aBuk Song 44.22

Romans 8

Krais daq meqinta walemim God ago Bugaw Dimunta igan i God anad muzingo tiqiy

Ari muran teq on mataw Krais Yesus aholib soqotim inaq osayta na in God ago maror Moses bilamta na ahaqenib a ta hi ossa maror na ago gunun in giyon bilaqsa in a ta hi meqniy daqay. Na ezaqgo muran ya Krais Yesus inaq soqotim ossa Bugaw Dimunta ya inad wamuzsa ya kayeqmo osaiqta. Osad ya daq meqinta adan isanib usaqta na a ta hi muzinad ya moq hasgo adanteqin na tuhulosim luwaiqta. Na in kazaq. I gisan ka in God ago maror Moses bilamta na ago gunun muzgo ago zaway haiqta. Nazaq iyan gunun na i gigo daq meqinta walemgo azawayin haiqta. Ari maror kwaziqta na i gilumsihdaqta ago zaway hiqiyan God-mo i tigiwastitay. In atatin eman bolim in i mataw daq meqinta emauqta gisan waqim tugwahtim. Gwahtiqan God in i daq meqinta emauqta ago mebay na inmo atatin aholib em bugim teq in atatin ayon bilaqan in daq meqinta na amenin bunmo sorimmo tumom. God atatin i gigo ban waqim moqan muran i gigemabmo diq God ago maror wazad i muz bugnan ginad tibilaqaq. Ginad bilaqsa i gigem kwaziqta na anad a ta hi muzinauq. Haiqgam. Muran God ago Bugaw Dimunta anad igsa i daq emauqta.

Mataw gigem kwaziqta anad muzinad in ginad bunmo gigem kwaziqta ago daq meqmeqinta emgo usaqta. Ari mataw Bugaw Dimunta anad muzinad luwayta na in ginad bunmo Bugaw Dimunta ago daq emgo usaqta. Mat agem kwaziqta anad muzinaqta na in oseq teq tumoqdaqta. Ari mat Bugaw Dimunta anad muzinaqta na in os dimunta kuluwa-kuluwmo osayta na waqeq agem kute nemsa tuqosdaqta. Na ezaqgo mat agem kwaziqta anad muzinad in God ago maror ahaqenib a hi osad in God geg ugaqta. Mat nazaqta na in God ago maror muzgo ago zaway haiqgam iyan in maror na muzan yo hiqiyaqta. Nazaq iyan mataw gigem kwaziqta anad muzinayta na in daq God anan anad bilaqaqta na emgo biyab a hi iyayta.

Ari God ago Bugaw Dimunta in helmo ne giholib tuqussa teq ne gigem kwaziqta anad a ta hi muzin daqay. Haiqgam. Ne Bugaw Dimunta anad naqmo tumuzin daqay. Mat aholib Krais ago Bugaw a hi usaqta na in Krais ago mat a haiqta. 10 Ne ginad emiy. Daq meqinta adan ne gisanib usaqta na ago ne tumoq daqay. Ta teq Krais ne giholib ossa ne giwitan kayeqmo tuqos tut daqay. Na ezaqgo Krais ne giholib ossa God ne gibiysa ne mataw titnonta iyim osayta. 11 Na in kazaq. God in Krais Yesus hodhodab wazan tiqeram. Nazaq iyan in ago Bugaw Dimunta ne gimuganib ussa teq God Yesus wazan hodhodab eramta nazaqmo in ago Bugaw ne giholib usaqta na ago zaway amalib ne gisan moqdaqta na giqemid kayeq ta iy daqaymo.

God ago Bugaw Dimunta i giqeman i God ago onmin iyauqta

12 Nazaq iyan ya imaqbaban, God i gilumsihaqta na amenin ayahmo i gigo hib usaqta. Ussa i gigem kwaziqta na anad eraqsa i daq meqinta adan gisanib usaqta na a ta hi muzinam. Haiqmo diq. 13 Na ezaqgo ne gigem kwaziqta na anad muzinad oseq ne tumoq has daqay. Ari ne gigem kwaziqta anad ginadib bolsa ne Bugaw Dimunta ago zawayib wol emad oseq teq ne kayeqmo tuqos tut daqay.

