2 Timothy 3

Tuta ʼebeluʼovoa weaqina

a  Nuanuagu una alamania tuta ʼebeluʼovoa ʼinaya vita taha taha ina ʼifoqe. Mana tuta nana ʼinaya tomotau taudiega weaqidi ina nuanua, ta mane ana nuanua nuadi naʼewea. Ta wese nuavane ʼavadi be, gagasa ʼavadi be, awagila ʼavadi be, gogama inadiavo be tamadiavo edi vona ge ina matayagedi be, tomotau iula ina lobedi ta ge ina lukaiwa iula nana weaqina, ta wese ge taha yani gwalagwalana ina ʼamayabei. Ge taha veyoluba kana ʼitei ʼidia, ta wese ge nuanuadi tomotau ina nuataqodi, ta ʼesi tomotau ina awawebuiedi be tomotau ina vunuqidi. Ge taha yani aqiaqina weaqina ina nuanua, ta taudiega ge adi fata be ilivu luveifana nage sitonova ina nogedi. Ta wese tuta ʼebeluʼovoa ʼinaya tomotau ediavo ina suluvedi be, taudiega ilivu luveifana qabuna ʼidia ina awafeledi be, me edi gagasa taudiega ina givaneyedi. Ta ge Yaubada weaqina ina nuanua, ta ʼesi taudimo edi qaiawa weaqina ina nuanua. b  Tomotau diavona kana ʼitedi adi ʼita kavona totafwalolo, ta Yaubada ena waiwai ivegeqea. ʼInega Timoti nuanuagu una toasiʼi ʼidiega ta ge taha tolaʼai una viaqi taudi maega.

Baʼe tomotau diavona ilugulugu vanue taha taha ʼidia, ta vivine edi vetumaqana dawalilina ivavayausidi sabi ʼeuʼauʼavadi. Ta vivine dina me edi ʼwamomo itoatoa, mana edi ilivu luveifana ana vita ilulutonovia, ta wese edi nuanua luveifadi ʼidiega itauya kavokavovo. Ta tolugu diavona edi veaqila ʼinega vivine diavona nuadi iʼewea. Baʼe vivine dina veʼita vauvaudi tuta qabuna iʼabiʼabibodedi, ʼinega ge ana fata nuadi naʼeqaʼui Yaubada ena vonahaqiaqi weaqina. c  Vonahaqiaqi, toveaqila dina veʼita aqiaqina iveaviea ʼidewani lova ʼoloto magilafudi me Itifita adi wawa Ianisi be Iamibilisi Mosese iveaviea. Toveaqila dina adi ʼita kavona tovetumaqana, ta edi vetumaqana ge tunutunuqina ta wese nuadi nawale ge daʼeqaʼuya. Ta edi veʼita luveifana ge adi fata be tuta kuena ʼinaya ina veʼitayei, mana nawale toveʼita luveifadi qabudi Yaubada nagiveʼifoqeyedi vunavunaqaya, ʼidewani lova ʼifoqe Ianisi be Iamibilisi ʼidia.

Faulo simana ʼifoqeyea tolaʼai lova ʼifoqe ʼinaya

10 Ta oʼa yawaigu niʼa ualamani aqiaqiea, ʼidewani egu veʼita be, egu ilivu be, egu nuanua qiduana be, egu vetumaqana be, egu bibitaqo be, egu veyoluba ta wese egu ʼalataya niʼa ualamania. 11  d  Ta wese visiqa be tomotau edi vevoalana ʼiguya niʼa ualamanidi. Baʼe vita diavona yalobedi ʼabaga Anitioki be Ikoniami be Lisitila ʼidia, ta ʼidiega Yaubada ʼetoyavuigu. 12  e  Vonahaqiaqi, ʼeguma taha toga Ieisu Keliso maega itoatoa, ta nuanuana Yaubada ena ʼeda naʼabibodea, e ʼinega tauna wese visiqa be vevoalana nalobedi. 13 Ta tomotau luveifadi be wese toveʼita ʼeuʼauʼavidi edi luveifayavo naveʼenaʼi. Taudi tomotau ina uʼavedi, ta wese taudiega ina uʼavedi.

Vebibina Timoti ʼinaya Yaubada ena vona weaqina

14 Ta oʼa veʼita tunutunuqina niʼa uʼewedi ta ualahalamania veʼita diavona vonahaqiaqi. ʼInega una kafiʼiʼihidi, mana imaʼa au toveʼitayavo niʼau ualamani aqiaqiema. 15 Oʼa eu tuta gwama ʼinega be ana laba baʼitagana Buki Nugwenugweina ena vonayavo ualamani aqiaqiedi. Buki nana ʼinega alamani aqiaqi otaqina niʼa uʼewea, ta ʼinega ʼetoyavua niʼa ulobea eu vetumaqana Ieisu Keliso ʼinega. 16  f  Vonahaqiaqi, Buki Gwalagwalana ena vona qabudi Yaubada ena nuanua ʼinega iʼifoqe. Vona diavona ʼidiega veʼita tunutunuqina kana ʼewea, ʼinega vonahaqiaqi kana alamania. Ta vona diavona ʼidiega ada fata kana alamania tolaʼai aqiaqina be tolaʼai luveifana. Ta wese vona diavona adi fata be nuada ina luqaʼuya ʼinega eda luveifana kana alamanidi. Ta wese vona diavona adi fata ilivu tunutunuqina ana ʼeda ina veʼiteda, be yaqisa yani aqiaqidi kana viaqidi. 17 Baʼe ʼinega Yaubada nuanuana ena tomotauyavo naʼivaʼavaʼata aqiaqieda, be ʼinega ada fata ena fewa aqiaqidi kana viaqidi.

Copyright information for `MOX