1 Corinthians 10

Ge kana iwaʼodu tokwalui ʼidia

a  Taigwavo be novugwavo, ge ona nuafania tolaʼai lova ʼifoqe tubudavo me Diu ʼidia tuta nana diʼwe Itifita inogea ta Mosese maega itautauya diʼwe ʼavaʼava ʼinaya. ʼInega Yaubada gawata qiduana vetunei webui veʼigwaʼuyedi. Ta gawata nana ena vanugweta ʼinega itautauya. Ta wese Yaubada ena waiwaiega Mwadeʼwa Bweabwealina aʼusiʼiea ʼinega kavona ʼeda ʼifoqe nuaninaya ta qabudi ayahayanega ivaukamana. Ta vaukamana nana ʼinaya gawata be Mwadeʼwa Bweabwealina ʼinega ibabitaiso edi vetoʼabiboda Mosese ʼinaya weaqina. b  Ta wese me Diu tuta ʼaidega ʼaidega adi ʼabwaga ana wawa “mana” iʼeweʼewea Yaubada ena waiwaiega ta iʼaiʼainia. c  Ta wese ʼidewani tuta ʼaidega ʼaidega ʼidia adi goʼila ʼaidegana ʼinega inumanuma. Goʼila nana Yaubada ena waiwaiega dabo ʼinega ʼifoqe matadia, ta dabo nana tuta qabuna taudi maega tauya nana ʼinaya. Ta dabo nana tauna Keliso. d  Ta tubudavo diavona edi viaqayavo ʼidiega Yaubada ge daqaiawa weaqidi, ʼinega ʼidiega ʼeala iʼaliga diʼwe ʼavaʼavaya.

e  Ta baʼe yani diavona iveʼebeʼita ʼidaya be yaqisa itaʼa edi ilivu luveifana ge kana ʼabibodedi. Vaidi ʼidiega edi tokwalui iawatubodi, ta ilivu nana ge kana viaqi, mana Buki Nugwenugweina vonaya, “Tomotau diavona itoabui iʼaiʼai ta inumanuma, ʼinega iyaʼitoto ta iouou edi tokwaluiavo matadia.” f  Ta wese ge kana velamoʼeno kavokavovo ʼidewani tubudavo vaidi iviaqia, mana ilivu nana weaqina tomotau adi yau tuweniti teli tausani (23,000) iʼaliga ʼaubena ʼaidegana ʼinaya. g  Ta wese eda Kaiwabu ge kana sitonovi ʼidewani tubudavo vaidi iviaqia edi ilivu luveifana ʼinega. Vona aqiaqi, luveifa nana iviaqidi ʼinega mwata iʼifoqe iʼutedi ʼinega iʼeluʼaliga. 10  h  Ta wese ge kana vetalabudabuda ʼidewani tubudavo vaidi iviaqia, mana edi vetalabudabuda weaqina Yaubada luveʼaliga ana tovaleʼewa vetunei webui ʼidia ta luveʼaligidi. 11 Tubudavo luvematasabu waiwaina ilobedi edi ilivu weaqina, ta baʼe yani diavona ʼwayaʼwayavina Buki Nugwenugweina ʼinaya ivonavona waiwai itaʼa lagata vauvauda ʼidaya, mana bwaʼobwaʼo baʼena ena tuta ʼebeluʼovoa niʼa vadiʼweda.

12 ʼInega ʼeguma taha toga taunega weaqina nanuaia navonaya, “Yaʼa me egu vetumaqana waiwaina yatovoloʼiʼita!” E ʼinega taunega naʼitamaki aqiaqiea fole luveifa diavona ʼidiega nabeʼu. 13 Ta tuta nana sitonova taha taha una lobedi ta nuanuau yani luveifana una viaqia, e ʼinega una alamani aqiaqiea ge oʼa au ʼaidega ʼiuya daʼifoʼifoqe, ta ʼesi tovetumaqana qabudi sitonova diavona wese ilobelobedi. Yaubada lova vona fofofolayeda ge wese nanogeda, ta baʼe vona fofofola nana ge wese nabwegei. ʼInega ge wese nahawafeleu sitonova waiwai vaʼinena ʼinaya, ta ʼesi au ʼetofwafwa ʼinaya. Ta wese tuta nana sitonova ulobelobedi ʼinega Yaubada naiuleu be dena ana ʼeda naveʼiteu ʼinega sitonova nana ʼinega una dena, ta ge wese una beʼu.

14 ʼInega egwavo, tokwalui adi iwaʼodu ona nogea. 15 Yavonavona ʼimia kavona omiʼa toalamani aqiaqi, ʼinega omiʼa ami fata egu vona baʼe ena vonayedi ta ona aʼuvidividinidi ʼeguma vonahaqiaqi nage gebu. 16  i  Ta ona nuaia, tuta nana kavavaʼauta eda Kaiwabu ena ʼAi weaqina ʼinega ʼabwaga nana ana tovewilaʼa nugweta vedi ma ʼoinena naʼewei navona veyolubei Yaubada ʼinaya, ta ʼabiboda kana numea. ʼInega kavona Ieisu sulalina kada numei eda ʼebeʼita ena ʼaliga weaqina, ta sulala nana ʼinega kaveʼaidega maega. Ta wese ʼidewani beledi, mana beledi nana kana gitomwei kana ʼainia, e ʼinega kavona Keliso ʼwafina niʼa kada ʼaini, ʼinega wese maega kaveʼaidega. 17  j  Itaʼa qabuda beledi ʼaidega nana ʼinega kaʼaiʼai, ta baʼe beledi nana ʼinega qabuda kaveʼwafi ʼaidega. 18  k  Ta kana nuaia me Isileli edi ilivu weaqina, mana taudi edi yubai ivegubayedi ta iʼainidi, ta ʼai nana ʼinega qabudi iveʼaidega.

