John 19

Tombe Pilata nêêl-ambe hil Lom ngaamong vaha-so lako Yesu la be laveek ak hees. Tonde lasêêy hees aniyin-ambe lambuuhin tombe latung lakala lu, be davu taahu omaaho lulemak ak yi, tonde lalop tôômb amembu ti lukala yi, tombe lala daale mekaalus de lanêêl vu nambe, “Yuda-te omaaho lulemak omando-o.” Tonde sil patap yi.

Layiis lung atonde Pilata hato laah voon-ambe nêêl vu hil Yuda nambe, “Sa navu gako nom voon vu ham in nambe ham oo anjak ni naambe same aatovu yite vakasin ti le.” Tombe mem Yesu hato la voon osin hees aniyin sen lambuuhin hôôk luu-to de tôômb amembu lakaneep yi, tombe Pilata nêêl vu sil nambe, “Ham angge omaahôô-ja.” Tombe kul vaha sen datung salivangin-ato silate yêêv-aso osin ahevaavu-so layi tombe lateey nambe, “Ganyiis jakana haah pako. Ganyiis jakana haah pako.” Tombe Pilata nêêl laah vu sil nambe, “Om ham oo gako naas-ambe ham anyiis jakana haah pako, in sak same aatovu vakasin ti neep vu yi le.” Le hil Yuda lanêêl laah vu nambe, “Heyate tanasin ti neep tombe yik tanasin-anju nêêl nambe jimb in hatee yi lak nambe Anutu Noow yi.”

Pilata hango vakasin-anju tombe yêênin daka lôôt,

tombe lukalaah gaaman-ate taaku be lingin Yesu laah nambe, “Hong vu tana?” Le Yesu lava ma. 10 Tombe Pilata nêêl vu nambe, “Nambe vaati sen game vakaas vu sa le? Galak ni nambe saatu danggakook a? Om sa naanêêl naambe sil kavaayin hong-ambe gana ond sil e kavaayin, me sa naanêêl naambe lanyiis hong jakana haah pako ond le lanyiis.” 11 Le Yesu nêêl laah nambe, “Anutu baandoni me-jiinggis e ond game galohvu nambe gambiing vati vu sa le, om omaaho sen vu sa lukala onamam-ato ond yite nipaya bopaata lôôt savok gate nipaya la.”

12 Pilata hango vakasin-anju tombe navu salo mop

in nambe kavaayin Yesu be yoo na, le hil Yuda lateey nambe, “Okavaayin omaahôô-ja be yoo na ond omaaho lulemak Sisa** me-yite omaaho hong e. In omaaho ti yoo naanêêl naambe yi omaaho lulemak ond hatee yi lak vu Sisa, le nambe vaati sen okavaayin yi?”
13 Pilata hango vakasin-anju tombe giiy Yesu la voon, tombe Pilata la hato nando taaku ti sen dawiing vakasin-ato, ond taakuu-ju danêêl nambe Pêêt Tatuuh, danêêl hôôk Yuda lavand Hiblu nambe Gabata.

14 Lawiing vakasin-anju hôôk busin sen davu samu sil in lanja vanôôn busin haluusin-ate. Ond taaku me laam naale lavuun atombe Pilata nêêl vu hil Yuda nambe, “Ham angge hamate omaaho lulemak nganjo.” 15 Le sil lateey laah nambe, “Ganyiis-ambe jimb. Ganyiis-ambe jimb. Ganyiis jakana haah pako.” Tombe Pilata lingin sil nambe, “Ham awiingin nambe saanyiis hamate omaaho lulemak jakana haah pako?” Tombe yêêv-aso salivangin-ate lateey laah nambe, “Heyate omaaho lulemak ti me-nando le, yik Sisa yoo timu.” 16 Lateey nambêênju tombe mem Pilata vu Yesu lukala sil namand in nambe lanyiis jakana haah pako. - (2) Luk 23:11* - (3) Jon 18:22* - (4) Jon 18:38* - (6) Jon 18:31* - (7) Lev 24:16 Jon 5:18 18:31* - (9) Matai 26:62-63 27:12 Luk 23:9* - (11) Jon 10:18 Sinaale 2:23 Lom 13:1* - (12) Luk 23:2 Sinaale 17:7*

