Galatians 5

Kalisi lôôh yiiy vêêl om yame yaningg laas-ambe Mose-te tanasin naanduuh yiiy jesin naah e

Kalisi lôôh yiiy vêêl in tanasin sen duuh yiiy-ato in nambe yiiy oo mando nivasa, om ham oo baale niwêêk, de ham-ame nimlaas-ambe vati naanduuh ham jesin naah e.

Ham gango le, sa Pol sa naanêêl vu ham naambe ham animlaas-ambe sil galaah ham naavim ond Kalisi me-le dôôvu ham daka le, le nama. Tonde ham pin sen ham animlaas in hil-ambe dalaah ham naavim-ato, ond sa tatekin vu ham jesin naah naambe ham awiing va nambêênja ond manyinja ham aliinggis nambe ham oo le sapa hôôk Mose-te tanasin pin osin doos gaving. Lemu naambe ham sapa hôôk tanasin amu in nambe Anutu naanêêl ham naambe hil anivalok, ond manyinja ham oo seelin ham vêêl in Kalisi lung la, tombe yik ham havuuh Anutu-te samu samu having. Nganjo yalonggpayo la timu vu Yesu be Vavi Vaambuung navu niwêêk vu yiiy having, om yiiy nanggin in nambe Anutu naanêêl yiiy langaah naambe hil anivalok. Om yiiy sen yaatu Yesu Kalisi-te hil-ato ond gambum sen yiiy galaah yiiy naavingg-ato va malis, de yame galaah yiiy naavingg e ond yik va malis having, nganjo yalonggpayo na timu vu Yesu be yahengg gaving ond mem nôôn keen.

Vu munggin ond ham oo monawiing nivasa, le sim omaaho lati sen hilin hamate mop-ambe ham-ame nanyem vuun in vakasin keen yesin laah e. In Anutu sen teey ham-ato ond me-hakoseey ham akam in yite vakasin keen nambêênja le, malis. Naambe omaaho timu naanêêl vakasin tatuhin, lemu yite vakasin nalohvu ham pin ond nawiing-ambe ham pin anipaya nalak. 10 Lemu saawii-having nambe Omaaho Bop e dôôvu ham-ambe ham gavuuh vakasin tatuhin-anja na, de ham akam sapa hôôk vakasin timu sen sa navu tatekin-anjo. Lemu omaaho sen navu palapin ham-anja naambe omaaho osin haale bop me hil malis ti ond yik le gako yite nipaya nyevahaan dukanaah.

11 Halingg-aso, nambe vaati sen hil daahen dawiing nindanjeen vu saa-jo? Naambe soo naahen monaanêêl nambe hil galaah naavind ond me-le lambiing nindanjeen vu sa le. Keen, naambe soo monaanêêl naambe sil galaah naavind ond sil-ame le ahend kalin vu sa in vakasin sen sa naanêêl ak haah pakôô-to le. 12 Om hil sen dawiing-ambe ham akam yuyuuh-anja, ond sil galaah sil paya be lana mend nama in yiiy ond mem.

13 Keen halingg-aso, Anutu teey ham in nambe ham mando nivasa de vati me-naanduuh ham naah e, lemu ham akam-ame bu naambe vati me-nanduuh ham e, om lung-ande ham oo sapa dôôk ham anim naavi voon-ate. Malis, me-nambêênjo le, nganjo ham ahem oo gaving mango-so keen-ambe ham oo monandôôvu sil nyemalis amu. 14 In tanasin dangga ti ti pin ond yik silate danggakook lukaneep tanasin timuu-jo nambe, “Gahem oo gaving omaahonôôn pin naambe sen gahem oo naving hong-ato.” 15 Lemu naambe ham ahem kalin-ambe ham mopapenggin ham ond ham naalum, in ham pin e basap ham-ambe taaku le naakuuh. - (1) Jon 8:32,36 Galata 2:4 5:13 Sinaale 15:10* - (6) 1 Kolint 7:19 Galata 6:15* - (8) Galata 1:6* - (9) 1 Kolint 5:6* - (10) Galata 1:7 2 Kolint 11:15* - (11) 1 Kolint 1:23* - (13) 1 Pita 2:16* - (14) Lev 19:18 Matai 5:43 Lom 13:9*

Vavi Vaambuung-ate kul-ande yaningg naavi nipaya voon-ate kul

16 Sa naanêêl sate vakasin-anjo vu ham naambe ham sapa hôôk Vavi Vaambuung vaha, ond mem ham-ame le ambiing va sen ham anim naavi nipaya voon-ate nikala in nambe biing-ato le. 17 In yaningg naavi nipaya voon-ate naanjiihin yiiy in nambe yiiy sapa mop ango, tonde Vavi Vaambuung naanjiihin yiiy in nambe yiiy sapa mop ango. Ke, va yuuh-anjo ond yuuh davu papenggin yuuh, om ham-ame alohvu nambe ham ambiing va sen ham akam navuu-to le. 18 Le naambe ham navu sapa hôôk Vavi Vaambuung vaha, ond ham-ame ahulis Mose-te tanasin baambu yesin laah e.

19 Ham oo alak ni nambe va nipaya sen hil anind naavi nikala in-ambe dawiing-ato ond sen-anjo nambe dawiing baayamb osin dawiing va nipaya kaatokin, tonde sil oo nindkala be dawiing va nipaya lôôt. 20 Tonde davu sapa anutu tatuhin vaha-so de yaavak, de dayi hil paya osin davu papenggin sil, tonde londpayo nipaya vu hil in silate va osin sil ahend kalin lôôt, de dawiing paalis osin davu mahôôh sil, tonde sil daasuh sil, 21 de londpayo nayiis sil in omaaho ango-te va, tonde dawiing ahend ta osin danum bel-ambe lundkook nawiing paya, tonde dawiing va nindanjeen lôôt. Ke, yik va vaha vaha nambêênjo ond bôôy saanêêl vu ham-ato, tonde yik gêên sa naanêêl vu ham jesin naah naambe hil pin sen dawiing va nambêênja ond sil-ame le landukana gaving Anutu-te hil-ambe ganggin sil e.

22 Ke, tonde sim Vavi Vaambuung ond yite nôôn-anjo nambe yahengg gaving hil, yakangg vasa, yalonggpayo nanjip melaas, yame aambu dôôk nipaya nyevahaan

e, yaambiing samu samu vu hil osin yaambiing ngaatum, yaambiing va nivalok amu jak busin pin.
23 Tonde yamengg laas osin yiiy naapuvu yiiy hôôn in va nipaya voon-ate, in yaambiing va naambêênjo ond yame navu kalêêh tanasin e. 24 Hil sen latu Kalisi-te hil-ato, ond layiis va sen nindkala in-ato, osin va nipaya sen londpayo navu navu in-ato ond layiis lakala haah pako in nambe nama na. 25 Vavi Vaambuung amu navu niwêêk vu yiiy om yiiy oo mosapa hôôk Vavi Vaambuung vaha. 26 Yame yakangg bu va sen biing yiiy haalengg bop jak-ato le, yame aambiing-ambe omaaho ango ahekalin jak e, tonde yalonggpayo me-nyiis yiiy in omaaho ango-te va le. - (16) Lom 8:4* - (17) Lom 7:15-23 1 Pita 2:11* - (18) Lom 6:14 8:14* - (19-21) 1 Kolint 6:9-10* - (22) Epesas 5:9* - (23) 1 Timoti 1:9* - (24) Lom 6:6 Kolosi 3:5 1 Pita 2:11* - (25) Lom 8:4* - (26) Pilipai 2:3*

Copyright information for `MMO