aAisaya 45.23

Romans 14

I gimaqbaban gigo daq hi ulum kemuq

Ari ne gigo mat araq in Iyahta anan helmo haqad teq in anad helta na a hi zilimsa na ne alowan toniy. Alowan tonad daq amikmikta ago ne mat na inaq an hi mugiy. Mat araq anad helta usaqta na in didaq haresmo neqaqta. Sa mat anad helta a hi zilimaqta na in didaq samanmo akaruwan haiqmo neqaqta. Ari mat didaq bunmo neqaqta na in ta mat karuw a hi neqaqta na abin wazid hi woqan. Sa mat karuw a hi neqaqta na in ta mat didaq bunmo neqaqta na ago daq ulum kemad anan meqin hi bilaqanmo. Na ezaqgo God in mat didaq bunmo neqaqta na agem dimunta ugad inaq osaqtamo. Nagaqgo ni mat araq ago kabibiy mat ulum kemad nan meqinta ugaq? Mat na inmo ago Iyahta ameb tursa in anan dimun o meqin haqaqta. Haqsa mat na in ago Iyahta ameb turaq o haiq in woqaq na in ago Iyahta amomo ago nagahta. Teq mat na a hi woqdaq. Haiqgam. Iyahta in mat na wamuzad ulumsihsa in awaz meqniyeq titurdaq.

Mat araq kam ulum kemim in kam asor anadin emad udinaqta. Sa mat araq bilaqaq, Kam bunmo in araqibmo haqaqta. Nazaq iyan ne amulik-mulikmo ginad emad ne naga daqin diq em daqayta na ago ne ginad amulikmo gigemab ussamo ne daq nazaq emiy. Mat kam asor anadin emad udinaqta na in Iyahta anadin emad kam na udinaqta. Teq mat didaq bunmo neqaqta na in Iyahta anadin emad didaq na neqaqtamo. Na ezaqgo in God esey ugim teq didaq na neqaqta. Sa mat didaq bunmo a hi neqaqta na in nazaqmo Iyahta anadin emad didaq asor udinaqta. Udinad in ago didaqta na neqad in God esey ugaqtamo.

Igmo gihol anad muzinim gwahtiqim a hi osauqta. Ad igmo gihol anad muzinim i a hi moqauqtamo. Haiqgam. I kayeqmo osad i Iyahta anad muzgo osauqta. Ad i moqad i Iyahta anad muzim moqauqtamo. Nazaq iyan i kayeqmo osauqta na teq i moqauqta na i Iyahta agota iyim i in anad muzauqta. Na ezaqgo Krais in mataw tumoqiyta teq mataw kayeqmo osayta na inaqmo gigo Iyahta iyeq osdaq haqad in moqim ta eraqim kayeqmo osaqta.

10 Teq nagaqgo ni nimaqbab ago daq ulum kemad anan meqin haqaqta? Ad nagaqgo ni nimaqbab ninad meqinta ugaqta? I bunmo teq God ago hazizirib tituramta. 11 God ago marib gamuk araq nazaq bilamta. In bilam,

Yaqmo Iyahta ham ya tutimmo osaiqta ham. Ya heltaqmo bilaqaiq ham. On mataw bunmo teq ya inognib gibakbakan ulum laquweq titur daqay ham. Turad teq in bunmo ya ibin iluwad bilaq daqay, Ni nimomo God-mo diq iyim osaqta haq daqay ham. a 
12 Nazaq iyan hazizir na gwahtiqid i bunmo God ameb turad i ginad ezaq diq emad i daq emyauqta na ago alulin bunmo i tubulonamta.

I gimaqbaban kat negsa in daq meqintab hi woqiy

13 Nazaq iyan i gimaqbaban gigo daq ulum kemad ginan meqin haqauqta na i hulosuq. Ad i gihol wasihad i gimaqbaban ginognib gig araq gisen woltayid woq daqayta na emad gidanin hi qwayuqmo. 14 Iyahta Yesus ya inad eman hastitayan ya inad emaiq, Nagah bunmo God ameb anumlan haiqta haqaiq. Ta teq nagah araq in mat araq anadib anumlan inaqta iyeq, nagah na in mat na aholib anumlan inaq tiqiydaq. 15 Nazaq iyan luweq ni didaq araq nimaqbab a hi neqaqta na neqsa in nibiyad in a hi neqdaqta luweq in tineqdaqmo. Neqeq in God ameb ahol afaqan tiqiydaq. Ni daq nazaq emad ni nimaqbab anan ninad bilaqgo adan tuhulosim lehaq. Teq Krais in nimaqbab na inaqmo amen momta. Nazaq iyan ningo didaq neq amalib ni nimaqbab ago anad helta na hi meqin ton. 16 Ni ninad em haseq teq daq em. Luweq mataw in nagah ni ninadib dimunta usaqta na anan meqin diq haq daqay. 17 God ago maror aduganib didaq neq teq yuw uluw in nagah diq a haiqta. Haiqgam. God ago maror aduganib daq titnonta teq gigem kiskista teq ginad dimniy God ago Bugaw Dimunta eman gwahtiqaqta naqmo in nagah hel diqta. 18 Mat anad nazaq ussa in Krais amen kabiy emsa God in anan anad dimniyaqta. Sa mataw bunmo in mat na anan dimunta haqaytamo.

19 Nazaq iyan i garab zib alowab osgo adan muzinuq. Ad i an ulumsihsa i ginad helta usaqta na ayah iyad in zilim bugan. 20 Ni didaq amomo anadin emad God ago kabiy hi meqin ton. Helmo, didaq bunmo in neqgo dimunmota. Ta teq ni didaq haresmo neqsa mat araq nibiyad in anadib didaq hi neqnanta na in neqgo anad eraqsa in tuwoqdaq. Woqsa ningo daq dimunta na in mat na ago hib daq meqinta tiqiydaq. 21 Nazaq iyan ni nimaqbab araq karuw a hi neqaqta o in wain ayun a hi uluwaqta o in daq araq a hi emaqta na ni anadin emad ni nihol wasiheq daq nagan hi emmo. Luweq ni nimaqbab na nibiyad in ningo daq na amalib tuwoqdaq. 22 Ni ninad helta ninadib usaqta na in ni God inaq gigo nagah iyeq usan. Mat didaq bunmo anan dimun haqad teq in neqad ahol afaqan a hi iyaqta, mat na tidimniyim osaqta. 23 Ari mat anad giger iysa didaq neqaqta na in God ameb ahol loyinsa in daq meqinta em nog iyaqta. Na ezaqgo daq na in anad helta inaq rirensa in a hi emaqta. Nazaq iyan daq bunmo ni ninad helta inaq diq a hi riranta na in ni niholib daq meqinta iyaqta.

Copyright information for `MLP