Revelation of John 19

Uliq Babilon meqniyan Heven-ib on mataw ginad dimniyiy

Ari nagah na abun ban ya Heven-ib on mataw biyahmo osad gamuk atoranmo bilaq nog iysa ya hurit. Mataw na bilaqiy,

 • I God abin iluwuq haqiy.
 • I gigo God amomo in i giwaqim giqeman i ban dimuntab osauqta haqiy.
 • I in amomo abin sorid ulilibmo gwalehdaq haqiy. In amomo ago zaway ayah diqmota haqiy.
 • God in on mataw gigo daq ulum kemad heltaqmo bilaqaqta haqiy.
 • Teq in mataw gigo daq ahunibmo amenin negaqta haqiy.
 • Aw danatabta awaz meqinta na in on mataw bunmo ogibta gimeqin tonad gihureqan in ago daq muziniyta haqiy.
 • Nazaq iyan God in aw na ago daq meqinta na amenin tuqug haqiy.
 • Aw na in God ago kabibiy mataw ginol eman moqiyta haqiy. Nazaq iyan God in ago on mataw ginedan womta na aqenin aw na ago hib tuwam haqiy.
 • Haqad in gime gigerta a ta lileyim bilaqiy,

  • I God-mo abin iluwuq haqiy.
  • Uliq ayahta na oyad faq aqasin tutimmo kuluwa-kuluwmo gwalaqta haqiy.
  Sa God ago ban tawontab ossa mataw marorta 24 na giyogniz nagah aweweq kayeqmo osayta na nenaq in gibakbakan ulum laquwim turad God amen lotu emad kazaq bilaq yaqay,

  • Hel diqtaqmo haq yaqay.
  • I God abin iluwuq haq yaqay.
  Sa God ago ban tawonta nab mat araq aqez gwahtiqim bilam,

  • God ago kabibiy on mataw teq on mataw God rabunad abin wazinayta na bunmo ne God abin iluwiy ham.
  • Ne mataw gibin inaqta teq gibin haiqta inaqmo God anan wazid ulilibmo gwalehan ham.

  Sipsip Amidon aw waqnan tonsa neqwaq ayahta gwahtim

  Ari on mataw kabemmo humab wolim gamuk bilaqayta nazaq ya hurit nog iy. In gihulan bilaqne yuw ayahta sibim lehad ahulan kabemmo iyaqta nazaq nog iyad teq in bilaqne kait ahulan ayahmota nog iyyaqmo. On mataw na bilaq yaqay,

  • I God abin iluwuq haq yaqay.
  • I gigo Iyahta God zaway bunmo wazaqta haq yaqay.
  • In king ayah diqtaqmo iyim nagah bunmo giwamuzim osaqta haq yaqay.
 • Muran i in anan ginad dimniysa abin iluwuq haq yaqay.
 • Sipsip Amidon aw waqdaqta ago akamun tugwahtiqan awe na ahol tuwastitayim osaqta haq yaqay.
 • God in tubusan hus diqta anan linen haqayta araq anumlan haiqta aw na ugan in aholib tiqam haq yaqay. Tubusan husta dimunta na in God ago on mataw tawonta gigo daq dimunta naqmo atowun. Sa angelo araq ibilan, Ni nan ka mar ton ham. God on mataw gimen nan eman in teq Sipsip Amidon ago aw waq adidaqan ayahtab bol daqayta na, mataw na muran tidimniyim osayta ham. Ad in ya ibilan, Nan kaway ka in God ago nan hel diqtaqmo ham. 10 Angelo na nazaq haqsamo ya in anognib ihol hulosan tuwom, ya in ayon lotu emnan haqad. Teq haiq. In ya ibilan, Ni nazaq hi ton ham. Ni nimaqbaban nenaq ne Yesus abin bilaqad ago kabiy emayta ham. Sa ya nazaqmo ne gigo kadoy iyim i araqibmo kabiy na emauqta ham. Ni God amomo ayon lotu em ham. Na ezaqgo God ago Bugaw Dimunta inmo mataw ginad wamuzsa in ago nan tutim Yesus abin bilaqayta ham.

