aAisaya 40.3

Matthew 3

Jon mataw huz negyaqta na in on mataw gamuk gibilenyaq

(Mak 1.2-8; Luk 3.1-18; Jon 1.19-28)

Ari Yesus uliq Nasaret-ib osim ayah tiqiy bugan kam nagab Jon mataw huz negyaqta na tugwahtim. Gwahtiqim in saw Judiya-ib og araq amatawun haiqtab osad teq in on mataw God ago gamuk tigibilenyaq. In bilaqyaq, God ago maror bolim sinsin tiqiy haqyaq. Nazaq iyan ne ginad buliyeq gigo daq meqinta gileh ugiy haqyaq.

Ari kwaziqmo God ago nantut Aisaya mat anan bilamta na amatin in Jon-mo. Teq Aisaya bilam,

Mat na aqez saw amatawun haiqtab lileyim bilaqaq, Ne Iyahta ayon dan balaw toniy haqaq ham. Ad ne in ayon dante na wastitayid titnonan haqaq ham. a 
Haqan Jon gwahtiqim osad in ago tubusan karuw anan kamel haqayta na asan ulim emiyta. Teq in karuw asan asor am gan nog ahulib am wazeq luwyaqta. Luwad in ago didaq kasum teq garanab kubiq akokin neqyaqta.

Ari Jon in God ago gamuk na bilaqsa uliq Jerusalem-ub teq saw Judiya-ib teq yuw Jodan aqurumnib uliq sinsin usayta nagab on mataw kabemmo Jon ago hib tubol yaqay. Bolad in gigo daq teq ginad meqinta ulum hassa Jon giqad le yuw Jodan-ib gihuz negyaq.

Sa Farisi teq Sadyusi kabemmo yuw huznan bolsa Jon tigibiy. Gibiyad in ginadad gibilan, Ne ured amidgotniz ham. God teq ne ginan agem meqniysa gimeqin tondaqta na nog gibilenan ne tukim gigbeb leh nog iyay? ham. Ne ginad meqniysa gigem buliyid teq ne gigo daq nazaqmo tubuliydaq ham. Luweq ne ginad kazaq em daqay ham. I Abraham asenlulibta haq daqay ham. Nazaq iyan God anad dimunta igad a hi gimeqin tondaq haq daqay ham. Nazaq ne ginad hi emiy ham. Ya ne gibilenaiq ham. God gig kag gibilenid buliyeq Abraham asenlulniz iygo azawayin in aholib usaqta ham. 10 Talgis ay abeqarib tuqusaq ham. Ay bunmo anon dimunta a hi emaqta na in qwayeq faqab hunegid le tuqoydaq ham.

11 Ne ginad buliyim gigo daq meqinta gileh ugan teq ya ne yuwibmo huz negaiqta ham. Ari mat araq teq ya ibeb boldaqta na abin in ya ibin uriyamta ham. Ya in ahaqenibta ham. In yaqgo Iyahta ham. Ya in ago kabibiy mat samanta ham. In boleq nagah giger God ago Bugaw Dimunta teq faq inaq gimalib ne tuhuz negdaq ham. 12 In abenab sabol wazim in ago wit wolayta asawnib wit tigiluwiynan ham. Giluwiyad in wit anagin dimunta na ginuweq ago wit abitnib humab tuwoldaq ham. Humab wolad in wit asan meqinta na ginuweq faq a hi miyaqtab hunegid le tuqoydaq ham.

Jon Yesus huz ug

(Mak 1.9-11; Luk 3.21-22)

13 Ari kam nab Yesus saw Galiliy hulosim Jon huz yagdaq haqad yuw Jodan-ib Jon ago hib tubol. 14 Bolan Jon huz ugnan hulosyaq. Ad in bulon, Ya ni a hi huz nigdaiq ham. Ninmo teq ya huz yagdaq ham. Ni ezaq haqad yaqgo hib bol? ham. 15 Haqan Yesus amenin emim bulon, Nab iysa ya bilay nazaq muran ni em ham. I God anad muzinad daq dimunta ka tiqemam ham. Daq dimdimunta God anan anad bilaqaqta na i araq diq a hi hulosam ham. In nazaq haqanmo Jon aqez muzinim tuhuz ug. 16 Huz ugan Yesus hidmo yuw hulosim dubub gwaladmo ame gwalehim kait misireq nog iyim aqez hassa in ahol wam. Ahol waqsa God ago Bugaw Dimunta ah husta nog iyim hitiqim bolim aholib tisoqot. 17 Soqotan Heven-ib God aqez kazaq bilam, Mat ka ya itatin ham. Ya in anan inad bilaqsa ya igem dimun diq iyaqta ham.

Copyright information for `MLP