19  l  Egu vona nana baʼe ʼiuna ena givesimatalia ʼimia. Yaʼa ge eda vonevonemi tomotau edi tokwalui edi waiwai kavona Yaubada otaqa ena waiwai ʼidewani. Ta wese ge eda vonevonemi tomotau edi veguba tokwalui ʼidia yani aqiaqina nage yani qiduana. 20  m  Gebuʼe otaqa! Ta ʼesi yavonevonemi edi vegubayavo iviaviaqidi niboana luveifadi ʼidia weaqina, ta gebu Yaubada otaqa ʼinaya. ʼInega ge nuanuagu taha toga ʼimiega taudi maega ona luvetuba ta ona veiaiana. 21  n  Mana ge ana fata eda Kaiwabu ana vediega ona numa, ta wese Seitani enavo adi vediega ona numa. Wese ʼidewani ge ana fata ʼabwaga kana ʼai eda Kaiwabu ena teboloyega, ta wese Seitani enavo edi teboloyega. 22  o  Nage itaʼa nuanuada eda Kaiwabu kana vediavilevilea? Nage itaʼa kana vewaiwai vaʼinea, waisa? Yavonevonemi, gebuʼe otaqa!

Edavo weaqidi kana nuanua ta ge taudamo weaqida

23  p  Nage vaina ʼimiega ovonaya, “Ieisu ena viaqayavo ʼidiega yavuyavuigu yatoatoa me Diu edi luvine be wese edi ilivu ʼidiega, ʼinega luaqiaqiegu be yani qabuna agu fata ena viaqidi.” Vonahaqiaqi, au fata, ta viaqa diavona vaina ge wese ina veʼebeiula ʼiuya. Ta wese vaina ʼimiega ovonaya, “Agu fata yani taha taha ena viaqidi.” Vonahaqiaqi, au fata, ta vaina yani ge wese ina iuleu. 24  q  Ge tauʼumo eu ʼebeqaiawa weaqina una nuanua, ta ʼesi luaqiaqieu be una nuanua maʼoda ʼinega emwavo wese una giveqaiawedi.

25 Ta omiʼa baʼe ʼidewani ona viaqia: ʼEguma yubai veiʼodi adi ʼebegimwane ʼinega una gimwanea sabi ʼai, e ʼinega weaqina ge tauʼu una vetalaʼaieu una vonaya, “Maʼinega yubai nana mai, nage tokwalui adi veguba weaqina, nage gebu?” Mana ʼeguma tauʼu baʼe yani nana weaqina una vetalaʼaieu ʼinega tauʼu wese una nuaia nage yani aqiaqina uviaviaqia nage yani luveifana. 26  r  Ta ʼesi au fata una ʼainia, mana Buki Nugwenugweina vonayea, “Eda Kaiwabu bwaʼobwaʼo ʼivaʼavaʼaia, ta wese yani diavona iʼenoʼeno bwaʼobwaʼo debanaya eda Kaiwabu ʼinega imai.”

27 ʼEguma taha toga ge davetumaqana Keliso ʼinaya ta naʼebeʼeweu ena vanuea ʼai weaqina, e ʼinega ena gaba una ʼawahaqiaqiea. ʼInega ʼeguma toyani matauya nahaʼuya ge weaqina una vetalaʼai ta ʼesi una ʼainia. Ta ge wese tauʼu una nuanua una vonaya, “Nage yani luveifana yaviaqia baʼe ʼai nana ʼinega?” 28  s  Ta ʼeguma taha toga ʼai nana ʼinaya navematamagilafuyeu navonaya, “Baʼe yubai nana niʼa ivegubayea tokwalui ʼidia.” E ʼinega yubai nana ge una ʼaini ta ʼesi una nogea, mana ʼeguma tomotau nana nahalamania oʼa taha tovetumaqana ta tua yubai nana uʼainia, e ʼinega tauna una givenuenuea. 29 Unoqolia, ge wese eda voneu ʼai nana ʼinega yani luveifana uda viaqi, ta ʼesi tovematamagilafu nana nanuaia oʼa niʼa luveifana uviaqia.

Nage taha toga ʼimiega una vonaya, “Ge taha toga daluaqiaqiei be ena nuanua ʼai weaqina naluvinegu egu viaqayavo ʼidia, be ʼinega vaina ena nogedi ta vaina ena ʼawahaqiaqiedi, mana yaʼa taugu agu fata be ena venuaʼivina toyani luaqiaqiegu nage toyani ge daluaqiaqiegu.
30  t  Ta ʼeguma Yaubada ʼinaya agu ʼabwaga be yubai weaqina yalulukaiwa, e ʼinega tolaʼai weaqina vaina tomotau ina ʼaivegilegu?” 31  u  ʼInega yaʼa Faulo yavona aqiaqiemi, tolaʼai kaʼaiʼaini ta tolaʼai kanumenumea, ta wese yani qabudi kaviaviaqidi, e kana viaqidi Yaubada sabi awatubona. 32  v  ʼInega me Diu be taudi ge me Diu ta wese Yaubada ana tovetumaqanayavo qabudi ge ona givenuavitedi emi viaqayavo be wese emi ilivuyavo ʼidiega. 33  w  Ta wese yaʼa ʼidewani nuanuagu tomotau qabudi ena giveqaiawedi egu viaqayavo qabudi ʼidiega. ʼInegana ge eda nuanua qiduana taugu egu aqiaqi weaqina, ta ʼesi tomotau qabudi edi veaqiaqi weaqina yanuanua, be yaqisa ʼetoyavua ina lobea Yaubada ʼinega.

Copyright information for `MOX