Revelation of John 2

Yesus in ago on mataw uliq Efesus-ib osayta na gimen gamuk bilam

Haqad mat na ya ibilenim bilam, Ari ni yaqgo on mataw uliq Efesus-ib osayta na gigo angelo amen gamuk kazaq mar ton ham.

  • Mat aben aqabnib ulig 7 giwazaqta na teq in lam gol-ib emiyta 7 gilikmanib luwaqta na, mat na kazaq ne gibilenaq ham.
Ya ne gigo kabiy daq bunmo ne emayta na tuhurit ham. Ad ne giholtuw bulad zaway iyim tursa ya tigibiymo ham. Ne mataw meqinta nenaq osnan gituw hiqiyayta ham. Teq mataw katiyad bilaqay, I inaqmo aposel-mo haqayta na ne gilum kemim gigo daq katiyta na ahol waq kemayta ham. Ya ibin ne giholib usaqta na ago mataw ne gimeqin tonayta ham. Gimeqin tonsa ne zaway diq iyim turad afaqan na sorad gituw a hi hiqiyayta ham. Ne gigo daq na bunmo ya tuhuritta ham.
  • Teq yaqgo gamuk araq kazaq ne gigo hib lehaq ham. Mebmebmo diq ne ya inan helmo haqiyta nab ne ya inan ginad diq bilaqyaqta ham. Ari muran ne ya inadin ayahmo diq a hi emayta ham.
Nazaq iyan ne ban ulilibta nab osim woqiyta na anadin emiy ham. Ne ginad buliyeq ne gigo daq meqinta gileh ugad mebmebmo ne daq dimdimunta em yaqayta na ne a ta em toniy ham. Haiq iyid ya ne gigerab leheq ne gigo lam na abanab tuwalemdaiq ham. Ne ginad a hi buliyid ya nazaqmo tiqemdaiq ham. Teq ne gigo daq dimunta araq na in kazaq ham. Ne on mataw Nikolas muzayta na gigo daq hulosmo diq hulosayta ham. Ya nazaqmo ham. Ya in gigo daq anan inad a hi bilaqaqtamo ham. Ari mat adek inaqta na in Bugaw Dimunta yaqgo on mataw gidauhan bunmo gamuk gibilenaqta ka huriteq anad eman ham. On mataw zaway meqinta giquriyam bug daqayta na bunmo ya gibilenid in ay anon neqim kuluwa-kuluwmo osayta na tineq daqay ham. Ay na God ago saw dimunta Paradais-ib turaqta ham.

Yesus in ago on mataw uliq Samerna-ib osayta na gimen gamuk bilam

Haqad mat na ibilenim bilam, Ari ni yaqgo on mataw uliq Samerna-ib osayta na gigo angelo amen gamuk kazaq mar ton ham.

  • Mat aqen diqta na teq abebtanta na, in ne gibilenaq ham. In momta teq muran in kayeqmo osaqta ham. Mat na kazaq ne gibilenaq ham.
Ne afaqan sorad samanmo ginaghan haiqmo osayta na ya tuhurit ham. Ta teq ne giwitan gigo nagah kabemmo diq usaqta ham. Ad mataw asor ne gibilawunayta na ya tuhuritmo ham. Mataw na bilaqay, I Juda-mo gisenlul haqayta ham. Teq in Juda gisenlul a haiqta ham. Na in Satan-mo asenlul ham. 10 Ari afaqan kazaq teq ne gigo hib gwahtiqsa ne hi rabad gihol asawan woltayeq osiy ham. Ne gidek emiy ham. Satan teq ne asor gihunegid bit giqirquran osaytab tileh daqay ham. Daq na ne gilum waqgo giholib gwahtiqdaqta ham. Gwahtiqid ne afaqan teq santitiy na kam 10 nazaq tisor daqay ham. Sorad ne helmo haqad oseq le ne moq daqayta akaman nab ne moqiy ham. Id teq ya os dimunta kuluwa-kuluwmo osayta na naw nog tinegdaiq ham. 11 Ari mat adek inaqta na in Bugaw Dimunta yaqgo on mataw gidauhan bunmo gamuk gibilenaqta ka huriteq anad eman ham. Mat aw nog zaway meqinta giquriyam bugeq in moq gigerta na a hi loyin daqay ham.

Yesus in ago on mataw uliq Pergamum-ub osayta na gimen gamuk bilam

12 Haqad mat na ibilenim bilam, Ari ni yaqgo on mataw uliq Pergamum-ub osayta na gigo angelo amen gamuk kazaq mar ton ham.

