Revelation of John 6

Sipsip Amidon buk aqagin gihiknar

Ari ya Sipsip Amidon ahol waqsa in buk aqagin araq tihiknar. Anmo nagah aweweq kayeqmo osayta na gigo araq aqez bilaqne kait ahulan iyaq nazaq nog iyad in bilam, Ni bol haqsa ya hurit. Samo ya saw waqim hos araq husta ahol way. Teq mat araq hos na amalib kilek wazim bolsa ya ahol waymo. Ahol waqsa king gigo balaw gifaqinib emayta araq ugan in mat bab giquriyamdaqta tiqiyim in ago bab ginolnan tilah.

Sa Sipsip Amidon buk aqagin gigerta na tihiknar. Anmo nagah kayeqmo osaqta gigerta na bilam, Ni bol haqsa ya hurit. Samo hos ta araq kakaqta bo tilah. Lehsa mat hos na amalib osta na zaway ugan in tamaz akaman muz bugid mataw an wol emid moq daqayta na ago azawayin in aholib us. Sa in baqir araq ayahta ugiymo.

Sa Sipsip Amidon buk aqagin ezeqmanta na tihiknar. Anmo nagah kayeqmo osaqta ezeqmanta na bilam, Ni bol haqsa ya hurit. Samo ya saw a ta waqim hos araq dubta bo lehsa ya ahol way. Teq mat hos na amalib osta na abenab in skel araq wazim os. Sa nagah aweweq kayeqmo osayta na gigo araq in bulonim bilam, Ni leheq ningo kabiy emsa mataw didaq ago siqim iyiy ham. Siqim iyeq teq in kam amulikmo ago kabiyta amenin mani waqeq in wit deg amikta amulikmo o bali deg amikta ezeqmanmo zayiy ham. Ta teq ni masil ayow wain ayun inaq hi gimeqin ton ham.

Sa Sipsip Amidon buk aqagin aweweqta na tihiknar. Samo nagah kayeqmo osaqta aweweqta na bilam, Ni bol haqsa ya hurit. Samo ya saw a ta waqim mat araq hos maliyta amalib osim bo lehsa ya ahol way. Mat hos na amalib osta na anan Moq haqayta. Teq on mataw tumoqiyta gigo uliq anan Hades haqayta na in Moq muzim inaq lehyaq. Ad giger na gibenab in zaway kazaq waziy. In leheq baqir teq zarow teq moq haresmo teq ogib karuw kwasikta nagan gimalib in mataw ginol em daqayta. Ginol emsa on mataw kabemmo tumoq bug daqay.

Sa Sipsip Amidon buk aqagin abaynaginta na tihiknar. Samo ya ime lehim ban God ayon tamaz emayta na ahaqenib on mataw tumoqiyta giwitan ossa ya gibiy. On mataw na God ago gamuk waz naqmo hiqiyad bilaqsa bab ginol eman moqiyta. 10 Ya gibiysa in atoranmo lileyim kazaq God buloniy, Iyahta haqiy ni titnonim diq osaqta haqiy. Teq ningo daq bunmo hel diqtaqmo haqiy. I kam sisaqmo nibaq tunim tuqos haqiy. Kam gineh teq ni on mataw ogib osayta na hazizirib giqemeq in i ginedan wazbaliyta na aqenin ni in gigo hib tuwaqdaq? haqiy. 11 Haqan in on mataw na amulik-mulikmo tubusan husta sisaqta tinegiy. Negad in kazaq gibileniy, Ne ginamur asitmo ta emiy haqiy. Ne gimaqbaban asor ne nenaq garab kabiy emiyta na in teqmo ginol emsa moqay haqiy. In ne ginol emiyta nazaqmo in ne gimaqbaban na ginol emid tumoq bugid nab teq God in hazizir ne anan bilaqiyta na tiqemdaq haqiy.

12 Sa Sipsip Amidon buk aqagin 6-ta na tihiknar. Samo ya saw a ta waqsamo kanawrigrig araq ayahta ogib sibsa ya ahol way. Sa zeq ame dub diq zamor nog iysa kalam ame kakaq diq ned nog iy. 13 Sa kaitib ulig milhesad ogib woqiy. Bilaqne ay fik anon teqmo hemsa tim sibad ulelsa anon muruwoqim woqaqta nazaq nog. 14 Teq kait tihiqiy nog iymo. Sansandek sisaqta netbulsa bolaqta nazaq nogmo in iyta. Sa garah bunmo teq nud bunmo woltayim kobmo diq loqiy. 15 Sa og ka ago maror aseseqta bunmo teq mataw gibin inaqta na teq mataw bab emayta gigo aseseqta na teq mataw ginaghan inaqta na teq mataw giwaz meqinta na teq mataw begbegta mataw gigo kabiy samanmo emayta na teq mataw gigo og inaqta na bunmo in tukim le gig akuduqnib teq garahab gig aseseqta gihaqenib ulilemiy. 16 Ulilemad in gig aseseqta garah inaqmo gibilenim bilaqiy, Ne i gimalib woqeq giqisihiy haqiy. Giqisihid i mat ban tawontab osaqta na ameb ulilemuq haqiy. Id teq Sipsip Amidon ago agem meqniy inaq boleq in i a hi gimeqin tondaq haqiy. 17 Na ezaqgo haqiy Sipsip Amidon amam inaq in daq meqinta anan gigem meqniydaqta akaman ayahta na tugwahtim haqiy. Gwahtiqan in gigo gigem meqniy na on mataw ginolsa nog diq turad a hi meqniydaq? haqiy.

Copyright information for `MLP