bGutpela Sindaun 25.21-22

Romans 12

I gihol tamaz nog God uguq

Ya imaqbaban, God ne ginan anad meqniyaqta. Nazaq iyan ya inad awaz meqin amalib ne gibilenaiq, Ne kayeqmo osad gihol tamaz nog God ugiy haqaiq. Ne God-mo ago on mataw tawonta iyeq osad gihol tamaz nog God ugsa in ne gigo naw na anan anad diq bilaqdaq. Ne nazaq toneq teq ne gigo luw os bunmo bilaqne God ayon lotu emayta nazaq nog iydaq. Teq og kab on mataw God gileh ugayta na gigo kabiy daq em nogmo ne hi emiy. Haiq. God in ne ginad buliyan mutur iysa ne gigo luw os in buliy buganmo. Ne nazaq emad teq God anad ne gigo hib usaqta na ne tuqulum kem daqay. Ulum kemad naga daqin diq in dimunta teq in God anad muzaqta teq in God ameb titnonim usaqta na ago ne ginad tiqem has daqay.

I God naw igta na akabiyan emuq

Nazaq iyan God anad dimunta yagad itowun eman ya ingo kabiy emaiqta na ya anadin emad ya ne bunmo kazaq gibilenaiq. Ne gihol kat ugad gibin samanta hi iluwiy haqaiq. Ne ginad em haseq God naga kabiyan nagta naqmo ago towubmo ne gihol abin iluwiy. I ginad emuq. I gihol anaghan kabemmo diq usaqta teq in gikabiyan araqibmo a haiqta. Ad nazaqmo i on mataw kabemmota teq i bilaqne Krais ahol amulikmo nog i osauqta. Osad i bilaqne mat ahol amulikmo anaghan amo amo us nog iyad i bunmo an ulumsihgo osauqta.

Teq God agem dimunta igad naw amo amo samanmo igsa i amulik-mulikmo gigo naw inaq iyauqta. Nazaq iyan mat in naga nawun wamta nazaqmo in akabiyan eman. Mat araq God ago nantut bilaqgo anawun waqeq in God anan helmo diq haqad nantut agamukan na bilaqan. Teq mat araq in on mataw giholyon kabibiy emgo anawun waqeq in kabiy na em naqmo hiqiyan. Ad mat araq in God ago gamuk asuleqin bilaqgo anawun waqeq in anad em haseq suleq anononmo bilaqan. Teq mat araq in mataw gigem zaway neggo anawun waqeq in mataw gigem teq ginad ulumsih naqmo hiqiyan. Ad mat araq in on mataw ginaghan haiqta gilumsihgo anawun waqeq in ago nagah na anad hi wazsa in ayahmo negan. Teq mat araq in on mataw giwamuzgo anawun waqeq in ahol anad bunmo bilaqsa kabiy na eman. Ad mat araq in mataw ginan anad meqniygo anawun waqeq in anad dimniysa gilumsihan.

I gimaqbaban gigem dimunta neguq

Ari ne an hi kat ugad an anan ginad bilaqsa osiy. Osad ne daq meqinta bunmo gileh ugad ne daq dimdimunta naqmo waz naqmo hiqiyiy. 10 Teq ne an anan ginad bilaqsa an alowan tonad osiy. Osad ne gihol abin wazid woqsa ne an abin iluwgo giwaz meqniyiy. 11 Teq ne God anad muznan ginad diq bilaqsa ne gituw hi hiqiyan. Sa God ago Bugaw Dimunta zaway negsa ne giwaz meqniyeq turiy. Ad Iyahta kabiy negsa ne emiy. 12 In teq ne gidimun tondaqta na ne amen emad ginad dimniysa osiy. Ginad dimniysa osad afaqan ne giholib gwahtiqsa ne tok nemeq nan kabemmo hi bilaqiy. Ad kam bunmo ne God inaq gamuk emiy. 13 Teq God ago on mataw tawonta na in nagah ago siqim iysa ne gilumsihiy. Ad in ne gigo bitab bolsa ne giwaqeq gilowan toniy.

14 Teq mataw ne gimeqin tonsa God in gilumsihgo haqad ne buloniy. Bulonad in mataw na gimeqin tongo ne hi buloniy. 15 Ne gigo asor ginad dimniysa ne nenaq ginad dimniysa osiy. Ad ne gigo asor gaqsa ne nenaq gaqad osiy. 16 Ne zib alowab osad an ahaqenib iyeq osiy. Osad ne gihol abin wazid hi eraqsa ne mataw gibin haiqta na nenaq araqibmo osiy. Osad ne yaqmo ag hi haqiy.

17 Mataw daq meqinta negsa ne amenin nazaqmo hi emiy. Ne on mataw bunmo gimeb daq dimdimuntaqmo emgo ginad emiy. 18 Ad ne an wad teq an wol aban diq emiy. Tuteqmo negmo gihol wamuzad ne on mataw bunmo nenaq midemqanmo osiy. 19 Ya iyognizmo diq, mataw daq meqinta negsa ne amenin hi emiy. God-mo teq in ginan agem meqniysa amenin tinegdaqta. God ago marib gamuk araq kazaq bilam,

Iyahta bilam, Daq meqinta aqenin waqgo na yaqgo kabiyta ham. Yaqmo teq daq meqinta amenin tiqemdaiq ham. a 
20 Nazaq iyan negmo kazaq emiy.

Ni nibabun agemnan moqsa ni didaq ugid neqan. Ad in yuwnan moqsa ni yuw ugid uluwan. Ni nibabun nazaq dimun tonsa teq in amebay tuwoqdaq. Bilaqne ni faq azamorin ginuweq in afaqinib emid oywordaqta nazaq nog in ahol loyinad in amebay ayahmo tuwoqdaq. b 
21 Daq meqinta nilum waqad nimeqin tonnan tonsa ni hi woq. Haiqgam. Daq naqanta nilum waqsa ni daq dimuntaqmo amalib bayid woqan.

Copyright information for `MLP