Acts 10

Fita ena vayausa Konilio ʼinaya

ʼAbaga qiduana Sisalia ʼinaya taha ʼoloto ana wawa Konilio toatoa. Tauna me Itali toluaviayavo adi yau 100 edi tovamatana. Ta Konilio ʼoloto aqiaqina. Tauna ena gadeavo maega Yaubada iʼamayabea, ta lukwalukwadi ihiuledi ta tuta qabuna ivevenoqi Yaubada ʼinaya.

Ta taha ʼaubena lavilavi ʼidewana 3 koloki ʼinaya veʼita taha kavonea daveʼwayoqa ʼifoqe Konilio ʼinaya. ʼInega Yaubada ena tovaleʼewa taha ʼita aqiaqiea ʼifoqe mai ʼinaya, voneaya, “Konilio!”

Ta Konilio me ena mwaniniva tovaleʼewa nana vevekovei ta vetalaʼaiea vonaya, “Kaiwabu, tolaʼai?”

Ta tovaleʼewa nana veʼiea vonaya, “Yaubada eu noqi be eu iula lukwalukwa ʼidia niʼa alamania, ta weaqina ge danuafaniu.
ʼInega vaina tomotau una vetunedi ina tauya Iofa ʼinaya, ta omoʼe ʼinaya taha ʼoloto ana wawa Saimoni tauna wese igabea Fita ina lobea, ta ina ʼebeʼewei ina miei naʼiteu. Ta tauna toatoa waviana Saimoni ena vanuea balabalaya. Ta tonivanue nana ena fewa yubai ʼwafidiega kulufa taha taha viaviaqidi.”

Ta tutana Yaubada ena tovaleʼewa niʼa ʼevivi tauya, e ʼinega Konilio ena tofewa magilafudi gabedi imai. Ta wese taha iana ena toluaviayavo ʼidiega gabea, tauna wese Yaubada ana toʼamayaba agona. ʼInega tovaleʼewa nana ena vona Konilio simanea toidi ʼidia, ta ʼinega luvetunedi itauya Iofa ʼinaya.

Ahalia itutuvila itautauya ta tuta goyona ina ʼifoqe Iofa ʼinaya. Ta babaʼauya Fita vane vanue debanaya sabi venoqi. 10 Ta botana ʼewea nuanuana naʼai, ta ʼabwaga nawale iʼivaʼavaʼaia. ʼInega kavona veʼwayoqega taha yani ʼifoqe ʼinaya. 11 ʼInega matanaya mahala ʼelalamia, ta taha yani ʼitea ana ʼita ʼidewana kaleko qiduana nima susuna foa ma wayona webuwebui mai bwaʼobwaʼoya. 12 Ta kaleko nana gamonaya yubai taha taha ta vaina kawakawalidi ta wese manuqa itoatoa. 13 ʼInega taha bonana ʼifoqe voneaya, “Fita, uyaʼitoto, yubai ufofolidi ta uʼai!”

14  a  ʼInega Fita vona ʼeviviea vonaya, “Kaiwabu, gebu ana fata! Ge taha tuta baʼe yubai diavona eda ʼainidi, mana imaʼa me Diu ema luvine baʼe ʼidewani.”

15  b  Ta bonana noqola ʼeviviea voneaya, “Yaubada yani qabudi givevunavunaqidi ta ʼawahaqiaqiedi, e ʼinega oʼa ge una ʼawaluveifedi.” 16 Ta yani nana ena ʼifoqe Fita matanaya ana yau toi, ta ʼabiboda Yaubada kaleko nana ʼewa ʼeviviei vaneqa mahalaya.

17 Ta Fita me ena nuavoqana baʼe veʼita nana weaqina, mana nawale nuana ge daʼeqaʼuya. ʼInega Konilio ena tomotauyavo toidi iʼifoqe Saimoni ena vanuea ta masuʼedanaya itovolo. 18 Ta igaba vane ivonaya, “Ei, nage Saimoni ana wawa veluana Fita baʼidia toatoa?”

