Acts 11

Fita ʼevivi tauya Ielusalema

Ta tovaletuyanayavo be wese vaina tovetumaqana Iudia ʼabaganavo ʼidia itoatoa, vale inoqolia taudi ge me Diu Yaubada ena vona iʼawahaqiaqiea. ʼInega tutana Fita ʼevivi mai Ielusalema ʼinaya, e ʼinega vaina tovetumaqana taudi me Diu Fita ilumugiea ivoneaya, a  “Tolaʼai weaqina taudi ge me Diu edi vanuea ulugu ta maega oʼai?” ʼInega Fita simana aqiaqiea ʼidia tolaʼai niʼa ʼifoqe ʼinaya vonedi vonaya,

b  “Lova Iofa ʼinaya yatoatoa, ta tutana yavevenoqi ʼinega taha yani ʼifoqe ʼiguya yaʼitea kavona eda veʼwayoqa ʼedewani. Ana ʼita kavona kaleko qiduana nima susuna foa, ta wayoyega webui mai mahalega diʼweguya. Ta tutana yaʼita lugu kaleko nana gamonaya, ʼinega yubai qabudi yaʼitedi ʼidewana ʼabaga yubaidi be yubai waqiwaqidi be kawakawalidi ta wese manuqa. ʼInega taha bonana yanoqoli vonaya, ‘Fita, uyaʼitoto! Yubai ufofolidi ta una ʼai!’

“ʼInega yavona ʼeviviea yavonaya, ‘Kaiwabu, gebu agu fata! Ge taha tuta yubaidiavo eda ʼainidi, mana imaʼa me Diu ema luvine ʼidewana.’

“Ta bonana mahalega yanoqola ʼeviviea vonaya, ‘Yaubada yani qabudi givevunavunaqidi ta ʼawahaqiaqiedi, e ʼinega oʼa ge una ʼawaluveifedi.’ 10 Baʼe yani nana ena ʼifoqe ʼiguya ana yau toi, ta ʼabibodanaya Yaubada yani qabudi ʼewa ʼeviviei vaneqea mahalaya ʼwaiva. 11 Ta tuta nana ʼoloto toidi vanue nana ʼinaya yatoatoa ilobea ta masuʼedanaya itovolo. Ta taudi Sisalia ʼinega imai weaqigu.

12 “ʼInega Niboana Gwalagwalana voneguya, ‘Ge una venuana magilafu, ta taudi maega ona tauya.’ Ta edavo baʼe sikisi dina maega atauya Konilio ʼinaya ta ena vanuea alugu. 13 ʼInega Konilio vonema vonaya, ‘Yaubada ena tovaleʼewa taha yaʼitea ʼifoqe egu vanue gamonaya tovotovolo. Ta tovaleʼewa nana vonegu vaina tomotau ena vetunedi Iofa ʼinaya be Saimoni Fita ina ʼebeʼewei ina miea. 14  c  Tauna navoneu maʼoda ʼinega oʼa eu gadeavo maega qabumi ʼetoyavua ona lobei.’

15  d  “Ta tutana yaveʼale Vale Aqiaqina yavonayea ʼidia e ʼinega Niboana Gwalagwalana webui ʼidia ʼidewana lova tuta nugweta ʼidaya madumai. 16  e  ʼInega Kaiwabu ena vona yanuaveʼavinia vonaya, ‘Ioni tomotau goʼilega givebabitaisodi, ta omiʼa Niboana Gwalagwalanega ona babitaiso.’ 17 Yaubada ena nei kavovo taudi ge me Diu ʼidia ʼidewana lova itaʼa ʼidaya tutana kamaduvetumaqana Kaiwabu Ieisu Keliso ʼinaya. ʼInega yaʼa ge agu fata Yaubada ena viaqa ena awatayei.”

18  f  Tutana tovetumaqana me Diu Fita ena vona baʼe inoqolia, e ʼinega ge wese ida veʼaeʼaetoga ta ʼesi Yaubada iawatuboya ivonaya, “Vonahaqiaqi, Yaubada taudi ge me Diu niʼau awafeledi be ina nuagivila ʼinaya, ʼinega yawai vataya ina lobea.”

Toʼekalesiayavo ʼabaga Anitioki ʼinaya

19  g  Lova tutana Sitibeni iluveʼaligia ʼinega tovetumaqanayavo ivevoalanedi ta iyavula itauya mali diʼwe be mali diʼwe ʼidia, ta vaina luluvaia ʼidewani diʼwe Finisia ʼinaya be bwanabwana Saifilosi ʼinaya ta wese ʼabaga Anitioki diʼwe Silia ʼinaya. Ta Vale Aqiaqina ilugaihiea me Diu dimo ʼidia. 20 Ta vaina tovetumaqanayavo, taudi me Saifilosi be me Sailini iʼifoqe Anitioki ʼinaya, ʼinega Kaiwabu Ieisu weaqina ilugaihiea me Diu ta wese taudi ge me Diu ʼidia. 21 Ta Kaiwabu ena tovetumaqanayavo givewaiwaiedi, ʼinega qabu qiduadi wese ivetumaqana ta inuagivila Kaiwabu ʼinaya.

22  h  Ta toʼekalesiayavo Ielusalema ʼinaya taudi ge me Diu valena inoqolia niʼau ivetumaqana. ʼInega Banaba iluvetunei tauya Anitioki ʼinaya sabi vayausidi. 23 Ta tuta nana Banaba ʼifoqe Anitioki ʼinaya, ʼinega Yaubada ena veyoluba qiduana tomotau ʼidia ʼitea, ta qaiawa qiduana. ʼInega vona iuledi vonigo ge ina venuana magilafu ta ʼesi ina tovoloʼiʼita me edi vetumaqana Kaiwabu ʼinaya. 24 Ta Banaba tauna ʼoloto aqiaqina ta Niboana Gwalagwalana niʼa luveagatunaʼia ta wese ena vetumaqana waiwaina. Ta ena lugaihi ʼinega tomotau qabudi Kaiwabu ivetumaqanea, ʼinega toʼekalesiayavo adi qabu veqidua.

25  i  ʼInega Banaba tauya ʼabaga Tasisi ʼinaya nuanuana Saulo nalobea. 26 Ta tuta nana lobea ʼinega ʼebeʼewei tauyea Anitioki ʼinaya. Ta yaʼwala ʼaidegana gamonaya Banaba be Saulo toʼekalesiayavo maega ivaʼauta, ta tomotau qabudi iveveʼitedi. Ta Anitioki ʼinaya Ieisu ana toʼabibodayavo tomotau imadugabedi Keliso ena tomotauyavo.

27 Ta baʼe tuta nana ʼinaya vaina tovesimasimana Ielusalema ʼinega itauya Anitioki ʼinaya. 28  j  Ta taha ʼidiega ana wawa Agabu edi vaʼauta taha ʼinaya tovolo ta Niboana Gwalagwalana ʼinega madusimana ʼifoqe ʼidia vonaya, “Nawale botana qiduana naʼifoqe diʼwe qabuna ʼidia.” (ʼAbiboda baʼe yani nana ʼifoqe tuta nana Sisa Kolodiasi ena vetoluvine ʼinaya.) 29 ʼInega tovetumaqana Anitioki ʼinaya nuadi ʼaideganega inei kavovo ta edi iula mane ivetunea tovetumaqanayavo Iudia ʼinaya. Ta toiula diavona ʼaidega ʼaidega adi fata ʼinega iula ivetunea. 30  k  ʼInega mane nana Banaba be Saulo ineidi, ta itauyea Iudia ʼekalesia ana tovanugwetayavo ʼidia.

Copyright information for `MOX