14 Mataw God ago Bugaw anad muzinayta naqmo in God ago onminta. 15 Na in kazaq. God in ago Bugaw Dimunta negan Bugaw na ne giqemid ne God rabunad ago kabibiy mataw samanta iyeq osgo haqad in ne giholib a hi usaqta. Haiqgam. Ne Bugaw Dimunta na waqan in ne giholib ussa ne God ago onminmo tiqiyim osayta. Ossa Bugaw Dimunta naqmo in i giwitan bulonsa i God ago onmin iyim osauqta na tiloyin kemad i God lilewunim bilaqauq, O kabay haqauq ni i gimam haqauqta. 17 Teq i God ago onmin tiqiyim iyan abeb i Gimam ago os dimunta na tuwaqamta. I gibab ayahta Krais in Amam ago os dimunta na tuwaqim osaqta. An abeb in waq nogmo i tuwaqamtamo. Ta teq muran i kayeqmo osad Krais afaqan sor nogmo i tisorammo. I Krais inaq araqibmo afaqan soreq teq abeb i inaq araqibmo God ago os dimunta nab osad in abin ayah iysa i gibin ayah tiqiydaqmo.

Abeb teq i os dimunta Heven-ib waqam

18 Muran i afaqan sorauqta. Teq ya inad emaiq, Abeb i os dimunta nab le tugwahtiqeq i gibin God ago onminmo diqta na ulal tiqiy hasdaq haqaiq. Haqad ya daq ayah diqta na anadin emsa i gigo afaqan i muran kam kab sorauqta ka in ya inadib nagah amik diq iyaq. 19 Nagah bunmo God giqeman ogib kab teq Heven-ib giqusayta nagan in God ago onmin ulal iy has daqayta na akaman amen emad in gihol husisiqsa usayta. 20 Na ezaqgo nagah bunmo God giqeman gwahtiqim dimunmo usiyta na in muran timeqniyim giqusayta. Teq nagah nagan in ginadibmo a hi meqniyiyta. Haiqgam. God inmo anad am, Yaqgo onmin gibin ayahta waq daqayta nab teq nagah ya giqemta kagan bunmo inaqmo tidimniy daqaymo haqad in nagah nagan giqeman in muran timeqniyim usayta. Usad God ago onmin tidimniy daqayta nab teq nagah bunmo muran meqniyim usayta na in inaqmo tidimniy has daqaymo.

22 Nagah bunmo God giqamta na gihol titiysa in giholnan emad usayta. Bilaqne aw amun emnan aholnan ek tonaqta nazaq. Na i bunmo tuhuritta. 23 Teq nagah nagan gimomo in giholnan emad a hi usayta. Haiqgam. I inaqmo giholnan emad gaqauqtamo. Na ezaqgo God ago Bugaw Dimunta i gimuganib ussa i ginad emauq, Abeb Gimam Iyah i giwaqid i in ago diq tiqiy hasamta na atowun kawa i gimuganib tuqusaq haqauqta. Haqad Gimam Iyah i giwarinid i in ago tiqiy hasamta na akaman i amen emad i giholnan emad osauqta. I in ago onmin tiqiy hasamta nab teq in i gisan moqaqta ka wastitayid i tidimniyam.

24 God i gilumsihim giwaqan i ginad emad osauq, Abeb teq in i giwarinid i in ago onminmo diq tiqiy hasamta haqauq. Haqad daq nawa na a hi gwahtiqsamo i amen emauqta. Ari daq na tugwahtiqid i ahol waqeq teq i amen a ta hi em nag. Na ezaqgo nagaqgo mat nagah tuwaqim ahol waqaqta na in nagah na a amen ta emdaq? 25 Ari i teq nagah ahol a hi waqauqta na tuwaqam haqad i baq tunim gigem kute nemsa osauqta.

26 Osad i God inaq gamuk emgo ginadnad emad gigo zaway hiqiysa God ago Bugaw Dimunta i gilumsihaqta. I God anad muzeq naga diq anan bulonamta na i ginad siqim iyaqta. Teq Bugaw Dimunta na in gamuk a hi bilaqadmo ago gaq naqmo amalib in i gimen God bulonaqta. 27 Bulonsa God in mataw bunmo gigem ahol waq kemad in Bugaw Dimunta anad hurit kemaqmo. Na ezaqgo Bugaw Dimunta in God anadmo diq huritad in anad usaq nazaqmo in God ago on mataw tawonta na gilumsihgo bulonaqta.

