Acts 15

ʼEkalesia ana tovanugwetayavo ivaʼauta Ielusalema ʼinaya

a  Faulo be Banaba nawale Anitioki ʼinaya itoatoa, ʼinega vaina tomotau diʼwe Iudia ʼinega iʼifoqe imai, ta Anitioki ana toʼekalesiayavo iveʼale iveʼitedi ivonedia, “Ge ami fata ʼetoyavua ona lobei ʼeguma ge ʼwafimi ona daʼei. Baʼe lova Mosese ena luvine veʼiteda!” b  Ta Faulo be Banaba edi veʼita ge ida ʼawahaqiaqiea ʼinega me Iudia maega iveʼaeʼaetoga qiduana. ʼInega Anitioki ana toʼekalesiayavo Faulo be Banaba ta wese vaina tovetumaqana maega ivetunedi Ielusalema ʼinaya. Ta nuanuadi yani baʼe weaqina ina veqaeyea tovaletuyanayavo 12 ta wese ʼekalesia ana tovanugwetayavo maega.

ʼInega ʼekalesia iluvetunedi itauya, ta edi luvivila gamonaya diʼwe Finisia be Samelia ana tovetumaqanayavo ivayausidi. Ta isimana ʼidia taudi ge me Diu niʼa inuagivila Yaubada ʼinaya. Vona baʼe inoqolia, ʼinega qabudi iqaiawa qiduana. c  Tuta nana iʼifoqe ilugu Ielusalema ʼinaya, ʼinega toʼekalesiayavo be tovaletuyanayavo ta wese ʼekalesia ana tovanugwetayavo Faulo be Banaba iʼebeʼewedi. Ta magilafudi iveluluʼuyayea maʼoda edi fewa Yaubada ena waiwaiega iviaqa ʼaiqedi. Ta vaina Ieisu ana tovetumaqanayavo Falisi adi qabu ʼidiega itovolo ta ivonedi ivonaya, “Tomeqabu nuanuadi ina lugu Ieisu ena qabu gamonaya e nugweta ʼwafidi ina daʼea ta Mosese ena luvine ina matayagea.” ʼInega tovaletuyanayavo ta wese ʼekalesia ana tovanugwetayavo ivaʼauta ta Falisi dina edi vona baʼe weaqina nuanuadi ina veqae.

d  Ta tufwana tuta kuena iveqae ʼinega Fita tovolo ta vonedi vonaya, “Taigwavo, niʼa oalamania lova Yaubada ʼidega venuaʼivinegu Vale Aqiaqina ana lugaihi taudi ge me Diu weaqidi, ʼinega tawa inoqolia ta ivetumaqana. e  Ta Yaubada eda nuanua giwalidaya niʼa alamania, ʼinega tauna taudi ge me Diu ʼawahaqiaqiedi ta Niboana Gwalagwalana neidi lova itaʼa ʼidewana neida. Itaʼa me Diu ta taudi ge me Diu ge taha ana dumaduma Yaubada matanaya, mana tauna giwalidi givevunavunaqia edi vetumaqana ʼinega. 10  f  ʼInega Ieisu ana tovetumaqana vauvaudi taudi ge me Diu ge vita ona neidi fole Yaubada nanualuveifa ʼidaya. Mana lova tubudavo ge adi fata Mosese ena luvineavo ina ʼabibodei ta wese itaʼa ʼidewana. 11  g  Ta itaʼa kavetumaqana vonigo tomotau qabuda ʼetoyavua kana lobea Kaiwabu Ieisu ena nuakolokoloyega, ta ge taha wese mali yani ʼinega.”