  Yesus hos husta amalib ossa Jon ahol wam

  11 Ari ya ime gwalehim kait misireq nog iyim aqez hassa hos husta araq nab tursa ya ahol way. Sa hos na amalib mat araq os. Mat na anan Akatiy Haiqta haqayta teq in anan araq Heltaqmota haqayta. In daq titnonta amalib mataw gigo daq gilum kemaqta. Teq in daq titnonta amalib ago bab ginolaqtamo. 12 Mat na ameqnagin bilaqne faq amileq nogta. Ad in afaqinib king gigo balaw dimdimunta hikliyanaqta kabemmo giqusaqta. Teq mat na aholnan inmo asanib mar tonan usaqta. Mat araq diq in aholnan na a hi huritsa in amomo aholnan na ago huritta. 13 In aholib tubusan sisaqta usaqta na nedmo huz ugta. Teq mat na anan God Ago Gamuk haqayta. 14 In ago angelo bab emayta na tubusan husta anan linen haqayta anumlan haiqta giholib emim teq in hos husta gimalib osad mat na muzad inaq lehayta. 15 Sa mat na ateb baqir araq sisaqta ame meqinta gwahtiqim usaqta. Baqir na amalib in ogib on mataw en bunmo ginoldaqta. Ad in gwatuq ain-ibta wazaqta na amalib on mataw bunmo atoranmo giwamuzdaqta. In ago bab ginolad gibayid woqsa bab na in God Zaway Bunmo Wazaqta na ago agem meqniy tiloyin kem daqay. Bilaqne mataw wain ayun waqgo abanib wain anagin bay ninalsa ayun gwahtiq bugaqta nazaqmo in ago bab gibaydaqta. 16 Mat na ago tubusanib teq abetab in ahol anan kazaq mar tonan usaqta.

  King Bunmo Gigo King-ta teq Mataw Aseseqta Bunmo Gigo Iyah Diqta

  17 Ari angelo araq zeq ame ituqim tursa ya ahol way. In turad ah bunmo kaitib melad luwayta na atoranmo gililewunim gibilan, Ne bunmo boleq God ago neqwaq ayahta kab humab woliy ham. 18 Humab woleq teq ne mataw marorta teq mataw bab emayta gigo aseseqta teq mataw giwaz meqinta teq hos kabemmo ginamreniz nenaq kuluwmo gimizan ne tineq daqay ham. Ne mataw amo amo gimizan neq daqay ham. Mataw gina inaqta teq kabibiy mataw samanta teq mataw gibin inaqta teq mataw gibin haiqta inaqmo bunmo gimizan ne tineq daqay ham.

  19 Ari karuw kwasikta na in og ka ago king bunmo gigo bab mataw nenaq giqad bolim gihumab wolim ossa ya gibiy. Mataw na in mat hos amalib osaqta na ago bab mataw nenaq an tuwolnan haqad in bolim humab woliy. 20 Teq haiq. In karuw kwasikta na ayow nantut katiyta na inaq giwazim tigiqirquriy. Nantut katiyta naqmo in karuw kwasikta na ameb daq azawayin inaqta kabemmo emyaqta. Emad in on mataw karuw kwasikta atowun gisanib waqiyta na gikat negsa in karuw kwasikta na adulan ayon lotu em yaqayta. In karuw kwasikta ayow nantut katiyta na inaq giwazim giqirquran in kayeqmo ossamo gihunegan le faq ayahtab tuwoqiy. Faq na bilaqne yuw akurorqanta ayahta nog iysa gig anan salfa haqayta na kabemmo oyad usayta. 21 Mataw giger na le faqmeb tuwoqanmo mat hos-ib osaqta na in ago baqir atenmosib gwahtiqim usaqta na amalib mataw giger na gigo dauh ginol eman tumoq bugiy. Moq bugan ah bunmo bolim mataw tumoqiyta na gimizan neqim gigem aseseq nenan tiqiy bug.

  Copyright information for `MLP