19 Tutana Fita nawale nuana ʼiviʼivina veʼita baʼe weaqina, ʼinega Niboana Gwalagwalana voneaya, “Unoqoli! Tomotau toidi tawadega imai isalisaliu. 20 ʼInega uyaʼitoto uwebui maega ona tauya, ta ge una nuanua tolaʼai ina vetalaʼaieu weaqina, mana yaʼa yaluvetunedi imai ʼiuya.”

21 ʼInega Fita vanue debanega webui ʼidia vonedi vonaya, “Yaʼa baʼe Fita osalisaligu, ta maʼoda ʼinega omaimai?”

22 Ta ivoneaya, “Taha toluavia edi tovamatana ana wawa Konilio vetunema amai ʼiuya. Tauna ʼoloto tunutunuqina ta Yaubada ana toʼamayaba, ta wese me Diu qabudi iʼawahaqiaqiea. Ta Yaubada ena tovaleʼewa taha ʼifoqe Konilio ʼinaya ta vematamagilafuyea vonigo oʼa nagabeu una tauya ena vanuea be yaqisa ana fata eu gaihi nanoqolia.” 23 Toi dina edi vona gumwala, e ʼinega Fita ʼebeʼewedi ilugu vanuea maega iʼeno.

Mahala ahalia ʼinega Fita maega itutuvila itauya, ta wese vaina Ieisu ana tovetumaqana Iofa ʼinega maega itauya.

Fita ʼifoqe Konilio ena vanuea

24 Ta ʼeda luluvai, ʼinega ʼedaya iʼenova, ta ahalia ʼinega iʼifoqe Sisalia ʼinaya. Ta Konilio baʼebaʼeyedi ena gadeavo be enavo maega, mana gaba vaʼauqidi imai ena vanuea. 25 Ta tutana Fita ʼifoqe masuʼedanaya sabi lugu, e ʼinega Konilio mai diʼwenaya ta tuqatuqanega sobadi Fita ʼiawanaya ta iwaʼodu ʼinaya. 26  c  ʼInega Fita Konilio siveyaʼitotoya ta voneaya, “Uyaʼitoto, yaʼa wese oʼa ʼidewani tomotau!” 27 ʼInega Konilio yaʼitoto ta iveqaelia ilugu vanuea, ta Fita tomotau qabudi ʼitedi niʼa ivaʼauta itoatoa. 28 ʼInega vonedi vonaya, “Omiʼa niʼau oalamania, imaʼa me Diu ema luvine ge taha toga ana fata taudi ge me Diu ana vayausidi be maega ana veiaiana. Ta Yaubada niʼau veʼitegu yaʼa ge agu fata taha toga ena ʼawaluveifei ta ena vonaya, “Oʼa ge vunavunaqiu Yaubada matanaya.” 29 ʼInega tutana iada Konilio gabegu yaʼa ge eda noga, ta ʼesi yahawafelegu ta yamai. Ta baʼe egu vetalaʼai ʼimia, tolaʼai weaqina ogabegu yamai?”

30 ʼInega Konilio voneaya, “ʼAubena foa gumwala baʼe tuta nana lavilavi 3 koloki ʼidewana yavevenoqi vanuea, e ʼinega taha ʼoloto ana kaleko wadawadaea otaqina ʼiawaguya tovolo yaʼitea. 31 Ta vonegu vonaya, ‘Konilio, eu venoqi Yaubada niʼa noqolia, ta eu iulayavo lukwalukwa ʼidia niʼa ʼitea. Ta ʼinega oʼa Yaubada nuaveʼaviniu. 32 ʼInega vaina tomotau una vetunedi ina tauya Iofa ʼinaya ta Saimoni wese ana wawa Fita ina ʼebeʼewei maega ina mai. Ta tauna waviana Saimoni ena vanuea toatoa. Ta wavianana yubai ʼwafidi ana toviaqa, ta ena vanue balabalaya.’ 33 ʼInega lukwayavonega vaina tomotau yaluvetunedi iwai weaqiu. ʼInega kaiwa qiduana, mana niʼa umai ʼiguya. ʼInega baʼinaya niʼa avaʼauta atoatoa Yaubada matanaya, ta nuanuama tolaʼai Kaiwabu niʼa vonayea ʼiuya una simana ʼifoqeyea ʼimaya be yaqisa ana noqolia.”

