Philippians 4

I gigem amulikmo iyeq ginad dimniysa osad ginad dimunta waquq

Nazaq iyan ya imaqbaban dimunta, ya tibilayta nazaqmo ne Iyahta ago hib soqoteq giwaz meqniyeq turiy. Ya ne ginan inad bilaqsa ya ne gibiynan igem gaqaqta. Ne bilaqne yaqgo kabiy anawun dimun diqta nog iysa ya ne ginan inad tidimniyaqta.

Teq ya on giger Yuodiya ayow Sintike inaq ginan inad meqniysa ya kazaq atoranmo gibilenaiq. Ne giger Iyahta ago on iyim iyan ne gigem amulikmo iyeq osiy haqaiq. Ad mat ni yaqgo mangteqsor diqta na ya ni kazaq nibilenaiq, Ni on giger na gilumsih haqaiq. In giger ya iteqsormo diq iyan i garibmo Yesus awagamun dimunta na akabiyan emyauqta. Sa Klemen teq ya iyogniz ta asor ya nenaq kabiy emyauqta na in on giger na nenaq kabiy em yaqaytamo. In bunmo ginan God ago buk mataw kayeqmo tuteqmo os daqayta ginan usaqta nab mar tonan usaq.

Ari ne bunmo Iyahta ago hib tisoqotim osad iyan tuteqmo ne ginad dimniysa osiy. Ya gamuk na a ta bilaq tonnan. Ne ginadmo dimniyan.

Teq ne tok nemeq kiskismo ossa on mataw bunmo ne gigo daq na ahol waq kemiy. Iyahta ne gigerabmo diq osaqta. Sa ne nagah araq anan ginad hi meqniyan. Haiqgam. Ne gigo kabiy daq bunmo ago ne God bulonad susumun ugiy. Ad ne God inaq gamuk emad susumun ugad teq ne esey ugiy. Ne Krais Yesus aholib soqotim inaq ossa God-mo ne gigem ginad wamuzsa ne gigem kiskismo tuqusdaq. Sa afaqan ne giholib gwahtiqsa ne ezaq tonim gigem kute nemaqta na ago ne a hi hurit daqay.

Ya imaqbaban, yaqgo gamuk ta asor usaqta na in kazaq. Ne ginad kazaq emad osiy. Naga daqin in helta teq in abin dimunta teq in titnonta teq in anumlan haiqta teq in awaq dimunta teq in ulalab emnanta, daq naqanta bunmo ne anadin emad luwiy. Daq dimdimun diqta teq daq bunmo i abin wazid eraqnag diqta nagan bunmo ne anadin emad adan emiy. Daq emnanta na bunmo ya anan gibilenan ne huritim tuwaqiyta. Teq ya daq na bunmo emsa ne yaqgo hib ahol tuwaq kemiymo. Nazaq iyan ne daq dimdimunta nagan emsa God i gigem eman kiskismo usaqta na in ne nenaq tuqosdaq.

Filipay on mataw Pol amen naw eman bolan in anad ayahmo dimniy

10 Kam sisaq nog ne ya inan ginad meqniyaqta na ya asit a hi loyinta. Helmo ne ya inadin em yaqayta teq ne gigo dan hiqiyyaq. Ari muran Iyahta ne gimen dan eman ne ya tiqilumsihay. Nazaq iyan ya inad diq dimniyaq. 11 Teq ya nagah ago siqim iyim osta na ago ya a hi bilaqaiq. Haiqgam. Ya nagah osgo inaq o haiq na ya inad a hi meqniysa ya igem dimunmo usaqta. 12 Kam asor ya mat ina haiqta nog osaiqta. Ad kam asor yaqgo nagah kabemmo inaq iyim osaiqta. Kam asor ya didaq kabemmo neqaiqta. Ad kam asor ya zarow diq iyim osaiqta. Teq ya kam bunmo igem dimniysa osgo adan na ya tuhurit kem. Nazaq iyan ya nagah kabemmo inaq iyim osaiqta na ago ya a hi bilaqad ya igem dimniysa osaiqta. Ad ya nagah kabemmo ago siqim iyim osaiqta na ago ya a hi bilaqad ya igem dimniysa osaiqtamo. 13 Krais-mo ya zaway yagsa ya kam bunmo igem dimniysa osaiqta.

14 Teq ne yaqgo afaqan na gihol ugim soran ya inad tidimniyaq. Na ne daq dimunta emay. 15 Ne mebmebmo Yesus awagamun dimunta huritiyta nab ya nenaq osim teq ya eraqim saw Masedoniya hulosim lehsa Yesus ago dauh araq ya a hi ilumsihiy. Haiqgam. In yaqgo hib nagah tuwaqim teq in amenin emim nagah araq a hi yagiy. Kam nab ne gimomo ya ilumsihiyta. Na ne Filipay on mataw, ne tuhuritiyta. 16 Teq ya ne gihulosim le uliq Tesalonaika-ib kabiy emad nagah ago siqim iysa ne ya ilumsihim teq ne a ta ilumsih toniy. 17 Teq ya ne gigo nagah anan a hi sunaiq. Haiqgam. Ya inad kazaq emaiq. Ne ya ilumsihsa ne gigo daq dimunta na anon kabemmo tisorqendaq haqaiq. Sa abeb God ne gigo daq anon kabemmo na ahol waqad in amenin dimunta tinegdaq haqaiq. Na ago ne ya ilumsihan ya inad tidimniyaq.

18 Ari Epafroditus ne gigo naw a bolim ya ibenab tiqam. Eman ya ne gigo nagah na waqan in tiqiyunin. Nagah ne yag daqayta na ne uriyamim nagah asor bunta inaqmo ne emiy. Ne gigo naw na bilaqne faq aqasin ahuran dimunta nog iyan God tamaz na waqim agem tidimniyaq. 19 Teq yaqgo God ago nagah dimdimun diqta bunmo Krais Yesus ago hib usaqta. Nazaq iyan ne Krais aholib soqotim inaq ossa nagah bunmo ago ne siqim iyayta na God-mo negid tigiyunindaq. 20 I Gimam God abin tuteqmo kuluwa-kuluwmo iluwuq. Hel diqtaqmo.

Gamuk asor

21 Ya ne gigo hib on mataw Krais Yesus aholib soqotim God ago on mataw tawonta iyim osayta na bunmo yaqgo zeq dimun ka in negaiq. Sa ya imaqbaban Krais ago on mataw ya nenaq kawa osaiqta ka in zeq dimun ne negaymo. 22 Teq God ago on mataw tawonta kab osayta na bunmo in gigo zeq dimun ne negad in gilikmanib mataw asor Sisa ago bitab kabiy emayta na in ne ginadin emad in gigo zeq dimun eman nawa lehaqmo.

23 I gigo Iyahta Yesus Krais agem dimunta ne bunmo negan. Nawaqmo.

Copyright information for `MLP