aAisaya 52.5

Romans 2

God hazizir titnonimmo emaqta

Nazaq iyan ni nog ni mat araq ago daq ulum kemad anan meqin haqaqta na ni ninmo nihol adanin qwayaq. Na ezaqgo, in daq am nogmo ni emaqtamo. Nazaq iyan ni mat na ago daq ulum kemim amalib nan emad ni niholyon bilaqaqtamo. God in on mataw daq meqinta emayta na bunmo anononmo gilum kemad in gigo daq ahunibmo amenin negaqta. Na i bunmo tuhuritta. Ta teq ni mataw daq meqinta emay na gilum kemad ginan meqin haqad teq ni daq meqinta nagan emaqtamo. Ni ninad ezaq emaq? God ningo daq meqinta na ulum kemeq amenin nignan tonsa ni aban emeq tukdaq haqad ni ninad emaq e? Na haiqgam. Ni ninad em. God nilowan diq tonad in sisaqmo nibaq tunim osaqta. Osad in ningo daq meqinta amenin hidmo a hi emaqta. Ni God ago daq dimun diqta na ahol waqsa in nagah amikta iyaq e? God anad ni ninad buliyeq ningo daq meqinta gileh ugdaq haqad in nazaq nilowan tonaqta. Na ago ni ninad a hi emaq e? Ni nigem soqotim ussa ninad a hi buliysa God ago agem meqniy asor ayahmo ni nibinib eman in ni nibaq tunim nawa usaqta. Abeb God agem meqniysa daq meqinta bunmo amenin emdaqta akaman nab teq in ningo daq anononmo ulum kemim ninyon tibilaqan usta na ulal iysa ni in ago faq tuwaqdaq.

Kam nab God in on mataw bunmo gigo daq ahunibmo amenin tinegdaq. On mataw asor gibin dimunta waqeq God inaq kayeqmo tuteqmo osnan haqad in daq dimunta emad gituw a hi hiqiyaqta. God teq on mataw naqanta giwazinad ago os ahiqiy haiqta na tinegdaq. Ari on mataw asor in gimo gihol anadin emad in gamuk helta na gileh ugad daq meqintaqmo muzinayta. God teq on mataw naqanta ginan agem meqniysa atoranmo tigimeqin tondaq. Gimeqin tonad in on mataw daq meqinta emayta na bunmo afaqan aseseqta teq santitiy ayah diqmo tinegdaq. Negsa Juda mataw in giyonta na danmeb waqsa ta on mataw en ta asor Juda a haiqta nagan bunmo in giyonta na tuwaq daqaymo. 10 Ad nazaqmo God in on mataw daq dimunta emayta na bunmo agem dimunta negad in giwazinad gibin dimunta tinegdaq. Negsa Juda mataw in giyonta na danmeb waqsa ta on mataw en ta asor Juda a haiqta nagan in giyonta na tuwaq daqaymo. 11 Na ezaqgo God in on mataw en araqmo gigo a hi lehaqta.

12 Mataw God ago maror Moses bilamta na asan ban osad daq meqinta emayta na in maror na haiqmo oseq tihiqiy daqayta. Sa mataw God ago maror na ahaqenib osad daq meqinta emiyta na, maror naqmo in gigo daq meqinta ulum kemid in amenin tuwaq daqay. 13 Na ezaqgo on mataw God ago maror gidekmo huritayta na in God ameb titnonta a hi iy daqay. Haiqgam. On mataw maror na huritim ago gunun muzin bugayta naqmo teq God in ginan titnonta tihaqdaq. 14 Mataw en ta asor Juda a haiqta nagan bunmo in God ago maror Moses bilamta na a hi waqiyta. Teq in gihol loyinad ginadibmo maror na ago gunun muzinayta. In God ago maror na a hi waqiyta teq in gimo gisesan gigo maror aduganib God ago gunun ussa in gigo maror na bilaqne God ago maror Juda gigo hib usaqta na nogmo. 15 Mataw na daq emad gihol loyin kemayta. Loyin kemad kam asor in gigem afaqan iysa kam asor in gigem dimunmo iyaqta. In nazaq emsa God ago maror agamukan mataw na gigemab mar tonan usaqta na ulal tiqiyaq. 16 Nazaq iyan abeb God mataw bunmo gigo daq gigemab ulilemim usaqta na gilum kemsa mataw na gigo gunun naqmo in giyon bilaqid in gigo daq amenin tuwaq daqay. Kam nab God in Yesus Krais abenab mataw gilum kemgo akabiyan na emid inmo tiqemdaqta. Ya Yesus awagamun bilaqaiqta na nazaq lehaqta.

