayib dom wolid moqan haqiy.

24 Sa Pailat ago gamuk loyinan in amomo iy. On mataw na in anad a hi muzad in bab ayahta wazid tiqeraqnan tonyaq. Nazaq iyan Pailat in on mataw bunmo gimeb yuw waqim aben suholad bilam, Mat ka anedan woqid na yaqgo afaqan a haiq ham. Na negmo gigo afaqan ham. 25 Haqan on mataw na bunmo amenin emim bilaqiy, Afaqan ka i gigo hib teq i gigo onmin gigo hib tuboldaq haqiy. 26 Nazaq iyan Pailat in Barabas hasan mataw gigo hib tilah. Lehsa in ago mataw gibilenan in warig waqim hiklaquwim amalib Yesus tuwoltitayiy. Woltitayim hulosan Pailat Yesus ayib dom wolgo haqad ago mataw bab emayta na gibenab tiqam.

Rom gigo mataw bab emayta na Yesus bilawuniy

(Mak 15.16-20; Jon 19.2-3)

27 Ari Pailat ago mataw bab emayta na in Yesus waqim ad le Pailat ago bit aduganib tugwahtiqiy. Gwahtiqim in giyogniz bunmo gibilenan bolim in Yesus lilut ugim turiy. 28 Turad in Yesus ago tubusan hasad teq in tubusan araq sisaqta kakaqta amalib ahol tiqisihiy. 29 Isihim teq in am asasuqin inaqta tal tonim king ago balaw nogta afaqnib emiy. Ad in tuqir araq gwatuq nog haqad aben aqabnib emim teq in anognib gibakbakan ulum laquwim turad in bilawunim bulon yaqay, Mat ayah haq yaqay. Ni Juda gigo king-mo diq haq yaqay. 30 Haqad in kusluw ugad teq in tuqir abenab waqim afaqin wol yaqay. 31 Mataw na Yesus bilawunim hulosadmo in tubusan sisaqta na hasim waqad inmo ago tubusan na aholib ta em ugim teq in ayib dom wolnan haqad waqim ad tilehiy.

Mataw Yesus ayib dom woliy

(Mak 15.21-32; Luk 23.26-43; Jon 19.17-27)

32 Ari in Yesus waqim ad tilehad teq in mat araq uliq Sairin-ibta anan Saimon haqayta ahol tuwaqiy. Ahol waqad in mat na Yesus ago ay sorgo haqad abe yahan in ay na sorim ad mataw na nenaq tilehiy. 33 Lehim in garah akululqan araq anan Golgota haqaytab tugwahtiqiy. Gamuk Golgota na alulin in ‘Gifaqin Agolgolan’ haqayta. 34 In saw nab gwahtiqimmo bab mataw na wain ayun teq masil araq agon meqinta anan gal haqayta inaq buliyim Yesus uluwgo haqad ugiy. Ugan in uluw waqim teq in hulosim a ta hi uluw bug.

35 An bab mataw na Yesus ayib dom tuwolim teq in gig amikmikta hunegad Yesus ago tubusan nagan iberim giholyon tuwaqiy. 36 Waqim teq in saw nabmo os woqim Yesus wamuzim tuqosiy. 37 Ad Yesus naga daqin eman in ayib dom woliyta na ananin mar tonim afaqnib ulilib tuqotheniy. Gamuk na in kazaq mar toniy.

Ka Juda gigo king Yesus

38 Ad teq in Yesus agerab mataw rin tonayta gigermo ayib dom giwoliymo. Dom wolan araq Yesus aben aqabun ban tursa araq aben anasaran ban turyaq. 39 Sa on mataw bo lehad in Yesus ahol waqad bilawun yaqay. Bilawunad gifaqin lelad teq in bilaq yaqay, Mat Tempel wol inereq kam ezeqmanmo aduganib wazid a ta eraqdaqta na amatin ninmo haq yaqay. Nazaq iyan ni niwaz meqniyeq ninmo nihol ulumsih haq yaqay. Ni God atatin iyeq teq ni ay na huloseq gehitiq haq yaqay.

41 Sa mataw tamaz emayta gigo aseseqta na teq mataw Moses ago gunun hurit kemiyta na teq Juda gigo mataw marorta nagan in nazaqmo Yesus bilawuneq bilaq yaqay, In mataw asor gilumsihan a hi moqiyta haq yaqay. Ta teq inmo ahol ulumsihgo ago zaway haiqta haq yaqay. In Isrel gigo king daqag haq yaqay. Nazaq iyan in ay huloseq gehitiqan haq yaqay. Gehitiqid teq i anan helmo tihaqam haq yaqay. 43 Mat ko bilam, Ya God atatin hamta haq yaqay. God teq tiqilumsihdaq hamta haq yaqay. Ari God in mat ko anan anad bilaqid teq in ulumsihid hi moqan haq yaqay. 44 Sa mataw giger girin inaqta Yesus agerab ayib dom woliyta na in nazaqmo Yesus bilawun yaqaymo.

