Matthew 7

Ne on mataw gigo daq hi ulum kemiy

(Luk 6.37-38, 41-42)

Ne mataw gigo daq ulum kemad, “Ka mataw meqin” nazaq ne ginan hi bilaqiy ham. Luweq God ne gigo daq ulum kemad ne ginan nazaq bilaqdaqmo ham. Na ezaqgo ne mataw gigo daq ulum kemim ginan bilaqayta nazaqmo teq God in ne gigo daq ulum kemeq ne ginan bilaqdaqmo ham. Daq ezaqta ne mataw gimen emayta nazaqmo God in amenin ne gimen tiqemdaqmo ham. Nagaqgo ni niyow ameb rohroh amik diqta ussa ni ahol waqad ta ninmo nimeb ay anabun ayahta usaqta na ni ahol a hi waqaq? ham. Ni ninad ezaq emad ni niyow bulonaq, Ya iyow haqaq ni nimeb rohroh usaqta na ya walemnan haqaq? ham. Haqad ta ninmo nimeb ay anabun ayahta na usaq ham. Ni nimileq meqin diq ham. Itureqmo ninmo nimeb ay anabun usaqta na walemeq nime saw anononmo ahol waqad teq ni le niyow ameb rohroh usaqta na walem ham.

Ne gihol waziy ham. Mataw asor in bilaqne bul gaun nog ham. Ne God ago gamuk dimdimunta negsa in bilaq daqay, Na nagah amik diq haq daqay ham. Bilaqne pokpok dimdimunta anawun ayahmota hunegan bul ginognib woqan in ahol waqad bay ninalayta nazaq nog ham. Ad ne mataw meqinta na ginan maqbab haqsa abeb in gihol buliyeq ne gibabun diq iyeq teq in ne tigimeqin ton daqay ham. Bilaqne gaun anamreniz didaq negsa in gihol buliyim gimugayta nazaq nog ham.

Mataw God bulonsa in nagah dimdimunta negaqta

(Luk 11.9-13)

Ne nagah araq anan God susumun ugid teq in tinegdaq ham. Ne nagah araq naguneq teq ne ahol tuwaq daqay ham. Ne dan ez wolhamsa teq God ne giyon dan tihas negdaq ham. On mataw nagah anan God susumun ugayta na in nagah na waqayta ham. Teq on mataw nagah nagunayta na in nagah na ahol waqayta ham. Ad on mataw dan ez wolhamayta na God teq in giyon dan tihas negdaq ham. Ne gilikmanib mat araq atatin in bret anan amam bulonid amam gig ugdaq e? ham. Haiqgam ham. 10 Ad in ago amun na nabiq anan bulonsa amam in nagah ahulinaqta gimugaqta araq waqeq ugdaq e? ham. Na haiqmo ham. 11 Ne mataw ginad meqinta usaqta ham. Teq ne gigo onmin nagah dimdimunta neggo ne tuhurit kemiyta ham. Ari ne Gimam Heven-ib osaqta na in nazaq ago on mataw a hi gitondaqmo ye? ham. Haiq ham. On mataw in Gimam Iyahta na inaq gamuk bilaqad bulonsa in ago nagah dimdimun diqta tinegdaq ham. 12 Nazaq iyan on mataw in ne ezaq gitonid ne ginad dimniydaqta nazaqmo ne in gigo hib daq emiymo ham. Daq naqmo in God ago maror Moses mar tonta na teq God ago nantut gamuk mar toniyta na bunmo alulin diq ham.

Ne dan ez amikta nab le gwahtiqiy

(Luk 13.24)

13 Ne dan ez amik diqta nab le gwahtiqiy ham. Dan mataw muzim le hiqiyayta na agarahin haiqta ham. Teq dan meqinta na ago dan ez ayahmo diqta ham. Nazaq iyan on mataw kabemmo dan ez nabmo le gwahtiqayta ham. 14 Ari dan ni muzeq le saw kayeqmo kuluwa-kuluwmo osaytab gwahtiqdaqta na in garah aseseqta kabemmo inaqta ham. Ad dan dimunta na ago dan ez amik diqta ham. Nazaq iyan on mataw gilikmanib amulik-mulikmo in dan ez na nagunim ahol waqayta ham.

