1 Corinthians 14

Niboana Gwalagwalana ena wilaʼa ʼekalesia ana iula weaqina

a  Egwavo, veyoluba ana aqiaqi niʼa oalamani aqiaqiea, ʼinega veyoluba ena ilivu ona ʼabiboda aqiaqiea. Vonahaqiaqi, Niboana Gwalagwalana ena wilaʼayavo qabudi ona toho waiwai adi ʼewa weaqidi, ta ʼidiega Yaubada ena nuanua ana simana ʼifoqe wilaʼa nana weaqina ona sali nugwetea. Mana tomeqabu bona taha taha ge ida alamanidi ta tua adi fata ina veqaeyedi, taudi ge tomotau ʼidia ida vonavona, mana tomotau diavona vona diavona ge ida alamanidi, ta ʼesi Yaubada ʼinaya ivonavona. Tovona nana Niboana Gwalagwalana ena waiwaiega vonavona, ta vona diavona adi alamani ʼwaiʼwaividi tomotau ʼidia. Ta tomeqabu Niboana ena wilaʼa ʼinega adi fata Yaubada ena nuanua ina simana ʼifoqeyedi, e taudi edi vona ʼinega ediavo igivewaiwaiedi, ta ivona iuledi ta wese edi nuanua yani taha taha weaqina ʼidiega igiveaqiaqiedi.

Taha tomotau Niboana ena wilaʼa ʼinega ana fata mali bona veveqaeyea, e tauna vona nana ʼinega taunega gigivewaiwaiea. Ta ʼesi taha toga Niboana ena wilaʼa ʼinega ana fata Yaubada ena nuanua nasimana ʼifoqeyedi, e tauna ʼekalesia qabuna gigivewaiwaiedi. Nuanuagu omiʼa qabumi Niboana ena wilaʼa ʼinega bona taha taha ami fata ona veqaeyedi. Ta vonahaqiaqi, egu nuanua qiduana qabumi ami fata Niboana ena wilaʼa ʼinega Yaubada ena nuanua ona simana ʼifoqeyedi. Mana baʼe wilaʼa nana yani qiduana ʼekalesia weaqidi, ta ʼabiboda veqae bona taha taha ʼidiega. Ta ʼeguma taha toga ana fata bona nana nagivilea, e ʼinega wese yani aqiaqi otaqina, mana givila nana ʼinega ʼekalesia qabudi iula ina lobea.

Egwavo, ʼeguma ena vayausimi ta mali bona ʼinega ena veqae ʼimia ʼinega tolaʼai ana aqiaqi? Ge taha! Ta ʼesi ʼeguma ena wai ʼimia ta Yaubada ena veʼita ʼiguya ena veʼita ukamanea ʼimia, nage alamani aqiaqina ena neimi, nage Yaubada ena nuanua ena simana ʼifoqeyea ʼimia, nage veʼita tunutunuqina ena neimi, e baʼe yani diavona ʼidiega ana fata be ena iulemi. ʼEbevetalatutula taha ena neimi, e baʼe: Vaina yani yawai geqadi ʼidewani ʼebelaha loli be gitaha taudi ma butudi, ta ʼeguma tolaha ge ina vefewa aqiaqiedi, e ʼinega adi noqola naluveifa ta tovineneqa ge adi fata ina alamania toʼevosi ana aniqo ilahalahayei, waisa? Ta wese ʼidewani ʼeguma avia ana tuta ʼinaya bea ina muʼe veifea, e ʼinega togama naʼivaʼavaʼata avia weaqina? Ge taha toga! Ta wese ʼidewani omiʼa. Maʼoda ʼeguma oʼa tomotau ʼidia bona taha ge ida alamania una veqaeyea ʼidia? Maʼoda ʼinega adi fata eu vona ina alamani ʼaiqei? Ge adi fata, ta ʼesi kavona uda vonavona kavokavovo ʼidia.

10 Vonahaqiaqi, bona ʼeala wawasai kana lobedi bwaʼobwaʼo debanaya. Ta tomeqabu iveveqaeyedi, e taudi ʼidia bona diavona tunutunuqidi ta wese ma adi alamani. 11 Ta yaʼa weaqigu bona diavona ge taha adi simatala ʼiguya. Ge agu fata tovona diavona edi veqae ena alamanidi, ta wese ʼidewani taudi, ge adi fata yaʼa egu vona ina alamania ʼeguma bonagu ʼinega yaveveqae ʼidia. 12 Omiʼa nuanuami qiduana Niboana Gwalagwalana ena wilaʼayavo naneimi ona ʼewedi. E baʼe yani aqiaqi otaqina. Ta nuanuagu wilaʼa taha taha adi fata ʼekalesia ina givewaiwaiea ona sali aqiaqiedi, ta ona venoqi Yaubada ʼinaya adi ʼewa weaqidi.

