1 Timothy 1

Lukaiwa

Leta baʼe yaʼa Faulo Ieisu Keliso ena tovaletuyana ʼiguyega waiwai. Ta Yaubada ada Toʼetoyavua be Ieisu Keliso eda ʼebeluʼita vane edi nuanua ʼinega yavetovaletuyana.

a  Oʼa Timoti yaʼawanatuna aqiaqieu, mana oʼa be yaʼa Keliso ana tovetumaqana. Tamada Yaubada ta eda Kaiwabu Ieisu Keliso edi veyoluba be, edi nuakolokolo ta wese edi nuadaumwala ʼiuya.

Toʼeuʼauʼava edi veʼita weaqina

Lova tuta nana niʼau be ena nogeu ta ena tauya diʼwe Masidonia ʼinaya yavebibineu yavonaya, “Gebu una tauya mali diʼwe ʼinaya.” Ta baʼitagana wese yavonevoneu baʼade Efeso ʼinaya una toatoa be toveʼita ʼeuʼauʼavidi una awatayedi be ge mali vetumaqana weaqina toʼekalesia ina veʼitedi. b  Ta wese una vonedi tubudavo veluluʼuyadi ge ina veqaeyedi, be wese ʼaqegigidavo adi wawayavo ge ina veluluʼuyayedi, mana veluluʼuya diavona ʼidiega nawale veʼaeʼaetoga naʼifoqe. Baʼe yani diavona ge wese naveʼebeiula Yaubada ena nuanua weaqina, mana tauna ena nuanua kana alamani aqiaqiea vetumaqana ʼinega. Egu vona baʼe ʼiuna mana nuanuagu omiʼa tovetumaqana qabumi veyoluba ilivuna naluveagatunaʼimi. Ta baʼe veyoluba nana ʼifoʼifoqe giwalimi vunavunaqidi ʼidiega. Ta wese ami fata veyoluba ilivuna ona viaqia ʼeguma oalamani aqiaqiea tolaʼai aqiaqina nage tolaʼai luveifana. Ta wese vetumaqana aqiaqina ʼinega ami fata veyoluba ilivuna ona viaqia tomotau ʼidia. Ta vaina toveʼita baʼe ilivu diavona niʼa inogedi, ta ʼeda aqiaqina ʼinega itauya gei veqae kavokavovo ana ʼeda ʼinaya. Nuanuadi tomotau ina ʼawahaqiaqiedi vonigo taudi Yaubada ena luvine ana toveʼitayavo. ʼInega taudi me edi giwalifatu ivonavona, ta edi vonayavo be edi veʼitayavo taudiega ge ida alamani aqiaqiedi.

c  Vonahaqiaqi, niʼa kahalamani aqiaqiea vonigo Yaubada ena luvineavo aqiaqi otaqidi ʼeguma kana vefewedi tauna ena nuanua ʼinega. Mana luvine diavona Yaubada ge dahaʼudi tunutunuqidi weaqidi, ta ʼesi luvine ana toqeu be, tovanawala be, taudi Yaubada weaqina ge ida nuanua be, luluveifadi be, taudi ge ida tafwalolo be, taudi Niboana Gwalagwalana gebu ʼidia datoatoa be, taudi inadiavo ta tamadiavo be wese mali tomotau adi toluveʼaligayavo be, 10 tovelamoʼeno kavokavovo be, ʼoloto ma ʼoloto ediavo ta vivine ma vivine ediavo ivelamoʼeno be, taudi tomotau ivanavanawalidi ta ivevegimwaneyedi ʼoloto kaikaiwabudi ʼidia be, taudi iuʼauʼava kotu ʼinaya ta wese tomeqabu veʼita tunutunuqina iqeuqeunidi, e baʼe toveilivu luveifa diavona weaqidi Yaubada luvine diavona aʼudi. 11 Baʼe veʼita diavona imai Vale Aqiaqina ta simasimatalina ʼinega. Lova eda Yaubada aqiaqi otaqina yaʼa Faulo vetumaqanegu ta Vale nana neigu be yaqisa ena lugaihiea tomotau ʼidia.

