Matthew 9

Yesus mat araq abensen aditin moq bugta wastitayan dimniy

(Mak 2.1-12; Luk 5.17-26)

Ari Yesus muyib gwalim yuw urotim urum kozaq ban le gwahtiqim in ago uliqab tilah. Lehanmo mataw asor in mat araq abensen aditin tumoq bugta banab ussa in sorim a bolsa Yesus tigibiy. Gibiyad in mataw na ginad helta ahol waqadmo in mat moqaqta na tubulon, Yaqgo amun ham ni ninad hi meqniyan ham. Ya ningo daq meqinta bunmo tigiwalem bug ham. Haqan mataw Moses ago gunun hurit kemiyta na asor in gamuk na huritim in gihol bulonim bilaq yaqay, Mat ko in God bilawunad ago ban waq nog iyaq haq yaqay. In nazaq ginad emsamo Yesus tuhurit. Huritim in bilam, Nagaqgo ne ginad meqinta nazaq emay? ham. Ya naga gamukin bilaqid teq ne nan a hi yag daqay? ham. “Ya ningo daq meqinta tigiwalem” haqdaiq o “Ni eraqeq loq gel” haqdaiq? ham. Teq Mat Atatin in og kab daq meqinta walemgo azawayin aholib usaqta na ago ne hurit daqay haqad ya kazaq diq bilaqdaiq ham. Haqad in mat abensen moqan banab usaqta na tubulon, Ni eraqeq ningo us ban waqeq ad ningo bitab a leh ham. Haqan mat na eraqimmo ago bitab tilah. An on mataw nab turiyta na in nagah na ahol waqim tirabiy. Rabad teq in God abin tiqiluw yaqay. Na ezaqgo God inmo ago zaway na eman mataw gigo hib ulal iyta na ago.

Yesus Matyu bulonan in muzim inaq lah

(Mak 2.13-17; Luk 5.27-32)

Ari Yesus lehad luwim in mat araq anan Matyu haqayta takis abitnib ossa ahol tuwam. Ahol waqadmo in bulon, Ni ya imuzeq bol ham. Haqan Matyu eraqim Yesus muzim inaq tilah.

10 An daq na abe ban Yesus le bitab didaq neqad tuqos. Ossa mataw gibin meqinta takis waqayta teq mataw daq meqinta emayta nenaq kabemmo bolim Yesus ago disaipel nenaq didaq neqad tuqosiymo. 11 Ossa Farisi nazaq gibiyad in Yesus ago disaipel tisusumun negiy, Doq tonnan ne gigo tisa in mataw takis waqayta ko teq mataw daq meqinta emayta ko nenaq didaq neqad osaq? haqiy. 12 In nazaq haqan Yesus huritim gibilan, Mataw gigo moq haiqta na in le dokta ahol a hi waqayta ham. Mataw gigo moq inaqta naqmo dokta ago hib lehayta ham. 13 Ne leheq God ago marib gamuk araq usaqta ka ago alulin diq ne hurit kemiy ham. Gamuk nab God bilam,

Ne yaqmen tamaz emad karuw anat urotayta na ya hulosaiq haqad in bilam ham. Ne mataw gigem neg daqayta naqmo ya ahol waqnan inad bilaqaqta haqad in bilam ham. a 
Haqad Yesus bilam, Nazaq iyan ya on mataw titnonta gililewunnan a hi bol ham. Ya on mataw daq meqinta emad osayta naqmo gililewunnan bolta ham.

Mataw didaq udinayta na ago Yesus bilam

(Mak 2.18-22; Luk 5.33-39)

14 Ari kam nab Jon ago disaipel bolim in Yesus susumun ugim bilaqiy, Ezaq tonim sirisirimo i Farisi nenaq didaq udinsa ta ningo disaipel didaq a hi udinayta? haqiy. 15 Haqan Yesus gibilan, Mat araq aw waqnan tonsa in ayogniz boleq inaq osad in ginad meqniysa gaq waz daqay ye? ham. Haiqgam ham. Na ezaqgo in giyow na inaq osad in ginad dimniysa osayta na ago ham. Ari abeb mataw asor boleq mat aw waqaqta na ayogniz gibenab tuwaq daqay ham. Kam na teq boldaqta ham. Bolid teq mat na ayogniz didaq tuqudin daqayta ham.

16 Haqad in bilam, Mataw tubusan muturta waqim amalib tubusan kwaziqta misiramta inaq a hi initayta ham. Luweq in tubusan kwaziqta na suholsa tubusan muturta na irnik toneq le amik iyadmo in tubusan kwaziqta na bulsireqid ayahmo diq a ta tartaydaq ham.

17 Ad nazaqmo mataw wain ayun muturta memeq asan kwaziqtab a hi tenaytamo ham. In nazaq tonid wain aqurin gwalad huhuw nemsa memeq asan kwaziqta na tartayid wain ayun mutbaleq ogib woqsa memeq asan na timeqniydaqmo ham. Nazaq iyan mataw memeq asan muturtamo waqim wain ayun muturta tenayta ham. Tenan wain ayun teq memeq asan inaq araqibmo dimunmo usaqta ham.

