2 Timothy 2

Ieisu Keliso ena toluavia aqiaqina

Natugu Timoti ye, oʼa Ieisu Keliso maega, ʼinega ena nuakolokoloyega una vewaiwai. Egu veʼita yani qabudi weaqidi tomotau qabudi matadia niʼa unoqolidi. Ta veʼita diavona una neidi taudi kaʼawahaqiaqiedi ta wese ma adi vetumaqana ʼidia, be ʼinega adi fata veʼita nana wese ina veʼita ukamanea mali tomotau ʼidia.

a  Ta itaʼa tovetumaqana kavona Ieisu Keliso ena toluavia. ʼInega tuta nana vita kana lobedi kana tovoloʼiʼita me eda bibitaqo kavona taha tovedavi aqiaqina. Vonahaqiaqi, oʼa Ieisu Keliso ena toluavia, ʼinega ge una awafeleu bwaʼobwaʼo ana ilivu ʼidia, mana ilivu diavona nuau ina ʼewea, ʼinega ge au fata eu tovamatana una giveqaiawei. b  Taha wese ʼebevetalatutula yaneineiu: ʼEguma tolaha taha nuanuana nanugweta, e ʼinega luaqiaqiea be laha ana luvine qabudi naʼabiboda aqiaqiedi. Mana ʼeguma gebu ʼinega ge wese ana fata veʼia namanamalina nalobei. c  Wese ʼidewani tovaoqa, mana tauna luaqiaqiea be ena gwavubiga ʼinega bolimana ʼabwagana namadugudatonovia, ta ʼabiboda enavo ina gudatonovia. Egu vonayavo una nuaidi, mana eda Kaiwabu tauna ana fata yani qabudi weaqidi nuau nagiqaʼuya.

d  Ieisu Keliso una nuaveʼavinia, tauna kini Deibida ena gadeyega viʼoi, ta ʼaligega yaʼitoto ʼevivi. E baʼe Vale nana Aqiaqina yalulugaihiea. e  Ta Vale nana ana lugaihi weaqina vita yalobea ʼinega iyoqonigu kavona yaʼa toluveifana taha. Ta ʼesi Yaubada ena vona gebu ana fata ina yoqoni. 10 ʼInega me egu bibitaqo yahawafelegu vita qabuna ʼidia Yaubada ena tomotau vevenuaʼivinidi weaqidi, be yaqisa adi fata ʼetoyavua ina lobea Ieisu Keliso ʼinega. Ta ʼetoyavua nana ʼinega tuta qabuna Yaubada maega ina toatoa ena diʼwe simasimatala vatayana gamonaya.

11  f  Vona baʼe ana fata be kana vetumaqanea:

ʼEguma Ieisu maega kana ʼaliga,
e ʼinega tauna maega wese kana toa.
12  g  ʼEguma vita kalobelobedi
ta kana bibitaqoda vita diavona ʼidiega,
e ʼinega Ieisu maega kana luvine.
Ta ʼeguma itaʼa Ieisu kana vegeqea,
e ʼinega tauna wese navegeqeda.
13  h  Ta ʼeguma itaʼa
Ieisu kana vegwavuʼaiea,
e ʼinega ge wese nanogeda,
mana tauna ge ana fata
ena vona fofofola naqeunidi.

