aAisaya 53.4

Matthew 8

Yesus mat araq ago moq lepra inaqta wastitayan dimniy

(Mak 1.40-44; Luk 5.12-14)

Ari Yesus garah nab osim gewoqanmo on mataw dauh kabemmo muzim inaq tileh yaqay. Lehsa mat araq ago moq lepra inaqta bolim Yesus agerab abakbakan ulum laquwim turad teq in bulon, Iyahta ham ni ninad bilaqsa teq ni ya iwastitayid ya God ameb isan anumlan ka tihiqiydaq ham. Haqan Yesus aben itiwunim mat na wazad bulon, Ya inad bilaqaq ham. Ni nisanib ninumlan usaqta na hiqiyan ham. Haqan muran diq nawaqmo mat na ago moq lepra tihiqiy. An Yesus in mat na adek wazim bulon, Daq kawa ya emta ka ago ni mat araq hikidik bulon ham. Ni leheq mat tamaz emaqta naqmo nihol isihun ham. Isihunad teq Moses bilamta nazaqmo ni nihol anawun em ham. Emid teq mataw ningo moq tihiqiyta na ago tuhurit daqay ham.

Yesus bab mataw gigo ayahta araq ago kabibiy mat wastitayan ahol tidimniy

(Luk 7.1-10)

Ari Yesus le uliq Kapaneam-ub tugwahtiqan teq Rom gigo bab mataw 100 nazaq gigo ayahta araq bolim in anad awaz meqin amalib Yesus bulonim bilam, Iyahta ham. Yaqgo kabibiy mat kowa bitab moqad usaq ham. In abensen moqan ahol titiy naqmo hiqiysa usaq ham. Haqan Yesus bulon, Ya teq leheq wastitayid in tidimniydaq ham. Haqan bab mataw gigo ayahta na amenin emim bilam, Iyahta ham ni yaqgo bit aduganib le gwahtiqdaqta na ago ya mat dimun a haiq ham. Ya inad emaiq ham ni kabmo turad gamuk bilaqidmo yaqgo kabibiy mat na ahol tidimniydaq ham. Na ezaqgo ya inaqmo yaqgo mat danmebta ahaqenib osaiqta ham. Ad yaqgo mataw bab emayta na in ya ihaqenib osaytamo ham. Ossa ya araq bulonaiq, “Ni leh” haqsa in lehaqta ham. Teq ya araq bulonaiq, “Ni bol” haqsa in bolaqtamo ham. Ad yaqgo kabibiy mat bulonaiq, “Ni kabiy em” haqsa in kabiy na emaqta ham. Nazaq iyan ya inad emaiq ham ni gamukmo bilaqid yaqgo kabibiy mat na ahol tidimniydaq haqaiq ham.

10 Haqan Yesus mat na ago gamuk huritim ahol turuh nam. Ad in mataw muzim inaq boliyta na gibilan, Ya ne gibilenaiq ham. Mat ka in Juda mat a haiqta ham. Teq in Juda mataw bunmo giquriyamim ya inan helmo diq haqaqta ham. 11 Ad ya ne gibilenaiq ham. Zeq gwalaqta ban teq zeq wolehaqta ban on mataw amo amota kabemmo boleq in Abraham, Aisak teq Jekob nenaq God ago maror aduganib didaq neqad tuqos daqay ham. 12 Ari on mataw Gimam Iyah ago maror aduganib danmeb le gwahtiq nagiyta na God in gimuzid asanib gwahtiqeq romriqab tuqos daqay ham. Osad in ginad meqniysa gaqad gite guruwad os daqay ham. 13 Haqad in bab mataw gigo amebta na bulon, Ni leh ham. Ni ninad helta usaqta nazaqmo in tugwahtiqdaq ham. An kam nabmo mat na ago kabibiy mat na ahol tidimniy.

Yesus Pita alen aqawun wastitayan dimniy

(Mak 1.29-31; Luk 4.38-39)

14 Ari Yesus le Pita ago bitab gwahtiqim in Pita alen asan afan iyad banab ussa ahol wam. 15 Ahol waqad in le aw na abenab wazanmo in asan afan iyim usta na tuhulos ug. Hulos uganmo in eraqim Yesus amen didaq anaran usta na waqim a bolim tuqug.

