1 John 1

Vona mayawaina

a  Yaʼa ta wese tovaletuyana qabudi maega avevematamagilafuyemi taha toga Valena weaqina. ʼAbiboda be bwaʼobwaʼo naʼifoqe, ta tauna nugweta toatoa. Baʼe Vale nana imaʼa niʼau anoqolia ta matamega aʼitea, ta wese nimamega agitonovia. Tauna Yaubada ena Vona, ta baʼe Vona nana Vona mayawaina. b  Baʼe Yawai nana lova Tamada maega itoatoa, ta Yaubada ena nuenuega Yawai nana giveʼifoqeyea ʼimaya vetomotau e ʼinega tomotau qabudi adi fata ina ʼitea. Imaʼa amaduʼitea e ʼinega baʼitagana baʼe Yawai nana toatoa vatayana asimasimana ʼifoqeyea ʼimia. Yani baʼena imaʼa matamega aʼitea ta teniqamega anoqolia, ʼinega weaqina avonevonemi be yaqisa omiʼa be imaʼa kana veiaiana aqiaqi. Ta eda veiaiana nana Yaubada Tamada be Natuna Ieisu Keliso taudi maega.

c  Baʼe yani diavona weaqina aʼwayaʼwayavidi ʼimia be yaqisa omiʼa be imaʼa kana qaiawa, e ʼinega eda qaiawa naveqidua vaʼine.

Yaubada ena simatala ʼinaya kana toa

d  Ieisu Keliso Vale Aqiaqina neima, ʼinega Vale nana asimasimana ʼifoqeyea ʼimia, ta ana alamani baʼe: Yaubada tauna simasimatalina, ta ge taha ana tufwa velovelovana ʼinaya daʼenoʼeno. e  ʼInega ʼeguma taudega kana vonaya vonigo itaʼa niʼau Yaubada maega kaluvetuba ta kaveveiaiana, ta nawale velovelovana ana ilivu ʼinaya katoatoa, e ʼinega itaʼa toʼeuʼauʼava eda vona ʼidiega ta wese eda viaqayavo ʼidiega. Ta ʼesi ʼeguma Yaubada ena simatala ʼinaya katoatoa ʼidewani taunega wese ena simatala ʼinaya toatoa, e ʼinega itaʼa ma edavo kaveveiaiana aqiaqi. Ta Ieisu Yaubada Natuna sulalinega givevunavunaqida luveifana qabudi ʼidiega.

f  Ta ʼeguma itaʼa kana vonaya, “Ge taha eda luveifamo”, e ʼinega taudega kauʼauʼaveda ta Yaubada ena vonahaqiaqi kanogenogea. Ta ʼesi ʼeguma eda luveifanayavo kana simana ʼifoqeyedi Yaubada ʼinaya, e ʼinega tauna luveifa diavona naʼewa yavuledi be nanuataqoda, ta wese naʼawatunutunuqeda. Tauna ana fata baʼe yani diavona naviaqidi, mana tauna ma ana vetumaqana ta wese tauna Toluvine tunutunuqina. 10 Ta ʼeguma taudega kana vonaya vonigo itaʼa ge taha luveifana kada viaqia, e ʼinega itaʼa Yaubada kaveʼewea vonigo tauna touʼava. Ta baʼe vona nana ʼinega Yaubada ena veʼita aqiaqi ge kada ʼawahaqiaqiea ta veʼita nana giwalidaya ge daʼenoʼeno.

Copyright information for `MOX