Acts 18

Faulo ena viaqa ʼabaga Kolinita ʼinaya

ʼAbibodanaya Faulo Ateni nogea ta tauya ʼabaga qiduana Kolinita ʼinaya. a  Omoʼe ʼinaya taha Diu ʼolotona lobea ana wawa Akwila, ta tauna ena ʼebeviʼoi diʼwe Fonito ʼinaya. Ma moqanena Filisila tawadega imai diʼwe Italiega, mana Sisa Kolodiasi me Diu qabudi luvine neidi Loma ʼinega ina ʼifoqe. ʼInega Faulo Akwila ma moqanena vayausidi. b  Ta taudi edi fewa yubai ʼwafidiega be wese vutuvutudiega didi isaisailidi, ta wese Faulo ena fewa ʼedewana. ʼInega vewagawaga edi vanuea ta qabudi ifewa ʼaideganega. Ta Sabate ʼaidega ʼaidega Faulo me Diu edi vanue tafwalolo ʼinaya veveqae me Diu ta wese me Guliki ʼidia, mana nuanuana qabudi nuadi naʼeqaʼuya ta ina vetumaqana Ieisu ʼinaya.

c  Faulo nawale toatoa Kolinita ʼinaya, ʼinega Timoti ma iana Sailasa Masidonia ʼinega imai ʼinaya. Ta Faulo nawale lulugaihi me Diu ʼidia, ta tuta qabuna simasimana ʼidia Ieisu tauna Toʼetoyavua. d  Ta me Diu Faulo ena simana ge ida ʼawahaqiaqiea, ʼinega iʼawaluveifea. ʼInega Faulo ana kaleko fwayaqauna matadia ʼaubutubutu yavulea, e benaʼe edi ʼebeʼita edi noga weaqina, ta vonedi vonaya, “Omiʼa nawale ona veilaqe emi vedeba ʼiʼwana weaqina. Ta veilaqe nana weaqina taumiega ona veʼewemi, mana yaʼa ʼilumaiqigu yatoatoa. ʼInega tuta baʼinega ena nogemi be ena tauya taudi ge me Diu ʼidia!”

ʼInega edi vanue tafwaloloya nogedi ta vanaqo Taitio Iusito ena vanuea ta maega itoatoa. Ta Taitio nana Yaubada ana toawatubo taha. Ta vanue tafwalolo ana tovanugweta ana wawa Kilisifo, tauna ena vanue ana totoayavo maega Kaiwabu Ieisu ivetumaqanea. Ta wese me Kolinita ʼeala Faulo ena lugaihi ʼinega iveʼale vetumaqana Ieisu ʼinaya, ʼinega babitaiso iʼewea.

ʼInega taha velovelovana ʼinaya Faulo kavona veʼwayoqega Kaiwabu Ieisu ʼitea voneaya, “Faulo, ge giwaliu nahaʼala. Vale Aqiaqina nawale una simana ʼifoqeyea, ta ge una luaʼu, 10  e  mana yaʼa oʼa maega katoatoa. Ta ge taha toga ana fata navunuqiu, mana baʼe ʼabaga nana ʼinaya tomotau ʼeala ivetumaqanegu ta taudi egu qabuyavo.” 11 ʼInega Faulo omoʼe ʼinaya toatoa waiʼena 18 ʼidia, ta Yaubada ena vona veveʼitedi.

12 Ta tuta nana Galio vegavana me Guliki edi diʼwe Akaya ʼinaya, e ʼinega vaina me Diu iveʼaidega ta Faulo ivevoalanea ikafia ta itauyea sabi vekotuna Galio matanaya. 13 ʼInega Faulo iveʼewea ivonaya, “Baʼe ʼoloto nana tomotau lulukeiedi ta veveʼitedi mali ʼeda Yaubada ana awatubo weaqina, ge itaʼa eda luvine ʼedewana.”

14 Tuta goyona be Faulo davona ʼeviviedi, ʼinega Galio madutovolo ta me Diu vonedi vonaya, “Omiʼa me Diu, ovineneqegu! ʼEguma baʼe ʼoloto nana vaina luveifana daviaqidi ʼidewani luveʼaliga be, vanawala be, vedavi be, e ʼinega luaqiaqiegu be emi veʼewa eda noqolia. 15 Ta ʼesi emi veʼewa baʼe taumiega emi nuenuega vaina vona be wawa be emi luvine weaqidi, ʼinega taumiega ona luvine ami vitayavo weaqidi, ta yaʼa yanoga.” 16 ʼInega Galio me Diu ʼwavi ʼifoqeyedi vanue ʼebevetalaʼai ʼinega. 17 Ta toveʼewa diavona taha ʼoloto ana wawa Sositeni ikafia, tauna me Diu edi vanue tafwalolo ana tovanugweta, ta ilavua dadanea toluvineavo matadia. Ta Galio ge taha danuanua baʼe yani nana weaqina.

