Revelation of John 16

Angelo in God ago agem meqniy degib usta na ogib wazbaliy

Ari ya mat araq aqez God ago bit adugan ban gwahtiqim angelo 7 na atoranmo gililewunsa ya kazaq hurit. In bilam, Ne God ago agem meqinta adegnaq 7 na waqeq a le ogib wazbalid woqan ham.

Haqan angelo amebta na lehim God ago agem meqinta adegnaq in wazta na wazbalan ogib woqanmo gisulan awaz meqinta ahuran meqin diqta mataw gisanib gwahtiqeq tilehyaq. On mataw karuw kwasikta na atowun gisanib waqim teq in ayon lotu em yaqayta naqmo giholib gisulan na gwahtiqyaqta.

Sa ta angelo gigerta na lehim God ago agem meqinta adegnaq in wazta na wazbalan kamisib woqanmo kamis buliyim mat momta anedan nog iyim gwahtiqeq lehyaq. Sa kamisib nagah bunmo kayeqmo luwayta na tumoq bugiy.

Sa ta angelo ezeqmanta na lehim God ago agem meqinta adegnaq in wazta na wazbalan yuw sibaqta teq yuw yayib bolaqta nagab tuwom. Woqanmo yuw nagan buliyim ned nogmo gwahtiqeq lehyaq. Sa angelo yuw bunmo giwamuzaqta na in kazaq bilaqsa ya hurit. In bilam,

 • God ham ni muran osad teq kwaziqmo diq ni ostamo ham.
 • Ningo daq dimun iysa ni tawon diq iyim osaqta ham.
 • Ad ni mataw gigo daq meqinta na tuqulum kemim ni in gigo daq na ahunibmo amenin tinag ham.
 • Mataw na in ningo nantut kabemmo teq ningo on mataw tawonta kabemmo ginol emsa ginedan mutbalim wom ham.
 • Nazaq iyan ni mataw meqmeqinta na ned negan in tuquluwiy ham.
 • Na in gigo daq meqinta na ago anawun anonon diqmo in tuwaqiy ham.
 • Sa mat araq aqez God amen tamaz em abanan nab gwahtiqim kazaq bilaqsa ya hurit.

  • Nazaqmo ham, Iyahta ham, ni zaway bunmo wazaqta ham.
  • Ni on mataw gigo daq ulum kemad gimen gamuk heltaqmo bilaqaqta ham.
  • Teq ni mataw gigo daq ahunibmo amenin negaqta ham.
  Ari angelo aweweqta na lehim God ago agem meqinta adegnaq in wazta na wazbalan zeq amalib tuwom. Woqanmo zeq zaway diq iyim in era mataw ogibta tiginoy emyaq. Zeq oyad afan meqin diqta na mataw ginoy naqmo hiqiysa in gigem meqniysa God tibilawun yaqay. God inmo nagah mataw gimeqin tonyaqta na bunmo giwamuzaqta teq mataw na ginad buliyim God abin a hikidik iluw yaqay.

  10 Sa angelo abaynaginta na lehim God ago agem meqinta adegnaq in wazta na wazbalan karuw kwasikta na ago marorgo ban in amalib osad ago on mataw giwamuzaqta nab tuwom. Woqanmo on mataw karuw kwasikta muzinad ago maror ahaqenib osiyta na gigo hib romriq kwasik diqta tugwahtiqyaq. Sa santitiy giholib gwahtiqsa in meqin diq loyinad gimileq mugad os yaqay. 11 Mataw na gisanib gisulan titiy naqmo hiqiysa iyan in God Ulilib Osaqta na tibilawun yaqay. Ta teq in ginad buliyad gigo daq meqinta na gileh a hikidik ug yaqay.

  12 Sa angelo 6-ta na lehim God ago agem meqinta adegnaq in wazta na wazbalan yuw ayahta anan Yufretis haqayta nab woqanmo yuw na tumay bug. May bugan zeq gwalaqta ban king asor teq bolnan haqad osiyta na gimen dan tugwahtim. 13 Sa nagah ahulinaqta ayahta na teq karuw kwasikta na teq nantut katiyta na in gite akan waqit meqinta gihol anumlan inaqta giwaqan kuter nogta ezeqmanmo tugwahtiqiy. 14 Kuter ezeqman na in bugaw meqin diqta teq in daq amo amo azawayin inaqta emayta. In og saw bunmo haresmo leheq luwad in king aseseqta nagan gikat negsa in gigo bab mataw giwaqeq giqad bo humab tuwol daqayta. Humab woleq in God Zaway Bunmo Wazaqta na ago kam ayahta nab in bab ayahta wazid tiqeraqdaqta.

  15 Ne Yesus aqez ka huritiy. In bilaqaq, Mat arin inaqta bolaqta nazaq nog ya ne gigo hib tuboldaiq haqaq. Nazaq iyan mat a hi usad ago tubusan wastitayim ahol agerab emaqta naqmo in tidimniyim osaqta haqaq. Na ezaqgo ya boldaiqta nab mat na ago bit huloseq asan ban gwahtiqeq on mataw gimeb abe aholmo a hi luwdaqta na ago haqaq.

  16 Ari waqit meqinta ezeqman na in king na giwaqim giqad bo saw araqab gihumab tuwoliy. Saw na Hibru nanib in anan Armagedon haqayta.

  17 Sa angelo 7-ta na lehim God ago agem meqinta adegnaq in wazta na wazbalan kait amalib tuwom. Woqanmo Tempel-ib God ago ban tawonta nab mat araq aqez atoranmo lileyim bilaqsa ya kazaq hurit. In bilam, Nawaqmo tihiqiy ham. 18 Sa mewlig haresmo hikliyansa kait ahulan ayahmo diq tiqiyyaq. Sa kanawrig ayah nenan diqta tisib. Kwaziq diqmo mataw mutur gwahtiqim og kab osiyta nab iyim bolim bo kam nabmo og ka nazaq ahol a hi wolta.

  19 Og ahol wolan uliq ayahta Babilon na mizilayim aholsor ezeqmanmo iysa og saw bunmo gigo uliq aseseqta nagan bunmo tuwoq bugiymo. Kam nab God in uliq ayahta Babilon na anadin emim in ago agem meqniy bilaqne wain ayun agognaqta nazaq nog in negan tuquluw bugiy. 20 Sa nud bunmo tukim lehsa garah bunmo woq bugan mataw garah araq ahol a ta hi waqiy. 21 Sa kaitib wayway aseseqta gigo afaqan 50 kilo nazaqta urom nog mataw gimalib woqyaq. Wayway aseseqta na kaitib woqim mataw gimeqin diq tonsa mataw gigem meqniysa God tibilawun yaqay. Na ezaqgo in afaqan na loyinsa giholib meqin diq iysa iyan na ago.

  Copyright information for `MLP