Revelation of John 13

Karuw kwasikta giger gwahtiqiy

Ari karuw kwasikta araq afaqin 7 nazaq inaqta teq afaqinib nagab adanidin 10 nazaqmo gitursa in kamis amuganib usim bo asan ban gwahtiqsa ya ahol way. Teq king gigo balaw gifaqinib emayta nazaqta in adanidin 10 nagab giqussa ya gibiymo. Sa in afaqin 7 nagab inmo ahol anan meqmeqinta hi bilaqnanta giqusyaqmo. In aholnan amo amo nagan in gamuk haresmo amalib God bilawunayta naqmo giqusta. Ya karuw kwasikta na ahol waqsa in ahol awaqan bilaqne kasiq kwasikta ayahta anan lepa haqayta na awaqan nog. Teq in asen bilaqne kudor ayah nenan diqta anan bea haqayta na asen nog iysa atenmos bilaqne laiyon atenmos nogta ya ahol way. Sa nagah ahulinaqta lan ezab turta na in ago zaway ayahta teq inmo ahol abin ayahta teq in ago marorgo ban in amalib osad nagah giwamuzaqta na in nagah nagan bunmo karuw kwasikta na tuqug bug.

Teq karuw kwasikta na ago afaqin araqab asulan awaz meqinta wol emid moqgota nazaq nogta ussa ya ahol way. Sa hidmo asulan meqinta na mayimmo tidimniy. Nazaq iyan on mataw bunmo in daq na ahol waqad gihol riten lamsa in karuw kwasikta na tumuzin yaqay. Muzinad in nagah ahulinaqta na inmo ago zaway karuw kwasikta na ugsa ahol waqad in bunmo nagah ahulinaqta na abin wazin yaqay. Ad in karuw kwasikta inaqmo abin wazinad bilaq yaqay, Mat araq karuw kwasikta ka nog a haiq haq yaqay. Mat araq karuw kwasikta ka babub uriyamdaqta haiqmo haq yaqay.

Ari God in karuw kwasikta na aholibmo hiqiyan in yaqmo ag haqad atoranmo God anan bilawunad in on mataw giwamuzad kalam 42 nazaqmo tiluw. Luwad in ate akim God tibilawunyaq. Bilawunad in God abin meqin diq tonad teq in God ago bit in osaqta na abin timeqin tonyaqmo. Bit na in Yesus ago on mataw God inaq Heven-ib osayta naqmo. Sa God in karuw kwasikta na aholib hiqiyan in God ago on mataw tawonta na gimuzim ginolad giwazan woq yaqay. Ad in ago zaway ayahta na amalib on mataw en bunmo teq gisan bunmo teq gigo nan bunmo teq in uliq saw bunmo osayta na bunmo tigiwamuzyaq.

In nazaq emsa teq ogib kab on mataw kuluw diqmo in karuw kwasikta na abin wazinad ayon lotu tiqem daqay. Kwaziq diqmo God og ka eman a hi gwahtiqsamo in on mataw kayeqmo tuteqmo os daqayta na ginan Sipsip Amidon ago buk-ib mar tonan tuqusaqta. Ari on mataw Sipsip Amidon kwaziqmo wol eman momta na ago buk-ib giholnan a hi usaqta naqmo in karuw kwasikta na ayon lotu tiqem daqayta.

Mat aw nog in gidek inaq iyeq teq in gamuk ka huritiy.

10 
  • Kam meqinta nab in God ago mat araq ayon bilaqeq,
  • “In bit giqirquran osayta nab lehan” haqid,
  • mat na bit nab tilehdaq.
  • Ad in God ago mat araq ayon bilaqeq, “Baqirib wol emiy” haqid,
  • mat na baqiribmo tumoqdaq.
Daq nazaqta teq gwahtiqdaqta iyan God ago on mataw tawonta na in gituw hi hiqiysa ginad helta na waz naqmo hiqiyeq osiy.

11 Ari karuw kwasikta ta araq og aduganib gwahtiqsa ya ahol way. In abigmanib adanidin giger bilaqne sipsip adanidin nogta afaqinib tursa in gamuk emyaqta na bilaqne nagah ahulinaqta na ago gamuk bilaq nog iyyaq. 12 Karuw kwasikta gigerta na in karuw kwasikta amebta na anognib turad in karuw kwasikta amebta na ago zaway bunmo amalib ago kabiy emyaq. Kabiy emad in on mataw ogib kab osayta na giqeman in karuw kwasikta amebta na ayon lotu tiqem yaqay. Karuw kwasikta amebta naqmo in ahol asulan awaz meqinta wol emid moqgota na waqan teq asulan na hidmo mayim dimniy bugta.

13 Ari karuw kwasikta gigerta na in kabiy azawayin inaqta amo amo kabemmo giqemyaq. Giqemad in on mataw gimeb faq amileq emid ulilib kaitibmo useq milheseq ogib hitiqyaq. 14 God in karuw kwasikta gigerta na aholibmo hiqiyan in karuw kwasikta amebta na anognib daq azawayin inaqta emad in on mataw ogib kabta gikat negyaq. Kat negad in gibilenyaq, Ne on mataw og kab osayta haqyaq ne karuw kwasikta amebta ka ahol adulan emeq abin iluwiy haqyaq. Karuw kwasikta kwaziqmo baqirib qwayan asulan awaz meqinta wol emid moqgota gwahtiqim teq in mayan a hi momta na adulan ne emiy haqyaq. 15 In nazaq gibilenan in karuw kwasikta amebta na adulan tiqemiy. Eman teq karuw kwasikta gigerta na zaway waqim in tim ulam hasan karuw kwasikta amebta na adulan aduganib lehan adulan na kayeq iyim gamuk tibilaqyaq. Sa karuw kwasikta gigerta na gibilenyaq, Mat aw nog in karuw kwasikta amebta adulan ka wazinad ayon lotu a hi emsa teq na ne wol emid moqan haqyaq.

16 Ari karuw kwasikta gigerta na bilaqan on mataw bunmo gisanib tow araq tuwaqiy. Asor giben aqabnib waqsa asor gimaqbelab waqiy. On mataw gibin inaqta teq gibin haiqta teq mataw ginaghan kabemmo usaqta teq ginaghan haiqta teq mataw gigo og inaqta teq mataw begbeg osayta nagan bunmo in tow na gisanib waqiy. 17 Sa karuw kwasikta gigerta na gunun eman mat aw nog in karuw kwasikta amebta na ahol anan o ago ahol anulinqan in gisanib a hi waqiyta na in on mataw ta asor na gigo hib didaq nagah osgota a hikidik zay yaqayta. Ad mat araq in on mataw gisan samanmo usaqta na gigo hib nagah araq a hikidik zayyaqtamo.

18 Ari ne ginad em has ago adanteqin kawaqmo. Mat anad inaqta na in karuw kwasikta amebta na ago ahol anulinqan ka anononmo nulineq ulum keman. In ahol anulinqan nawa na in mat diq ago ahol anulinqanta. Teq in ahol anulinqanta kawa usaqta ka in 666 naqmo.

Copyright information for `MLP