Lukaiwa Yaubada ʼinaya ena nuakolokolo weaqina

12  d  Ta wese eda Kaiwabu Ieisu Keliso givewaiwaiegu egu fewa baʼe weaqina. ʼInega yalulukaiwa ʼinaya, mana vetumaqanegu ta venuaʼivinegu fewa nana weaqina. 13  e  Tuta lova gebu ʼidewani, mana omoʼe tuta nana ʼinaya Keliso yaʼawaluveifea, ta ena qabuyavo yavevoalanedi, mana ge eda vetumaqanei. Ta tua Yaubada nuakolokoloyegu, mana yani diavona luveifadi yaviaqidi taugu egu kwava ʼinega. 14 Ta vonahaqiaqi, eda Kaiwabu ena nuakolokolo qiduana neigu, ta wese vetumaqana be veyoluba Keliso Ieisu ʼinega luveagatunaʼigu.

15  f  Taha vona ena neimi, ta vona nana ge uʼava ta ʼesi ami fata ona vetumaqanea ta ona ʼawahaqiaqiea, e ana noqola baʼe: Keliso Ieisu mai bwaʼobwaʼoya tomotau luluveifadi sabi ʼetoyavuidi. Ta toluveifadi qabudi ʼidiega yaʼa yaluveifa vaʼinedi. 16 Vonahaqiaqi, lova yaʼa luveifa otaqigu. Ta tua Yaubada nuakolokoloyegu, mana nuanuana yaʼa ena veʼebeʼita toluveifadi qabudi weaqidi ta Ieisu Keliso ena bibitaqo ina ʼitea, ʼinega nuadi naʼeqaʼuya ta ina alamania taudi wese adi fata yawai vataya ina lobea ʼeguma ina nuagivila be Keliso ina vetumaqanea kavona lova yaʼa ʼidewani. 17 Yaubada tauna eda Kini Toatoa Vatayana, ta ge ana ʼitamo be wese ge ena ʼaligamo. Tauna ana ʼaidega eda Yaubada, ʼinega ʼamayaba ta awatubo tuta qabuna kana neia. Vonahaqiaqi, eda nuanua ʼidewani.

Faulo Timoti ena fewa neia

18 Natugu Timoti, una nuaveʼavinia lova Yaubada ena tovesimasimanayavo eu fewa imadusimana ʼifoqeyea weaqiu. Ta yaʼa wese simana nana baʼitagana yasimasimana ʼeviviea ʼiuya Yaubada ena fewa weaqina, be yaqisa oʼa baʼe vona diavona ʼidiega waiwai be iula una lobea tuta nana Yaubada ana avia Seitani ena tofewayavo maega ona vedavi. 19 Eu vetumaqana Keliso ʼinaya una kafiʼiʼihia, ta tuta qabuna tauʼu una ʼitamaki aqiaqieu be ge taha luveifana una viaqi, mana oʼa eu nuenuega niʼa ualamania tolaʼai aqiaqina be tolaʼai luveifana. ʼInega ʼeguma taha yani luveifana una viaqia ʼinega au lutonova wese naluveifa, waisa? Ta vaina tomotau ge ida nuanua baʼe yani diavona weaqina, e ʼinega taudiega edi vetumaqana igivedawalilia ta ibeʼu. 20  g  Ta tobeʼu diavona nuanidiega ʼoloto magilafudi itoatoa, taha ana wawa Aiminio ta taha ana wawa Alekisana. Taudi niʼau yaveʼineiedi Seitani ʼinaya naluvematasabudi, be yaqisa nuadi naʼeqaʼuya ta gebu wese eda Kaiwabu ana wawa ina ʼawaluveifei.

Copyright information for `MOX