Fita ena lugaihi Konilio ena vanuea

34  d  ʼInega Fita veʼale vonedi vonaya, “Vonahaqiaqi, niʼa nuagu ʼeqaʼuya, Yaubada tomotau ʼivaʼavaʼaida itaʼa ʼaidegada, ta ge imaʼa me Diu mamo daveyolubema. 35 Ta ʼeguma tomotau mali diʼwe be mali diʼwe ʼidiega edi ilivu tunutunuqina ta Yaubada iʼamayabea, e ʼinega taudi wese ʼawaʼawa aqiaqiedi. 36 Niʼa yahalamania omiʼa Yaubada ʼinega onoqolia imaʼa me Isileli weaqima. Ta vale nana ana noqola baʼe ʼidewani: Toadaumwala kana lobea Yaubada maega Ieisu Keliso ʼinega, tauna tomotau qabuda eda Kaiwabu. 37  e  Niʼa oalamania tolaʼai ʼifoqe ema ʼabagayavo ʼidia. Nugweta Ioni Togivebabitaiso tomotau lugaihidi babitaiso weaqina diʼwe Galili ʼinaya, ta ʼabibodanaya yani qabuna veʼale. 38  f  Ta wese niʼa oalamania Yaubada Ieisu Nasaleta ʼolotona venuaʼivinia. ʼInega Niboana Gwalagwalana neia ta wese waiwai neia. ʼInega Ieisu tauya ʼabaga taha taha ʼidia ta tomotau iuledi. Ta tomeqabu Seitani giveluveifedi e Ieisu giveaqiaqiedi, mana yani qabuna viaqidi Yaubada ena waiwaiega. 39 Ta imaʼa tovaletuyana yani qabuna Ieisu viaqidi niʼa aʼitea be asimanea Isileli ʼabaganavo ʼidia ta wese Ielusalema ʼinaya. Tauna ʼetoluai ʼinaya itutuveʼewea ta iluveʼaligia. 40 Ta ʼaubena vetoina Yaubada giveyaʼitotoya ʼaligega, ta veʼifoqeyea tomotau ʼidia. 41  g  Ta tomotau qabudi Ieisu ge ida ʼitei, ta ʼesi imaʼa Yaubada venuaʼivinema ama ʼaidega aʼitea be asimanea. Imaʼa ena yaʼitoto ʼevivi ʼaligega ʼabibodanaya maega aʼai ta anuma. 42  h  Ta Ieisu luvinema be ana lugaihiea tomotau qabudi ʼidia, ta wese ana vonedi vonigo Yaubada Ieisu venuaʼivinea tomotau qabuda taudi ʼaliʼaligidi ta wese mayawaida ada Toluvine. 43  i  Yaubada ena tovesimasimana qabudi ivona vataya Ieisu weaqina vonigo tomeqabu ina vetumaqana ʼinaya edi luveifana nanuataqodi ana wawega.”

Konilio ma enavo Niboana Gwalagwalana iʼewea

44  j  Fita nawale vonavona ʼinega Niboana Gwalagwalana webui mai ta lugu taudi tovineneqa ʼidia. 45  k  ʼInega mali bona be mali bona ʼidiega ivonavona, ta Yaubada iawahawatuboya. Ta me Diu taudi wese Ieisu ivetumaqanea Fita maega imai Iofa ʼinega inuavoqana qiduana, mana niʼa iʼitea be inoqolia Yaubada Niboana Gwalagwalana guiwaqia wese taudi ge me Diu ʼidia. ʼInega Fita vonedi vonaya, 47 “Egwavo, qabu baʼe Niboana Gwalagwalana niʼa iʼewea itaʼa lova ʼidewani. E ʼinega ge ana fata taha toga ʼimiega edi babitaiso goʼilega ona awatayedi, waisa?” 48  l  ʼInega Konilio ma enavo Fita luvinedi be ina babitaiso Ieisu Keliso ana wawega. Ta babitaiso nana ʼabibodanaya Fita inoqiea be vaina ʼaubena maega ina toa.

Copyright information for `MOX