13 Ta wese ʼeguma taha toga ana wilaʼa ʼinega ana fata taha bona ʼwaiʼwaivina naveqaeyea, e luaqiaqiea be wese navenoqi givila ana wilaʼa weaqina be yaqisa bona nana veveqaeyea ana fata taunega nagivilei ta nagivesimatalia ʼekalesia qabudi ʼidia, ʼinega vona nana ina alamania ta ina vewaiwai. 14 Mana ʼeguma yavevenoqi bona taha ʼwaiʼwaivina ʼinega, ta bona nana ge eda alamania, e ʼinega niboaniguyega yavevenoqi Yaubada ʼinaya.

15 ʼInega tolaʼai ena viaqi? Nuanuagu qiduana yani magilafudi ena viaqidi. Nuanuagu ena venoqi mali bonayega niboanigu ʼinega, ta wese bonaguyega. Ta nuanuagu ena ʼevosi mali bonayega niboanigu ʼinega, ta wese bonaguyega. 16 Ona nuaia, ʼeguma taha toga ʼimiega mali bona ʼinega uvevenoqi niboaniu ʼinega Yaubada ʼinaya, e ʼinega maʼoda emwavo venoqi nana ina alamania ta ina ʼawahaqiaqiei? Ge adi fata. 17 Nage oʼa eu venoqi mali bona ʼinega aqiaqi otaqina, ta maʼoda emwavo? Taudi venoqi nana ʼinega ge taha iula ida lobei.

18 Omiʼa Yaubada Niboanina ena iula ʼinega mali bona be mali bona ʼidiega ovonavona, ta yaʼa mali bona adi toveqaeavo yaveqidua vaʼinedi, ta baʼe weaqina yalulukaiwa Yaubada ʼinaya. 19 Ta ʼesi ʼeguma kana toavaʼauta tafwalolo weaqina, e ʼinega ge nuanuagu vona kuena mali bona ʼinega ena neimi, ta ʼesi vona kukusana simasimatalidi bonamiega ena ʼinanedi ʼimia.

20  b  Egwavo, gogama goyogoyodi ge ida nuanua qiduana yani taha taha weaqina, ʼinega omiʼa ge ona vegogama tuta nana baʼe yani diavona weaqina onuanua, mana taudi nua kavokavovodi itoatoa ta yani qabuna weaqina ge nuadi daʼeqaʼuya. Ta ʼesi omiʼa tuta nana Niboana Gwalagwalana ena wilaʼa weaqidi onuanua, e ʼinega ona nuanua kavona tomotau edi nuanua faʼalina ʼidewani. 21  c  Buki Nugwenugweina vonaya,

“Yaʼa Kaiwabu egu tomotau
me Diu mali bona ʼinega
ena vona ʼidia,
ta wese ena vona ʼidia
mali tomotau meadiega.
Ta ge nuanuadi egu vona
ina noqoli,
ʼinega yavona ʼwayoqa ʼidia.”
22  d  Yavona aqiaqiemi, Niboana Gwalagwalana ena wilaʼa mali bona weaqina tomotau neidi, ta wilaʼa nana taha ʼebeʼita taudi ge ida vetumaqana weaqidi, ta gebu tovetumaqana weaqidi. Mana ʼeguma omiʼa tovetumaqana ovavaʼauta tafwalolo weaqina ta qabumi mali bona be mali bona ge oda alamanidi ʼidiega ovonavona, ta vaina tomotau ge ida vetumaqana ilugu mai ivivineneqemi ta ilivu nana ge ida alamania, e ʼinega ina vonemia, “Aa, omiʼa niʼa ovekwavakwava!” 24  e  Ta ʼesi Niboanina ena wilaʼa Yaubada ena nuanua ana simana ʼifoqe weaqina yani aqiaqi otaqina taudi ge ida vetumaqana weaqidi. Mana ʼeguma qabumi otafwatafwalolo ta Yaubada ena nuanua osimasimana ʼifoqeyedi, ta taudi ge ida vetumaqana nage ge taha ida alamania tafwalolo weaqina ilugu mai ta vona diavona inoqonoqolidi. E ʼinega emi simana ʼidiega nuadi naʼeqaʼuya ta edi luveifana ina alamani aqiaqiea. 25 Ta wese tuta nana emi simana inoqonoqolidi edi nuanuayavo ʼwaiʼwaividi giwalidiega ina ʼifoqe ta tuqatuqadiega ina sobadi ta ina simana ʼifoqe ina vonemia, “Vonahaqiaqi, Yaubada omiʼa maega!”

