aJenesis 15.6
bBuk Song 32.1-2
cJenesis 17.5
dJenesis 15.5

Romans 4

God Abraham anan mat titnonta ham

Teq i Juda gises Abraham anan ezaq bilaqam? Abraham in God ago hib daq ezaqta ahol wam? Abraham kabiy daq dimdimunta emad abin titnonta waqeq in matawmo gigo hib abin iluw nagta. Teq in God ago hib abin a hi iluw nag. Na ezaqgo God ago gamuk kazaq usaq.

Abraham God aqez anan helmo haqan God in anan mat titnonta ham. a 
I ginad emuq. Mat kabiy emaqta na in ago kabiy amenin samanmo naw nog a hi waqaqta. Haiqgam. In naw na akabiyan emim teq waqaqta. Teq God in mataw daq meqinta emayta na ginad helta naqmo ahol waqim in gibin titnonta samanmo naw nog negaqta. Nazaq iyan mat kabiy araq a hi emad in God aqezmo anan helmo haqaqta, God in mat naqantaqmo anan titnonta haqaqta. Teq Devit gamuk nazaqta bilammo. Devit anadib mat kabiy a hi emsamo God in anan mat titnonta samanmo haqaqta naqmo in tidimniyim osaqta. Na ago Devit kazaq bilam,

On mataw God in gigo daq meqinta walemad anadin a ta hi emaqta naqmo in tidimniyim osayta ham. God in mataw na gigo daq meqinta gisuhol bugim ahol a ta hi waqaqta ham.
Helmo ham, Iyahta in mat araq ago daq meqinta nulinad amenin a hi emsa mat naqmo tidimniy hasim osaqta ham. b 
Teq Devit in mataw gihol abatan asan urotayta naqmo ginan gamuk dimunta na bilam e? Ad in mataw gisan a hi urotayta na ginan a hi bilam e? Haiqgam. Teko ya tibilay, Abraham God aqez anan helmo haqanmo God in anan mat titnonta ham hay.

10 Teq Abraham ezaq iyim ossa God in anan mat titnonta ham? In asan tuqurotan teq God in anan mat titnonta ham o haiq, in asan a hi urotsamo God in anan mat titnonta ham? In asan a hi urotsamo God in anan mat titnonta haqad tibilamta. 11 Bilaqim abeb teq in Abraham daq gisan urotayta na ugan in wam. Daq na in Abraham helmo haqim mat titnonta iyta na atowun nog in asanib usdaq haqad God in daq na ugta. Abraham asan a hi urotadmo in God anan helmo haqan God in anan mat titnonta ham. Daq na amalib Abraham in mataw gisan a hi urotad God anan helmo haqayta na gigo gises gibaqbaq tiqiy. Mataw naqanta God aqezmo anan helmo haqsa in ginan mataw titnonta haqaqta. 12 Teq Abraham in mataw gisan a hi urotayta na gimomo gigo gises gibaqbaq a haiq. Haiqgam. Mataw gisan urotayta na in Abraham asen muzad Abraham asan a hi urotadmo God anan helmo hamta nazaqmo in God anan helmo haqsa Abraham in mataw naqanta gigo gises gibaqbaq tiqiyaqtamo.

God on mataw gidimun tonnan bilamta agamukan na in on mataw God anan helmo haqayta naqmo gigota

13 Kwaziqmo God in Abraham og bunmo ugnan gamuk hel diqmo bulonta. Bulonan gamuk na Abraham asesan bunmo gigo hib lahtamo. Teq Abraham in God ago maror Moses bilamta na ahaqenib lehim tuqossa teq God in og agamukan ugta nazaq a haiq. Haiqgam. Abraham God anan helmo haqan God in anan mat titnonta tihaqim teq in gamuk na ugta. 14 Ari mataw God ago maror Moses bilamta muzinayta naqmo in God ago os dimunta waq daqayta iyid mataw God aqezmo anan helmo haqayta na in le daq samanta tiqiy nag. Ad God gamuk hel diqmo bilamta na anon araq a hi gwahtiq nagmo. 15 Na ezaqgo on mataw God ago maror Moses bilamta na ahaqenib osad gunun itiyonsa God in ginan agem meqniyaqta. Ari mataw samanmo maror haiqmo osad in gunun itiyonayta na ago afaqan a hi waqayta.

16 I God ago maror Moses bilamta na ahaqenib iyim itiyonad afaqan waqauqta. Nazaq iyan i God aqezmo anan helmo haqauqta naqmo amomo i giqeman i in ameb titnonim osauqta. God anadibmo agem dimunta samanmo igad gidimun tonaqta. Daq alulin nazaq iysa iyan God in Abraham asesan gidimun tonnan gamuk hel diqmo bilamta na in Abraham anaynayniz bun diqmo gigo hib anon tiqemdaq. Gamuk na in mataw God ago maror Moses bilamta ahaqenib osayta na gimomo giyonta a haiq. Haiqgam. Gamuk na in on mataw ginad helta Abraham anad nogta na bunmo giyonta. Na ezaqgo Abraham in on mataw helmo haqayta na bunmo gigo gises gibaqbaqta. 17 God ago marib gamuk araq nazaq bilaqan usaqta. Gamuk nab God in Abraham bulonim bilam,

Ya niqemid ni on mataw en kabemmo gises tiqiydaq ham. c 
God in mataw tumoqiyta giqeman kayeq ta iyayta teq in nagah a hi usaqta anan bilaqsa in tugwahtiqaqta. Nazaq iyan Abraham God aqez na anan helmo haqan God in anan bilaqan in i bunmo gigo gises gibaqbaqta tiqiy.

18 Kam nab Abraham ago ulig 100 nazaq tiqiyan in ahol azawayin tihiqiy bugta. Teq in awe nignig amun a hi emyaqtamo. Abraham nagah na ahol waqyaqta teq in anad God anan helmo hamta na a hi woqad awaz meqniyim us. God tanabmo Abraham bulonim bilam,

Teq nisesan gidauhan kuluwmo diq tugwahtiq daqay ham. d 
Haqan Abraham in on mataw en kabemmo gigo gises gibaqbaq tiqiydaq haqad in God anan helmo diq haqad amen emad anadnad a hi emyaq.
20 In anad emyaq, God ya idimun tonnan hel diqmo bilamta haqad in anad giger a hi emad in anad helta na a hi hulosyaq. Ad in anad helta naqmo ahol zaway ugsa in God abin tiqiluwyaq. 21 Nazaq iyan in anad emyaq, God hel diqmo bilamta nazaqmo in tiqemdaq haqyaq. 22 In nazaq God aqez anan helmo haqan God in anan mat titnonta ham.

23 Teq Abraham amomo helmo haqan God anan mat titnonta hamta nazaq God ago marib a hi usaqta. Haiqgam. 24 Gamuk na i on mataw God anan helmo haqauqta na bunmo gimen usaqtamo. God in i gigo Iyahta Yesus hodhodab wazan ta eramta na ago i anan helmo haqsa in i ginan mataw titnonta haqaqta. God i gigo daq meqinta walemnan haqad in Yesus waqim mataw gibenab eman in wol eman momta. Teq God i ginan on mataw titnonta haqnan haqad in Yesus hodhodab wazan ta eram.

25 

I Yesus inaq moqim teq i inaq kayeqmo osauqta

Copyright information for `MLP