Acts 21

Faulo tauya Ielusalema ʼinaya

Imaʼa Faulo maega ʼekalesia ana tovanugwetayavo alukafoiedi, ʼinega agelu ta malavetega atauya vavava bwanabwana Kosa ʼinaya ta alugu. Mahala vulihia ʼinega agelu ʼevivi atauya taha wese bwanabwana ana wawa Lodesi ʼinaya alugu. Wese ahala ʼeviviea ʼinega Lodesi anogei ta avaukamana ʼabaga Fatala ʼinaya. Ta Fatala ʼinaya taha waga alobea navaukamana diʼwe Finisia ʼinaya. E waga nana ʼinaya agelu ta malavetega atautauya. ʼInega bwanabwana Saifilosi ama kelia anogei ta avihila vavava atauya diʼwe Silia weaqina. ʼInega ʼabaga Taia ʼinaya alugu kulufa sabi talaiwaqidi wagega. a  Ta omoʼe ʼinaya Ieisu ana toʼabibodayavo alobedi ta maega atoatoa ʼaubena seveni ʼidewani. Ta toʼabiboda dina Niboana Gwalagwalana ʼinega Faulo ivenoqiea ge natauya Ielusalema ʼinaya. Ta ʼaubena seveni dina niʼa igumwala. ʼInega aʼevivi wagaya ʼabo toʼekalesiayavo ma moqanediavo be natudiavo qabudi maega awebui ʼabagega ta atauya balabalaya. Ta omoʼe ʼinaya tuqatuqamega asobadi avenoqi Yaubada ʼinaya. ʼInega ilukafoiema ta wese imaʼa alukafoiedi ta ʼinega agelu wagaya, ta taudi iʼevivi itauya ʼabagaya.

ʼInega Taia anogei ta aʼifoqe alugu ʼabaga Tolemasi ʼinaya. ʼInega ʼabaga ana toʼabibodayavo alukaiwa ʼidia, ta ʼaubena ʼaideganamo maega atoa. b  Mahala ahalia ʼinega Tolemasi anogei ta atauya ʼabaga Sisalia ʼinaya. Ta omoʼe ʼinaya atauya alugu Filifi ena vanuea ta maega atoa. Tauna Vale Aqiaqina ana toyawala, ta tauna toiula adi yau seveni ʼidiega, lova tovaletuyanayavo ivenuaʼivinidi ʼabwaga ana vewilaʼa weaqina. Ta Filifi natunavo vivivinedi adi yau foa kavona molamolabadi ʼidewani itoatoa, ge ida vaqi. Ta ʼesi taudi Yaubada ena vona ivetalasimasimana tomotau ʼidia. 10  c  Nawale emavo maega atoatoa vaina ʼaubena ʼidia, ʼinega taha ʼoloto ana wawa Agabu ʼifoqe diʼwe Iudia ʼinega. Tauna wese Yaubada ena tovesimasimana taha. 11  d  Ta Agabu mai ʼimaya ʼinega Faulo ana gadiʼwana ʼewea ta taunega ʼaqena be nimana yoqonidi ʼinega vonedi vonaya, “Niboana Gwalagwalana vonaya, ‘Nawale baʼe ʼidewana me Diu Ielusalema ʼinaya tonigadiʼwana ina yoqonia ta ina veʼineiea me Loma ʼidia ta ina luvinea.’”

12 Ta tuta nana imaʼa ta wese vanue ana totoayavo baʼe vona nana anoqolia ʼinega Faulo avenoqiea gebu natauya Ielusalema ʼinaya. 13  e  Ta Faulo vonema vonaya, “Ge ona dou ta ge ona givenuavitegu. Niʼa yaʼivaʼavaʼata ta yahawafelegu ina yoqonigu Ielusalema ʼinaya, ta wese ʼaliga ʼinaya yahawafelegu Kaiwabu Ieisu ana wawa weaqina.”

14 Ta ge ama fata ada awatayei ʼinega aluaʼu ta avoneaya, “Tolaʼai Kaiwabu nuanuana una viaqia, e tua uda viaqi!”

15 ʼAubena vaina ʼabibodanaya ema kulufayavo aʼivaʼavaʼaidi ta atauya Ielusalema weaqina. 16 Ta vaina Ieisu ana toʼabibodayavo Sisalia ʼinega maega aveloba ta matama iʼweabuya ta itauyema taha Saifilosi ʼolotona ana wawa Nasoni ena vanuea. Tauna Ieisu ana toʼabiboda taha nugwenugweina, ʼabo maega atoatoa.