  • Mat ago baqir ame gigerta ame meqin diqta inaq na in kazaq ne gibilenaq ham.
13 Ya uliq ne osayta na ago tuhurit kem ham. Satan in ago marorgo ban eman ne gigo uliq nabmo diq usaqta ham. Ta teq ne ya ibin waz naqmo hiqiyayta ham. Kwaziqmo mat ya inad muz bugad yaqgo gamuk bilaqyaqta anan Antipas haqayta na in ne gilikmanib ossa mataw wol emiyta ham, uliq Satan osaqta nabmo ham. Teq kam meqinta nab ne ya inan helmo diq haqad gileh a hi yagiy ham. 14 
  • Ari yaqgo gamuk asor kazaq ne gigo hib lehaq ham. Ne gigo mataw asor Balam ago daq muzinayta ham. Kwaziqmo Balam in Balak isihunan Balak in Isrel on mataw kat negad gihureqsa in daq meqintab woq yaqayta ham. Balak in Isrel on mataw kat negsa in god katiyta giyon tamaz akaruwan neqad teq in an haresmo hureq yaqayta ham.
15 An nazaqmo Nikolas asenlul nenaq in daq meqinta ne giqisihunsa ne gigo asor in muzinaytamo ham. 16 Nazaq iyan ne ginad buliyad ne gigo daq meqinta na gileh ugiy ham. Ne nazaq a hi emid teq ya hidmo ne gigo hib tilehdaiq ham. Leheq yaqgo baqir iteb kawa usaqta ka amalib ya mataw na nenaq an tuwoldaiq ham. 17 Ari mat adek inaqta na in Bugaw Dimunta yaqgo on mataw gidauhan bunmo gamuk gibilenaqta ka huriteq anad eman ham. Mat aw nog in zaway meqinta giquriyam bugid ya manna bret kaitib woqim ulilemim usaqta na tinegdaiq ham. Ad ya gig araq husta tinegdaiqmo ham. Gig nab in giholnan muturta mar tonan usaqta ham. Mat araq diq in ginan muturta na a hi huritdaq ham. Mat gig wamta naqmo amomo in aholnan muturta na tuhuritdaq ham.

Yesus in ago on mataw uliq Tayataira-ib osayta na gimen gamuk bilam

18 Haqad mat na ibilenim bilam, Ari ni yaqgo on mataw uliq Tayataira-ib osayta na gigo angelo amen gamuk kazaq mar ton ham.

  • God atatin na ham in ameqnagin bilaqne faq atoranmo oyaq nazaq nogta ham teq in asen bilaqne ain baras hikliyan nog iyaqta ham in kazaq ne gibilenaq ham.
19 Ya ne gigo daq bunmo ne emayta na ago tuhurit ham. Ne on mataw ginan ginad diq bilaqaqta ham. Teq ne ya inan helmo haqaytamo ham. Ne on mataw gilumsihad kabiy dimunta emayta ham. Ad ne afaqan sorad zaway diq iyim turayta ham. Teq muran ne gigo daq dimunta ne emayta na in kwaziqmo ne daq em yaqayta na giquriyam bugaq ham. Daq bunmo ne emayta na ya tuhuritta ham. 20 
  • Teq yaqgo gamuk araq kazaq ne gigo hib lehaq ham. Ne aw anan Jezebel haqayta na hulosan in ne gilikmanib osaqta ham. Aw na bilaqaq, Ya God ago nantut araq haqaq ham. Haqad in yaqgo kabibiy on mataw kat negsa in an haresmo hureqad teq in god katiyta giyon tamaz akaruwan neqayta ham.
21 Ya inad aw na anad buliyan haqad ya hulosan osaqta ham. Ta teq haiq ham. In ago daq meqinta na gileh ugnan atuw hiqiyaq ham. 22 Nazaq iyan ne gidek emiy ham. Ya aw na moq araq ayahta tuqugdaiq ham. Ad aw na ayogniz in inaq daq meqinta emayta na in ginad buliyeq aw na ago daq meqinta na a hi hulosid teq ya afaqan ayahmo in tinegdaiqmo ham. 23 Negad ya aw na ago onmin ginol emid tumoq daqaymo ham. Nazaq iyid teq yaqgo on mataw gidauhan bunmo in yaqgo tuhurit kem daqay ham. Ya mataw bunmo ginad teq gigem gilum kemaiqta ham. Gilum kemad ya ne amulik-mulikmo gigo daq ahunibmo amenin tinegdaiq ham. 24 
  • Ari ne on mataw ta asor uliq Tayataira-ib osayta na ham ne aw na ago suleq meqinta a hi muziyta ham. Ad daq asor anan Satan ago suleq awaz meqinta haqayta na ago ne a hi huritiytamo ham. Ya ne kazaq gibilenaiq ham. Ya kabiy afaqanta araq a hi negdaiq ham.
25 Daq amulikmo ne em daqayta na in kazaq ham. Nagah bunmo ne wazayta na ne waz naqmo hiqiyeq ossa le ya muleqeq ta boldaiq ham. 26 Ari mat aw nog in zaway meqinta giquriyam bugad teq in yaqgo daq bunmo muzinad oseq le in gigo kam abebtanta iyid teq, Ya on mataw na zaway negid in on mataw en bunmo tigiwamuz daqay ham. 27 Giwamuzad in gwatuq ain-ibta wazeq amalib ginol titaysa in dauh amikmikta tiqiy daqay ham.
Bilaqne mat reb wolzilayid tiqdaqta nazaq ham.
  • Ya imam zaway yagan ya on mataw giwamuzaiqta nazaq ya in zaway negid in on mataw tigiwamuz daqaymo ham.
28 Ad in bab bunmo giquriyamiyta na amenin ya ulig boy na tinegdaiq ham. 29 Ari mat adek inaqta na in Bugaw Dimunta yaqgo on mataw gidauhan bunmo gamuk gibilenaqta ka huriteq anad eman ham.
Copyright information for `MLP