Faulo ʼevivi tauya ʼabaga Anitioki ʼinaya

18  f  Ta vekotu nana ʼabibodanaya Faulo vaina ʼaubena ʼidia nawale toatoa Kolinita ʼinaya. Tuta goyona nagelu, ta nugweta ʼabaga Senikila ʼinaya taha tomotau Faulo debana kuena daʼa yavulea. Lova Faulo debana ge dadaʼei, mana taha vona fofofola ʼinanea Yaubada ʼinaya.
18:18Faulo debana ge dadaʼei tuta kuena ʼinaya, mana baʼe debana nana kavona ʼebeʼita baʼe vona fofofola nana weaqina. Ta vona fofofola nana ana tuta niʼau gumwala, ʼinega debana daʼa yavulei. Baʼe ilivu nana igabea ana wawa “Nasili vona fofofolana”.
Vedaʼa gumwala ʼinega toʼekalesiayavo lukafoiedi ta wagega gelu sabi vaukamana diʼwe Silia weaqina. Ta Filisila ma moqanedi Akwila maega igelu itauya.
19 ʼInega iʼifoqe ʼabaga qiduana Efeso ʼinaya ilugu, ta omoʼe ʼinaya Faulo Filisila ma moqanedi Akwila nogedi. Ta Faulo ena toa Efeso gamonaya tauya me Diu edi vanue tafwalolo ʼinaya ta lugu sabi veqae taudi maega. 20 ʼInega Faulo ivenoqiea ʼeguma ana fata tufwana tuta kuena maega ina toa, ta vonedi ge ana fata, 21 vonedia, “ʼEguma Yaubada nahawafelegu nawale ena ʼevivi ena mai.” ʼInega me Efeso lukafoiedi ta gelu ʼevivi tauya.

22 Ta ʼinega lugu ʼabaga Sisalia ʼawaboqea. ʼInega ʼwatovu Ielusalema ʼinaya ta toʼekalesiayavo vayausidi. Vayausidi gumwala ʼinega ʼevivi mai ena ʼabaga qiduana Anitioki ʼinaya. 23 Ta Faulo tufwana tuta kuena Anitioki ʼinaya toatoa. ʼInega tauya diʼwe Galetia be Filigia ʼidia, ta ʼabaga taha taha ʼidia luvivila dadana ta Ieisu ana tovetumaqanayavo givewaiwaiedi.

Afolosa ena lugaihi Efeso ʼinaya

24 ʼInega taha Diu ʼolotona ana wawa Afolosa mai Efeso ʼinaya. Tauna ena ʼebeviʼoi ʼabaga qiduana Alekisanidela diʼwe Itifita gamonaya. Tauna tolugaihi aqiaqina ta Buki Nugwenugweina ana toalamani aqiaqi. 25 Ta Afolosa lova veʼita ʼewea Kaiwabu ena ʼeda weaqina, ʼinega tuta qabuna me ena qaiawa tomotau veʼita tunutunuqina neineidi Ieisu weaqina. Ta ge dahalamania babitaiso Ieisu ana wawega weaqina, mana lova Ioni ena babitaisomo valena noqolia. 26 ʼInega Afolosa me ena giwalifatu veʼale lugaihi me Diu edi vanue tafwalolo ʼinaya. Ta Filisila ma moqanedi Akwila ena lugaihi inoqolia. ʼInega iʼebeʼewea itauyea edi vanuea ta Yaubada ena ʼeda weaqina iveʼita aqiaqiea, e ʼinega Afolosa ena alamani veqidua. 27 Ta Afolosa nuanuana navaukamana diʼwe Akaya ʼinaya. ʼInega Efeso ana tovetumaqanayavo edi vona ʼinega igivewaiwaiea, ta taha leta iʼwayavia me Akaya ana tovetumaqanayavo ʼidia ta ivonedi be Afolosa ina ʼebeʼewea. Ta tuta nana Afolosa ʼifoqe Akaya ʼinaya, ʼinega taudi lova Yaubada ena nuakolokoloyega Ieisu ivetumaqanea iula qiduana neidi ena lugaihi ʼinega, 28  h  mana Afolosa me ena waiwai me Diu maega iveʼaeʼaetoga tomotau matadia. Ta Buki Nugwenugweina ʼinega Afolosa me Diu edi luveifana givesimatala ʼidia, ta veʼita aqiaqiedi vonigo Ieisu tauna Toʼetoyavua.

Copyright information for `MOX