aBuk Song 51.4
bBuk Song 14.1-3
cBuk Song 5.9
dBuk Song 140.3
eBuk Song 10.7
fAisaya 59.7-8
gBuk Song 36.1

Romans 3

Daq meqinta in daq dimunta bayid a hi woqdaq

Ari nazaq iysa iyan Juda on mataw ezaq tonim in mataw en bunmo giquriyamim danmeb iyim osayta? Teq gisan urot adan na in Juda mataw giqeman gibin ezaq diq usaqta? Mataw! Juda on mataw in nagah bunmo gigo hib on mataw en bunmo giquriyam bugim osayta. Ameb diqta na in kazaq. God in ago gamuk negan in gimo wamuzayta. Helmo Juda asor gamuk na anan helmo a hi haqayta. Teq i ezaq haqam? Juda mataw na God ago gamuk a hi muzinsa God in ago gamuk na a hi muzindaqmo haqam e? Haiq kidik! Mataw bunmo katiysa God teq nazaq a hi emdaq. In daq helta tumuzin tutdaq. God ago marib gamuk araq bilamta nazaq. Gamuk na bilam,

God ham ni on mataw gilum kemim ginan hel diqtaqmo bilaqaqta ham. Sa mataw ni nilum kemad nimalib nan emsa ni in giqez na wazid woqsa ningo gamuk helta naqmo tuqus tutdaq ham. a 
Ari teq ezaq? I gigo daq meqinta in God ago daq titnonta emid ulal iysa ta i ezaq haqam? I bilaqam, God i ginan agem meqniysa faq igaqta na in daq titnonta a haiq haqam e? Haiq kidik! Gamuk nawa na in mataw og kabta gigo ginadta. God daq meqinta a hi emaqta. In daq meqinta emad ezaq teq in on mataw bunmo gigo daq tuqulum kem nag? Teq luweq mat araq bilaqdaq, Mataw gigo daq katiyta naqmo in God ago gamuk helta eman ulal iysa God abin ayahmo diq iyaqta haqdaq. Nazaq iyan ta doq ton in mataw na ginan meqinta haqad in giyon bilaqan in ameb timeqniyim osayta haqdaq? Gamuk nawa na bilaqne gamuk ta araq meqinta mataw bilaqayta kazaq nog. In bilaqay, I daq meqinta emuq haqayta. I daq meqinta emsa God ago daq dimunta ulal iy hasaq haqayta. Mataw asor gamuk nawa na igmo giqezab emad in i gibin meqin diq tonayta. Teq in nazaq i gibin meqin tonim in giholyon dante eman God in giyon bilaqan in timeqniyim osayta.

Mat araq daq dimunta emad osaqta haiqgam

Ari teq ezaq? I Juda on matawta, i on mataw en bunmo giquriyamim God ameb dimunmo osauq e? Hikidik. Ya teko tibilay. Daq meqinta in Juda mataw teq mataw en ta asor Juda a haiqta nagan bunmo nenaqmo tigiwaleq ton bug hay. 10 Teq God ago marib gamuk araq nazaq bilammo. Gamuk na bilam,

Mat araq daq dimunta emaqta haiq ham.
11 Teq mat araq anad em hasaqta haiqmo ham. Mat araq diq anadibmo God a hi nagunaq ham. 12 Bunmo dan titnonta tuhulosiyta ham. Bunmo araqibmo mataw meqin diqta iyim osayta ham. In gigo araq diq daq dimunta emad osaqta na haiqgam ham. Haiqmo diq ham. b 
13 In gitenmos bilaqne hodhod aqez hasan ussa alilihan ahuran gwahtiqaqta nazaq nog ham. c 
Teq in giqezab gamuk katiyta kabemmo gwahtiqaqta ham. In giteb nan meqin diqta gwahtiqaqta ham, bilaqne nagah ahulinaqta ago ate afan nog ham. d 
14 Teq in gitenmosib an kusluw ug agamukan teq nan meqinta ate gwalim usaqta ham. e 
15 In mat araq wol emid moqgo ginadnad a hi emayta ham. 16 Teq in leh bolad luwad in on mataw afaqan negad gimeqin diq tonayta ham. 17 In mataw nenaq zib alowab osgo a hi huritayta ham. f 
18 Ad in God anan asit a hi rabayta ham. g 
19 God ago maror Moses bilamta na in on mataw maror na ahaqenib osayta naqmo gibilenaqta. Na i bunmo tuhuritta. Nazaq iyan i Juda on mataw teq on mataw og saw bunmo inaqmo i bunmo God ameb i gigo afaqan inaq iyim i gihol adanin qwayamta dan haiqgam. 20 Mat araq diq God ago maror agununin muzin bugeq in ameb mat titnonta iydaqta na haiqgam. Na ezaqgo on mataw bunmo maror na ago gunun itiyonsa in gigo daq meqinta ulal tiqiy bugaqta.

