Acts 23

ʼInega Faulo ʼita naqo me Diu edi kaniselayavo ʼidia ta vonedi vonaya, “Taigwavo, lova be ana laba baʼitagana agu lutonova Yaubada matanaya aqiaqina, mana tuta qabuna egu ilivu tunutunuqina.” a  ʼInega toveguba edi tovanugweta ana wawa Ananaiasi taudi Faulo diʼwenaya itovotovolo luvetunedi nimadiega Faulo ʼawanaya ina vunuqa. b  ʼInega Faulo voneaya, “Oʼa wese Yaubada navunuqiu, mana oʼa au ʼita aqiaqina, ta gamouya eu nuanua luveifana. Vonigo benaʼe ʼinaya utoabui be Mosese ena luvineyega una luvinegu. Ta yavonahaqiaqieu luvine nana niʼa ubwegea, mana tawa uvonedi ina vunuqigu.”

Ta taudi Faulo diʼwenaya itovotovolo iawatayea ivoneaya, “Maʼoda oʼa Yaubada ena toveguba edi tovanugweta ʼinaya uvonavona luveifa, waisa?”

c  ʼInega Faulo wese vonedi vonaya, “Egwavo, soli qiduana, mana yaʼa ge eda alamania vonigo tauna toveguba edi tovanugweta. Vonahaqiaqi, Buki Nugwenugweina ena simana ʼidewani vonaya, ‘Emi toluvine qiduana ge ona ʼawaluveifei.’”

d  Ta Faulo niʼa ʼitedi me Diu edi kaniselayavo ʼidiega vaina Sadusiavo ta wese vaina Falisiavo itoatoa, ʼinega gabedi vonaya, “Taigwavo, yaʼa wese taha Falisi, mana tamagu wese Falisi adi yoʼo ʼinega. Ta egu tovolo omiʼa matamia ʼiuna, mana yaluluʼita vane toʼaliga edi yaʼitoto ʼevivi ʼaligega weaqina.”

Ta Faulo ena vona baʼe weaqina Falisiavo be Sadusiavo iveʼaeʼaetoga ʼinega vetoatoasiʼi ʼifoqe nuanidia. e  Mana Sadusiavo ivonaya vonigo toʼaliga ge ana fata ina yaʼitoto ʼevivi. Ta wese ivonaya be Yaubada ena tovaleʼewayavo be niboniboana ge ida toatoa. Ta ʼesi Falisiavo ivetumaqana aqiaqi nawale toʼaliga ina yaʼitoto ʼevivi ta wese ivetumaqana tovaleʼewa be niboana itoatoa. Ta velegulegu qiduana ʼifoqe ʼinega vaina Falisi luvine ana toveʼitayavo me edi nualuveifa itovolo ta iveʼaeʼaetoga waiwai ivonaya, “ʼOloto baʼe ge taha ena luveifana ada ʼita lobei. Ana ʼita Yaubada ena tovaleʼewa taha nage niboana taha ena vona neia.”

10 Ta veʼaeʼaetoga nana veqidua vaʼine qabu magilafudina nuanidia, ʼinega toluavia edi tovamatana qiduana mwaniniva vonigo nawale Faulo ʼwafina ina velihiea ta ina ʼesiwagewagea. ʼInega ena toluaviayavo luvinedi be ʼiʼimega Faulo ina ʼewea kanisela diavona ʼidiega ta ina tauyea edi balekia.

11  f  Ta velovelovanaya Kaiwabu mai Faulo diʼwenaya tovolo ta voneaya, “Faulo, giwaliu nafatu! Niʼau Valegu Ielusalema ana totoayavo ʼidia usimanea, ta nawale wese ʼidewanina Vale Aqiaqina ʼabaga qiduana Loma ana tomotauyavo ʼidia una lugaihiea.”

Me Diu idima govaqa Faulo ana luveʼaliga weaqina

12 Mahala vulihia ʼinega me Diu ivaʼauta ta idima govaqa maʼoda Faulo ina luveʼaliga ʼaiqei. ʼInega ma ediavo ivona fofofola ivonaya, “Tamada, nawale ge kana ʼai be wese ge kana numa ana laba Faulo kana luveʼaligia!” 13 Ta todima govaqa dina adi yau 40 ta wese vaina ediavo maega. 14 ʼInega itauya toveguba qiduqiduadi be wese ʼabaga ana tovanugwetayavo ʼidia ta ivonedia, “Imaʼa niʼa avona fofofola ta wese aʼawatamatamana ge taha ʼabwaga ana gudatonovi ana laba Faulo ana luveʼaligia. 15  g  ʼInega nuanuama omiʼa be kaniselayavo maega vale ona vetunei toluavia edi tovamatana qiduana ʼinaya ta ona uʼavea be Faulo naʼebeʼewei namiea ʼimia kotu weaqina, mana nuanuami wese Faulo ena luveifana ona sali aqiaqiea. Ta imaʼa ana ʼivaʼavaʼata, ta tuta nana ʼedaya toluaviayavo Faulo maega imaimai, e ʼinega ana kafia ana luveʼaligia.”

16 Ta Faulo oqana me Diu edi dima govaqa valena noqolia, ʼinega tauya toluaviayavo edi balekia lugu, ta Faulo ʼinaya edi dima govaqa weaqina vematamagilafuyea. 17 ʼInega Faulo toluavia edi tovamatana goyona taha gabea voneaya, “Kilakai baʼe una tauyea toluaviayavo emi tovamatana qiduana ʼinaya ta ena nuanua nasimanea ʼinaya.”

