Titus 2

On mataw aseseqta in God anad muzinad daq dimunta emiy

Ari ninmo teq suleq dimunta God ago gamuk helta inaq riranta naqmo ni bilaq. Bilaqad ni mataw aseseqta gibilenid in worworeqmo osad yuw atoranta hi uluwiy. Ad in gihol anononmo wamuzad in God ago gamuk hurit kemeq ginad em hasiy. Ad in on mataw ginan ginad bilaqsa in afaqan sorad gituw hi hiqiyan.

Teq ni on aseseqta gibilenid in luw os dimunta God anan anad bilaqaqta naqmo muzinad in mataw gibun ban nan meqmeqinta hi bilaqiy. Teq in wain ayun ayahmo uluwsa ginad hi wamuzan. Ad in daq dimdimunta emgo adan on mataw bunmo giqisihuniy. Giqisihunad in on baras-barasta mat mutur waqiyta na gilumsihad in giholib daq dimdimunta usaqta na asuleqin on barasta na gibilensa in nazaqmo emad osiy. Osad in gidugniz gigo onmin nenaq gilowan tongo hurit kemiy. Hurit kemad in gihol anononmo wamuzad in aw silumta nog hi iyiy. In haresmo hi luwad in gigo bit teq in gigo mat amun nenaq giwamuziy. Ad in gidugniz giqez huritad gihaqenib osiy. On aseseqta na in nazaq on baras-barasta gibilensa teq mataw God geg ugayta na in God ago gamuk bilawungo adanin haiq tiqiy daqay.

Taitus in mataw minminta daq dimdimunta giqisihundaq

Ad nazaqmo ni mataw minminta ginad wazid eraqsa in gimo gihol anononmo wamuziy. Ad ni ningo daq dimdimunta giqisihunsa in nibiyad nazaqmo emiymo. Teq ni on mataw suleq negad nan katiyta inaqmo hi gibilenad ni on mataw gimeb mat nihol akamolmolin inaqta nog hi iy. Kam bunmo ni ninad em haseq suleq heltaqmo gibilen. Ni nazaq emsa teq ningo bab in ningo nan na bayid woqgo biyab a hi iy daqay. Ad in gimebay woqsa in i gigilehunan bilaqgo adanteqin haiq tiqiy daqaymo.

Kabibiy mataw in gigo aseseqta giqez hurit daqay

Ni kabibiy mataw samanta gibilenid in gihol wazid woqsa in gigo aseseqta giqez huritiy. Huritad in kabiy bunmo dimunmo emsa in gigo aseseqta gigem dimniyan. Teq in gigo aseseqta kabiy agamukan gibilensa in amenin emad hi othasiy. 10 Ad in gigo aseseqta gigo nagah hi rin toniymo. Kabibiy mataw na in gigo aseseqta giqez huritad kabiy anononmo emsa in gigo aseseqta na in ginan ginad diq tibilaqdaq. Sa on mataw bunmo in gibiyad in i gigo God I Gilumsihaqta na ago suleq huritnan ginad tibilaqdaqmo.

I God ago daq dimdimunta na muzinad i Krais muleqeq ta boldaqta na baq tuneq osuq

11 I ginad emuq. God in on mataw bunmo agem dimunta negad in gilumsiheq ta giwaqgo adanteqin tuwastitay. Wastitayan dante na ulalabmo tugwahtiqim usaq. 12 Ussa dante na agamukan i ginad wastitaysa i God gileh ugyauqta na hulosad i ginad dimunta tiqemauq. Ad i og ka ago daq gihol bilaqaqta na hulosad i dan titnonta na tumuzinauq. Helmo muran i og kab on mataw nan a hi huritayta gilikmanib osauqta. Teq God dante dimunta na i giqisihunsa i ahol waqad i gihol wamuzad teq i daq dimdimunta God anan anad bilaqaqta naqmo i emad luwauqta. 13 I nazaq God anad muzinad Yesus Krais muleqeq ta boldaqta na amen emad i ginad dimniysa osauqta. Yesus Krais-mo in i gigo God Awaz Meqinta teq in i gilumsiheq ta giwaqdaqta. In teq ulalabmo ahol abalawun anuwan diqta na oysa bo tugwahtiqdaq. 14 Inmo i gimen ahol nog hulosim momta. In moqeq ahol naw nog emeq in i gizayid i daq meqinta ahaqenib a ta hi osam haqad in daq na amta. Teq in i gibusirinan suholid hiqiyid i in ago on matawmo diq iyeq giholtuw bulad daq dimdimunta emad osamta haqad in i gilumsihim aholyon giwamta.

15 Kam bunmo ni gamuk nawa na ningo on mataw gibilen. Gibilenad ni in ginad wazid eraqsa in gamuk na muziniy. Ad ni on mataw nan othasayta na ginadsa in ginad buliyiy. Ni mat nibin inaq nog iyeq mataw atoranmo gibilensa teq in ni nibilawunad ninan amun a hi bilaq daqay.

Copyright information for `MLP