Yesus on mataw gigo moq inaqta kabemmo giwastitayan dimniyiy

(Mak 1.32-34; Luk 4.40-41)

16 Ari teq zeq wolehsa imisor diq tiqiyan mataw in giyogniz kabemmo giholib bugaw meqinta usaqta na giwaqim giqad Yesus ago hib tuboliy. A bolan Yesus gamukmo bilaqsa bugaw meqinta na tituk yaqay. Sa in mataw gigo moq inaq na giwastitayan gihol tidimniy yaqaymo. 17 Daq nazaq gwahtiqad in God ago nantut Aisaya aqezab gamuk gwahtimta na tuwol net bug. Gamuk na bilam,

In i gigo moq teq gihol asor meqniyta na inmo ahol ugim soran i gihol tidimniy ham. a 

Yesus muzeq inaq lehgo adan

(Luk 9.57-60)

18 Ari on mataw dauh biyahta Yesus lilut ugim tursa in gibiyad ago disaipel gibilan, I yuw urumun kozaq ban lehuq ham. 19 Haqad in tilehsamo mat araq Moses ago gunun hurit kamta na bolim Yesus bulon, Tisa ham. Uliq saw edob ni lehdaqta nab ya nimuzeq ninaq tilehdaiqmo ham. 20 Haqan Yesus bulon, Ni ninad em haseq teq ya imuzeq bol ham. Gaun kwasikta kuduqib usayta ham. Ah in gigo rir inaqta ham. Ari Mat Atatin in ago us osad anamur emdaqta abanan araq diq haiqgam ham.

21 Haqan teq Yesus ago disaipel ta araq bolim bulon, Iyahta ham ni ya ihulossa ya leheq imam tumomta na yay tonad teq ya boleq nimuzeq ninaq tilehdaiq ham. 22 Haqan Yesus bilam, Nab iyan ham. Mataw giwitan moqim usad in God anadin a hi emayta na in gimo an wamuzad an yay toniy ham. Sa ni ya imuzeq bol ham.

Yesus bilaqan tim ayahta kute nam

(Mak 4.35-41; Luk 8.22-25)

23 Ari Yesus muyib gwalsa in ago disaipel muzim inaq tugwaliymo. 24 Gwalim lehadmo Yesus ame rursa wo muyib ussa tim ayahta eraqim kamis wolan muy isihnan tonyaq. 25 Isihnan tonsa disaipel bolim Yesus bulonan tiqeram. Eraqan in buloniy, Iyahta haqiy ni i gilumsih haqiy. I tumoqnan tonauq haqiy. 26 Haqan in gibilan, Ne nagaqgo rabay? ham. Ne ginad helta na amik diq ham. Haqad in eraqim tim kamis inaq ginadan in kute tinemiy. 27 Kute nemanmo disaipel ahol waqad in gihol riten lam. Admo in bilaqiy, Ka naga matin diq? haqiy. Tim yuw inaq in aqez huritayta haqiy.

Yesus mataw giger giholib bugaw meqinta gimuz

(Mak 5.1-17; Luk 8.26-37)

28 Ari Yesus le yuw-kurorqan Galiliy aqurumun kozaq ban tugwahtim, uliq Gadara gigo og saw ban. Gwahtiqanmo mataw giholib bugaw meqinta usayta giger in hodhod hulosim bolim danib Yesus ahol tuwaqiy. Mataw na agadan iyim saw nab kwasik diq iyim luwsa on mataw dan nab a hikidik luw yaqayta. 29 In giger Yesus ahol waqadmo lileyim bilaqiy, God atatin haqiy ni i ezaq gitonnan bol? haqiy. I meqniyamta akaman na a hi gwahtiqsamo ni i gimeqin tonnan kab bolya haqiy.

30 In nazaq haqsamo bul gihumaban araq ayahta pesan nogmo didaq neqad turiy. 31 Tursa bugaw meqinta nagan ginad meqniysa Yesus bulon yaqay, Ni i gimuznan iysun ni i gimuzid bul gihumab inaq ko gimuganib lehuq haq yaqay. 32 Haqsa Yesus gibilan, Ne nabmo lehiy ham. Haqanmo mataw giger giholib bugaw giqusiyta na gwahtiqim le bul na gimuganib woqanmo bul bunmo sibtitayim lehim garah asibsibranib bay hilek tonim yuwmeb woqim tumoq bugiy.

33 An mataw bul giwamuzim osiyta na in daq na ahol waqad in tukim giquliqab tilehiy. Lehim in mataw giholib bugaw meqinta usim teq gihulos negiyta na ago ananin in gigo walmataw tigibilen bugiy. 34 Gibilenan in huritim uliq na hulosad bunmo Yesus ahol waqnan tilehiy. Lehim in Yesus abe yahad buloniy, Ni saw ka huloseq leh haqiy.

Copyright information for `MLP