Yaubada ena tofewa aqiaqidi

14  i  Yani qabuna Keliso weaqina niʼa yaveʼiteu nuanuagu eu toʼekalesia qabudi ʼidia tuta qabuna una simana ʼeviʼeviviea. Ta Yaubada ana wawega una awatayedi be yaqisa ge vaina vona weaqidi ina veʼaeʼaetoga, mana veʼaeʼaetoga nana ge taha yani aqiaqina ʼinega naʼifoqe be tomotau naiuledi, ta ʼesi tovineneqa qabudi nagiveluveifedi. 15  j  ʼInega wese una vetafeʼwa waiwai Vale Aqiaqina ana veʼita aqiaqi weaqina. Ta ge una iniyauyau eu fewa weaqina, ta ʼesi me eu gwavubiga Yaubada ena vona aqiaqina una givesimatala aqiaqiea, ʼinega Yaubada naʼawahaqiaqieu. 16  k  Ta ge una lugu toveqae kavokavovo adi qabu ʼidia, mana edi vona ʼidiega veʼaeʼaetoga ʼifoʼifoqe tomotau nuanidia ta Yaubada ena nuanua ivevenuafania. 17  l  Ta toveqae dina edi veʼita kavona bonu ʼidewana. Nugweta bonu goyona ta ʼabiboda naveqidua ta naʼuluma, ʼinega tomotau visiqa qiduana ina lutonovia. Ta ʼoloto magilafudi adi wawa Aiminio ta Filitasi edi veʼita omoʼe ʼidewani. 18 Mana veʼita aqiaqina ana ʼeda niʼa inogea ta edi lugaihi ʼinaya ivonaya, “Toʼaliga edi yaʼitoto ʼevivi ana tuta aqiaqi niʼa ʼifoqe.” Ta taudi edi uʼava ʼinega vaina tomotau edi vetumaqana Ieisu ʼinaya igivedawalilia.

19  m  Ta Yaubada ena vonahaqiaqi ana avutugu falafalana ʼwayaʼwayavina ʼenoʼenova vonaya, “Eda Kaiwabu alamani aqiaqiedi tomeqabu ena tomotauyavo.” Ta wese vonaya, “Tomeqabu eda Kaiwabu ʼinaya iawafeledi e luaqiaqiedi be edi ilivu luveifadi ina nogedi.”

20 Vonahaqiaqi, vanue taha aqiaqina gamonaya kulufa qabudi iʼenoʼeno ʼidewani gaeba be ʼulena. Vaina kulufa goula be siliba ʼinega iviaqidi, ta vaina ʼaiwe be bwaʼobwaʼo ʼinega iviaqidi. Vaina sagali ana tuta weaqina, ta wese vaina ʼaubena kavokavovo weaqina. 21 ʼIdewani wese tomotau, ʼeguma taha toga ena ilivu luveifadi nanogedi ta taunega nagivevunavunaqia, e ʼinega tauna kavona taha kulufa aqiaqina ta ena kaiwabu ana fata navefewea ena fewa aqiaqina weaqina.

22  n  Timoti, oʼa kilakaiu, ta kilakai ilivuna ʼwafi ena qaiawa weaqina ge una viaqi. Ta ʼesi luaqiaqieu be yani taha taha ana fata ina givewaiwaieu e baʼe yani diavona una viaqidi. ʼInega vetumaqana be veyoluba ta wese toadaumwala ilivu diavona una ʼabibodedi. Ta tuta qabuna tomotau aqiaqidi maega ona toatoa, ʼidewani taudi eda Kaiwabu Ieisu giwalidi vunavunaqina ʼinega ivevenoqiea iula weaqina.

23  o  Ta wese yavona ʼevivieu, veqae kavokavovo be vona ge ʼebeiula una nogedi, mana niʼa ualamania vona diavona ʼidiega veʼaeʼaetoga be veʼalaʼalamaqiʼai iʼifoʼifoqe. 24 Yaubada ena tofewayavo ge ina veʼalaʼalamaqiʼai, ta ʼesi tomotau qabudi ina nuakolokoloyedi. Ta luaqiaqiedi be Yaubada ena vona tomotau ina veʼita aqiaqiedi, ta wese luaqiaqiedi be tomotau edi ilivu weaqina ina bibitaqodi. 25 Ta Yaubada ena tofewayavo luaqiaqiedi be aiqabu Yaubada ena vona ivegeqea ilivu nuvana ʼinega ina veʼitedi. ʼInega ana fata Yaubada tovegeqa diavona giwalidi nagivilei ta ena vona aqiaqina ina vetumaqanea. 26 ʼInega nuadi naʼeqaʼuya ta Seitani ena siʼwa ʼinega ina dena. Mana lova ena siʼwa ʼinega yoqoyoqonidi itoatoa ta ena nuanua iviaviaqidi.

Copyright information for `MOX