Layiis Yesu lakala haah pako

(Matai 27:32-44 Maak 15:21-32 Luk 23:26-43)

17 Om lako Yesu tombe yoo kava yite haah pako be lala taaku ti haale nambe Taaku Lukook, de danêêl hôôk Yuda lavand Hiblu nambe Golagaata. 18 Tombe mem layiis yi lakala haah pako vu taakuu-ju, tombe layiis omaaho yuuh daale vaalu vaalu de Yesu naale lavuunaatôôv. 19 Tonde Pilata kaavu vakasin ti be hambe lakala neep ak haah pako ond kaavu nambe, “Yesu Nasaalet, Yuda-te Omaaho Lulemak.” 20 Tombe taaku sen lasi Yesu lakala haah pakôô-to ond neep ngaaho vu bayêên bop Yelusalem, om hil Yuda ngeeyaata layi vakasin-anju, in Pilata kaavu vakasin-anju hôôk Yuda lavand Hiblu, de hôôk hil Lom lavand, tonde hôôk

Glik lavand having.
21 Tombe Yuda-te kul vaha sen datung salivangin-ato silate yêêv-aso lanêêl vu Pilata nambe, “Game kaavu naambe hil Yuda-te omaaho lulemak e, malis, nganjo okaavu naambe, ‘Omaahôô-jo yoo nêêl yi nambe hil Yuda-te omaaho lulemak yi.’” 22 Le Pilata nêêl laah nambe, “Vakasin sen sa kaavuu-juuto ond sa kaavu lung, nanjip.”

23 Hil Lom ngaamong vaha-so layiis Yesu lakala haah pako lung la, le mem lako yite tôômb ayuuh ame be latiiy ak lu yumbeyuuh, tombe lako lu ti ti lohvu sil. Tonde lako yite lolop diin sen me-landuuh e, laasu mu vu kakook-ambe tok la vahaa-to, 24 tombe yoo lanêêl vu sil nambe, “Yame naakweek e, yiiy gaate tatuuh-ambe yiiy tambe in nambe naatok gato yiiy ti tana me ond jop lolop tii-jo.” Lanêêl nambêênju in nambe Anutu-te vakasin sen yite hil kaavu lukaneep hôôk kaapiyaa-to navu nôôn jak naambe,

  • “Sil latiiy sate lolop ayuuh ame be lohvu sil,
  • de sil laate tatuuh-ambe sil tambe in nambe tatuuh naatok gato ti tana me ond jop sate lolop.”
Tombe hil Lom ngaamong vaha-so lawiing nambêênju.

25 Tombe Yesu tangganaan Malia, de Malia halivêêh ango, de Klopas vane Malia, tonde Malia Magadala, ke, sil-anjo daale ngaaho vu Yesu-te haah pako. 26 Tombe Yesu yi nambe tangganaan ayuuh maanggêêm ti sen Yesu yoo ahe having yii-to daale, om nêêl vu tangganaan nambe, “Ataak, gangge noom-anja.” 27 Tonde yik nêêl vu maanggêêm-anjuuto nambe, “Gangge tam-anja.” Tombe hôôk busin-anju maanggêêm-anjôôto hako Yesu tangganaan ak-ambe la nando having yi vu baan. - (24) Saam 22:18* - (25) Matai 27:55-56* - (26) Jon 13:23*

Yesu yimb

(Matai 27:45-56 Maak 15:33-41 Luk 23:44-49)