Ne nantut katiyta na gigo gihol asawan woltayiy

(Luk 6.43-44; 13.25-27)

15 Ne nantut katiyta na ginan ne gihol asawan woltayiy ham. Ne mataw na giloyinsa in mataw midemqan diqta bilaqne sipsip nog iy daqayta ham. Teq in ginadmo diq na in ne kat negeq ne gimeqin tonnan ham. Bilaqne gaun kwasikta sipsip gimug emim gineqayta nazaq nog ham. 16 Mataw katiyta na gigo kabiy anon emsa teq ne in gigo tuhurit kem daqay ham. Mataw am asasuqin inaqta ahulib wain anagin waqayta ye? ham. Teq in sisihun meqinta abiyoran inaqta na amuganib ay fik anon waqayta ye? ham. Haiqmo diq ham. 17 Na nazaqmo ham. Ay dimdimunta bunmo ginon dimunta emayta ham. Teq ay meqinta anon meqinta emaqta ham. 18 Ay dimunta anon meqinta a hi emdaqta ham. Teq ay meqinta anon dimunta a hi emdaqta ham. 19 Ay bunmo anon dimunta a hi emayta na mataw in qwayim hunegan faqab lehayta ham. 20 Nazaq iyan ne mataw katiyta na gigo kabiy anon emsa ahol waqad teq ne in gigo tuhurit kem daqay ham.

21 On mataw kabemmo ya inan samanta biyim bilaqay, Iyahta, Iyahta haqayta ham. In ginad emay, I Yesus anan Iyahta biyadmo i God ago maror aduganib le tugwahtiqam haqay ham. Hikidik ham. Mat ya imam anad muzaqta naqmo in ya imam Heven-ib osaqta na ago maror aduganib tugwahtiqdaqta ham. 22 Abeb mataw kabemmo yaqgo maror aduganib gwahtiqnan tonadmo in ya ibileneq bilaq daqay, Iyahta, Iyahta haq daqay ham. I ogib osad ni nibinib nagah abeb teq gwahtiqdaqta na ago i bilaqad luwta haq daqay ham. Teq i nibinib mataw giholib bugaw meqinta gimuzta haq daqay ham. Ad i nibinib daq azawayin inaqta kabemmo emta haq daqay ham. 23 Haqid teq ya gibilendaiq, Ya ne gigo a hi hurit haqdaiq ham. Ne mataw daq meqinta emayta ne ya ihuloseq kozaq lehiy haqdaiq ham.

Bit emgo adan gigermo

(Luk 6.47-49)

24 Nazaq iyan on mataw yaqgo gamuk ka huritim muzinayta na in bilaqne mat ago bit gig ayahta amalib amta nazaq nog iy daqay ham. 25 Mat na bit tiqeman teq urom ayahmo wom ham. Woqsa uq hitiqad tim ayahta inaqmo eraqim sibim le bit na othasan teq haiq ham. Bit na a hi wom ham. Na ezaqgo mat na gigmo diq amalib ago bit alulin am ham.

26 Ari on mataw yaqgo gamuk ka huritim teq a hi muzinayta na in bilaqne mat agadanta ago bit ibur amalib amta nazaq nog iy daqay ham. 27 Mat na bit tiqeman teq urom ayahta woqan uq hitim ham. Uq hitiqad tim inaqmo sibim le bit othasan bit na atoranmo woqim timeqniy has ham.

28 Ari Yesus gamuk na bunmo bilaq bugan tihiqiyan on mataw dauh biyahta na in ago suleq huritim in gihol turuh nem yaqay. 29 Na ezaqgo Yesus ago gamuk in mataw Moses ago gunun hurit kemiyta na gigo gamuk nog a hi iyyaq. In ago gamuk bilaqne God inmo abin ugan in suleq bilamta nazaq nog iyyaq.

Copyright information for `MLP