Titus 3

God i gidimun tonan iyan i in anad muzinad daq dimuntaqmo emuq

Ni ningo on mataw gibilensa in mataw marorta teq gavman gigo aseseqta bunmo gihaqenib iyeq osad nan huritiy. Ad in kabiy dimunta emgo gihol wastitayeqmo osiy. Osad in an agilehunan hi bilaqad in gamukib an hi mugiy. Kam bunmo in tok nemeq osad in on mataw bunmo gidimun toniy.

Ni ninad em. Kwaziqmo i inaqmo ginad dimunta haiqgam iyan i nan othasad osyauqta. Ossa mataw kat igsa i God ago dan titnonta na huloseq dante haresmo muzyauqta. I giholmo in i ginad wamuzsa i bunmo daq hares emad an gihar ugyauqta. Sa mataw i ginan ginad a hi bilaqsa ta igmo an agem meqinta ugyauqtamo.

I nazaq meqin diqta iyim ossa God I Gilumsihaqta na agem dimunta igad in i ginan anad bilam. Anad bilaqsa in i gimen dante dimunta amta na eman ulalab i gimeb gwahtiqsa i ahol tuwaw. Ahol waqsa God in dante nabmo i gilumsihim tigiwam. Teq i daq dimdimunta emsa in i gibiyad agem dimunta igad gilumsihta nazaq a haiq. I mataw meqin diqta osta teq God anadibmo i ginan anad meqniysa in i gilumsihim giwamta. Giwaqim in i gimugan suhol nog iyan i on mataw muturta tiqiy. Ad in ago Bugaw Dimunta igan in bo i gilumsihan i gigo os buliyim muturta tiqiymo. Yesus Krais-mo i gilumsihad gimen dante wastitayan God in ago Bugaw Dimunta na ayahmo wazbalan i giyon tihitim. God anad in dante naqmo amalib i giwastitayid i in ameb on mataw titnonta iyeq osam haqad in nazaq i gilumsihta. In i gilumsihim giwaqan muran i os dimunta kuluwa-kuluwmo osamta na i giholyon waqgomo tiqiyim osad i ginad emauq, Helmo i tuwaqamta haqauq. Gamuk nawa ya tinibilenta na in hel diqtaqmo.

Teq ya inad ni tuteqmo gamuk nawa ya teko nibilenta na ningo on mataw gibilensa gamuk na in ginadib oy soqotan. Oy soqotsa ningo on mataw God anan helmo haqayta na in gituw hi hiqiysa in daq dimdimunta naqmo emad osiy. Na ezaqgo God ago daq dimdimunta naqmo in hel diqta teq in on mataw bunmo gilumsihaqta.
Teq mataw nan agadanta bilaqad an mugsa ni gilumsihad asor hi bilaq. Ad in gisesan giwagamun nagan ago an mugsa ni giholib hiqiyeq pesanmo tur. Ad mataw gihol husereq an baysa ni in giban diq em. Teq in God ago maror Moses bilamta na ago agamukan amikmikta anan an wadsa ni niqezmo hiqiyeq luw. Daq nawa an mugayta na in saman diqta. In i gilumsihid i kabiy araq dimunta a hi emamta.

10 Teq mat araq Yesus ago on mataw gihusernan tonsa ni in adek wazeq bulon. Ari ni nime giger nazaq bulonid in a hi huritsa teq ni mat na aholib hiqiyad gileh ug. 11 Ni ninad em. Mat naqanta in dan titnonta tuhulosim in daq katiyta naqmo anan helmo haqad in daq meqinta ago kabibiy matmo tiqiyim osaqta. Mat naqanta ago daq meqinta naqmo in mat na ayon bilaqan in God ago faq waqgomo tiqiyim osaqta.

Taitus boleq Pol ahol waqan

12 Ari ya Artemas o Tikikus emid ningo hib lehid teq ni niwaz diq meqniyeq yaqgo hib bol, uliq Nikopolis haqayta nabmo. Ya inad emaiq, Kam meqinta urom atimun inaq bolsa ya uliq nabmo leheq teq tuqosdaiq haqaiq. 13 Teq mataw giger Senas mat midiyesin wazaqta na ayow Apolos inaq in ni nihuloseq lehsa ni gilowan tonad gilumsih. Gilumsihid in danib lehad nagah araq ago siqim hi iyiy. 14 Teq ni ningo on mataw na bunmo gibilenid in kabiy dimdimunta emad osiy. Osad in on mataw nagah osgota siqim diq iysa gibiyad in gimo gigo nagah amalib gilumsihiy. In daq nazaq emad teq in samanmo a hi ossa God ago kabiy gibenab usaqta na anon kabemmo tisorqendaq.

15 Ari on mataw ya ginaq kawa osauqta ka in gigo zeq dimun eman ningo hib lehaq. Ad nazaqmo ni i gigo zeq dimun ka i giyogniz Yesus anan helmo haqad nawa osayta na gibilenmo.

Ari God agem dimunta ne bunmo negsa ne osiy. Nawaqmo.

Copyright information for `MLP