28 Tombe mem Yesu lak ni nambe yite kul pin-ato lung la om nêêl nambe, “Sa longg bambôôv in bel.” Nêêl nambêênju in nambe vakasin sen neep hôôk Anutu-te kaapiyaa-to nôôn jak. 29 Tombe bel anikalin nando hôôk kaambum ti, om lako malumak-ambe sil laanggôôl lukala bel anikalin-ato, tonde lavingin hôôk haah daka be lavu la valup lukala Yesu avi. 30 Tombe Yesu lasuvin-ambe hangôôn, le mem nêêl nambe, “Sa samu sate kul lung la.” Tonde mem laanggôôl ka luus atonde seelin nôôn la de yimb. - (28) Saam 22:15* - (29) Saam 69:21*

Hil ngaamong vaha ti tataav Yesu kamben

31 Tonde hôôk busin-anju hil Yuda davu samu sil in nambe davu lanji silate busin sawaasin bop busin haluusin-ato. Busin-anjo bopaata lôôt, de nind baya nambe omaahonôôn naavind-ame baale jak haah pako hôôk busin sawaasin e, om lala kataangg Pilata nambe biing hil ngaamong vaha-so lana kalêêh yaal vahand in lanjimb pavis, de lanôôh yaal naavind vêêl. 32 Tombe mem hil Lom ngaamong vaha-so lala kaatuuh omaaho yuuh sen sil layiis yuuh having Yesuu-to ango vaha kalêêh, tombe yik lala kaatuuh ango vaha having, 33 tombe sim lala vu Yesu le layi de yimb lung la, om sil-ame kaatuuh vaha le. 34 Lemu hil ngaamong vaha-so ti tataav Yesu lak yiiy lukala kamben, tombe pavis atombe nihees osin bel kaasêêh laam.

35 Tombe omaaho sen yi vaa-jo ond nêêl langaah, tombe yite vakasin-anjo keen lôôt, de yoo lak ni nambe nêêl vakasin keen in nambe ham ambiing gaving. 36 Lawiing vaa-ju om vakasin sen neep hôôk Anutu-te kaapiyaa-to nôôn ak nambe, “Sil-ame le kaatuuh yite kook ti

kalêêh e.”
37 Tonde vakasin ango neep nambe, “Hil e mend na vu omaaho sen sil tataav yii-to.” - (31) Diu 21:22-23* - (35) Jon 21:24* - (36) Eks 12:46 Nam 9:12 Saam 34:20* - (37) Sek 12:10 Taato 1:7*

Lambe Yesu naavi lukala lavandangga

(Matai 27:57-61 Maak 15:42-47 Luk 23:50-56)

38 Lung laa tonde Yesu-te omaaho ti Yusep vu Alimatia, ond yoo wii-having Yesu kaatokin in nayêênin hil

Yuda. Ond Yusep-anju la kataangg Pilata nambe nôôh Yesu naavi vêêl, tombe Pilata liinggis om Yusep la lôôh vêêl.
39 Tombe Nikotemus sen bôôy la vu Yesu hôôk busin-ato la having Yusep, ond hako haah anikanggi galovasa yuuh-ambe salomangin yuuh ahondoos lavuh ti, tombe nimeen lôôt lohvu 35 kilo. 40 Tombe yuuh lala lako Yesu naavi be yuuh lavil osin va galovasaa-jôôto hôôk tôômb valôôy lohvu hil Yuda-te gambum sen davu samu omaahonôôn-ambe dahaav-ato. 41 De taaku sen layiis Yesu lak haah pakôô-to ond taaku sen laalôôh haah ayuuh amêê-to ti neep, tombe taakuu-ju lavandangga sen daahen lasap moos in nambe gambe omaahonôôn dukanaa-to ti neep, ond me-lambe omaahonôôn ti neep hôôk bôôy e. 42 Tombe lavandanggaa-ju neep ngaaho, om yuuh lambe Yesu naavi lukala pavis, in hil Yuda davu samu sil in lanji silate busin sawaasin bop. - (38) Jon 7:13 12:42* - (39) Jon 3:1-2*

Copyright information for `MMO