Revelation of John 5

Heven-ib buk araq otan ussa Jon ahol wam

Ari God in ago ban tawonta nab ossa buk araq aben aqabnib ossa ya ahol way. Buk na in sansandek araq sisaq diqta anobun ban abun ban inaqmo mar emim teq in tal tonim ay aqagin 7 nazaq giwaqim amalib adek eman soqotta. Ad ya angelo araq awaz meqin diqta ahol waymo. In atoranmo lileyim kazaq bilam, Nog ahol abin dimun diqta in buk ka waqeq aqagin hiknerad teq in hasdaq? ham. Haqan Heven-ib teq ogib teq og aduganib mat araq diq buk na haseq aduganib gamuk usaqta ahol waqdaqta na haiq diqmo. Mat araq buk na haseq adugan diq ahol waqdaqta haiqgam iyan ya gaq ayahmo tigaqyaiq. Gaqsa mataw marorta 24 na gigo araq ya ibilenim bilam, Ni hi gaq ham. Mat bab emim ago bab bunmo tigiquriyam bugta ko ni ahol waq ham. Isrel gigo gem anan Juda haqayta na giduganib laiyon gwahtiqdaq haqad bilaqiyta na inmo kowa ham. Teq King Devit asenlul giduganib atitoqin gwahtiqdaq haqiyta na in kowaqmo turaq ham. Nazaq iyan inmo buk aqagin 7 na hiknereq buk na tihasdaqta ham.

Jon in Sipsip Amidon ahol wam

An ya ime lehim Sipsip Amidon araq wol eman momta nog tursa ya ahol way. In King ago ban tawonta na agerab turad in nagah aweweq kayeqmo osayta na teq mataw marorta 24 ban lilut ugim osayta na gilikmanib turyaq. Tursa in afaqinib adanidin 7 nazaq tursa teq ameqnagin 7 nazaqmo ussa ya ahol way. In ameqnagin na in God ago bugaw 7 God giqeman og saw bunmo lehayta naqmo.

Ari Sipsip Amidon na lehim mat ban tawontab aben aqabnib buk wazim osta na abenab buk na tuwam. In buk na waqanmo nagah aweweq kayeqmo osayta na teq mataw marorta 24 na in gihol hulosan Sipsip Amidon na anognib tuwoqiy. In bunmo gita teq deg gol-ibta aduganib nal ahuran dimunta usaqta na in waziy. Nal ahuran dimunta na in God ago on mataw tawonta gigo gamuk in God bulonayta naqmo atowun. In nagah na wazim ogib usad in bar araq muturta kazaq waziy.

 • Ni nibin dimun diqta iyim ni buk na waqeq aqagin tihiknerdaq haqiy.
 • Na ezaqgo in ni ninol eman ni momta haqiy.
 • Moqim ni ninedan amalib
 • on mataw en bunmo,
 • teq gigo nan bunmo,
 • teq gisan bunmo,
 • teq uliq saw haresmo osayta na bunmo gigo hib,
 • ni on mataw gizayan in God ago tawonta tiqiyim osayta haqiy.
10  Ni on mataw na giqeman in God ago maror aduganib gwahtiqim, in God ago on mataw tamaz emayta tiqiyim, in God amomo anad muzad luwayta haqiy. Teq in bunmo maror iyeq ogib on mataw bunmo tigiwamuz daqaymo haqiy.

Heven-ib nagah bunmo Sipsip Amidon abin iluwiy

11 Ari ya saw a ta waqim angelo kabemmo teq nagah aweweq kayeqmo osayta na teq mataw marorta 24 na in King ago ban tawon diqta na lilut ugim tursa ya gibiy. Gibiysa in gidauhan kuluwmo diq handret milyon nazaq turad giqez iysa ya hurit. 12 Sa in atoranmo lileyim kazaq bilaqiy,

 • Sipsip Amidon kwaziqmo wol eman momta na abin dimun diqmo usaqta haqiy.
 • In awaz meqin diqta haqiy.
 • In ago nagah dimdimunta kuluwmo haqiy.
 • In anad awaz meqintaqmo haqiy.
 • In zaway bunmo wazaqta haqiy.
 • On mataw bunmo in wazin daqayta haqiy.
 • On mataw bunmo in abin iluw daqayta haqiy.
 • On mataw bunmo in anan ginad dimniysa esey diq ug daqayta haqiy.
13 Sa Heven-ib teq ogib teq og aduganib teq kamisib nagah bunmo God giqeman kayeqmo osayta na in bilaqiy,

 • On mataw bunmo in mat ban tawontab osaqta na ayow Sipsip Amidon na inaq ginan ginad dimniyiy haqiy.
 • Ad in giwazinad gibin iluwiy haqiy.
 • Teq in giger zaway bunmo wazad in nazaqmo kuluwa-kuluwmo osiy haqiy.
14 Sa nagah aweweq kayeqmo osayta na bilaq yaqay, Hel diqtaqmo haq yaqay. Haqsa mataw marorta 24 na gihol hulosan ogib woqim usad in God abin tiqiluwiy.

Copyright information for `MLP