28 Teq i ginad kazaq emauq. God in on mataw gidimun tonnan haqad gililewunaqta haqauq. Gililewunim in ago on mataw in anan ginad bilaqayta na giwamuzsa in giholib daq bunmo gwahtiqaqta na in gidimun tongo gwahtiqaqta. 29 Na in kazaq. On mataw na a hi gwahtiqsamo God in gigo tuhuritim aholyon gitowun tiqamta. Gitowun emim on mataw na bunmo gimugan buliyeq inmo atatin nog gwahtiq daqay haqad in ginan tibilaqan usaqta. On mataw na God atatin Yesus nog gwahtiqid teq Yesus amagniz kabemmo iysa Yesus in gibab ayahta iydaq haqad in nazaq ginan bilamta. 30 Ad God on mataw ginan tibilaqan usaqta na bunmo in gililewunaqta. Teq in on mataw gililewunaqta na bunmo giqeman in on mataw titnonta iyayta. Teq in on mataw giqeman titnonta iyayta na bunmo gibin ayahta negaqta.

Nagah araq God anad igaqta na a hi qwaydaq

31 Nazaq iyan i God ago daq na bunmo anadin emad teq i ezaq haqam? I kazaq tibilaqam, God i gilumsihsa mat araq diq geg igad gidanin a hi qwaydaq haqam. 32 God in atatin na a hi wasihim in i gilumsihnan haqad eman bolta. Nazaq iyan God in atatin igad in ago nagah bunmo inaqmo tiqigdaqmo.

33 Nog diq God ago on mataw in gilumim aholyon giwamta na gimalib nan emdaq? God-mo i ginan mataw titnonta haqaqta. 34 Ad nog diq i gilum kemeq ginan meqin haqad God ago hib i gibaymuzdaq? Na haiqmo. Krais Yesus moqan God wazan eraqim in God aben aqabun ban osad in i gilumsihgo haqad God susumun ugad osaqta. 35 Krais i ginan anad bilaqsa nog diq in anad na adanin qwaydaq? Nagah araq Krais agem dimunta igaqta na adanin a hi qwaydaqta. Afaqan i giholib gwahtiqdaqta na, teq i santitiy soramta na, teq mataw i gimuzad gimeqin ton daqayta na, teq i gigemnan moqamta na, teq i nagah osgo siqim iyamta na, teq i dan ahulib daq meqinta anobun ayamta na, teq mataw bab ig daqayta na, daq nagan bunmo in Krais agem dimunta igaqta na adanin a hikidik qway daqayta. 36 Helmo, God ago marib gamuk bilamta nazaqmo daq meqinta nagan i giholib gwahtiqdaqta. Gamuk na bilam,

Ni nibin i giholib usaqta na ago mataw gigem meqinta igad ginol emgo bilaqayta ham. In i gibiysa i bilaqne sipsip ginol emid moqgo tiqiyim osauqta ham. a 
37 Ta teq Krais i ginan anad bilaqsa in i gilumsihsa i afaqan nagan bunmo giquriyamim ameb diq tiqiyauqta.

I gigo Iyahta Krais Yesus aholib soqotim inaq ossa God i ginan anad bilaq naqmo hiqiyaqta. Nazaq iyan ya inad emaiq, Nagah araq diq God agem dimunta igaqta na adanin a hi qwaydaq haqaiq. I moqauqta na, teq i kayeqmo osauqta na, teq angelo dimdimunta na, teq bugaw aseseqta zaway amo amo wazayta na, teq daq muran gwahtiqdaqta na, teq daq abeb gwahtiqdaqta na, teq nagah zawayta amo amo nagan, teq nagah ulilibmo diq useq gewoqdaqta na, teq nagah og aduganibmo diq useq gaboldaqta na, teq nagah bunmo God giqamta nagan gigo araq diq in God agem dimunta igaqta na adanin a hikidik qway daqay.

38 

God in Isrel on mataw giyon daq amta na ago Pol bilam

Copyright information for `MLP