Faulo ʼifoqe Ielusalema ʼinaya

17 Ta niʼa aʼifoqe Ielusalema ʼinaya, ʼinega tovetumaqana qabudi me edi qaiawa iʼebeʼewema.

18 Mahala ahalia ʼinega Faulo maega atauya Iemesa ena vanuea sabi vayausina, tauna ʼekalesia ana tovanugweta qiduana. Ta ʼekalesia ana tovanugwetayavo qabudi vanuea itoatoa alobedi. 19  f  Ta Faulo vona lukaiwa ʼidia, ʼinega yani qabuna weaqina vematamagilafuyedi Yaubada ena viaqayavo taudi ge me Diu ʼidia ena fewa ʼinega.

20  g  Faulo ena vona inoqolia, ʼinega Yaubada iawatuboya. ʼInega Faulo ivoneaya, “Iama, niʼau uʼitedi me Diu ʼidiega ʼevisa tausani Ieisu niʼau ivetumaqanea! Ta wese ualamania qabudi niʼa iawafela aqiaqiedi Mosese ena luvineavo ʼidia. 21 Ta me Diu tovetumaqana baʼidia Ielusalema ʼinaya maega atoatoa valeu inoqolia vonigo oʼa taudi me Diu ta wese ge me Diu maega itoatoa niʼa uveʼitedi Mosese ena luvine ina nogea. Ta wese niʼa inoqolia uveʼitedi natudiavo meʼolotodi ʼwafidi ge ina daʼei ta ʼesi tubudiavo edi ilivu ina nogea. 22 Ge tuta kuena ʼinaya valeu ina noqolia vonigo oʼa niʼa umai ʼimaya ta ina nualuveifa ʼiuya. ʼInega maʼoda kana viaqa ʼaiqa? 23  h  Ta ema nuanua baʼe ʼedewana kana viaqia: ʼOloto foa ʼimega itoatoa, taudi lova ivona fofofola Yaubada ʼinaya ina vetafeʼwa waiwai tauna weaqina. ʼInega debadi ge ida daʼei. Ta vona fofofola nana ana tuta niʼau gumwala ʼinega debadi ina daʼa yavulea. 24 ʼInega ʼoloto dina una ʼewedi ta taudi maega edi ilivu ona ʼabibodei ta Yaubada matanaya ona givevunavunaqimi. Ta yani baʼe ana maisa weaqina una iuledi ʼinega adi fata debadi ina daʼea. Ta baʼe ʼinega tomotau qabudi ina alamania me Diu edi luvineavo uʼabiʼabibodedi ta wese ina alamania au ʼawaluveifa niʼa inoqolidi ge vonahaqiaqi. 25  i  Ta lova ema nuanua ʼaideganega taha leta niʼau avetunei taudi ge me Diu tovetumaqanayavo ʼidia, ta ana noqola baʼe ʼidewani:

‘ʼAbwaga vevegubana tokwalui ʼidia ge ona ʼaini. Yubai sulalidi ge ona gudatonovi. Ta yubai veiʼodi ma sulalina ge ona ʼaini. Ta wese ge ona velamoʼeno kavokavovo.’”
26  j  Mahala ahalia ʼinega Faulo ʼoloto foa dina ʼebeʼewedi tauyedi ta taudi maega igivevunavunaqidi Yaubada matanaya. Ta ʼabibodanaya tauya Vanue Gwalagwalana ʼinaya toveguba ʼidia sabi vematamagilafuyedi edi givevunavunaqa ana ʼaubena vesevenina weaqina, mana ʼaubena seveni ʼidia ilivu nana iviaqia. Ta wese vonedi ʼaubena nana ʼinaya faibi dina ina ʼevivi ta edi guba ina aʼuya ʼaidega ʼaidega weaqidi.