12 Ta totoa vaʼauta Fita ena simana baʼe inoqolia, ʼinega ge taha toga ʼidiega daveqae, ta ʼesi ivineneqa aqiaqi Banaba be Faulo edi veluluʼuya maʼoda Yaubada ʼebeʼita ta wese ʼebenuavoqana viaqidi edi fewa ʼidiega taudi ge me Diu ʼidia. 13 Ta magilafudi edi vona iluʼovoia, ʼinega Iemesa tovolo vonedi vonaya, “Taigwavo, ovineneqa! 14 Fita niʼa givesimatalia ʼidaya Yaubada ena mai nugwenugweina taudi ge me Diu ʼidia weaqina. Ta baʼe mai nana ʼinaya vaidi ʼidiega niʼau ʼawahaqiaqiedi ena tomotauyavo ʼidewani. 15 Baʼe yani nana weaqina lova tovesimasimana iʼwayavia, ta baʼitagana ana aqiaqi niʼa ʼifoqe, mana imadusimanea ivonaya,

16  h  ‘ʼAbibodanaya ena ʼevivi
ena mai
ta Deibida ena ʼebeluvine
kavona vanue ʼeqeuqeunia
yaʼa ena yoqona ʼeviviea.
Yani qabuna ʼeno kavokavovo,
ta yaʼa ena givetovolo ʼeviviea,
17 be yaqisa mali qabu
yaʼa Kaiwabu ina saligu.
Ta wese taudi ge me Diu
lova yavenuaʼivinedi ina saligu.
Kaiwabu ena vona baʼe,
18 tauna tuta lova ʼinega
yani qabuna baʼe weaqidi
ena ʼwayavi ʼinega simana ʼifoqeyedi.’”
19 Ta wese Iemesa vonedi vonaya, “Egu luvine baʼe ʼidewana: ʼEguma tomeqabu taudi ge me Diu ʼidiega ina nuagivila Yaubada ʼinaya, e ʼinega ge taha vita kana neidi. 20  i  Ta ʼesi taha leta kana ʼwayavia ʼidia kana vonedi ge taha toga ana fata ʼabwaga vevegubana tokwalui ʼidia ʼinega naʼai, ta ge taha toga navelamoʼeno kavokavovo, ta wese ge taha toga sulala naʼai ta wese ge yubai veiʼodi ma sulalina naʼaini. 21 Mana Mosese ena luvineavo tuta lova ʼinega be ana laba baʼitagana Sabate ʼaidega ʼaidega ʼidia ilulugaihiedi vanue tafwalolo gamonaya ʼabaga qabudi ʼidia.”

Leta iʼwayavia taudi ge me Diu tovetumaqana ʼidia

22 ʼInega Ieisu ena tovaletuyanayavo ta ʼekalesia ana tovanugwetayavo be tovetumaqanayavo qabudi maega edi nuanua ʼaideganega tomotau vaina ivenuaʼivinedi be taudi Faulo be Banaba maega ina tauya Anitioki ʼinaya. ʼInega ʼoloto magilafudi ʼekalesia ana tovanugweta ʼidiega ivenuaʼivinedi. Taha ana wawa Iudasa tauna wese igabea Basaba, ta wese taha ʼoloto ana wawa Sailasa. 23 ʼInega magilafudina leta nana taudi ge me Diu weaqidi iʼewei ina tauyea, ta ana noqola baʼe ʼidewana vonaya,

“Emavo ye,

  • Vematamagilafu baʼe omiʼa tovetumaqana ge me Diu ʼabaga Anitioki ta diʼwe Silia be Silisia ʼidia otoatoa weaqimi.
  • Imaʼa emiavo tovaletuyanayavo be ʼekalesia ana tovanugwetayavo ta wese tovetumaqanayavo qabuma emi leta baʼe aʼwayavia waiwai ʼimia Ielusalemega, ta alulukaiwa ʼimia.
24 
  • Niʼa valemi anoqolia vaina tomotau ʼimega iwai ta edi veʼita ʼinega inidoemi ta igivenuavitemi. Ta imaʼa ge ada vebibinedi ʼidewana ina viaqi ʼimia, ta ʼesi taudi edi nuenuega.
25 ʼInega imaʼa ema nuanua ʼaideganega vaina tomotau niʼa avenuaʼivinedi ta avetunedi iwai ʼimia edavo Faulo be Banaba maega, taudi adi wawa Iudasa be Basaba ta aveveyolubedi qiduana. 26 Ta magilafudi yawaidi niʼa iawafelea veilaqe ʼinaya Ieisu Keliso eda Kaiwabu ena fewa weaqina. 27 Ta tolaʼai niʼa aʼwayavia leta nana ʼinaya taidavo Iudasa be Basaba ʼawadiega vona nana wese ina simana ʼifoqeyea ʼimia. 28  j  Niboana Gwalagwalana be wese imaʼa ema nuanua ʼaidegana, ʼinega ge nuanuama luvine vitadi ana neimi ta ʼesi nuanuama luvine vaina namo ʼidiega ona ʼitamakimi. 29 Ta luvine diavona baʼe: ʼAbwaga tomotau niʼa ivegubayea tokwalui ʼidia ge ona ʼaini. Wese yubai sulalidi ge ona ʼaini, ta wese veiʼodi ma sulalina ge ona ʼaini. Ta wese ge ona velamoʼeno kavokavovo. Ta ʼeguma baʼe luvine diavona ona matayagedi emi toa naveaqiaqi. Emavo, baʼe ema vona ana fata. Kafoi.”

