bBuk Song 91.11-12
eAisaya 9.1-2

Matthew 4

Satan Yesus ulum wam

(Mak 1.12-13; Luk 4.1-13)

Ari daq na abe ban God ago Bugaw Dimunta in Yesus waqim ad saw araq amatawun haiqtab tilah, Satan in Yesus anad ulum waqdaq haqad. A lehan saw nab Yesus didaq haiqmo ossa kam 40 nazaqmo tihiqiy. An abeb in agemnan tumoqyaq.

In agemnan moqad ossa Mat I Gilum Waqaqta na bolim tubulon, Ni God atatin iyeq teq ni gig ka bulonid in buliyeq bret iyid ni neq ham. Haqan Yesus amenin emim bilam, God ago marib gamuk araq kazaq bilam ham.

Bret amomo in mat eman kayeqmo a hi osaqta haqad in bilam ham. Mat God aqezab gamuk gwahtiqaqta na bunmo huritim muzinad teq in kayeqmo osaqta haqad in bilam ham. a 
In nazaq bilaqan Satan in waqim ad God ago uliq tawonta Jerusalem-ub tilah. A lehim in Tempel abigmanib Yesus eman titur. Tursa in bulon, God ago marib gamuk araq kazaq bilam ham,

God in ago angelo gibilenid in tinibiy muz daqay haqad in bilam ham. Nibiy muzad in boleq gibenab tinisor daqay haqad in bilam ham. Luweq ni nisen gigib woltaydaq haqad in bilam ham. b 
Nazaq iyan ni God atatin iyeq teq ni sortukeq woq ham. Woqsa ni nimam nilumsihsa ya nibiyiq ham.
Haqan Yesus bilam, Teq God ago marib gamuk ta araq kazaq usaqmo ham. Na in bilam,

Iyahta in ningo God haqad in bilam ham. Nazaq iyan ni girerey emad in hi ulum waq haqad in bilam ham. c 
Haqanmo Satan in Yesus waqim ad garah araq sisaqta abigmanib tugwalah. A gwalehim in kantri aseseqta gigo nagah dimdimunta bunmo tiqisihun bug. Isihun bugad teq in Yesus bulon, Ni yaqmen nibakbakan ulum laquwad ya ibin iluwid teq ya nagah ko bunmo tinigdaiq ham. 10 Haqan Yesus bulon, Satan ni tuk ham. God ago marib gamuk kazaq bilam ham.

Iyahta in ningo God haqad in bilam ham. Ni in amomo abin iluwad ago kabiy emdaq haqad in bilam ham. d 
11 Ari Yesus nazaq haqanmo Satan in hulosadmo tilah. Lehsa teq God ago angelo asor bolim Yesus tuqulumsihiy.

Yesus saw Galiliy-ib ago kabiy alulin am

(Mak 1.14-15; Luk 4.14-15)

12 Ari Yesus in Jon irquriyta na huritim in muleqim saw Galiliy-ib tilah. 13 Lehim in uliq Nasaret hulosim le uliq Kapaneam-ub tuqos. Uliq Kapaneam na in Juda gisesan Zebulun ayow Naptaliy inaq gigo og amuganib yuw akurorqan anan Galiliy haqayta na aqurumnib usaqta. 14 Yesus le uliq Kapaneam-ub tuqossa teq daq na in God ago gamuk kwaziqmo nantut Aisaya bilamta na tuwol net bug. 15 Gamuk na bilam,

Saw Zebulun teq saw Naptaliy in yuw ayahta akurorqanta aqurumnib usaqta ham. Saw giger na in yuw Jodan aqurumun kozaq ban usaqta ham. Teq mataw saw giger na ginan Galiliy haqayta ham. Ad in bilaqay, Saw nab on mataw en ta asor Juda a haiqta kabemmo Juda gilikmanib osay haqayta ham.
16 On mataw saw nab osayta na in ginad a hi em hasad meqin diq os yaqayta ham. Bilaqne in romriqab os yaqayta nazaqmo ham. Teq muran mataw na saw anuwan ayahta ahol tuwaqiy ham. Saw anuwan na bilaqne tarommo saw hastitaysa zeq ahokan gwalaq nazaq nogta in ahol waqiy ham. e 
17 Ari Yesus uliq Kapaneam-ub lehim tuqosad teq in gamuk alulin emim tibilam, God ago maror bolim sinsin tiqiy ham. Nazaq iyan ne ginad buliyeq gigo daq meqinta gileh ugiy ham.

Yesus in God ago maror agamukan bilaqad in on mataw gigo moq wastitayan dimniy yaqay

Yesus mataw aweweqmo gililewunan in muzim inaq lehiy

(Mak 1.16-20; Luk 5.1-11)

18 Ari Yesus yuw-kurorqan Galiliy aqurumun muzim lehad luwim in maqbab gigermo dob hunegim nabiq waqad luwsa tigibiy. Araq na anan Saimon. In anan araq Pita haqayta. Teq in amikqan anan Andru. In giger kabiy naqmo em yaqayta amatawun. 19 Yesus mataw giger na gibiyad gibilan, Ne ya imuzeq boliy ham. Bolsa ya giqisihunid ne nabiq waqayta nazaqmo teq ne mataw tigiwaq daqay ham. 20 Haqan hidmo giger na dob hulosan ussa in Yesus muzim inaq tilehiy.

21 Lehad luwim Yesus maqbab gigermo a ta gibiy. Mataw na in Sebediy atatniz Jems ama Jon inaq. In gimam inaq muyib dob wastitayad ossa Yesus giger na tigililewunmo. 22 Gililewunan hidmo in gimam hulosan muyib ossa in Yesus muzim inaq tilehiy.

Yesus on mataw suleq negad teq in kabemmo giwastitayan dimniy yaqay

(Luk 6.17-19)

23 Ari Yesus saw Galiliy-ib uliq bunmo lehad in on mataw gigo bit humab wolayta nab suleq negad in God ago maror og kab gwahtimta na agamukan tigibilenyaq. In gamuk dimunta na gibilenad teq in gigo moq teq gihol asor meqniyta na bunmo tigiwastitayyaqmo. 24 In nazaq emsa abin saw Siriya-ib uliq bunmo tilah. Lehan mataw gigo moq inaq na bunmo giqad Yesus ago hib tubol yaqay. Mataw gigo moq amo amo inaqta na teq mataw gihol titiyaqta na teq mataw gihol gibensen agadan iyim in ogib woqim gibensen ayim gihol harara nemaqta na teq mataw gigo bugaw meqinta giholib usaqta na teq mataw gibensen momta nagan bunmo giqad bolid Yesus in giwastitayyaq. 25 Teq on mataw dauh biyahta saw Galiliy-ibta teq saw Dekapolis-ibta
4.25Nan Dekapolis ka alulin in ‘Uliq 10’ haqayta.
teq uliq Jerusalem-ubta teq saw Judiya-ibta teq yuw Jodan aqurumnibta na kabemmo in Yesus muzeq inaq leh yaqay.

Copyright information for `MLP