Revelation of John 9

Angelo abaynaginta na ago taur ulam

Ari angelo abaynaginta na ago taur tuqulam. Ulaman ulig araq Heven-ib turim ogib gewoqsa ya ahol way. Ahol waqsa yay araq sisaqta abe milhasta ago ambitan in ulig na tuqugiy. Ugan in yay na ago dan ez tihas. Hasanmo faq aqasin yay aqezab nab tugwahtiqyaq, bilaqne ay humab araq ayahta oyad aqasin gwahtiqaqta nazaq. Faq aqasin yay nab gwahtiqad zeq ame isihsa kait dub tiqiyyaq. Sa nagah araq bilaqne siksik madawrek nogta kabemmo faq aqasin na amuganib gwahtiqim ogib haresmo tileh yaqay. Lehad teq in zaway araq bilaqne kahkah gigo zaway nazaq nogta in waqiy. Zaway waqan teq in siksik madawrek na kazaq gibileniy, Ne ogib sisihun teq kwasin-kwasan teq ay bunmo hi gimeqin toniy haqiy. Haiq haqiy. Ne on mataw God ago tow gimaqbelab a hi usaqta naqmo ne gimeqin toniy haqiy. Gimeqin tonad ginol emid hi moqiy haqiy. Santitiy naqmo ne on mataw na negsa le kalam abaynagin nazaqmo iyan haqiy. Ari santitiy in negiyta na in bilaqne kahkah on mataw giluman gisan titiyaqta nazaq nog iyyaq. Teq kam nab on mataw gisan titiy naqmo diq hiqiysa in moqgo adanteqin naguneq teq in ahol a hi waq daqay. In moqgo diq ginad bilaq daqayta teq haiq. Moq in giben lel haseq titukdaq.

Siksik madawrek na giwaqan bilaqne hos bab emgo abalawun giholib usaqta nazaq nogta. Teq in gifaqinib balaw araq bilaqne king gifaqinib balaw gol-ibta emayta nazaq nog ussa in ginobun bilaqne mat anobun nogta nazaq ya gibiy. Teq in giqensan sisaqmo diq bilaqne on asor giqensan sisaqta na nog teq in gite bilaqne laiyon gite nog. Sa bab emgo abalawun atoranta gibanib usta na in bilaqne tubusan ain-ib emiyta nazaq nogta in giban isihim us. Teq in melad giben gayik ahulan bilaqne hos kabemmo wilka kabemmo hureqim bab emnan lehayta nazaq nog ya huritta. 10 Teq siksik madawrek na gibilikin bilaqne kahkah gibilikin gilumaqta na nog. In kalam abaynaginmo on mataw gimeqin tongo azawayin gibiliknib usaqta. 11 Siksik madawrek na gigo king inaqta. King na in angelo-ta teq in yay sisaqta abe milhasta nab osaqta. Hibru nanib angelo na anan kazaq biyayta, Abadon haqayta. Teq Grik nanib in anan Apolyon haqayta.

12 Ari afaqan danmebta na tihiqiy. Teq ne gidek emiy. Afaqan amebta na abe ban afaqan giger teq boldaqta nawa usaqta.

Angelo 6-ta na ago taur ulam

13 Ari angelo 6-ta na ago taur tuqulam. Ulaman God amen tamaz em abanan gol-ibta God anognib turaqta na ago abeqil aweweq ate inaqta na gilikmanib mat araq aqez gwahtiqim gamuk bilaqsa ya hurit. 14 Mat aqez na in angelo 6-ta taur wazim turta na kazaq bulon, Angelo aweweqmo yuw Yufretis-ib giqirquran osayta na ni gihasid in lehiy ham. 15 Haqan in angelo aweweqmo giqirquran osiyta na tigihas. Angelo aweweqmo na in ulig nabmo teq kalam nabmo teq kam nabmo teq zeq adulan nabmo diq gwahtiqeq on mataw kabemmo ginol emid moq daqayta na ago in giqirquran osiyta. In angelo aweweqmo na gihasan in on mataw kabemmo ginol eman tumoq bugiy. 16 Ari teq mataw hos-ibta ganim diq le bab emiyta na ya hurit. In kuluwmo diq 200 milyon nazaq. 17 Ad yaqgo sen qway nab mataw hos-ib ossa ya gibiyta na giwaqan kazaq diq ya gibiy. Mataw na gigo bab emgo abalawun atoranta giban isihim usta na awaqan kakaqta teq rawezta teq maliyta. Teq hos na gifaqin bilaqne laiyon gifaqin nog. In giteb faq amileq teq faq aqasin teq gig afanta maliyta anan salfa haqayta na gwahtiqeq lehyaq. 18 Nagah ezeqman meqin diqta faq teq faq aqasin teq gig afanta maliyta na in on mataw kabemmo ginol eman moqiyta. 19 Ari hos na gigo zaway in gitenmosib teq gibiliknib usaqta. Teq in gibilikin awaqan bilaqne naga ahulinaqta afaqin inaqta nog. Nazaq iyan in ginaghan giger na amalib on mataw gimeqin ton yaqayta.

20 Ari on mataw asor afaqan nagan giwaqan a hi moqiyta na in os tutad in ginad buliyad gigo daq meqinta na a hikidik hulos yaqay. In bugaw meqinta teq god katiyta gidulan gibenab emim giyon lotu em yaqayta. Nagah na gidulan gol teq silva teq ain baras teq gig teq ay nagan gimalib in giqem yaqayta. Teq god katiyta na saw a hi waqayta teq in a hi loq gelayta teq in gidek emad gamuk a hi huritayta. 21 Ad on mataw na ginad buliyim gigo daq in mataw asor ginol eman moq yaqayta na teq in liqiy em yaqayta na teq in an haresmo hureq yaqayta na teq in nagah haresmo rin ton yaqayta na in a hi hulosiymo.

Copyright information for `MLP