Philemon 1

Ari yaqmo Pol. Krais Yesus abin ya iholib usaqta na ago ya bit giqirquran osayta kab osaiq.

Filemon, ni i giyow dimun diqta. Teq i ninaq araqibmo Iyahta ago kabiy emauqta. Ya teq i gimaqbab Timoti inaq i giger sansandek ka mar tonim ningo hib eman lehaq.
Copyright information for `MLP