Matthew 6

Mataw gina haiqta gilumsihgo agamukan

Ne gihol waz naqmo hiqiyiy ham. Luweq ne ginad em daqay, I daq dimdimunta mataw gimeb emsa in i gibiyad i gibin tiqiluw daqay haq daqay ham. Ne nazaq emeq ne Gimam Heven-ib Osaqta na abenab naw araq dimunta a hi waq daqay ham.

Mataw gimileq meqinta na in mataw gina haiqta nagah tinegnan haqad in mat araq bulonan in bit humab wolaytab teq uliq gemab taur ulam negaqta ham. Mataw na ginad kazaq emay ham. Mat ka taur ulamsa mataw bunmo gime bo gibiyad i mataw ginaghan haiqta ka nagah negsa in i gibiyad gibin tiqiluw daqay haqayta ham. Ya ne gibilenaiq ham. Mataw na in gigo naw nawaqmo tuwaqiy ham. In God abenab naw araq dimunta a ta hi waq daqay ham.

Nazaq iyan in emay nazaq ne hi emiy ham.
Ne mat ana haiqta ulumsihnan haqad ne mataw gime titoneqmo ulumsihiy ham. Ne nazaq ulilemeqmo daq emsa mataw ne a hi gibiy daqay ham. Id teq ne Gimam daq ulilemabta ahol waqaqta na in ne naw dimunta tinegdaq ham.

Mataw God inaq gamuk emad bulon daqayta na ago Yesus bilam

(Luk 11.2-4)

Teq mataw gimileq meqinta na in God inaq gamuk emnan haqad in bit humab wolaytab teq uliq gemab ulalab turad in God inaq gamuk emayta ham. In ginad emay, I God inaq gamuk emsa mataw i gibiy daqay haqad in nazaq emayta ham. Ya helmo ne gibilenaiq ham. Mataw na in gigo daq na anawun nawaqmo tuwaqiy ham. In God abenab nagah araq dimunta a ta hi waq daqay ham.

Nazaq iyan in emay nazaq ne hi emiy ham.
Ne God inaq gamuk emnan haqad ne bit aduganib gwahtiqeq dan oteq teq ne Gimam ulilemim osaqta na inaq gamuk emiy ham. Sa ne Gimam daq ulilemabta ahol waqaqta na in amenin dimunta tinegdaq ham.

On mataw en ta asor Juda a haiqta nagan in gigo god katiyta inaq gamuk emad in gamuk samanta kabemmo inaqmo bilaqim a lehayta ham. In ginad emay, I daq kazaq emsa teq i gigo god i giqez tuhuritdaq haqayta ham. Ta teq ne in gigo daq na hi muziniy ham. Na ezaqgo ne nagah araq ago siqim iyayta na anan Gimam Iyah a hi bulonsamo in tekomo tuhuritta ham. Ari ne God inaq gamuk emnan ne kazaq buloniy ham.

 • I Gimam Iyah Heven-ib osaqta,
 • Ni on mataw bunmo giqemid in ni ninan waziniy.
10 
 • Ad ni ningo maror emid og kab gwahtiqan.
 • Sa mataw Heven-ib ninad muzinayta nazaqmo ni mataw og kabta giqemid in ni ninad muziniymo.
 • 11 
 • Kam amulik-mulikmo ago didaqta ni ig.
 • 12 
 • Ad mataw i gigo hib daq meqinta emsa i walemad anadin a ta hi emauqta nazaqmo ni i gigo daq meqinta giwalemad anadin ta hi emmo.
 • 13 
 • Nagah i gilum waqdaqta na ni wasihid i giholib hi gwahtiqan.
 • Sa mat meqinta na i gimeqin tonsa ni i gilumsih.
 • 14 Ad Yesus bilam, Ne huritiy ham. Mataw ne gimeqin tonsa ne in gigo daq na walemad anadin a ta hi emsa ne Gimam Heven-ib Osaqta na in ne gigo daq meqinta tigiwalemdaqmo ham. 15 Ari mataw ne gimeqin tonsa ne in gigo daq na a hi walemsa Gimam Iyah in ne gigo daq meqinta a hi giwalemdaqmo ham.

  Yesus mataw didaq udinayta na ago bilam

  16 Mataw gimileq meqinta na in didaq tuqudinad in ginobun iyim giwaq meqin diq iysa luwayta ham. In ginad emay, I ginobun iyeq luwsa mataw i tigibiy daqay haqad in nazaq emayta ham. Ya helmo ne gibilenaiq ham. Mataw na in gigo naw nawaqmo tuwaqiy ham. In God abenab naw araq dimunta a ta hi waq daqay ham.

  Nazaq iyan in emay nazaq ne hi emiy ham.
  17 Ne didaq tuqudinnan haqad ne ginobun suholeq giqensan otsireqiy ham. 18 Ne nazaq emid teq mataw ne didaq udinayta na ago a hi hurit daqay ham. Ta teq ne Gimam ulilemim osaqta na in amomo ne tigibiydaq ham. Ad ne Gimam daq ulilemabta ahol waqaqta na in ne gigo daq dimunta na amenin dimuntamo tinegdaq ham.

