Revelation of John 22

Nagah giger yuw ayow ay inaq on mataw giqeman kayeqmo osayta na Jon gibiy

Ari angelo na in yuw mataw uluwim kayeqmo kuluwa-kuluwmo osayta na tiqiqisihun. Yuw na bilaqne galas hikliyan nog iyad usaqta. Teq yuw na in God ayow Sipsip Amidon inaq gigo ban tawonta na aqiradnib gwahtiqim lehaqta. Ad uliq na amuganib yuw na agerab ay anon neqim kuluwa-kuluwmo osayta na tursa yuw na ay asenlotab lehaqta. Ay nawa na anon amo amo 12 nazaq giqemaqta. Ad kalam araqab in anon araq emad kalam araqab in anon araq emaqta. Emad in nazaq emim emim lehaqta. Ad ay na anan in on mataw en bunmo giwastitaygo usaqta. Teq nagah bunmo God kusluw negan meqniyim giqusayta na in uliq nab a hi us daqay. Sa God ayow Sipsip Amidon inaq gigo ban tawonta uliq nab tursa God ago kabibiy on mataw in ayon lotu tiqemad os daqay. Ad mataw na in God anobun ahol waqsa God aholnan mataw na gimaqbelab tuqusdaqmo. Tarom tihiqiydaq. Sa zeq teq lam nagan bunmo gikabiyan tihiqiydaqmo. Na ezaqgo Iyahta God ahol anuwan in ago on mataw gimalib tuhuramdaq. Sa on mataw na kuluwa-kuluwmo king iyeq tuqos daqay.

Yesus teq hidmo ta boldaq

Ari God ago angelo na ibilenim bilam, Gamuk ka hel diqtaqmo ham. God bilamta nazaqmo diq in tugwahtiqdaq ham. Na ezaqgo Iyahta God inmo anad nantut negsa in ago gamuk bilaqayta ham. Ad in ago kabibiy mataw nagah teq hidmo gwahtiqdaqta na giqisihungo haqad in ago angelo eman kawaqmo tubol ham.

Haqad in ya ibilan, Yesus bilam, Ne gidek emiy ham. Ya hidmo ne gigo hib tilehdaiq haqad in bilam ham. On mataw God ago nantut agamukan buk kab ussa muzinayta na in tidimniyim osayta haqad in bilam ham.

Ari yaqmo Jon, ya gamuk ka huritta teq ya nagah ka bunmo ahol wayta. Ya nagah ka agamukan tuhuritim teq ya imeb nagah ka ahol tuwaqimmo ya God ago angelo na anognib ibakbakan ulum laquwim turad in ayon lotu tiqemdaiq hay. Sa angelo na ibilan, Sey! ham. Ni nazaq hi ton ham. Ni nimaqbaban God ago nantut nagan teq on mataw bunmo gamuk buk kab ussa muzinayta na in God ago kabibiy emayta ham. An nazaq nogmo ya in ago kabiy emaiqtamo ham. Ni God amomo ayon lotu em ham. 10 Ad in a ta ibilenim bilam, Nagah abeb teq gwahtiqdaqta ago agamukin buk-ib usaqta ka ni hi ulilem ham. Na ezaqgo nagah na gwahtiqdaqta akaman sinsin tiqiy ham. 11 Nazaq iyan on mataw daq meqmeqinta emayta na in daq meqinta naqmo em tuteq a lehiy ham. Sa on mataw daq amebay inaqta emayta na in daq amebay inaqta naqmo em tutiy ham. Sa on mataw daq dimdimunta emayta na in daq dimdimunta naqmo em tutiy ham. Sa on mataw God amomo anadin emayta na in God amomo anadin em tutiy ham.

12 Yesus bilam, Ne gidek emiy ham. Ya hidmo ne gigo hib tilehdaiqta ham. Ad on mataw gimen naw ya negdaiqta na kawa ya ibenab giqusaqta ham. Mataw daq ezaqta emiyta nazaqmo ya amenin tinegdaiqta ham. 13 Nagah bunmo gilulin na yaqmo ham. Ad nagah bunmo hiqiydaqta akaman na yaqmo wazaiqta ham. Ya mat aqen diqta ham. Teq ya mat abebtantamo ham. Ya nagah bunmo wolnet bugim osaiqta ham.

14 On mataw gigo tubusan tisuholiyta na in tidimniyim osayta ham. In gibin inaq iyeq ay anon neqim kayeqmo kuluwa-kuluwmo osayta na tineq daqay ham. Ad God in gihulosid in uliq ayahta na ago dan ezab le tugwahtiq daqay ham. 15 Teq mataw daq meqmeqinta emayta na teq liqiy emayta na teq an haresmo hureqayta na teq mataw ginol eman moqayta na teq god katiyta muzayta na teq nan katiyta bilaqayta na teq daq katiyta emgo ginad diq bilaqayta nagan bunmo in bilaqne gaun asannaqta meqinta nog iyeq God ago uliq dimunta na asan ban tuqos daqayta ham.

16 Haqad in bilam, Yaqmo Yesus yaqgo angelo eman in gamuk ka ni nibilennan nawa ningo hib lahta ham. Nazaq iyan ni gamuk ka tuteq yaqgo on mataw gidauhan bunmo gibilen ham. Ya Devit asenlul amuganib gwahtiyta ham. Teq ulig boy na yaqmo ham.

17 Ari God ago Bugaw Dimunta in Yesus bulonim bilaqaq, Ni bol haqaq. Sa Sipsip Amidon awe na nazaqmo in bulonim bilaqaq, Ni bol haqaqmo. Sa ne on mataw nan ka huritayta na ne bunmo kazaq in buloneq bilaqiy, Ni bol haqad ne nazaq haqiymo. Ari mat aw nog yuwnan moqad ginat ziziqaqta na in boliy. Teq mat aw nog yuw mataw uluwim kayeqmo kuluwa-kuluwmo osayta na uluwnan ginad bilaqaqta na in boleq yuw na samanmo waqeq uluwiy.

Jon in on mataw buk ka agamukan huritayta na bunmo gamuk awaz meqin diqta nag

18 Ari ya on mataw God ago nantut agamukan buk kab huritayta na bunmo nan awaz meqinta kazaq ne gibilenaiq. Mat araq anadibmo gamuk ta asor muturta nantut ka amalib emid teq buk ka ago daq meqmeqin diqta teq gwahtiqdaqta na bunmo God ginuweq mat naqmo amalib emid in aholib tugwahtiqdaqta. 19 Teq mat araq anadibmo God ago nantut ananin usaqta ka ago gamuk araq walemid God in mat na walemid in nagah dimdimunta buk ka anan bilamta ka a hi waqdaq. Mat nazaqta na in ay anon neqim kuluwa-kuluwmo osayta na a hi neqeq in God ago uliq tawonta nab a hi osdaqtamo.

20 Mat nagah teq gwahtiqdaqta ananin kawa ne gimen bilamta na in bilaqaq, Helmo haqaq. Ya hidmo ne gigo hib tilehdaiqta haqaq.

Hel diqtaqmo. Iyahta Yesus ni bolmo bol.

21 Ari i gigo Iyahta Yesus in God ago on mataw tawonta na bunmo agem dimunta negsa in osiy. Nawaqmo.

Copyright information for `MLP