Juda mataw ginad emay, God ago maror Moses bilamta naqmo teq i gilumsihdaq haqayta

17 Ari mat ni bilaqaq, Ya Juda matta haqaq. God hazizir ayahta emdaqta akamnib nab teq in ago maror Moses bilamta naqmo tiqilumsihdaq haqaq. Teq ni nihol abin iluwad bilaqaq, Yaqmo God ago dauhibta haqaq. 18 Ad ya God ago anad tuhurit kemta haqaq. Ya God ago maror na asuleqin tuwaq bugim ya God ago daq helta na ago inad tiqem hasta haqaq. 19 Haqad ni ninad emaq, Ya mataw gime haiqta dan giqisihunaiqta haqaq. Giqisihunad ya bilaqne mataw romriqab osayta na gigo saw anuwan nog osaiqta haqaq. 20 Ya mataw ginad haiqta giwastitayan in ginad tiqem hasay haqaq. Teq ya onmin amikmikta suleq negaiqta haqaq. Haqad ni ninad emaq, I Juda on mataw God ago maror waqan maror na amuganib ginad dimunta alulin teq gamuk helta alulin giqus bugaqta haqaq.

21 Ari ya kazaq diq nibilendaiq. Ni on mataw asor suleq negad ta ninmo nihol suleq a hi ugaq e? Ni bilaqaq, On mataw hi rin toniy haqad teq ninmo towa a hi rin tonaqta ye? 22 Ad ni bilaqaq, On mataw an tuwaqiyta na in an alulib hureqeq inaq hi usiy haqad teq ninmo towa nazaq a hi emaqta ye? Ni god katiyta ginan ninad a hi bilaqad teq ni towa mataw en ta asor God abin a hi huritiyta na gigo lotu abitnib nagah rin tonim a hi wazayta ye? 23 Ni nihol abin iluwad bilaqaq, Ya God ago maror Moses bilamta na tuhurit haqaqta. Teq ninmo towa maror na ago gunun itiyonad ningo daq meqinta na amalib God abin wazan a hi woqaqta ye? 24 God ago marib gamuk araq bilamta kazaq ni a hi emaqta ye? Gamuk na bilam,

Negmo daq meqinta emsa iyan on mataw en ta asor na ne gibiyad in God bilawunad abin bayan woqaqta ham. a 

Gihol abatan asan urotayta na ago alulin diq

25 Ni nihol abatan asan uroteq God ago maror Moses bilamta na muzin bugsa teq ni nisan urotta na tinilumsihdaq. Ari ni nisan urotim teq ni maror na ago gunun itiyonad luwad na ni bilaqne mat asan a hi urotta nog iyaq. 26 Ad nazaqmo mat asan a hi urotad teq in God ago maror aduganib daq titnonta usaqta na muzinad, mat na bilaqne mat asan urotta nog iyaq. 27 Ne Juda mataw nagah giger God ago maror Moses mar tonta na teq gisan urot ago adanta na ne wazayta. Teq ne maror na ago gunun itiyonayta. Nazaq iyan mataw gisan a hi urotad God ago maror muzinayta na in eraqeq ne Juda gigo daq meqinta nagan ginan ulalabmo tibilaq daqay. 28 Na ezaqgo, Juda matmo diqta abin na in gisango nagah a haiqta. Ad gisan urot adan diq na in giholmo ago a hi bilaqaqtamo. Haiqgam. 29 Juda matmo diqta abin na in mat agemab teq anadib usaqta. Ad gisan urotmo diq adan na in mat agemab gwahtiqaqta. Nazaq iyan mataw gisanmo wastitayim in Juda gisenlul a hi iyayta. Haiqgam. God ago Bugaw Dimunta inmo mat eman in abin Juda matmo diqta na inaq iyim osaqta. Mat nazaqta in mataw gigo hib ahol abin a hi waqaqta. Haiqgam. In God-mo ago hib abin dimunta na waqaqta.

Copyright information for `MLP