Faulo ikafia Vanue Gwalagwalana ʼinaya

27 Ta edi ʼaubena vesevenina tuta goyona naluʼovoa. ʼInega vaina me Diu diʼwe Eisia ʼinega Faulo iʼitea Vanue Gwalagwalana ʼinaya toatoa. Ta tomotau qabudi italaveaʼiedi ta me edi diavilavila Faulo ikafia. 28 ʼInega ikolukolua ta ivonaya, “Emavo me Isileli, oiulema! Mana baʼe ʼoloto nana tuta qabuna tautauya diʼwe taha taha ʼidia ta tomotau koyadi talaveaveaʼiedi ta veveʼitedi itaʼa eda luvineavo ge ina ʼabibodei, ta wese vonedi vonigo Vanue Gwalagwalana yani kavokavovo. Ta wese mali tomotau taudi ge me Diu ʼebeʼewedi mimiedi Vanue Gwalagwalana gamonaya, ta baʼe ʼinega eda Vanue Gwalagwalana igigivebwavuya.” 29  k  Ta baʼe ʼidewani ivona ʼaiqa, mana ʼaubena nana ʼinaya Faulo be wese Efeso ʼolotona taha imaduʼitedi ʼabagaya, ta ʼoloto nana ana wawa Tilofimo tauna ge Diu ʼolotona. Ta ivonaya be Faulo ʼoloto nana daʼebeʼewei ta maega ida lugu Vanue Gwalagwalana gamonaya.

30 Ta baʼe veʼewa nana weaqina me Ielusalema qabudi ivetalamaqimaqiʼai. ʼInega iveʼivivihila imai ta Faulo ikafia ilihi ʼifoqeyea Vanue Gwalagwalana ʼinega ta lukwayavonega ana ʼawayavo iaʼubodedi. 31 Ta tomotau qabudi tuta goyona Faulo ida luveʼaligia. ʼInega taha me Loma toluavia edi tovamatana qiduana vale noqolia me Ielusalema qabudi diadi vilea be vetalamaqimaqiʼai qiduana niʼa ʼifoqe. 32 ʼInega lukwayavonega tovamatana nana vaina tovamatana goyogoyodi ta wese edi toluaviayavo maega ivihila iwebui tovaʼauta qabudi ʼidia. Ta qabu dina Faulo ivunuqa veiveifea, ta tuta nana toluaviayavo iʼitedi iluaʼu. 33 ʼInega tovamatana nana mai Faulo diʼwenaya ta toluavia diavona luvinedi be ina kafia. Ta wese vonedi seni magilafudi ʼidiega ina yoqonia. ʼInega qabu diavona vetalaʼaiedi vonedia, “Toʼoloto baʼena, ta maʼoda viaqa ʼaiqa ʼimia?” 34 Ta qabu diavona ivevelegulegu ta vona dumadumadi be dumadumadi ivonavonayedi ʼinega tovamatana nana ge ana fata edi vona ʼiuna danoqoli. ʼInega ena toluaviayavo vonedi Faulo ina kafia ina tauyea edi balekia. 35  l  ʼInega Faulo itauyea ta qabu diavona italaʼobedi. Ta niʼa iʼifoqe edi balekia walianaya, ʼinega toluavia Faulo isilagaia, mana tuta goyona qabu diavona ida vunuqa ʼeviviea ta ivevekolukolua ivonaya, “Ei, kana luveʼaligia, kana luveʼaligia!”

Faulo ena vona yoʼo ʼidia

37 Tuta goyona toluavia Faulo ina aʼuluguyea balekia ʼinega Faulo toluavia edi tovamatana qiduana voneaya, “Nage ana fata taha yani ena voneu?”

Ta tuta nana tovamatana nana Faulo noqolia me Guliki bonadiega veveqae ʼinega yoʼalia ta vonaya, “Oʼa kumadega vona Guliki ualamania!
38  m  Ta yavonaya be oʼa Itifita ʼolotona tauna baʼe goluanamo mai ta tokwava adi yau 4,000 talaveaʼiedi ta vanugwetedi ʼinega me Loma maega ivedavi. Vedavi gumwala ʼinega tauyedi ʼabaga tomotau geqana ʼinaya.”

39 Ta Faulo voneaya, “Yaʼa ge tauna! Yaʼa Diu ʼolotogu ta egu ʼabaga aqiaqi Tasisi diʼwe Silisia gamonaya, ta ʼabaga nana ʼabaga qiduana ta yaʼa ana tomotau aqiaqi. Ta yanoqieu una awafelegu be ena veqae baʼe tomotau diavona ʼidia?”

40 ʼInega tovamatana Faulo awafelea. Ta Faulo walianaya tovolo ta nimana silagaia lutaqodi ʼabo ʼelovedi ta igenuʼwana. ʼInega Faulo me Ibeliu bonadiega vonedi vonaya,

Copyright information for `MOX