2 John 1

O vêêh haale bop
2 Jon 1 *Vakasin sen Jon kaavu be nêêl nambe vêêh-ato ond manyinjo hil vaalu kand navu nambe vêêh keen, tonde hil vaalu kand navu nambe nêêl vakasin pakwesin lak hil bel-ate lu ti vu Esia.
sen Anutu yoo holin hong-ato, ham o noom-aso, sa yêêv sa kaavu kaapiyaa-jo laas vu ham sen sahengg naving ham keen-ato. Le me-soo timu le, nganjo hil pin sen lalak vakasin keen anii-to ond sil ahend naving ham having,
Copyright information for `MMO