18 ʼInega tovamatana nana Faulo oqana ʼebeʼewei tauyea ena tovamatana qiduana ʼinaya ta voneaya, “Faulo yoqoyoqonina luvetunegu ta venoqiegu kilakai baʼe yamiea ʼiuya nuanuana taha yani weaqina navoneu.”

19 ʼInega tovamatana qiduana Faulo oqana nimanaya kafia ʼebeʼewei maega tufwana ivanaqo adi ʼaidega ta ʼinega vetalaʼaiea voneaya, “Tolaʼai eu nuanua e una simana ʼiguya.”

20 ʼInega kilakai nana voneaya, “Me Diu vaina idima govaqa ina venoqieu be ʼibe Faulo una ʼebeʼewei una miea me Diu edi kaniselayavo edi toavaʼauta ʼinaya nuanuadi Faulo ena luveifana ina sali aqiaqiea. Ta baʼe edi uʼava qiduana. 21 ʼInega edi venoqi ʼiuya ge una viaqi, mana me Diu adi yau 40 ta wese vaina maega ʼedaya ina oukwaiva ta ina baʼebaʼe Faulo ina kafia ina luveʼaligia. Edi vona fofofola be wese edi ʼawatamatamana ʼenoʼenova vonigo ʼabwaga be goʼila ge ina gudatonovi ana laba Faulo ina luveʼaligia. Taudi niʼa ibodaboda, ta ʼeguma edi venoqi una ʼawahaqiaqiea e yani nana nawale naʼifoqe.”

22 ʼInega tovamatana qiduana Faulo oqana luvine neia voneaya, “Kaiwa, oʼa una tauya ta tolaʼai niʼa usimana ʼifoqeyea ʼiguya weaqina ge taha toga una vonei.” ʼInega luvetunea ʼabo ʼifoqe tauya.

Faulo itauyea Sisalia ʼinaya sabi vekotuna

23 ʼInega toluavia edi tovamatana qiduana tovamatana goyogoyodi magilafudi gabedi ʼinega luvine neidi vonedia, “Baʼe ʼitaga lavilavi ʼinaya toluavia adi yau 200, ta wese toluavia me edi osi adi yau 70 ta wese toʼavala gita 200 ona ʼivaʼavaʼaidi, be velovelovana 9 koloki ʼidewani ona tutuvila be Faulo ona tauyea ʼabaga Sisalia ʼinaya. 24 Ta wese vaina osi Faulo weaqina ona ʼivaʼavaʼaidi ʼinega nagelu ta ona ʼitamaki aqiaqiea ona tauyea gavana Feliki ʼinaya.” 25 ʼInega tovamatana qiduana taha leta ʼwayavia Feliki ʼinaya, ta ana noqola baʼe ʼidewana,

26 “Oʼa kaiwabu agou gavana Feliki, me egu ʼamayaba yalulukaiwa ʼiuya.

27 
  • h  ʼOloto baʼe me Diu ivevoalanea ʼinega ikafia nuanuadi ina luveʼaligia. Ta valena yanoqolia tauna Loma ʼolotona, ʼinega egu toluaviayavo maega atauya ayavuia nimadiega.
28  i  Ta nuanuagu me Diu edi veʼewa ʼiuna eda alamania, e ʼinega niʼau yatauyea edi kaniselayavo matadia edi vanue ʼebetoavaʼauta ʼinaya sabi vetalaʼaina. 29 Ta edi veʼewa ʼiuna yanoqolia yani kavokavovo weaqina, taudi me Diu edi ilivu be edi luvine vaina weaqina. Ta edi veʼewa ʼinega ge ana luaqiaqi be ina luveʼaligi nage ina aʼuluguyei vanue ʼebeyoqona ʼinaya. 30  23:30 Via 24:1-9 Ta wese me Diu edi dima govaqa niʼa yanoqolia nuanuadi ʼoloto nana ina luveʼaligia. ʼInega lukwayavonega yaluvetunei waiwai ʼiuya. Ta ana toveʼewayavo yavonedi ina ʼiteu ta edi veʼewa ʼoloto nana weaqina ina simana ʼifoqeyea matauya. Baʼe egu vona ana fata. Yaʼa Kolodiasi Lisiasi.”

31 Toluaviayavo edi tovamatana qiduana ena luvine imatayagea. ʼInega velovelovanaya Faulo iʼebeʼewei itauyea ʼabaga Anitifatili ʼinaya. 32 Mahala vulihia ʼinega toluavia diavona ʼaqediega itauya, e taudina iʼevivi mai edi balekia Ielusalema ʼinaya. Ta osi ana togeluyavo 70 dina ge ida ʼevivi, ta ʼesi Faulo maega itauya Sisalia ʼinaya. 33 ʼInega togelu osi iʼifoqe ilugu Sisalia ʼinaya. Ta Faulo itauyea gavana Feliki ʼinaya, ta wese ena leta ineia. 34 ʼInega Feliki leta nana avoi gumwala ʼabo Faulo vetalaʼaiea vonaya, “Oʼa todiʼwe ʼinega?”

Ta Faulo veʼiea vonaya, “Yaʼa diʼwe Silisia ʼinega yamai.”

35 ʼInega Feliki voneaya, “Au toveʼewayavo kana baʼebaʼeyedi ina maiona emi kotu kana viaqia.” ʼInega toluaviayavo luvinedi kini Elodi ena ʼabaga kaikaiwabuna Faulo ina aʼuluguyea gamonaya, ta ina ʼitamaki aqiaqiea.

Copyright information for `MOX