Revelation of John 20

Angelo araq Satan irquran in ulig 1,000 nazaq os

Ari angelo araq Heven hulosim gehitiqsa ya ahol way. In yay abe milhasta na ago ambitan teq sen araq ayahta inaqmo abenab wazim ad bo hitim. Hitiqim in nagah ahulinaqta ayahta na tuwaz. Nagah ahulinaqta na kwaziqmo osta teq in anan giger Mat I Gigilehunan Bilaqaqta haqayta teq Satan haqaytamo. Angelo na in nagah ahulinaqta na wazim sen-ib irquran in ulig 1,000 nazaqmo tuqos. Teq angelo na Satan irqurim in wazim yay abe milhasta nab hunegan woqan in adanin atoranmo ot, Satan gwahtiqeq on mataw a ta hi kat negdaq haqad. Ari Satan irqurid ossa ulig 1,000 na le tihiqiy bugid nab teq in adanin hasid in asanib gwahtiqeq kam asitmoqmo a ta luwdaq.

Ari ya marorgo ban tawonta kabemmo gibiy. Sa mataw kabemmo ban nagab ossa ya gibiymo. Ossa God in gibenab maror eman in mataw hazizirib gilum kemad osiy. Teq on mataw kabemmo Yesus anan helmo haqad abin iluwad teq in God ago gamuk waz naqmo hiqiyiyta na giwitan ya gibiymo. Mataw na gigo daq nazaqmo usan iyan in gigo bab baqiribmo ginat urot tayan moqiyta. Teq in karuw kwasikta na atowun gibenab teq gimaqbelab a hi waqad in karuw kwasikta na ago ahol adulan na inaq gimen lotu a hi emiytamo. Mataw na kayeq ta iyim ulig 1,000 nazaq Yesus inaq king iyim osad in nagah bunmo giwamuzad osiy. Ossa on mataw tumoqiyta ta asor na bunmo in kam nab kayeq a hi iyiyta. Haiq. In ussa le ulig 1,000 na tihiqiyid teq in kayeq tiqiy daqayta. Ari mataw dimdimunta nawa kayeq iyiyta na in mataw danmeb hodhod huloseq eraq daqayta na gigo dauhibta. Mat aw nog kam amebta nab kayeq iy daqayta na in God ago on mataw tawon diqta iyeq tidimniy haseq os daqayta. Moq gigerta na in on mataw na giwazid a hi woq daqay. Mataw na in God teq in atatin Krais inaq gigo mataw tamaz emayta tiqiyeq tuqos daqay. Ad ulig 1,000 nazaq in Krais inaq king iyeq osad nagah bunmo tigiwamuz daqay.

Satan timeqniy has

Ari abeb ulig 1,000 na tihiqiy bugid teq in Satan adanin hasid in asanib bo tugwahtiqdaq. In bo asanib tugwahtiqeq teq in on mataw og saw bunmo osayta na gikat negad tiluwdaq. On mataw na ginan giger Gog haqayta teq Magog haqaytamo. Satan in on mataw na kat negad gihureqsa in God ago on mataw nenaq bab emgo haqad bo humab tuwol daqay. Mataw humab wol daqayta na in kabemmo diq bilaqne kamisdekib ibur usaqta nazaq nog iy daqayta.

Teq ya on mataw na gibiysa in og saw bunmo hulosim bolim God ago uliq in anan anad bilaqaqta na lilut ugim turad in God ago on mataw tawonta uliq nab osiyta na bunmo gimen tawan emiy. Teq haiq. Heven-ib faq gehitiqim bab meqinta na bunmo ginoyworan tumoq bugiy. 10 Moq bugan teq in mat gikat nagta anan Satan haqayta na wazim hunegan in faq ayahtab gig salfa oyad usaqta nab le tuwom. Faq nabmo karuw kwasikta ayow nantut katiyta na inaq osayta. Ossa in Satan hunegan wolehim in ezeqman iyim nenaq faq nab tuqosiy. Mataw ezeqman na in tuteqmo zeqab taromab inaqmo santitiy waqad tuqos daqay.

Heven-ib hazizir ayahta gwahtim

11 Ari king ago ban araq ayahta husta tursa ya ahol way. Ad Mat ban tawonta nab ossa ya ahol waymo. In ban nab ossa og ayow kait inaq rabunim titukiy. Tukim lehad teq in mataw gimeb ulilem daqayta na abanan haiq iyiy. 12 Sa on mataw tumoqiyta bunmo gibin inaqta teq gibin haiqta inaqmo eraqim ban tawonta na ameb tursa ya gibiy. Gibiyad buk asor gihasan ussa ya ahol waymo. Ahol waqsa in buk ta araq has toniymo. Buk araq nab in on mataw os kayeqmo kuluwa-kuluwmo os daqayta na giholnan mar tonan usta.

Ari buk ta asor iturimmo gihasiyta nagab in on mataw biyahta na kayeqmo osad daq emiyta na giwagamun amulik-mulikmo gimar tonan usta. Na in ahol waqad in giyon meqin bilaqsa in gigo daq ahunibmo amenin tuwaq yaqay.
13 Sa mataw kamismeb woqan kamis gineqan moqiyta na kamis gihulosan in hazizir ayahta nab tugwahtiq bugiy. Teq mataw tumoqiyta gigo uliq na nazaqmo in mataw nab osayta na bunmo gihulosan tugwahtiq bugiymo. Mataw moqiyta na bunmo gwahtiqim tursa Mat king ago ban tawontab osta na in amulik-mulikmo gigo daq meqinta kwaziqmo in emiyta na tigilum kemyaq. 14 Teq daq na abeb in Moq ayow mataw tumoqiyta gigo uliq anan Hades haqayta na inaq gihunegan le faq ayahta nab tuwoqiy. Faq ayahta yuw akurorqan nogta na in anan Moq Gigerta haqayta. Teq mat aw nog in giholnan buk mataw kayeqmo kuluwa-kuluwmo os daqayta nab a hi usid na in giwazeq gihunegid le faq ame ayahta nab tuwoq yaqaymo.

15 

God nagah bunmo buliyan muturta iy

Copyright information for `MLP