Yesus aw araq ned hunegaqta wastitayim teq in maror araq amiy tumomta wazan eram

(Mak 5.22-43; Luk 8.41-56)

18 Ari Yesus in Jon ago disaipel nenaq gamuk bilaqad tursa Juda gigo mat marorta araq bolim Yesus agerab abakbakan ulum laquwim turad bulon, Ya imiy muran diqmo tumoqim usaq ham. Teq ni boleq niben aholib emeq wazid in kayeq ta iyan ham. 19 Haqanmo Yesus ago disaipel nenaq eraqim mat na muzim inaq tilehiy.

20 Lehsa aw araq ulig 12 nazaq moqad ned hunegad luwyaqta na in Yesus agilehun ban bolim ago tubusan adek tuwaz. 21 Na ezaqgo in tekomo ahol bulonim bilam, Ya iben Yesus ago tubusan adekmo wazeq teq ya ihol tidimniydaq ham. 22 Haqad in Yesus ago tubusan adek wazsamo Yesus ahol buliyim ahol waqad bulon, Ya imiy ham ni ninad hi meqniyan ham. Ni ya inan helmo hamta naqmo niqeman ni nihol tidimniy ham. Haqsamo aw na ahol tidimniy.

23 Ari Yesus le Juda gigo mat marorta na ago bitab tugwahtim. Gwahtiqim in on gaq wazsa mataw kadug ulamad gihulan kabemmo emsa gibiy. 24 Gibiyad in gibilan, Ne eraqeq kozaq lehiy ham. Amun aw na a hi mom ham. In usaq ham. In nazaq haqan on mataw na bunmo in aqez tiyuquwuniy.

25 Yuquwunsa Yesus gimuzan asan ban gwahtiqsa in le gwahtiqim amun aw na aben wazan in eraqim titur. 26 An teq Yesus daq amta na abin saw nab uliq bunmo tilah.

Yesus mataw gigermo gime haiqta giwastitayan dimniyiy

27 Ari Yesus uliq na hulosim lehsa mataw giger gime haiqta in muzim inaq lehad teq in lileyeq bulon yaqay, Devit atatin
9.27Isrel on mataw ginad em yaqay, God mat emid bo i gilumsihdaqta amatin na in i gises Devit asenlulib tugwahtiqdaq haq yaqay. Haqad luweq Yesus in mat naqmo iydaq haqad teq mataw asor in anan ‘Devit atatin’ haq yaqay.
haq yaqay ni i ginan ninad meqniyan haq yaqay.
28 Haqsa Yesus le bitab tugwahtiqanmo mataw giger gime haiqta na in ago hib tuboliy. Bolan Yesus tisusumun nag, Ya ne giwastitaydaiqta na ago ne ginad helmo haqay ye? ham. Haqan in bilaqiy, Iyahta haqiy i helmo tihaqauq haqiy. 29 Haqan Yesus aben mataw giger na gimeqnagnib emim gibilan, Ne ya inan helmo haqayta nazaqmo in ne giholib gwahtiqan ham. 30 Haqanmo mataw giger na gimeqnagin tiriram. Gime rireqan Yesus gamuk awaz meqin diqta gibilenim bilam, Daq kawa ne giholib gwahtimta ka ago ne mat araq diq hikidik buloniy ham. 31 Haqan teq haiq. Mataw giger na Yesus giholib daq amta na bilaqsa abin saw nab uliq bunmo tilah bug.

Yesus mat araq aqez haiqta wastitayan dimniy

32 Mataw giger na Yesus hulosim tilehsa on mataw in mat ta araq aqez haiqta aholib bugaw meqinta usaqta waqim Yesus ago hib a boliy. 33 A bolan Yesus bugaw meqinta na muzan lehan teq mat aqez haiqta na gamuk tibilaqyaq. Gamuk bilaqsa on mataw ahol waqad in gihol turuh nemsa bilaq yaqay, Kwaziqmo nagah araq kazaqta Isrel-ib a hi gwahtimta haq yaqay. 34 Haqsa teq ta Farisi bilaq yaqay, In bugaw meqinta gigo danmebta na ago zaway amalib bugaw meqinta gimuzaqta haq yaqay.

Yesus in ago disaipel kabiy nag

Yesus on mataw ginan anad meqniy

35 Ari Yesus uliq saw bunmo tilehad luwyaq. Luwad in mataw gigo bit humab wolaytab gwahtiqeq suleq negad teq in God ago maror og kab gwahtimta na agamukan tigibilenyaq. In gamuk dimun diqta na gibilenad teq in mataw gigo moq teq gihol asor meqniyta na bunmo giwastitaysa in gihol tidimniy yaqay.

36 Sa Yesus on mataw dauh biyahta na gibiyad in ginan anad timeqniy. Na ezaqgo on mataw na meqin diq osad in gimo gihol ulumsihgo biyab a hi iy yaqayta na ago iyan. Mataw na bilaqne sipsip ginamren haiqta os nog iy yaqayta. 37 Nazaq iyan Yesus in ago disaipel gibilan, Kabiyab didaq kabemmo tizilimim giqusaq ham. Teq kabibiy mataw kabemmo diq haiq ham. 38 Nazaq iyan ne kabiy anamren inaq gamuk emad bulonsa in kabibiy mataw kabemmo giqemid boleq in ago didaq na giwaq ugiy ham.

Copyright information for `MLP