aWok Pris 18.5
eAisaya 28.16
gAisaya 52.7
hAisaya 53.1
iBuk Song 19.4
kAisaya 65.1
lAisaya 65.2

Romans 10

Isrel on mataw God ago daq a hi hurit kemiy

Ari ya imaqbaban, ya inad ayah diqta ussa ya tutimmo God bulonaiqta na in kazaq. God ni Isrel gilumsiheq ta giwaq haqad ya bulonaiqta. Teq ya Isrel on mataw ginan kazaq diq bilaqdaiq. In God anad muznan ginad bilaq naqmo hiqiyaqta haqdaiq. Ta teq in ginad a hi em hasadmo God ago gamuk muzinayta haqdaiq. Mataw na in God ameb gibin titnonta waqgo adan diq a hi huritayta. Ad in dante ta araq in gimo ginadibmo giholyon emiyta naqmo muzinad in ginad emay, I God ameb titnonimmo osauqta haqay. Ta teq in nazaq emad in God ago nan othasad in ameb gibin titnonta waqgo adanteqin diq na a hi muzinay. Na ezaqgo Krais amomo God ago maror Moses bilamta na tuwolnet bugta. Wolnet bugan muran on mataw Krais anan helmo haqayta na bunmo in Krais-mo aqumnib God ameb titnonim osayta. I ginad emuq. Moses ago marib in mat God ameb abin titnonta waqnan haqad maror agamukan muzaqta na anan kazaq bilaqaq,

In God ago maror aduganib gunun giqusaqta na muzin bugeq teq in God inaq dimunmo tuqosdaq haqaq. a 
Ari mat God aqezmo anan helmo haqad abin titnonta waqaqta na amen gamukta in kazaq bilaqaq,

Luweq ni nihol buloneq bilaqdaq, Nog diq Heven-ib gwaleheq dante dimunta na waqeq i gimen a gewoqdaq? haqdaq haqaq. Ni nazaq hi bilaq haqaq. b 
(Mat nazaq bilaqdaqta na in bilaqne in aholtuw bulad gwaleheq Krais waqeq ad ogib hitiq nog iydaqta.)

Ad gamuk na bilaqaq,

Teq luweq ni kazaq bilaqdaq haqaq. Nog diq mataw tumoqiyta gigo uliqab woleheq dante dimunta na waqeq i gimen a gaboldaq? haqdaq haqaq. Ni nazaq hi bilaqmo haqaq. c 
(Mat nazaq bilaqdaqta na in bilaqne in aholtuw bulad mataw tumoqiyta gigo uliqab woleheq Krais waz ta eraqid in waqeq ad gabol nog iydaqta.)

Teq gamuk nawa na in i naga daqin diq emgo haqad gibilenaq? Gamuk na bilaqaq,

Dante dimunta agamukan na in ne gigerabmo diq usaqta haqaq. In ne gitenmosib teq ne gigemab usaqta haqaq. d 
(Teq i on mataw gibilenim bilaqauq, Ne Krais anan helmo haqiy haqauqta naqmo anan dante dimunta agamukan haqayta.)
Nazaq iyan ni niqezabmo Yesus anan ‘Iyahta’ haqad teq ni nigemabmo diq bilaqeq, “Helmo God in Yesus Krais hodhodab wazan ta eramta” haqid teq God in ni nilumsiheq tiniwaqdaq. 10 Na ezaqgo i gigemabmo diq God anan helmo haqsa God i ginan on mataw titnonta haqaqta. Ad i ginad helta gigemab usaqta na ulum hasan giqezab gwahtiqsa God i ta giwaqaqta. 11 God ago gamuk nazaqmo bilamta. In bilam,

On mataw in anan helmo haqayta na bunmo in ameb turad gimebay a hi woqdaqta ham. e 
12 Nazaq iyan Juda on mataw teq on mataw en ta asor Juda a haiqta nagan nenaqmo in God ameb araqibmo osayta. Na ezaqgo Iyahta amulikmo naqmo in on mataw bunmo gigo Iyahta iyim osaqta. Ossa on mataw Iyahta lilewunad gilumsihgo bulonsa in aholib nagah dimdimunta usaqta na tineg bugaqta. 13 God ago gamuk nazaqmo bilamta. In bilam,

Mat aw nog in Iyahta gilumsihgo haqad anan biyeq lilewunsa in gilumsiheq tigiwaq bugdaq ham. f 
14 Ta teq on mataw in mat na anan helmo a hi haqeq ezaq teq in lilewunid in gilumsiheq ta giwaqdaq? Ad mataw na in Iyahta abin a hi huriteq ta ezaq teq in anan helmo haq daqay? Ad mat araq leheq on mataw na Iyahta abin a hi gibilenid ta ezaq teq in abin hurit daqay? 15 Ad mataw ta asor in mat araq Iyahta abin bilaqdaqta na emid a hi leheq ta ezaq teq mat na leheq on mataw na Iyahta abin gibilendaq? Na haiq iyid ezaq teq daq araq God ago gamuk anan bilamta na in on mataw Iyahta abin a hi huritiyta na gigo hib gwahtiqdaq? Gamuk na bilam,

Mataw gamuk dimunta a luwayta na bolsa mataw in gibiyad ginad tidimniyaq ham. g 

Isrel on mataw Yesus awagamun dimunta na huritim asor kabemmo a hi muzinayta

16 Ta teq Isrel on mataw in Yesus awagamun dimunta na tuhuritiyta teq in gigo asor kabemmo wagam na a hi muzinayta. In gamuk Aisaya bilamta nazaq diq emayta. Gamuk na bilam,

Iyahta ham, i ningo gamuk bilaqsa mat araq diq anan helmo a hi haqaqta ham. h 
17 God ago gamuk naway na nazaq bilaqan i ginad emauq. Mataw God ago gamuk huritim teq in anan helmo haqayta haqauq. Ad gamuk in huritim anan helmo haqayta na in Krais awagamun mataw bilaqad luwayta naqmo.

18 Teq ya kazaq susumunaiq. Isrel towa gamuk dimunta na a hi huritiy daqagya? haqaiq. Haiqgam. In tuhuritiyta. God ago gamuk bilam,

Yaqgo nantut giqez og saw bunmo tilah ham. Lehan uliq bunmo in yaqgo gamuk tuwaqiy ham. i 
19 Ad ya a ta susumunaiq. Isrel towa gamuk na alulin ago ginad a hi emiy daqagya haqaiq? Haiqgam. In ginad emiyta. Iturimmo Moses in God aqez tutim in Isrel kazaq gibilan,

Teq ya og saw bunmo dauh haresmo gidimun tonsa ne gigem timeqniy daqay ham. Ad ya on mataw en ta asor ginad haiqta na giwaqsa nab ne gigem meqin diq iy daqay ham. j 
20 An teq Aisaya a hi rabad in God aqez tutim gamuk kazaq atoranmo bilam,

Mataw ya a hi inaguniyta na in ya tiqibiyiy ham. Ad mataw ya inan a hi susumuniyta na gimeb ya ihol tuqulal ton ham. k 
21 Teq in ta Isrel ginan kazaq bilam,

Kam bunta ya on mataw na nenaq an ben wazgo haqad iben negsa in ya gileh yagad yaqgo nan othasayta ham. l 
Copyright information for `MLP