Tafwalolo ana veʼeda tunutunuqina

26  f  Egwavo, egu veʼita diavona ana bwagila baʼe ʼidewani: Tuta nana ona vaʼauta tafwalolo weaqina, e ʼinega taha tomotau naʼevosi. Ta taha tomotau naveʼita. Ta taha tomotau veʼita Yaubada ʼinega naveʼita ukamanea ʼimia. Ta taha tomotau mali bona Yaubada Niboanina ʼinega naveqaeyea, ta wese taha tomotau bona nana nagivilea ta nagivesimatalia. Ta baʼe yani diavona omiʼa ʼekalesia ami ʼebegivewaiwai. 27 Ta emi vaʼauta nana ʼinaya ʼeguma vaina ʼimiega nuanuadi mali bona ʼidiega ina vona, e ʼinega magilafudi nage toidi ʼaideganega ʼaideganega ina tovolo ina vona. Ta ʼabibodanaya taha tomotau natovolo vona diavona nagiviledi ina simatala qabumi ʼimia. 28 Ta ʼeguma ge taha bona nana ana togivila datoatoa, ʼinega ge taha toga wese natovolo ta mali bona ʼinega navonavona. ʼInega luaqiaqiea be nagenuʼwana emi tafwalolo ʼinaya, ta ʼesi tauna nuanega naveqae mali bona ʼinega Yaubada ʼinaya, ʼinega ge taha toga nanoqoli.

29  g  Ta wese emi tafwalolo ʼinaya Yaubada ena nuanua ana tovesimasimanayavo magilafudi nage toidi ina simana ʼimia, ta omiʼa simana diavona ona vineneqa aqiaqiedi ʼeguma Yaubada ʼinega ʼifoʼifoqe, nage mali niboana ʼinega. 30 Ta ʼeguma taha tomotau Yaubada ena nuanua simasimana ʼifoqeyedi, ta iana taha veʼita Yaubada ʼinega ʼewea, e ʼinega tosimana nana natoabui, nagenuʼwana ta iana veʼita nana nagivesimatalia ʼekalesia ʼimia. 31 Mana ʼeguma baʼe ʼidewani ona viaqia, e ʼinega tovesimasimana qabudi adi fata ina tovolo, ta ʼaidega ʼaidega ina simana be yaqisa simana nana ʼinega qabumi alamani ona ʼewei ta nagivewaiwaiemi. 32 Ta ge ona nuafania Yaubada ena tovesimasimanayavo niboanidi ʼinega adi fata taudiega ina luvinedi, e ʼinega wese adi fata ina baʼebaʼe ana laba iadi naluaʼu ʼinega wese ʼaidega ʼaidega ina tovolo sabi simana. 33 Mana Yaubada ge nuanuana ada wilaʼa Niboana Gwalagwalana ʼinega kana vefewa veifedi, ta ʼesi nuanuana kana vefewedi ʼeda tunutunuqina ʼinega be yaqisa toadaumwala kana lobea.

34  h  Ta Yaubada ena ʼekalesia qabudi ʼidia vivine ina toagenuʼwana tafwalolo ana tuta ʼinaya, mana ge daluaqiaqiedi be ina veqae. Ta ʼesi ina awafeledi moqanediavo ʼidia, Buki Nugwenugweina ena simana ʼidewani. 35 Ta ʼeguma vivine nuanuadi taha yani weaqina ina alamania, ʼinega luaqiaqiedi be tafwalolo ʼabibodanaya moqanediavo ina vetalaʼaiedi edi vanuea. Mana ʼeguma tafwalolo ana tuta ʼinaya ina vona, e ʼinega taudiega ina giveiniyauyaunidi.

36 Maʼoda, nage Yaubada ena vona omiʼa me Kolinita ʼimiega ʼifoqe mai? Ana ʼita, gebu! Nage omiʼa ami ʼaidega vona diavona oʼewedi. Yavonemi, gebu otaqa! 37  i  Ta ʼeguma taha toga ʼimiega unuaia be oʼa Yaubada ena nuanua ana tosimana aqiaqi, nage oʼa uvonaya be Niboana Gwalagwalana ena waiwai tuta qabuna ʼiuya fewafewa. E ʼinega una alamani aqiaqiea, baʼe vona diavona ge yaʼa egu nuenuega eda ʼwayavidi, ta ʼesi eda Kaiwabu luvinegu be ʼinega yaʼwayavidi. 38 Ta ʼeguma taha toga vona diavona nanogedi, e ʼinega Yaubada wese tomotau nana nanogea.

39 ʼInega egwavo, ʼeguma tafwalolo ana tuta ʼinaya nuanuami qiduana Yaubada ena nuanua ona simana ʼifoqeyedi ʼinega luaqiaqiemi be ona viaqia. Ta wese ʼeguma emiavo nuanuadi mali bona be mali bona ge ida alamanidi ʼidiega ina vonavona, e ʼinega gebu ona awatayedi. 40 Ta luaqiaqiemi be tuta nana ovavaʼauta yani qabuna ona viaqidi tafwalolo ana veʼeda aqiaqi ʼinega ʼidewani niʼa yaveʼita ʼaiqemi.

Copyright information for `MOX