Yesus mom

(Mak 15.33-41; Luk 23.44-49; Jon 19.28-30)

45 Ari zeq gabolim liqabmo tiqiysa saw bunmo romriq iyad le 3 kilok imisor tiqiy. 46 Ad 3 kilok imisor nazaq tiqiyanmo Yesus dedibmo lileyim bilam,Eli Eli lama sabaktaniy? ham. Gamuk na in kazaq bilam, Yaqgo God Yaqgo God nagaqgo ni ya ihulosaq? ham. 47 Haqanmo mataw asor nab turiyta na in Yesus aqez huritim bilaqiy, Ko Elaija lilewunaq haqiy. 48 Sa hid naqmo in gigo araq sibim lehim tubusandek waqim tuqir amotnib am wazim teq in wain ayun agon iyta ulum turim Yesus ateb tiqam, in sisowdaq haqad. 49 Samo mataw ta asor bilaqiy, Hulossa i ahol waqad teq haqiy. Elaija boleq ulumsihdaq o haiq? haqiy. 50 Haqanmo Yesus dedibmo a ta lileyimmo tumom.

51 Moqanmo tubusan ayahta Tempel-ib othenan usta na ulilib liqabmo tartayim giger iyim bo ogibmo tuwom. Woqsamo og ahol wolsa gig aseseqta timizilayiymo. 52 Sa mataw moqiyta gigo hodhod giqez hassa God in ago on mataw tawonta kwaziqmo tumoqiyta na kabemmo giwazan tiqeraqiy. 53 Eraqim abeb Yesus ta eraqan teq on mataw na hodhod hulosim le God ago uliq tawonta Jerusalem-ub gwahtiqsa mataw kabemmo tigibiyiy. 54 Ari bab mataw Yesus wamuzim osiyta na gigo ayahta inaq in daq nagan gwahtiqsa ahol waqad teq og ahol wolsa in loyinad in gihol rab naqmo diq hiqiy yaqay. Ad in bilaqiy, Helmo diq haqiy mat ko in God atatin haqiy.

55 Sa on kabemmo pesanmo nog turad teq in nagah na ahol waqad turiy. On na Galiliy hulosim Yesus muzim inaq bolad in ulumsih yaqayta. 56 In gilikmanib Mariya uliq Magdala-ibta na teq Jems ayow Josep inaq ginen anan Mariya haqayta na teq Sebediy atatniz giger na ginen in nab turiy.

Yesus moqan asan hodhodab a lehiy

(Mak 15.42-47; Luk 23.50-55; Jon 19.38-42)

57 Ari imisor tiqiyan uliq Arimatea-ib mat araq ago mani kabemmota na tubol. In anan Josep haqayta. Teq in inaqmo Yesus anan helmo hamta amatin araq. 58 In bo Pailat ago hib gwahtiqim in Yesus asan waqeq a le yay tongo tisusumun ug. An Pailat in ago mataw bab emayta gibilenan in Yesus asan waqim Josep tuqugiy. 59 Ugan in Yesus asan waqim tubusan husta anumlan haiqta amalib tiqil ton. 60 Il tonim in sorim a le inmo ago hodhod muturta na aduganib tiqam. Hodhod na in gig qwayim amta. Nab in Yesus asan emad teq in gig araq ayahta otbuliyim a le hodhod aqez ituqimmo in tilah. 61 Lehsa Mariya uliq Magdala-ibta na ayow Mariya araq na inaq in giger hodhod ago dan ezab pesan nog tuqosiy.

Mataw bab emayta asor Yesus ago hodhod wamuzim osiy

62 Ari Juda gigo lotu ayon nagah wastitayayta akaman na tihiqiy. Hiqiyan Juda gigo lotu akaman diq na tugwahtiqan nab mataw tamaz emayta gigo aseseqta na giyogniz Farisi nenaq in le Pailat ago hib humab tuwoliy. 63 Humab wolim in bilaqiy, Mat ayah haqiy mat akatiynaqta na osad in gamuk araq bilamta na i anadin emauq haqiy. In bilam, Kam ezeqmanmo tihiqiyid ya ta eraqdaiq hamta haqiy. 64 Nazaq iyan ni bab mataw asor giqemid leheq in hodhod na wamuz naqmo diq hiqiysa le kam ezeqmanta nabmo iyan haqiy. Luweq mat na ago disaipel boleq asan rin toneq teq in on mataw gibilen daqay, In hodhodab tiqeram haq daqay haqiy. In on mataw nazaq kat negid luweq on mataw bunmo mat akatiynaq na anan helmo haq daqay haqiy. Ad nan katiy abebta na in nan katiy kwaziqta na uriyamdaq haqiy. 65 Haqan Pailat bilam, Ya bab mataw asor giqemid tileh daqay ham. Lehsa ne nenaqmo leheq gibilenid in mat momta na ago disaipel gitawanan osiy ham. 66 Haqan mataw aseseqta na in bab mataw asor nenaq hodhodab lehim gig ayahta nab Pailat ananib tarin emim teq in bab mataw na giqeman in hodhod wamuzim tuqosiy.

Copyright information for `MLP