Romans 5

God i ginan mataw titnonta haqaqta na alulin

Nazaq iyan i gigo Iyahta Yesus Krais i gilumsihan i in anan helmo haqan God i ginan titnonta tiham. Nazaq iyan i God inaq gigem amulikmo tiqiyim i inaq an gihar ugyauqta na tihiqiy. Yesus Krais-mo i gimen dante wastitayan muran God agem dimunta igsa i giwaz meqniyim turauq. Ad i ginad emauq, God teq i giwaqid i in ago os dimunta nab le gwahtiqeq inaq dimunmo osamta haqauq. Haqad i in amen emad ginad dimniysa osauq. Teq i naqmo amomo ago ginad a hi dimniyaq. Haiqgam. I afaqan sorad gihol titiyaqta na ago i ginad tidimniyaqmo. Na ezaqgo afaqan nazaqta na i giqeman i gigem awaz meqniysa gituw a hi hiqiyaqta. Ad i gigem awaz timeqniysa i Yesus ago on matawmo diq tiqiyim i a ta hi woqauqta. I Yesus ago on mataw nazaq diqta tiqiyim osad in teq boleq i gilumsiheq ta giwaqdaqta na i anan helmo diq haqad i amen emad osauqta. Teq i Yesus amen emim osad i samanmo a hi osauqta. Haiqgam. God in ago Bugaw Dimunta igan in i giholib bolim ussa i God agem dimunta igaqta na i gigemabmo diq tiloyinauq.

Na in kazaq. Igmo gihol ulumsihgo zaway hiqiyim ossa, kam God anad usta nabmo Krais in i on mataw daq meqinta emauqta na gimen tumom. Ne ginad emiy. Nagaqgo mat araq in ta mat araq God ameb titnonim osaqta na ago ban waqeq amen moqdaqta? Na haiqgam. Ari mat araq in ago walmataw tuteqmo gidimun tonsa teq nabag mat ta araq in awaz meqniyeq mat dimunta na ago ban waqeq amen tumoqdaq daqag. Ta teq God nazaq a hi amta. I bunmo daq meqinta emad ossa in Krais eman bolim i gimen tumomta. Moqan daq na amalib God i ginan anad bilaqaqta na ulal iysa i ahol waq kemauqta. Krais moqan anedan woqim i gigo daq meqinta tisuholan muran God i ginan on mataw titnonta tihaqaq. Nazaq iyan abeb God in on mataw gileh ugayta na ginan agem meqniysa Krais i giwaqeq ban dimuntab giqemid i tidimniy haseq osamta. 10 Na ezaqgo, i God ababunmo diq iyim ossa kam nabmo in atatin moqim i gimen dante eman i God inaq an anobun tuwastitay. Teq in atatin na kayeq ta iyim osaqta. Nazaq iyan i muran God inaq an anobun tuwastitayim ossa abeb in atatin i gilumsiheq ta giwaqid i tidimniy haseqmo tuqosam. 11 Teq i abeb dimunmo osamta naqmo amomo anan i ginad a hi dimniyaq. Haiqgam. I gigo Iyahta Yesus Krais i gimen dante eman muran i God inaq an anobun tuwastitayim osad i God anan ginad tidimniyaqmo.

Adam moq eman gwahtiqan Yesus in os kayeqmota eman gwahtim

12 Mat amulikmo God aqez othasan daq meqinta emgo adan og kab gwahtimta. Gwahtiqan daq meqin emgo adan na in ta moq eman gwahtimtamo. Gwahtiqim moq in on mataw bunmo giwam. Na ezaqgo on mataw bunmo daq meqinta emiyta na ago iyan. 13 God ago maror Moses bilamta na a hi gwahtiqsamo daq meqin emgo adan og kab tuqusta. Teq God ago maror na haiq iysa God in mataw gigo daq meqinta nulinad amenin a hi emaqta. 14 Ta teq Adam ago kamub iyim bo Moses ago kamub nab moq in on mataw bunmo giwazan woq yaqayta. Mataw na Adam gunun itiyonta nazaq in a hi emiyta teq in bunmo moq bug yaqayta.

Ari Adam in mat abeb teq gwahtiqdaqta na nog.
15 Ta teq Adam ago daq meqin in amta na in God ago naw in samanmo igaqta na nog a haiq. Hikidik. Mat amulik naqmo God aqez othasan on mataw kuluwmo moqiyta. Ari God agem dimunta on mataw negad in mat ta araq amulikmo Yesus Krais-mo eman tubol. Bolim in inaqmo agem dimunta negad in samanmo naw nog on mataw kabemmo ayahmo diq tigilumsihta. 16 Teq Adam ago daq meqin anon amta na in God samanmo naw nog i gilumsihta na nog a haiqmo. Mat aqenta na in God aqez othasad daq meqinta amulikmo eman on mataw bunmo timeqniyan God in gilum kemim giyon bilaqan in moq daqayta tiqiyim osayta. Ari God ago naw dimunta na in kazaq. Daq meqinta kuluwmo diq tugwahtiqan teq God on mataw giqemid titnonta iygo adanteqin na in samanmo naw nog eman gwahtimtamo.

17 I ginad emuq. Mat amulikmo God aqez othasan moq in daq meqinta naqmo amalib gwahtiqim in on mataw bunmo gigo danmebta iyim giwazan woq bugiyta. Ari Yesus Krais on mataw gilumsihim gimen dante amta na in moq ago zaway ayahmo uriyamta. Dante naqmo amalib God agem dimunta ayahmo on mataw negad gibin titnonta samanmo naw nog tinag. Negan on mataw na kayeqmo osad in nagah zawayta bunmo giquriyamim gigo danmebta tiqiyim osayta.

18 Nazaq iysa iyan mat amulikmo God anad othasad daq meqin amta na amalib on mataw bunmo gibin meqniyan God in giyon bilaqan in God ago faq waqeq moq daqayta tiqiyim osayta. Ad nazaqmo mat amulikmo God anad muzinim daq dimunta eman on mataw in anan helmo haqayta na bunmo gibin titnonta tuwaqim in kayeqmo kuluwa-kuluwmo os daqayta tiqiyim osaytamo. 19 Mat amulikmo God aqez othasan daq na amalib on mataw kuluwmo timeqniyim in daq meqinta emayta tiqiyiyta. Ad nazaqmo mat amulikmo God aqez muzinan on mataw kuluwmo tidimniyeq titnonta tiqiy daqaytamo.

20 Ari God ago maror Moses bilamta na abeb gwahtiqan mataw gigo daq meqin kuluwmota na ulal tiqiy bug. Ta teq daq meqin kuluwmo diq iysa God agem dimunta igaqta na in daq meqinta nagan giquriyamim ayahmo diq iyta. 21 Na in kazaq. God agem dimunta on mataw negad in i gigo Iyahta Yesus Krais eman bolim in gimen dante tuwastitay. Wastitayan on mataw dante na muzinad in God ameb titnonim osayta. Nazaq iysa iyan daq meqinta in on mataw gigo mat danmebta iyim giwamuzsa in moqayta. Ad nazaqmo muran God ago agem dimunta in on mataw gigo mat danmebta iyim giwamuzsa in kayeqmo kuluwa-kuluwmo osayta.

Copyright information for `MLP