  Mataw Heven ago nagah dimunta giholyon humab emgo Yesus bilam

  (Luk 12.33-34)

  19 Ari Yesus kazaq bilam, Ne giholyon nagah dimdimunta og kab humab hi emiy ham. Og kab bidbid teq hurhur in nagah meqin tonayta ham. Teq mataw girin inaqta na in gel wolim gwahtiqim nagah rin tonayta ham. 20 Nazaq iyan ne Heven-ibmo nagah dimdimunta giholyon humab emiy ham. Uliq nab bidbid teq hurhur haiqta ham. Teq mataw gel wolim gwahtiqim nagah rin tonayta na haiqmo ham. 21 Ne ginad emiy ham. Uliq edob ne gigo nagah dimdimunta usdaqta nabmo teq ne ginad ayahmo tuqusdaqmo ham.

  Ni nimeqnagin nihol anuwan ugaqta

  (Luk 11.34-36)

  22 Ni nimeqnagin nihol bunmo anuwan ugaqta ham. Ni nime dimun iyid ni nihol bunmo anuwan inaq tiqiydaq ham. 23 Ari ni nime meqin iyid ni nihol bunmo aromriq inaq tiqiydaq ham. Nazaq iyan ni nimuganib anuwan us nagta na in romriq iyid romriq na in ni niholib ayahmo diq tiqiydaq ham.

  Mat araq mataw aseseqta giger gigo kabibiy mat a hi iydaq

  (Luk 16.13)

  24 Ari mat araq in mataw aseseqta giger giqez a hi muzdaqta ham. In nazaq tonad luweq in araq agem meqinta ugad araq in agem dimunta ugdaq ham. Teq in araq anadin diq emad araq in gileh ugdaq ham. Nazaq iyan ne mani anadin diq emad ne God aqez a hi muzin daqaymo ham.

  Yesus mataw ginad meqniysa ginad kabemmo emayta na ginan bilam

  (Luk 12.22-31)

  25 Nazaq iyan ya ne gibilenaiq ham. Ne gigo luw os anan ginad haresmo hi emiy ham. Ad “I teq naga neqam?” o “I teq naga uluwam?” haqad ne nazaq ginad hi emiy ham. Teq ne giholgo ginad haresmo hi emiymo ham. Ad “I teq naga amalib i gihol isiham?” haqad nazaq ne ginad hi emiy ham. Ne didaq neqgomo og kab a hi osayta ham. Ad ne gihol in tubusanib sihengomo a hi usaqta ham.

  26 Ne ah gibiyiy ham. In didaq a hi leyayta ham. Ad in didaq tayim didaq abitnib a hi emaytamo ham. Teq ne Gimam Heven-ib Osaqta inmo didaq negsa neqayta ham. Ari in nagah amik diqta na anononmo wamuzaqta nazaqmo in ne a hi giwamuzdaqmo ye? ham. Haiqgam ham. Ne ah ayahmo giquriyamiyta ham. 27 Ne gilikmanib nog diq inmo ahol anan anad meqniysa in ahol moqdaqta akaman na ulum riyawuneq asitmo a ta osdaq? ham. Na haiqgam ham.

  28 Ad nagaqgo ne tubusango ginad haresmo emayta? ham. Ne mazrewrew kabiyab gwalaqta na anadin emiy ham. Teq in ezaq gwalaqta na ne ahol waq kemiy ham. In aholyon kabiy araq a hi emaqta ham. Ad in aholyon tubusan a hi initaqtamo ham. 29 Teq ya ne gibilenaiq ham. Kwaziqmo Isrel gigo king Solomon in ago balaw dimdimunta aholib emyaqta ham. Ta teq in ago balaw araq dimun diqta mazrewrew nogta haiqgam ham. 30 Muran mazrewrew na kabiyab gwalim turaq ham. Sa babeq mataw uroteq faqab ginuwid gwaldaq ham. On mataw, ne ginad God anan helmo haqayta na in amik diq ham. God nagah samanta na balaw tonad in nazaqmo ne giholyon tubusan a hi negdaqmo ye? ham. Haiqgam ham. In tinegdaq ham.

  31 Ne nagah osgota na a hi waqeq ne meqin os daqayta na ago ne Gimam Heven-ib osaqta na tuhurit ham. Nazaq iyan ne ginad haresmo emad, “I teq naga neqam?” o “I teq naga uluwam?” nazaq ne ginad hi emiy ham. On mataw en ta asor Juda a haiqta nagan in nagah osgota na waqgo haqad giholtuw bulad luwayta ham. 33 Teq negmo nazaq hi emiy ham. Itureqmo ne God ago maror aduganib gwahtiqeq in ago daq dimdimunta emgo ne giholtuw bulad luwiy ham. Ne nazaq emsa teq God nagah osgota na bunmo inaqmo tinegdaq ham.

  34 Nazaq iyan ne kam babeqta na anadin diq hi emiy ham. Kam babeqta na inmo ago afaqan araq inaqta ham. Luweq ne babeq ago afaqanta na waqeq kam muranta na ago inaq wastoneq ne loyinsa in afaqan ayah diqta iydaq ham.

  Copyright information for `MLP