30 ʼInega ʼekalesia ana tovanugwetayavo Faulo be, Banaba be, Iudasa ta wese Sailasa iluvetunedi, ʼinega Ielusalema inogei ta itauya Anitioki ʼinaya. Ta omoʼe ʼinaya toʼekalesia igaba vaʼauqidi imai ta leta nana ineidi. 31 Ta tuta nana iavoya iqaiawa qiduana, mana leta nana ʼinega adi vona iula ilobea. 32 ʼInega Iudasa be Sailasa Yaubada ana tovesimasimana edi vonayavo ʼidiega tovetumaqanayavo igivewaiwaiedi ta wese igiveqaiawedi. 33 Ta Sailasa be Iudasa Anitioki ʼinaya itoa tufwana tuta kuena, ʼinega tovetumaqanayavo ivona veyolubedi ta ivetunedi iʼevivi itauya Ielusalema ʼinaya adi tovetune ʼidia. [ 34 Ta ʼesi Sailasa ena nuanua be natoa ʼevivi Anitioki ʼinaya.]
15:34Vonahaqiaqi, baʼe buki nana Luke taunega maduʼwayavia, ta ʼabibodanaya wese vaidi tomotau leta nana ivetutumea ta iʼwayavia, ta edi ʼwayavi vaidi ʼidia wese laba 34 iluvetomanea.
35 Ta Faulo be Banaba Anitioki ʼinaya nawale itoatoa. Taudi ta wese tomotau vaina maega Kaiwabu ena vona tomotau iveveʼitedi ta ilulugaihiea ʼidia.

Faulo be Banaba ivetoasiʼi

36 Ta vaina tuta ʼabibodanaya Faulo iana Banaba voneaya, “Iagu, kana ʼevivi ʼabaga diavona lova katauya ʼidia Kaiwabu Valena ana lugaihi weaqina, ta kana vayausidi kana ʼitedi maʼoda edavo itoatoa ʼaiqa.” 37  l  Ta Banaba nuanuana Ioni tauna wese ana wawa Maki maega ina tauya. 38  m  Ta Faulo ge nuanuana, mana lova Maki nana nogedi diʼwe Famifila ʼinaya ta ʼevivi tauya Ielusalema. ʼInega ge nuana wese maega ina fewa. 39 ʼInega Faulo be Banaba iveʼaeʼaetoga qiduana Maki weaqina, ta vetoatoasiʼi ʼifoqe nuanidia. ʼInega Banaba Maki ʼebeʼewea ta wagega igelu ivenaya itauya bwanabwana Saifilosi ʼinaya. 40 Ta Faulo Sailasa venuaʼivinea. ʼInega ʼabaga Anitioki ana tovetumaqanayavo magilafudina weaqidi ivenoqi Yaubada ʼinaya nanuakolokoloyedi ta wese naiuledi edi luvivila ʼinaya. 41 ʼInega itauya diʼwe Silia be Silisia ʼabaganavo ʼidia ta ʼekalesia ʼaidega ʼaidega iuledi ta igivewaiwaiedi.

Copyright information for `MOX