Mat Yesus Krais anan helmo haqaqta naqmo abin God ameb titnonim usaqta

21 Teq muran God i ginan on mataw titnonta haqdaqta adanteqin araq ulalabmo tugwahtim. Dante na God ago maror Moses bilamta nab a hi lahta. Ta teq God ago maror kwaziqta na teq God ago nantut gamuk bilaqiyta na inaq giduganib dante muturta na agamukan usaqta. 22 Dante na in kazaq. God in on mataw Yesus Krais anan helmo haqayta na bun diqmo ginan on mataw titnonta tihaqaqta. Ad in on mataw asormo gigo a hi lehaqta. 23 Na ezaqgo on mataw bunmo daq meqinta emim in God ago uliqab inaq osgo gibin timeqniyim usaqta. 24 Ta teq Krais Yesus in on mataw gigo daq meqinta na amenin tizay bug. Zay bugan muran mat aw nog in Yesus anan helmo haqsa God agem dimunta samanmo naw nog negad in ginan on mataw titnonta haqaqta. 25 Teq in on mataw bunmo gimen daq amulikmo emaqta na in emid ulal iydaq haqad in Yesus eman bolim in on mataw gimeb moqim anedan tamaz nog wazbalan wom. Woqan mat aw nog in anedan na anan helmo haqsa God in ginan agem a ta hi meqniyaqta. Daq alulin naqmo ago kwaziqmo Yesus a hi moqsa on mataw daq meqinta emsa God ahol wasihad amenin a hi negyaq. 26 Teq muran kam kab Yesus tumoqan God daq amulik naqmo emad in on mataw Yesus anan helmo haqayta na ginan titnonta haqad in gigo daq meqinta na amenin a hi negaqtamo. In nazaq emad in on mataw bunmo gimen daq amulikmo emaqta na ulal tiqiy hassa in inaqmo mat titnonta iyaqtamo.

27 Nazaq iyan nog teq inmo ahol abin iluwad bilaqdaq, Yaqmo igo zawayibmo God ameb mat titnonta iyim osaiqta haqdaq? Na haiqgam. Teq naga daqin diq i gidanin qwaysa i gihol abin nazaq a hi iluwamta? I God ago maror Moses bilamta muzinauqta ago adan naqmo i gidanin qwaysa i gibin a hi iluwam e? Haiqgam. I Yesus anan helmo haqgo adan naqmo i gihol abin iluwgo adanteqin qwayim usaqta. 28 Na ezaqgo mat God ago maror Moses bilamta na ago akabiyan a hi emad in Yesus anan helmo haqsamo God in anan mat titnonta haqaqta. Ya nazaqmo diq bilaqdaiq.

29 Teq ezaq? God in Juda gimomo gigo God daqag? Ad in towa mataw en ta asor Juda a haiqta nagan gigo God a haiq daqag? Haiqgam. In on mataw en bunmo gigo God-mo. 30 God amulikmoqmo osaqta. Sa mataw gihol abatan asan urotayta na in Yesus anan helmo haqsa God in ginan mataw titnonta haqaqta. Teq mataw gisan urotgo adan a hi muzinayta na in Yesus anan helmo haqsa God in ginan mataw titnonta haqaqtamo. 31 Teq luweq i ginad emam, Yesus anan helmo haqgo adan na in God ago maror Moses bilamta na eman samanta iyim usaqta haqam. Haiq kidik! I gigo ginad helta naqmo in maror kwaziqta na asen baysihsa in awaz meqniyim usaqta.

Copyright information for `MLP