Romans 6

I Krais inaq garibmo tumowta

Daq alulin nazaq ussa iyan muran teq i naga gamukin bilaqam? I bilaqam, I daq meqinta emtutsa God agem dimunta na ayahmo i gigo hib bol tutanmo haqad luwam e? Haiq kidik! I tumoq nog iyim daq meqinta ahaqenib a ta hi osauqta. Nazaq iyan ezaq teq i daq meqinta emad a ta luwam? I Krais Yesus aholib soqotim yuw tuhuzta. Daq na amalib i Krais inaq tumowta nog tiqiy. Na ne ginad a hi emay ye? I yuw huzta nab i Krais inaq moq nog iyim i inaq hodhodab tuqusta nog iy. Sa God ago zaway ayahta mataw ahol waqad abin iluwayta na amalib in Krais hodhodab wazan eramta nazaqmo in i giwazan i tiqerawmo. Eraqim i os muturta lul araq diqta na tuwaqim osauqta.

I teq Krais inaq kayeqmo osamta

I Krais aholib soqotim in momta nazaq nog i tumowmo. Nazaq iyan i in aholib tisoqotim osad in moqim eramta nazaq nog i tiqeraqamtamo. Ka ago ne ginad em hasiy. I gigem kwaziqta na Krais inaq ayib dom wolan tumomta. Moqan daq meqinta i ginad hureqgo ago zaway alulin i gigemab usta na tihiqiy. Hiqiyan muran i daq meqinta ago kabibiy on mataw a ta hi osauqta. Na ezaqgo daq meqinta in mat tumomta na anad hureqgo ago zaway tihiqiyta.

I Krais inaq tumowta. Teq God Krais hodhodab wazan eraqim in a ta hi moqdaqta tiqiy. Moq in Krais wazid a ta woqdaqta ago zaway tihiqiy. Na i bunmo tuhuritta. Nazaq iyan i ginad emauq, Krais hodhodab eraqim kayeqmo ossa i in inaq kayeqmo tuqosammo haqauq. 10 Na ezaqgo, Krais ame amulikmo moqim in daq meqinta ago zaway meqin tonan daq meqinta in Krais anad hureqgo biyab haiqta. Ari Krais kayeq ta iyim osad in God anad muzingo osaqta. 11 Nazaq iyan ne ginad kazaq emiy. I Krais Yesus inaq moqan daq meqinta i ginad hureqgo azawayin tihiqiy haqiy. Ad i Krais Yesus inaq kayeq ta iyim i God anad muzingo osauqta haqiy.

12 Daq meqinta in ne gigo mat danmebta iyeq in ne gisan moqdaqta na hi wamuzan. Luweq daq meqinta ne ginad wamuzsa ne gihol bilaqgo adan naqmo ne tumuzin daqay. 13 Ad ne gibensen gitenmos nagan gihulosid in daq meqinta ago kabibiy mataw iyeq daqdaq hi emiymo. Ne bilaqne on mataw hodhodab tiqeraqim kayeqmo osayta nog. Nazaq iyan ne gihol anaghan na bunmo giqemid in God ago kabibiy mataw iyeq in ago daq titnonta naqmo giqemiy. 14 Muran ne God ago maror Moses bilamta na ahaqenib a ta hi osayta. Ne God ago agem dimunta naqmo ahaqenib osayta. Nazaq iyan daq meqinta in ne gigo ayahta iyeq a hi giwamuzdaqta.

I daq titnonta ago kabibiy on matawta iyeq osuq

15 Ari i God ago maror Moses bilamta na ahaqenib a ta hi osad teq i ezaq tonam? Muran i God ago agem dimunta ahaqenib osad daq meqinta haresmo tiqemam daqag? Haiq kidik! 16 Ne gihol mat araq ahaqenib emeq aqez muzinad teq ne mat naqmo ago kabibiy matawta iyeq os daqay. Na ne ginad a hi emay ye? Nazaq iyan ne daq meqinta ago kabibiy matawta iyid in ne giwamuzsa ne tumoq daqay. Ari ne God aqez muzinad teq ne in ameb on mataw titnonta tiqiy daqay. 17 Hel diqtaqmo kwaziqmo ne daq meqinta ago kabibiy mataw iyim osiyta. Teq muran God ne giqeman ne in ago gamuk ahaqenib lehim ne gihol bunmo amalib in aqez na tumuzinayta. Daq naqmo ago i God esey diq uguq. 18 Kwaziqmo daq meqinta ne giqirquran os yaqayta. Teq God ne giqamun na hasim in ne giqeman ne daq titnonta ago kabibiy mataw tiqiyim osayta. 19 Yaqgo gamuk ka ya mataw gigo daq muzinim gamuk awowunmo hulaiqta. Na ezaqgo ne yaqgo gamuk adugan diqta na huritgo ginad siqim iydaq haqad. Kwaziqmo ne gibensen eman daq anumlan inaqta ago kabibiy mataw iysa ne daq meqinta haresmo ayahmo diq em yaqayta. Ad nazaqmo muran ne gibensen na emid in daq titnonta ago kabibiy mataw iysa ne God ago on mataw tawon diqta iyeq osiy.

20 Kwaziqmo ne daq meqinta ago kabibiy mataw iyim ossa daq titnonta in ne ginad wamuzgo azawayin haiqta. 21 Teq ne daq meqinta ago kabiy em yaqayta na anon araq dimunta edowa ne waqiy? Na haiqgam. Muran ne gigo daq kwaziqta na anadin emad ne gimebay horwazimmo woqaqta. Na ezaqgo daq meqinta ago kabiy amenin na moqmo. 22 Ari muran God ne giqamun na tihasan ne daq meqinta ahaqenib a ta hi osay. God ne giqeman ne inmo ago kabibiy on mataw tiqiyim ne in ago kabiy emad anon dimunta tuwaqay. Teq God ago kabiy amenin na in kazaq. Muran ne God ago on mataw tawon diqta iyim osayta. Teq abeb ne os kayeqmo kuluwa-kuluwmo osayta na tuwaq daqay. 23 Na ezaqgo daq meqinta anawun na moqmo. Ari God ago naw in samanmo igaqta na in kazaq. In i giqeman i gigo Iyahta Krais Yesus aholib soqotim inaq osad i inaq kayeqmo kuluwa-kuluwmo tuqosamta.

Copyright information for `MLP